Doelgroep netwerk-GTB

advertisement
Welkom
•
•
•
•
•
•
•
•
Kader GTB
Participatieladder
Maatregelen arbeidsbeperking
Partners
Reguliere trajectbegeleiding
W2: een aanzet in praktijk
 Activeringsbegeleiding
 Arbeidszorg
 Doorstroomtrajecten arbeidszorg
 Samenwerking RIZIV/Mutualiteiten
Voorlopig niet toeleidbaar
Evoluties
GTB: Gespecialiseerde Trajectbepaling
en -Begeleiding
Trajectbegeleiding:
Doel: bemiddeling naar tewerkstelling op maat (betaald of onbetaald)
Doelgroep: personen met een arbeidsbeperking met ondersteuningsnood
Arbeidonderzoek (sinds 1/7/2014, voorheen GA):
Doel: advies over tewerkstellingsmogelijkheden en
tewerkstellingsmaatregelen (BTOM)
Op vraag van VDAB en/of GTB trajectbegeleider
Hoe gaat GTB te werk?
Stap 4 :
Nazorg
ondersteuning bij indiensttreding
Stap 1 :
infomoment +
vraagverduidelijking
Trajectbegeleider
begeleidt en
ondersteunt
Stap 3 :
Trajectuitvoering
via sollicitatiebegeleiding
opleiding, stages, …
Stap 2 :
Trajectbepaling
via gesprekken
arbeidsonderzoek,…
Participatieladder
Activering via verhogen van trede op participatieladder
Maatregelen arbeidsbeperking
•
Pmah:
- Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
- Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
- Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf
- Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal
- Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap,- kleding en arbeidspostaanpassingen
- Tegemoetkoming in verplaatsingskosten
PSP:
- Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie
- Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf
Routing aanvraag recht: automatisch <-> aanvraag via ICF
Partners: samen kunnen we …
GTB heeft een ruim en divers provinciaal netwerk uitgebouwd en
nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren:
•
VDAB
•
Gespecialiseerde opleidingspartners (GOB’s)
•
Maatwerkbedrijven
•
Arbeidszorg
•
Welzijns- en zorgpartners
•
Onderwijs
•
Werkgeversbenadering
Reguliere trajectbegeleiding
Enkele cijfers: 70% van de begeleidingen / 42% werk
Op eigen kracht:
1.
2.
3.
Jobclubwerking (begeleid solliciteren na
introductiemodules van 1 week)
Oriënterende stages, … (1 dag tot 1 maand)
Maatwerkbedrijven (vroeger BW & SW)
Met Partners: VDAB/GOB-opleidingen
1.
2.
3.
VDAB-competentiecentra of tenders/uitbestedingen
GOB’s: Job-Link, De Kiem, GOCI
Derden: Wonen & Werken, IGO, …
W²: een aanzet in praktijk
projecten in Vlaams-Brabant
Partners: werk/zorg/empowerment
1)
Activeringsbegeleiding
2)
Arbeidszorg
3) Doorstroomtrajecten
4) Samenwerking RIZIV/mutualiteiten
1. Activeringsbegeleiding
200-tal/jaar
Start: 2009
Doel:
Medische en psychische (MMPP) drempels naar tewerkstelling
aanpakken in samenwerking met een partner zorg, partner
empowerment en onder trajectbegeleiding van GTB
Doelgroep:
• Niet-werkende werkzoekende (+ OCMW, RIZIV)
• Multiple problematiek: 1 of meerdere MMPP zorgvragen
chronisch of acuut en onvoldoende onder controle
1. Activeringsbegeleiding
Inhoud:
•
Zorgnood in kaart brengen
•
Aan randvoorwaarden werken
•
Activeringstage (520u)
1. Activeringsbegeleiding
Resultaten:
•
983 klanten bereikt (vd 6448 in Vlaanderen)
•
37% advies AZ, 4% BW/SW, 27% NEC, 31% niet-toetoeleidbaar -> naar welzijn en zo mogelijk ander statuut
•
Van wie een advies krijgt naar betaald werk, vindt > 60% dit ook.
2. Arbeidszorg
Situering en doelgroep:
•
Begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat
•
Personen die niet meer of nog niet in het betaalde normaal
economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht
kunnen
 Indicatie arbeidshandicap
 Een betaalde tewerkstelling van meer dan 13 uur/week
niet aankunnen
 Geen 50% rendement halen
 Onvoldoende arbeidsattitudes en/of arbeidsvaardigheden
 Onvoldoende dagstructuur
2. Arbeidszorg
Vlaams gesubsidieerd in maatwerkbedrijven:
•
•
•
11 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant
+/- 200 klanten permanent
GTB verzorgt toeleiding en trajectbegeleiding
Vilvoorde, Kringloopwinkel
Televil
- Winkel
- Sorteren en verkoopsklaar
maken
- Ophalen en leveren
Wespelaar,
kringloopwinkel
SPIT
- Winkel
- Sorteren en
verkoopsklaar
maken
- Ophalen en
leveren
- Lichte administratie
Grimbergen, Den
Diepen
Boomgaard
Kortenaken,
De Brabander
-Tuinbouw
-Keuken
-Bakkerij
Aarschot, kringloopwinkel
Hageland
- Winkel
- Sorteren en verkoopsklaar
maken
- Ophalen en leveren
-Tuinbouw
Scherpenheuvel, de
Vlaspit
-Keuken
-Bakkerij
- Kaarsenatelier
-Verkoop
Vilvoorde,
Kringloopwinkel
Televil
- Winkel
- Sorteren en
verkoopsklaar
maken
- Ophalen en
leveren
- Lichte
administratie
-Tuinbouw
Heverlee,
kringloopwinkel
SPIT
-Keuken
-Winkel
-Pakketten
samenstellen
-Sorteren en
verkoopsklaar
maken
Herent, de Wikke
Halle, De Floere
- Onderhoud
refter
St-Genesius-Rode,
Rodea
-Confectietaken
-Lichte administratie
-Ophalen en
leveren
-groenarbeid
21/10/2011
de toekomst van arbeidszorg
 VSA
MBP
Tienen,
Kringloopwinkel
Hageland
- Winkel
- Sorteren en
verkoopsklaar
maken
- Ophalen en
leveren
Tienen, Delta
- Verpakking
Tienen, IGO-W
-Onderhoud
gebouwen en
terreinen
-Ondersteuning
ploegen IGO
2. Arbeidszorg
Provinciaal gesubsidieerd:
•
19 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant waarvan:
- 5 maatwerkbedrijven
- 9 andere aanbieders (GGZ, opleidingsinitiatieven, VAPHinitiatieven -> MAGDA-projecten)
•
Ongeveer 90 nieuwe klanten/jaar -> 180 permanent
•
GTB verzorgt toeleiding & trajectbegeleiding
•
Dank zij deze extra plaatsen  betere spreiding/aanbod
Vilvoorde, Kringwinkel
Televil
Grimbergen,
Den Diepen
Boomgaard
Wespelaar,
Kringwinkel Spit
Grimbergen, De
Raster
Kortenaken,
De
Brabander
Aarschot,
Kringwinkel
Hageland
Diest,
Kringwinkel
Hageland
Herent, de
Wikke
Zellik, Haviland
Scherpenheuvel,
de Vlaspit
St-PietersLeeuw, Dilbeek,
Halle,
Kringwinkel
Televil
Lennik,
Magda BHV
Leuven, Velo
Halle, De
Floere
St-GenesiusRode, Rodea
Heverlee,
Kringwinkel Spit
Kortenberg,
Job-Link
Leuven,
Magda L
Leuven, Leren
Ondernemen
Legende:
 VSA MBP VLB
+ combinaties
Tienen,
Delta
Tienen,
Kringwinkel
Hageland
Tienen,
Hestia
Bierbeek,
Echo
Tienen, IGO-W
3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg
(DAZ)
Situering:
• Pilootproject voor 400 doorstroomtrajecten uit arbeidszorg (Vlaams
gesubsidieerd)
•
Vanuit het Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie
•
Partnerschap:
•
60 trajecten in Vlaams-Brabant -> 2 oproepen: 120 klanten!
Zorg: CAW, CGG
Empowerment: Arbeidszorginitiatieven en Joblink
Doelstelling: Arbeidszorgmedewerkers oriënteren naar een vervolgtraject
richting betaalde tewerkstelling in het normaal economisch circuit of
maatwerk
3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg
(DAZ)
Resultaten
•
Zeer wisselend afhankelijk van initiatief, tussen 0% en 35%
•
Samenwerking staat nog in zijn kinderschoenen, nog veel leren
van elkaar, privacy-beleid in verschillende organisaties is nog
onvoldoende afgestemd en bemoeilijkt vlotte communicatie, …
•
Overheid is onduidelijk over toekomst -> TAZ en DAZ moeten
geïntegreerd worden in uitvoerings-besluiten van nieuw W²decreet
4. Samenwerkingsakkoord
VDAB/GTB/RIZIV/VI’s
•
activeren van ‘patiënten’ op invaliditeit en mutualiteit naar reintegratie, bij voorkeur werk
•
samenwerkingsverband tussen betrokken partners én
opleidingsverstrekkers (VDAB CC en GOB’s)
•
groeiscenario van 400 in 2012 naar 1500 in 2015?
•
uitbreiding van doelgroep naar personen met een psychische
kwetsbaarheid!
•
goede resultaten totnogtoe -> 38% vindt werk na traject!
•
openheid om regelgeving, procedures te vereenvoudigen
Voorlopig Niet Toeleidbaar
•
Ernstige gezondheidsproblematiek
•
Vaak gecombineerd met bijkomende psychosociale moeilijkheden
•
Niet mogelijk om te integreren op een werkvloer (betaald of <
13u onbetaald)
•
Om allerlei redenen niet doorgestroomd naar een ander statuut
•
Tijdelijk geen actieve begeleiding
•
Herevaluatie na 2 jaar om van de afstand tot de arbeidsmarkt te
herbepalen
Evoluties
Start maatwerkdecreet is gestart op 1/4/2015 met volgende
gevolgen:
•
Éénzelfde regelgevend kader voor beschermde werkplaatsen
en sociale werkplaatsen
•
Indicering en communicatie via ICF-tool
•
Een nieuwe/ nauwere manier van samenwerken -> opstart
van vacatureconsulenten van VDAB ism met
trajectbegeleiders van GTB
•
Aandacht voor tewerkstelling van Buso-OV2- leerlingen en
OV3- leerlingen met attest (geen getuigschrift)
Bedankt!
Download