Beleidsplan 2017 – 2019

advertisement
Stichting Tiny House Nederland
Beleidsplan 2017 – 2019
Inhoudsopgave
Achtergrond
Inleiding
1.1 oprichting
1.2 rechtspersoon in het publieke domein
1.3 missie
1.4 visie
Strategisch beleid
2.1 doel
2.2 activiteitenplan
2.3 instrumentarium
Communicatie
3.1 kanalen
3.2 communicatieplan
Organisatie
4.1 Bestuur
4.2 Werkgroepen
4.3 Bestuurdersbeloning / -vergoeding
4.4 Fondsenwerving; verkrijging van middelen
4.5 Beheer en besteding van vermogen
4.6 Zeggenschap
4.7 Administratie
4.8 ANBI
Achtergrond
Maatschappelijke, economische, ecologische- maar ook demografische ontwikkelingen
nodigen uit tot onder meer herijking van het begrip ‘wonen’.
De afgelopen decennia zijn we, al dan niet bewust, meer alleen of in kleinere
samenleefverbanden gaan wonen; heeft de arbeidsmarkt een gedaantewisseling
ondergaan; is er een bescheiden aanzet gemaakt tot verduurzaming van de samenleving
en heeft ‘de stad’ een nog dominantere rol ingenomen dan hij al had ten opzichte van
het landelijk gebied.
Maar op een karakter- (van ‘huur’ naar ‘koop’) en onderhuidse verandering na (isolatie;
technologie), is de gemiddelde woning echter niet noemenswaardig anders geworden.
Nauwelijks duurzamer, wel duurder. En er wonen relatief minder mensen in.
De kosten van ‘wonen’ en de omvang van de woningvoorraad, lijken te veroorzaken dat
jongeren langer bij hun moeder, vader of beide blijven wonen; dat huurders alleen
verhuizen als de huurwoning voor een koopwoning wordt verruild; dat woonlasten
procentueel in steeds hogere mate deel uit zijn gaan maken van het besteedbaar
inkomen, en dat het kunnen beschikken over zelfstandige woonruimte bepaald geen
vanzelfsprekendheid is.
Dat oogt op zijn minst toch wat in tegenspraak met de in de afgelopen decennia
gegroeide prominente nadruk op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het individu.
En met het toenemende bewustzijn over de noodzaak van anders omgaan met de
leefomgeving in het kader van uitputting van de aarde en de daarmee samenhangende
klimaatverandering.
Dat kan anders. Beter.
Tiny Housing bijvoorbeeld, zou een denkbaar alternatief kunnen zijn. Lang niet voor
iedereen; maar toch…
Tiny Housing vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Een idee van enkelingen: Dee
Williams en Jay Shafer, dat sinds de orkaan Katrina (2005) en na het ontstaan van de
huizencrisis (2008) omarmd is door een nog altijd toenemend aantal geestverwanten. En
dat ontaardt is in wat de de ‘Tiny House Movement’ is gaan heten. Die beweging heeft
inmiddels dankzij het pionierswerk van onder anderen Marjolein Jonker ook in
Nederland voet aan de grond gekregen.
Tiny housing is het antwoord op de vraag: “hoe kan ik een zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk zettend, alleen de echt nodige spullen bezittend en met zorg voor mijn
leefomgeving, toch comfortabel wonen en (samen-) leven?”
Want een Tiny House is een grondgebonden ‘duurzaam’ gebouwd huis met een heel
bescheiden woonoppervlak (tot maximaal 50 m2), dat uitnodigt tot bewust en ecologisch
verantwoord leven. En is daardoor in principe dus voor iedereen die dat wil ook met een
bescheiden budget bereikbaar.
Tiny House Nederland is een belichaming van deze Tiny House Movement en in dit
beleidsdocument worden het doel, de visie, de werkwijze en het karakter van deze in
Nederland in stichtingsvorm gegoten beweging uiteen gezet.
INLEIDING
1.1 Oprichting
Na zorgvuldige voorbereidingen door Marjolein Jonker, Koen Derksen, Monique van
Orden en Marcel Hoekstra, werd op 9 november 2016 de Stichting Tiny House
Nederland opgericht bij Notariskantoor Zuijdgeest in Delft.
(oprichtster Marjolein Jonker tekent de oprichtingsakte)
De kosten voor de oprichting zijn uit de opbrengsten van een op touw gezette
crowdfundingactie voldaan.
Nu THN een stichting en formele rechtspersoon is, krijgt de rol van gesprekspartner
vanuit de Tiny House Movement voor instanties en overheden ook een formeel karakter
bij het realiseren van de missie en doelstellingen van THN.
1.2 Rechtspersoon in het publieke domein
IBAN: NL55 TRIO 0338 4962 62
ANBI-status: aangevraagd mei 2017
1.3 Missie
Mogelijk maken dat mensen in Nederland klein en duurzaam kunnen wonen.
1.4 Visie
De Stichting Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband dat Tiny Housing als woonen leefvorm omarmt en in Nederland voor het voetlicht wil brengen. Dit, zonder
winstoogmerk, maar wel door samen te werken, leren, doen, delen en uitvinden; kortom
door het op basis van ‘open source’ delen van informatie, kennis en kunde.
De tijd van economische groei is gedoemd te eindigen; de daarop gestoelde manier van
leven is o.i. niet langer houdbaar. We worden gestimuleerd meer te consumeren en om
steeds grotere en duurdere spullen en huizen te kopen. Maar om dat te kunnen doen
moeten we steeds harder werken en hebben we steeds minder vrije tijd en tijd voor elkaar.
De vragen ‘Wat hebben we nu eigenlijk echt nodig om fijn te kunnen leven?’en ‘Waar
hebben we echt genoeg aan?’ verdienen o.i. doordachte antwoorden.
Een Tiny House kan een ideale basis zijn voor het leiden van een bewuster en duurzamer
leven. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt
gelukkig maakt. En het stimuleert je om bewuster om te gaan met het water, energie,
voedsel en met de leefomgeving in het algemeen. En daar staan tijd, vrijheid en wellicht ook
geluk als opbrengst tegenover.
We zijn ons er overigens van bewust dat een Tiny House niet per definitie voor iedereen een
verkieslijke woon- en leefoplossing is. Wel menen wij dat aandacht voor Tiny Housing
mensen aan het denken kan zetten en zou kunnen inspireren tot het leiden van een
duurzamer bestaan.
Strategisch Beleid
2.1 Doel
Doel van de Stichting Tiny House Nederland is om voor wie dat wil de mogelijkheid te
scheppen om in Nederland klein en duurzaam te kunnen wonen, alsook het realiseren van
een juridische grondslag daarvoor in het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving.
De Stichting Tiny House Nederland beoogt dit te bereiken door:














kennis te delen;
het maken en bijhouden van een website (www. Tinyhousenederland.nl);
het (laten) schrijven van blogs op de website van Tiny House Nederland;
het onderhouden van een demografische tiny-housing-database;
campagne te voeren via beschikbare social media (facebook; twitter; youtube);
het beantwoorden van al dan niet op de website gestelde vragen via e-mail;
het faciliteren van een forum (vragen / antwoorden / kennispagina);
het verzorgen van presentaties;
het verstrekken en verzamelen van informatie over de nieuwe trends met betrekking
tot duurzaam wonen en leven op bijvoorbeeld beurzen;
mensen te verbinden en netwerken te vormen;
het organiseren van evenementen en meetings;
intermediairschap;
randvoorwaarden en draagvlak te creëren door nieuwe projecten te initiëren en
adviezen te geven;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2 Activiteitenplan
- (door-) ontwikkeling van de website van Tiny House Nederland
- het onderhouden en uitbreiden van het platform voor de landelijke community ten
behoeve van kennisdeling, verbinding en het stimuleren van samenwerkingsverbanden
- actieve promotie van Tiny Housing in Nederland (lobby, voorlichtingsactiviteiten,
promotiecampagnes, media-optredens, inspraak, sociale media)
- overzicht houden over de landelijke ontwikkelingen en activiteiten in de movement en
deze informatie via de website toegankelijk maken
- ontwikkeling en ontwerp van pr-materiaal: banners, flyers, folders, voorlichtingsbrochures
- verzorgen van een twee-maandelijkse nieuwsbrief
- structurele blogging op de eigen website en op externe podia en fora
- ontwikkeling en verzorging van seminars voor (beleidsmakers van) overheden en
woningbouwcorporaties
- kanaliseren van kennisoverdracht voor lokale overheden op het gebied van wet- en
regelgeving en casuïstiek (gelijkwaardigheidsbeginsel)
- organisatie van een (jaarlijkse) Tiny House Nederland Jamboree
- ondersteuning bij de realisatie van de Bouwexpo in Almere
- participatie in de Expo Tiny Housing in Den Helder (start 3e kwartaal 2017)
- ondersteuning van lokale initiatieven en werkgroepen die realisatie van locatie voor tiny
house-bewoning beogen.
- vrijwilligers coördinatie
- opstarten en begeleiden van landelijke werkgroepen
2.3 Instrumentarium
- website
- sociale media
- radio & tv (op uitnodiging; medewerking verlenen aan documentaires en nieuwsitems)
- eigen film- en beeldproducties
- netwerken (onderhoud en uitbreiding)
- benadering van politieke partijen (lokale fracties) om tiny housing in idee- en beeldvorming
over de onderwerpen wonen en leefomgeving te betrekken en aan te zetten tot het expliciet
doen plaatsen van het onderwerp op de lokale woonagenda
- benadering van en lobby bij landelijke politieke fracties
- benadering van en lobby bij woningcorporaties, woonbond, VEH en deelname aan
samenwerkingsverbanden op het gebied van wonen en duurzaamheidsinitiatieven
- vertegenwoordiging van de Nederlandse Tiny House Movement in het buitenland
- Tiny House Nederland Jamboree
- organisatie van en vertegenwoordiging tijdens meet-ups
Communicatie
3.1 Kanalen
Website: www.tinyhousenederland.nl
Facebook: https://www.facebook.com/tinyhousenederland
Mail: [email protected]
3.2 Communicatieplan
- actieve en gecoördineerde gebruikmaking van sociale media
- verzorging en verspreiding van een twee-maandelijkse nieuwsbrief voor en aan via de
website en facebook daarop geabonneerden
- doorlopende inventarisatie en het in kaart brengen en houden van initiatieven en
effectieve realisatie op het gebied van tiny housing en fungeren als verbinder en indien
gewenst ondersteuner van die initiatieven
- vormen en onderhouden van een netwerk van aan tiny housing gerelateerde partijen:
geïnteresseerden, belanghebbenden, overheden, politieke- en belangenorganisaties,
architecten, ontwerpers, bouwers; innovatieven en bewoners
- samenwerking zoeken met partner-organisaties op het terrein van wonen,
duurzaamheid en samenlevingsvergroening: Stroom; Platform 31; Bouwexpo Almere,
etc. en vertegenwoordigd zijn op themageoriënteerde beurzen, -symposia en -platforms
- verzorgen van blogs en podium bieden voor bloggers op de website van Tiny House
Nederland
- optreden in de media en verlenen van medewerking aan media die aandacht willen
schenken aan het thema Tiny Housing
- geven van interviews.
Organisatie
De Stichting Tiny House Nederland is opgericht op 9 november 2016.
4.1 Bestuur
Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
-
Voorzitter Koen Derksen, Chestertonlaan 213 1102 XX Amsterdam Zuidoost;
Secretaris Monique van Orden, Van der Wijkplein 17c 1865 AN Bergen aan Zee;
Penningmeester Marcel Hoekstra, Uijlenbroeklaan 29 7006 PL Doetinchem.
Werkzaam (vrijwillig) voor de Stichting is:
-
Projectcoördinator Marjolein Jonker.
4.2 Werkgroepen
- 4.2.1 Wet- en regelgeving
Onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet, het
Bouwbesluit en overige wet-en regelgeving op het gebied van milieu en
infrastructuur; initieert strategie, plannen en activiteiten om tiny housing op de
bestaande kaders toe te snijden en waar nodig en mogelijk op aanpassing en
bijstelling van de kaders, c.q. op mogelijkheid tot afwijking van de kaders en reguliere
acceptatie daarvan (gelijkwaardigheidsbeginsel).
Werkgroepvoorzitter Dennis van Thiel.
- 4.2.2 Verzekering & financiering
Onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van bestaande regelingen voor
financiering en verzekering van tiny houses; initieert strategie, plannen en
activiteiten om voor tiny houses vergelijkbare mogelijkheden en producten te
scheppen en doen ontwikkelen als thans bestaand voor wel al reguliere
woonvormen.
Werkgroepvoorzitter Jan Willem van der Male.
4.3 Bestuurdersbeloning / -vergoeding
De Bestuurders van de Stichting Tiny House Nederland ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Declaratie van eventuele gemaakte reiskosten geschiedt op basis van de kosten voor
Openbaar Vervoer, tweede klasse. Wanneer op grond van noodzakelijkheid gebruik gemaakt
wordt van eigen vervoer, worden reiskosten vergoedt tegen maximaal EUR 0,19 per
kilometer (of minder indien en zodra de fiscale regelgeving op het gebied van
reiskostenvergoeding naar beneden wordt bijgesteld).
4.4 Fondsenwerving; verkrijging van middelen
De Stichting Tiny House Nederland heeft geen winstoogmerk. Ter financiering van het werk
en de activiteiten van de stichting om diens missie en doel te bereiken, wordt:
- crowdfundingsactie ondernomen
- subsidie aangevraagd
- aanspraak gemaakt op bijdragen uit fondsen
- actief geworven naar donatie en legaat
- bijdrage verlangd van organisaties en overheden voor door Tiny House Nederland
verrichte advies- en projectwerkzaamheden.
4.5 Beheer en besteding van vermogen
Stichting Tiny House Nederland streeft geen vermogensopbouw na. Alle geldelijke middelen
die ter beschikking staan en komen van Tiny House Nederland zullen worden aangewend ter
realisatie van missie en doel van de stichting.
de individuele bestuursleden van de Stichting Tiny House Nederland zijn niet gerechtigd om
over het vermogen van de stichting te beschikken als ware het eigen vermogen van de
individuele bestuursleden. Doordat Tiny House Nederland bestuurd wordt door 3
afzonderlijke personen als bestuurslid wordt het zogenaamde beschikkingsmachtcriterium
geborgd.
Vermogen dat eventueel resteert na volledige realisatie van missie en doel van de Stichting
Tiny House Nederland zal in geval van opheffing van de stichting ten bate komen van een
algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een vergelijkbaar doel als dat van de Stichting
Tiny House Nederland.
4.6 Zeggenschap
Het Bestuur vergadert in principe wekelijks. De vergaderingen worden geleid door de
Voorzitter van Tiny House Nederland en genotuleerd door de Secretaris van de stichting.
Besluiten worden door het Bestuur in voltallige aanwezigheid genomen. Elk afzonderlijk
bestuurslid heeft 1 stem.
4.7 Administratie
De penningmeester van de Stichting Tiny House Nederland is verantwoordelijk voor de
boekhouding en de financiële verslaglegging van de stichting. De financiële positie is een
vast terugkerend agendapunt op de wekelijkse bestuursvergadering.
In de statuten van de Stichting Tiny House Nederland is vastgelegd dat:
- het boekjaar van de Stichting samenvalt met het kalenderjaar
- het Bestuur verplicht is zodanig administratie te voeren dat te allen tijde de rechten
en plichten van de Stichting kenbaar zijn
- het Bestuur verplicht is binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans
en staat van baten en lasten op te laten maken door de Penningmeester en deze vast
te stellen; dit ter decharge van de Penningmeester, alsook om alle relevante
administratie gedurende zeven jaar te bewaren.
4.8 ANBI
Het Bestuur van de Stichting Tiny House Nederland heeft in mei 2017 een aanvraag
ingediend bij de Belastingdienst om erkend te worden als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI).
Download