opdracht voor een intervisietraject arbeidszorg in functie van

advertisement
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
LOT 2017_2
OPDRACHT VOOR EEN INTERVISIETRAJECT
ARBEIDSZORG IN FUNCTIE VAN DOORSTROOM
Aanduiding van (een) relevante externe deskundige(n)
die dit traject organiseert en coördineert
Richtlijnen
Uiterste indieningsdatum offertes:
10 maart 2017
1
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
1. Algemene bepalingen
1.1.
Opdrachtgever
Deze opdracht wordt uitgeschreven door:
In│C vzw
Kanunnik De Deckerstraat 20A
2800 Mechelen
Hierna genoemd de ‘opdrachtgever’.
1.2.
Voorwerp van de opdracht
Deze opdracht wordt uitgeschreven met als doelstelling een lerend netwerk te organiseren
waarin relevante factoren, tools, belemmeringen en mogelijkheden worden bekeken om de
doorstroomgerichtheid van de begeleiding in arbeidszorg te vergroten. De output moet tevens
een nota omvatten met (1) een oplijsting van good practices over de manier waarop organisaties
komen tot doorstroom binnen arbeidszorg en (2) de binnen de intervisiesessies aangegeven
knelpunten en voorstellen tot aanvullende acties om de doorstroomgerichtheid te verhogen.
Deze nota dient opgebouwd te zijn uit voorbeelden en referenties uit het werkveld.
De opdrachtnemer organiseert een lerend netwerk met het oog op een brede verspreiding van de goede
praktijken en tools die andere arbeidszorginitiatieven kunnen helpen in het verhogen van hun
doorstroomgerichtheid, maar ook op het in kaart brengen van zowel deze goede praktijken als de
knelpunten en opportuniteiten voor het beleid.
1.3.
Afbakening doelgroep en eindbegunstigden
Als doelgroep van het lerend netwerk mikken we in deze oproep op erkende SE-ondernemingen die
actief zijn binnen arbeidszorgprojecten en binnen de eigen onderneming arbeidszorgmedewerkers
begeleiden. Specifiek voor de intervisie hebben we nood aan arbeidszorgbegeleiders met ervaring
die bereid zijn hun kennis en expertise in te zetten om de doelstelling van het lerend netwerk te bereiken.
Als eindbegunstigden voor de output mikken we in eerste instantie op alle sociale economiebedrijven
die actief zijn binnen arbeidszorg en hun kennis naar begeleiding van de arbeidszorgmedewerkers in
functie van doorstroom willen verhogen, waarbij hiervoor positieve ervaringen uit andere projecten
gedeeld worden. Daarnaast zullen uit de aangegeven best practices, opportuniteiten en lacunes in de
huidige werking van arbeidszorg ook beleidsmatige gevolgen kunnen groeien.
1.4.
Budget
Het voorziene budget voor deze opdracht bedraagt maximaal 15.000 euro (excl. BTW). Dit budget
omvat alle kosten het uitvoeren van het traject. Er wordt afgerekend op basis van de gevraagde outputs.
2
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
2. Voorschriften
2.1.
Indiening offertes
De uiterste indieningsdatum van de offertes is 10 maart 2017 om 12u.
De offertes en bijhorende documenten, worden digitaal en in pdf, ingediend op het volgend e-mail adres:
[email protected]
2.2.
Vorm en inhoud van de offerte
De offerte moet worden ingevuld op het bijhorende indieningsformulier met ook de daarin omschreven
bijlagen. Het indieningsformulier en elke bijlage moet in een afzonderlijk pdf-document worden
ingediend met de nodige handtekeningen (officiële versie). Daarnaast dient ook de ingevulde MS Wordversie doorgestuurd te worden.
2.3.
Samenwerking met onderaannemers
De indiener vermeldt in het indieningsformulier welk gedeelte van de opdracht hij zal uitbesteden en
vermeldt de identiteit en rol van de onderaannemers die hij voorstelt. Elke onderaannemer ondertekent
een intentieverklaring (cf. formulieren in bijlage).
De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de
opdracht. Wanneer blijkt dat in de looptijd van het contract, de inzet van andere onderaannemers nodig
is, wordt in|C op voorhand op de hoogte gesteld.
2.4.
Duur en uitvoeringstermijn van de opdracht
De opdracht vangt aan vanaf de datum bepaald in de gunning van de opdracht.
Datum
13 februari
10 maart 12u
2de helft maart
30 juni
3
Lancering opdracht
Uiterste datum indienen offerte
Gunning van de opdracht – opmaak contract – startvergadering met
uitvoerder
Oplevering van de outputs, evaluatie en eindfacturatie
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
3. Inhoudelijke bepalingen
3.1.
Situering van de opdracht
Arbeidszorg is de begeleide, onbezoldigde tewerkstelling op maat voor mensen die omwille van
persoonsgebonden redenen niet, niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde
tewerkstellingscircuit terecht kunnen. Zonder de druk van een betaalde job krijgen ze door deze
activiteiten kansen tot sociale interactie en participatie in de samenleving. Arbeidszorg is bedoeld als
een opstap zijn naar betaalde arbeid (normaal economisch circuit of beschermd circuit). De
ondersteuning van deze projecten krijgt vorm in de financiering van de begeleiders. Er bestaat een
contingent van 115 VTE jaarlijks gefinancierde “arbeidszorgbegeleiders” in sociale werkplaatsen,
beschutte werkplaatsen en samenwerkingsverbanden, die elk minstens 5 VTE “arbeidszorgmedewerkers” onder hun hoede nemen.
Er werd binnen het beleidsdomein sociale economie geëxperimenteerd met een meer
doorstroomgerichte kijk op arbeidszorg, bv. via doorstroomtrajecten. Hierop wil de minister bevoegd
voor sociale economie in de toekomst voortbouwen. Het is dan ook in dat kader dat deze opdracht wordt
uitgeschreven.
3.2.
Doelstelling van de opdracht
De algemene doelstelling van deze opdracht is om te bekijken welke bevindingen en lessen
kunnen getrokken worden uit doorstroom in arbeidszorg, om zo de kennis en ondersteuning
van de begeleiders te verhogen inzake doorstroomexpertise. Daarnaast willen we met deze
opdracht bekomen dat de deelnemers aan het lerende netwerk hun ideeën betreffende het
ondersteunend beleid door de overheid uitwisselen en dat dit ook in kaart wordt gebracht. Waar
zien de begeleiders opportuniteiten om meer doorstroom te bereiken? Op welke manier kan
doorstroom gefaciliteerd worden door het beleid?
Er wordt vertrokken van een lerend netwerk met de begeleiders/coördinatoren die in de praktijk de
arbeidszorgmedewerkers begeleiden, hierbij aangevuld met mogelijke experten bij stakeholders
(Departement WSE, VDAB, GTB, SST, …) die eveneens een relevante bijdrage kunnen leveren.
De kern van de opdracht vormt zodoende de intervisie tussen mensen met kennis van zaken over
(doorstroom in) arbeidszorg, van waaruit dan best practices kunnen gedistilleerd worden ten bate van
andere arbeidszorginitiatieven, alsook toekomstgerichte beleidsmatige aanbevelingen kunnen worden
gemaakt.
De opdrachtnemer, of het partnerschap dat de opdracht opneemt, staat in voor:
-
De volledige inhoudelijke en vormelijke uitwerking, en uitvoering van het traject;
Het opleveren van de beoogde outputs in lijn met de geformuleerde doelstelling;
Identificatie en betrekken van de deelnemende stakeholders aan het ondersteuningstraject;
Het inzetten van innovatieve methodieken om tot maximale kennisuitwisseling te komen binnen
het lerend netwerk in functie van de geformuleerde doelstellingen
De mogelijke locaties voor sessies met voldoende capaciteit en voorzien van de gangbare
audiovisuele faciliteiten;
De praktische organisatie (sturing, moderatie, locaties, eventuele catering, …) van het traject;
Overleg met de opdrachtgever en afstemming met de belangrijkste stakeholders;
De nodige administratieve verplichtingen waarbij minimaal ondertekende deelnemerslijsten en
schriftelijke evaluaties worden bezorgd aan in|C.
De maximale duurtijd van het traject is 3 maanden.
4
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
3.3.
Outputs
De verwachte concrete output van deze opdracht is enerzijds de kennisuitwisseling binnen een lerend
netwerk zelf rond good practices, opportuniteiten en aanbevelingen aangaande doorstroom in
arbeidszorg. Heel concreet verwachten we zeker antwoord op de volgende vragen:




Welke bevindingen en lessen trekken de deelnemers uit het lerend netwerk vanuit hun
ervaringen met de gelopen trajecten in arbeidszorg in functie van doorstroom uit arbeidszorg?
Welke goede praktijken, tips en tricks, tools kunnen de deelnemers aanreiken die de expertise
en kennis inzake doorstroom vanuit arbeidszorg kunnen verhogen voor de begeleiders?
Waar zien de begeleiders opportuniteiten om meer doorstroom te bereiken en welke
randvoorwaarden/acties moeten daarvoor nog ondernomen worden om dit tot een succes te
maken? Welke concrete knelpunten kwamen ze tegen en wat zouden mogelijke oplossingen
kunnen zijn?
Welke beleidsmatige aanbevelingen kunnen gedaan worden om in de toekomstige trajecten
doorstroom uit arbeidszorg nog beter te ondersteunen en faciliteren vanuit het beleid?
We schatten minstens 3 samenkomsten van het lerend netwerk in, maar het staat de indiener vrij om
zelf meer samenkomsten te organiseren of alternatieve innovatieve werkvormen voor te stellen in functie
van maximale output. Dit dient tot uiting te komen in het indieningsdossier.
Uit het lerend netwerk dient ook een rapport opgeleverd te worden met de conclusies uit het lerend
netwerk, concreet een voorstelling van goede praktijken en aanbevelingen die de doorstroomexpertise
van begeleiders in arbeidszorg kunnen verhogen (met concrete referenties), maar eveneens een
oplijsting van de opportuniteiten voor het beleid om een nog meer faciliterende en ondersteunende rol
inzake doorstroom bij arbeidszorg op te nemen.
Administratieve formaliteiten bij oplevering: ondertekende deelnemerslijsten, ingevulde
evaluatieformulieren en het rapport, telkens conform de communicatierichtlijnen van de Vlaamse
overheid.
3.4.
Randvoorwaarden
De indiener houdt in het projectvoorstel rekening met de volgende randvoorwaarden:






Het is duidelijk welke methodiek(en) de begeleider van dit traject zal hanteren, en de keuze voor
deze methodiek(en) wordt onderbouwd.
Er is idealiter al een voorstel van deelnemers die de indiener voor ogen heeft op te nemen in
het lerend netwerk
Focus op pragmatisme en praktische uitwerking met maximaal resultaat.
De opdrachtnemer zorgt voor goede aanknopingspunten voor een optimale valorisatie en
disseminatie van de resultaten van het traject.
De opdrachtnemer houdt zich aan alle communicatieverplichtingen zowel in het
begeleidingstraject als naar de resultaten conform de communicatierichtlijnen van de Vlaamse
Overheid. Hij heeft daarbij aandacht voor de wisselwerking met socialeeconomie.be.
De inschrijver implementeert op maximale wijze de MVO-waarden bij de organisatie van het
aanbod (aandacht voor duurzaamheid, etc.).
Waar mogelijk, worden deze randvoorwaarden meegenomen in het indieningsdossier.
5
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
4. Gunningswijze
4.1.
Gunningscriteria
De indiening van de dossiers verloopt via indieningsformulieren waarbij een antwoord moet worden
gegeven op de hieronder geformuleerde gunningscriteria en waarbij de randvoorwaarden worden
afgevinkt.
INHOUDELIJKE CRITERIA
Aanpak (30/100)
Geef weer welke aanpak/methodiek zal gebruikt worden om te komen tot maximale kennisuitwisseling
binnen het lerend netwerk. Geef een realistische planning door, waarbij concreet geduid wordt welke
actoren hierbij betrokken gaan worden en hoe de beoogde deelnemers van het lerend netwerk zo snel
mogelijk gerekruteerd kunnen worden.
Bij de beoordeling geldt volgende puntenverdeling:


uw aanpak waarbij wordt gekeken in welke mate duidelijk beargumenteerd wordt dat die leidt
tot de gevraagde output (enerzijds maximale kennisuitwisseling van bestaande praktijken rond
doorstroom en anderzijds aanbevelingen naar overheid i.f.v. rapport). (20 punten)
Uw stappenplan, waarbij gekeken wordt naar de mate waarin alle aangegeven acties die
zullen worden ondernomen helder en overzichtelijk worden weergegeven en realistisch zijn
binnen de timing. (10 punten)
Deskundigheid (45/100)
Geef een duidelijke omschrijving van taken, rollen en verantwoordelijkheden van de ingezette expertise
voor elk van de indienende partners.
Toon bondig de ervaring en expertise aan inzake
a) organisatie intervisie/lerende netwerken waar voorgestelde aanpak is toegepast (15 punten);
b) expertise inzake / ervaring met competentieversterkend werken met kansengroepen
(10 punten)
c) expertise inzake / ervaring met arbeidszorg (20 punten)
Geef telkens een aantal referenties. De beoordeling gebeurt op basis van de sterkte en duidelijkheid
van deze referenties.
Van elke eventuele externe partner wordt verwacht dat er een intentieverklaring wordt ondertekend. De
ondertekende intentieverklaringen maken integraal deel uit van het dossier.
Netwerk (25/100)
Toon bondig aan in welke mate u snel de juiste mensen bij elkaar kan brengen binnen het gevraagde
lerende netwerk voor het beoogde resultaat. Belangrijk hierbij is dat u kan aantonen dat u snel tot opstart
van het lerend netwerk kan komen met de juiste mensen. Idealiter wordt een lijst met beoogde
deelnemers al voorgesteld.
De beoordeling gebeurt op basis van een geloofwaardige argumentatie dat een snelle opstart met de
juiste deelnemers mogelijk is.
CRITERIUM PRIJS
Er wordt een maximum prijs van 15.000€ (excl. BTW) vooropgesteld. De prijs mag dit maximum bedrag
niet overschrijden.
6
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
Alle outputs dienen te worden opgeleverd en goedgekeurd door de opdrachtgever vooraleer tot
uitbetaling wordt overgegaan.
4.2.
Vervolg beoordelings- en gunningsprocedure
De ingediende offertes worden gelezen en beoordeeld door minstens 2 door de opdrachtgever
geselecteerde beoordelaars, op grond van hun expertise en onafhankelijkheid. De offertes worden
beoordeeld op grond van de gunningscriteria zoals hierboven opgenomen en weergegeven in het
offerteformulier.
De opdrachtgever maakt een rangschikking van de ingediende dossiers in volgorde van de behaalde
(gemiddelde) score op bovenstaande gunningscriteria. De opdracht zal worden gegund aan de indiener
met de hoogst behaalde eindscore, waarbij een minimumscore van 60 punten op het totaal van 100
moet gehaald worden.
De indiener aan wie de opdracht wordt gegund, ontvangt een gunningsverslag met een verantwoording
van de scores en aanbevelingen voor de uitvoering. De indieners aan wie de opdracht niet werd gegund
ontvangen eveneens een beoordelingsverslag met een verantwoording van de behaalde scores.
Aan deze opdracht is geen onderhandelingsprocedure verbonden. Bij gunning van de opdracht kan de
opdrachtgever niet fundamentele bijsturingen vragen, waarmee de uitvoerder dient rekening te houden
bij de uitvoering van de opdracht. Deze gevraagde bijsturingen worden opgenomen in het
gunningsverslag en besproken in een overlegmoment tussen uitvoerder en opdrachtgever bij de start
van de uitvoeringsperiode.
Voor aanvang van de opdracht wordt een contract opgemaakt waarin de wederzijdse verbintenissen
tussen beide partijen, in│C als opdrachtgever en de uitvoerder, zijn opgenomen.
4.3.
Facturatie
De concrete bepalingen i.v.m. facturatie zijn opgenomen in het contract. De opdrachtgever verbindt zich
ertoe te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt pas uitbetaald nadat
de nodige bewijsstukken werden opgeleverd door de uitvoerder.
4.4.
Communicatie en promotie
In alle communicatie, documentatie en promotie dient te worden rekening gehouden met de richtlijnen
van de Vlaamse Overheid. Deze richtlijnen kunnen op aanvraag bekomen worden.
Deze opdracht wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Er wordt dan ook verwacht dat alle
communicatie hierover conform de richtlijnen is en er wordt gecommuniceerd in naam van
Socialeeconomie.be.
De uitvoerder is verplicht om bij elke vorm van communicatie naar doelgroepen over de opdracht
duidelijk de ondersteunende rol van de Vlaamse Overheid en de minister van Sociale Economie te
vermelden.
7
Lot 2017_2: opdracht intervisie arbeidszorgprojecten in functie van arbeidszorg
5. Algemene situering opdracht
Binnen het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale
economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is onder meer voorzien
in collectieve ondersteuning voor de sociale-economiebedrijven. Collectieve ondersteuning wordt
daarbij gezien als het initiëren van een omvattend aanbod van ondersteunende diensten voor de sociale
economie en haar sociale-economieondernemingen, dat beantwoordt aan hun specifieke behoeften op
het vlak van bedrijfsvoering.
Voor deze opdracht is eind 2012 een overheidsopdracht uitgeschreven die na een
onderhandelingsprocedure midden 2013 is toegekend aan de organisatie in|C. Dit is gebeurd via het
goedkeuren van een convenant waarin alle verwachte output is neergeschreven samen met het
overheidsbudget dat hiervoor ter beschikking staat. Deze convenant loopt van augustus 2013 tot juli
2017.
Binnen het convenant wordt het aanbod collectieve ondersteuning gespecifieerd in 5 grote
deelopdrachten:
1. het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie, onder meer over het
beschikbare overheidsinstrumentarium;
2. de kennisopbouw, expertise- en instrumentontwikkeling voor de sociale economie
3. het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten die tot doel hebben de
professionalisering en de kwaliteit van de sociale-economieondernemingen te
bevorderen;
4. het organiseren van een specifiek aanbod voor startende ondernemingen in de sociale
economie;
5. de promotie van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie.
Als uiteindelijke begunstigden worden de (erkende) werkvormen binnen de sociale economie
gestipuleerd: beschutte en sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, lokale diensteneconomie,
coöperaties en activiteitencoöperaties (starterslabo’s). Daarnaast krijgen ook potentiële starters binnen
de sociale economie een duidelijke plaats.
in|C is een organisatie voor en door de sociale economie. De organisatie heeft als kernopdracht het
ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie door collectieve
dienstverlening voor sociale economie en de sociale economieondernemingen te formuleren en te
organiseren.
Voor nog meer achtergrondinformatie over de werking van in|C en de sociale economie in Vlaanderen,
verwijzen we naar de websites www.in-c.biz en de portaalsite www.socialeeconomie.be.
6. Bijlagen
-
-
8
Indieningsformulier
Sjabloon intentieverklaring onderaannemers
Communicatierichtlijnen Vlaamse Overheid
Download