notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op dinsdag

advertisement
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 18 JANUARI 2010.
Aanwezig: R. Kobes, H. van Dijk sr, J. Schaaphok, H. Meijer, J. Marinus, K. Weijer, J.J. de Vries,
J. Drijfhout, K. Kobes, A. Kuperus, W. Luchtenburg, J. Luchtenburg, J. Dijkstra, G. van Brouwershaven, H.
Kroeze, P. Zijlstra, T. Schuurman, J. Vorenkamp, H. Nauta H. van der Veen en L. Bakker.
Afwezig met kennisgeving: H. van Dijk jr en L.B. van ‘t Riet
Opening
Dhr Schaaphok treedt deze vergadering op als voorzitter en opent de vergadering.
Notulen
De notulen van de extra ledenvergadering gehouden op maandag 23 november 2009 worden
onveranderd vastgesteld.
Financieel overzicht
De penningmeester H. van Dijk deelt het financiële overzicht over 2009 uit en licht deze waar nodig toe.
Hij geeft aan dat het ledental terugloopt en dat sommige subsidies niet meer worden verleend, zoals bv
de jeugdsubsidie van de gemeente. Een en ander houdt in dat we het jaar afsluiten met een positief saldo
van € 1500,00.
Verslag kascontrole
De penningmeester deelt mee dat hij nog wacht op de afrekening over 2009 van de federatie en pas
daarna de kascontrole laat doen, zodat hij de financiële administratie compleet kan overdragen aan de
nieuwe penningmeester.
Contributie 2011
Gezien de geschetste situatie bij het punt financieel overzicht stelt het bestuur voor om de contributie in
2011 te verhogen met € 1,00 naar € 13,00. De vergadering geeft aan dat de contributie die wordt betaald
nogal laag wordt gevonden en de vergadering geeft aan dat een verhoging met
€ 2,00 ook geen
probleem is en gelet op de financiële situatie misschien ook wel noodzakelijk is. Vervolgens stelt het
bestuur voor aan de vergadering om de contributie 2011 vast te stellen op
€ 14,00. Dit voorstel
wordt met algemene stemmen aangenomen.
Samenstelling bestuur
Henk van Dijk en Harry Meijer nemen afscheid van het bestuur. De voorzitter geeft aan hierop tijdens de
feestavond terug te komen. Nieuwe bestuursleden zijn: dhr. W. Luchtenburg, mevr. J. Luchtenburg, dhr.
G. Van Brouwershaven (1 jaar) en dhr. K. Weijer. Wel deelt de voorzitter mee dat Henk en Harry niet
geheel van het toneel verdwijnen, want Henk heeft toegezegd om het ledenbestand te blijven beheren
en Harry blijft het wedstrijdsecretariaat verzorgen.
Feestavond
De feestavond wordt gehouden op 26 februari vanaf 20.00 in de kleine zaal van het dorpshuis. De
voorzitter vraagt of er 2 mensen zijn die voor 2011 willen helpen met het organiseren van de feestavond.
Hierop volgt geen reactie. Hierop geeft de voorzitter aan te overwegen om in 2011 de ALV en de
feestavond op 1 avond te gaan houden.
Organiseren vrije wedstrijd voor alle leden
Het bestuur stelt voor om alle leden de 1 e zomercompetitiewedstrijd uit te nodigen om mee te vissen en
deze wedstrijd als een vrije wedstrijd te beschouwen. Voor de leden die meedoen aan de
zomercompetitie zal deze wedstrijd daarvoor gewoon meetellen. Het voorstel wordt aangenomen.
Wedstrijddata/wedstrijdplaatsen
Het voorstel van het bestuur is op de achterzijde geplaatst. De enige verandering die is vastgesteld door
de vergadering is dat de 1e zomercompetitiewedstrijd is verplaatst van 10 april 2010 naar
3 april 2010, zoals ook al in bijgevoegd overzicht is opgenomen.
Website
De voorzitter deelt mee dat vanaf nu alle belangrijke informatie op de website www.hsvniezijl.nl te vinden
is. Het is dus niet meer zo dat alles per brief of bezorging bekend wordt gemaakt. Reden hiervoor is dat
bezorging steeds lastiger wordt en ook de kosten worden hiermee gedrukt.
Leden die niet in staat zijn om de website te raadplegen willen we natuurlijk wel op de hoogte blijven
houden van de informatie met betrekking tot de vereniging. Deze leden dienen even contact op te
nemen met een van de bestuursleden en bij hen kenbaar te maken dat ze niet in staat zijn de website te
raadplegen. Het bestuur zal dan zorgen dat zij op een andere manier van informatie worden voorzien.
Leden die dit al hebben gedaan zijn: J. Hamstra, G. de Vries, T. Schuurman en J. Drijfhout.
Rondvraag
Dhr de Vries geeft aan dat hij weer heel blij was met het verzorgd uitziende kerstnummer en deelt
complimenten uit. Verder vraagt dhr. van Dijk namens dhr. van ’t Riet of de website taalkundig verbeterd
kan worden en of de website ook regelmatig vernieuwd kan worden en dat alle nieuws en nieuwe
informatie snel na bekendwording op de site kan worden geplaatst. De voorzitter zegt dit toe.
De voorzitter vraagt nog of er vrijwilligers zijn om 30 april mee te helpen op de Koninginnemarkt te
Niezijl. dhr. K. Weijer meldt zich aan, maar kan dat niet alleen. Langs deze weg nogmaals het verzoek om
u hiervoor aan te melden!!
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
WEDSTRIJDSCHEMA 2010
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZOMERCOMPETITIE 2010
DATUM
PLAATS
3-4-2010 Niezijl
24-4-2010 Visvliet
15-5-2010 Ee/Engwierum
29-5-2010 Ezumazijl
12-6-2010 Ritsumazijl
10-7-2010 Stroobos
31-7-2010 Heerenveen
21-8-2010 Spannenburg
11-9-2010 Driesum
2-10-2010 Gaarkeuken
MANIER
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Stek
Stek
Groepjes
Groepjes
VERTREK
TIJD
05.30 uur
05.15 uur
05.00 uur
04.30 uur
03.45 uur
04.00 uur
04.15 uur
04.45 uur
06.00 uur
06.30 uur
VERTREK
PLAATS
Niezijl
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
ZOMERAVONDCOMPETITIE 2010
DATUM
PLAATS
MANIER
31-5-2010 Niezijl
Groepjes
7-6-2010 Visvliet
Groepjes
14-6-2010 Gaarkeuken
Groepjes
21-6-2010 Stroobos
Groepjes
28-6-2010 Stroobos
Groepjes
5-7-2010 Gaarkeuken
Groepjes
12-7-2010 Visvliet
Groepjes
19-7-2010 Niezijl
Groepjes
VERTREK
TIJD
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
VERTREK
PLAATS
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
De Enk
lange
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
WINTER 2010
DATUM
PLAATS
16-1-2010
vrije keuze
6-2-2010
in provincies:
27-2-2010
Groningen
20-3-2010
Drenthe
16-10-2010
Friesland
30-10-2010
13-11-2010
11-12-2010
MANIER
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
Groepjes
VERTREK
TIJD
07.30 uur
07.30 uur
07.30 uur
06.30 uur
06.30 uur
06.30 uur
06.30 uur
07.30 uur
TERUG IN
DORPSHUIS
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
Download