Agenda Algemene ledenvergadering BGN 6 april 2017 1 Dit jaar is

advertisement
Dit jaar is er een netwerklunch gekoppeld aan de Algemene ledenvergadering.
Algemene ledenvergadering BGN
Datum/tijd: Dinsdag 6 april 2016 10.00 – 16.00 uur
Registratie Alv: 10.00 – 11.00 uur
Aanvang Alv: 11.00 uur
Plaats: MeetingDistrict Blokhoeve 2 Nieuwegein
Agendapunten:
1. Welkom en opening Algemene ledenvergadering 2017
Het thema van deze Algemene ledenvergadering is ‘Morgen begint vandaag!'. De presentatie en publicatie
van het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan 2017-2025 is hier een groot onderdeel van. We blikken kort
terug, maar kijken vooral vooruit!
2. Vaststellen agenda
3. Conceptverslag Alv 19-04-2016
De BGN is verplicht om het verslag van de vorige ledenvergadering met u te bespreken en na goedkeuring te
ondertekenen. Het is zeer aan te raden om het verslag goed te lezen, zodat u helemaal op de hoogte bent op
deze ledenvergadering. U vindt het verslag op de website.
4. Jaarverslag 2016
Elk jaar dient de vereniging een verslag te maken met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en afspraken.
Het geeft globaal weer wat de vereniging heeft bereikt in 2016. Net zoals het conceptverslag van de vorige
Alv vragen wij u het jaarverslag goed te lezen.
5. PR 2016
Er zal stilgestaan worden bij de (resultaten van de) acties van 2016. Tijdens dit agendapunt hoort u daar meer
over.
6. Financiële verantwoording 2016
Bij dit agendapunt ontvangt u een overzicht van de financiële situatie van de vereniging in 2016. Er wordt
stilgestaan bij de inkomsten en uitgaven; de documenten geven weer hoe de BGN haar acties en activiteiten
heeft gefinancierd. De kascommissie heeft zich reeds over deze zaken gebogen en zal advies doen aan de
aanwezigen. Vooraf zijn de balans en de staat van baten en lasten als vergaderstuk geüpload, zodat u zich al
uitgebreid kunt inlezen.
7. Strategisch beleidsplan 2017-2025
Het bestuur van de BGN heeft in 2016, ondersteund door bureau Elma Media, stappen genomen om een
strategisch beleid uit te zetten voor de komende jaren. Daarbij is het bestuur uitgegaan van de wensen en
verwachtingen van de organisatie en het beroep gewichtsconsulent in 2025. Het strategisch beleidsplan zal
bijdragen aan de totstandkoming van die wensen en verwachtingen door de hoofdlijnen te beschrijven welke
Agenda Algemene ledenvergadering BGN 6 april 2017
1
de vereniging de komende jaren zal volgen om de gestelde doelen te bereiken. Dit
strategisch beleidsplan zal worden toegelicht.
8. Jaarplan 2017
In het strategisch beleidsplan 2017-2025 heeft het bestuur van de BGN uiteengezet waar de BGN en de BGNgewichtsconsulent in 2025 zullen staan en hoe zij dat wil bereiken. Daartoe zijn 4 beleidsthema´s bepaald. In
het jaarplan 2017 worden per beleidsthema de acties benoemd die de BGN zal uitvoeren. Waar nodig worden
deze acties in projecten opgepakt. Tijdens de Alv zal het jaarplan 2017 worden toegelicht.
Lunchpauze met netwerkmogelijkheid 12.30-13.45 uur
9. Begroting 2017
Ook de financiën voor het jaar 2017 worden besproken. Op basis van de plannen voor 2017 en de verwachte
inkomsten is een zo realistisch mogelijke begroting opgesteld. De begroting 2017 is geüpload als
vergaderstuk.
10. Beroepskaders
Met alle ontwikkelingen in de markt en veranderingen in de (wetgeving in de) zorg is het voor de BGN en
haar leden noodzakelijk om de kaders van het beroep en de beroepsuitoefening helder neer te zetten.
Marianne Kramer zal tijdens dit agendapunt de huidige stand van zaken toelichten.
11. Scholing
Het centraal examen is een feit. Vanaf heden is het voor nieuwe cursisten van BGN-geaccrediteerde
opleidingsinstituten mogelijk om het centraal examen af te leggen. Tijdens dit agendapunt geeft Sandra Kok
een korte terugblik over het ontstaan van dit examen en de toekomst.
12. Bij- en nascholing
Al vanaf de oprichting van de BGN heeft de vereniging een nascholingsverplichting. Tijdens dit agendapunt
zullen we terugblikken op deze geschiedenis om vervolgens uit te komen op het huidige beleid en voorstellen
deze te continueren.
13. Ontwikkelingen rondom zorgverzekeraars
Eén van de speerpunten van de vereniging is contact leggen en houden met zorgverzekeraars. Tijdens dit
agendapunt zult u meer te weten komen over de acties in 2016 (met welke resultaten) en de plannen voor
2017.
14. Organisatie en bestuurssamenstelling
Per 1 februari 2016 is Jannie Verwoerd in dienst van de BGN getreden als medewerker financiële
administratie en in september 2016 zijn Anniek Sturm, medewerker scholing en bij- en nascholing, en Silvia
de Lange, medewerker PR en marketing in dienst getreden. De commissie Nascholingen is met de komst van
Anniek Sturm opgeheven. Het commissielid Emmy Hallensleben is daardoor gestopt met haar
werkzaamheden voor de commissie Nascholingen. Het commissielid Simone Schaap uit de commissie
Zorgverzekeraars is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Marianne Kramer is aftredend voorzitter. Zij stelt zich herkiesbaar.
Agenda Algemene ledenvergadering BGN 6 april 2017
2
15. Vooraf ingediende vragen
U heeft de mogelijkheid gehad om uw (algemene) vragen in te dienen bij de voorzitter, die deze dan bundelt.
Bij dit agendapunt worden deze vragen behandeld, mits zij nog niet in de algemene vergadering afgehandeld
zijn.
Netwerkmogelijkheid 15.00-16.00 uur
Expositie met stands
Net als voorgaande jaren verzorgen we ook dit jaar een expositie met stands rondom de Alv. Diverse
bedrijven presenteren zich hier met informatie, scholing en producten gericht op uw praktijk.
Agenda Algemene ledenvergadering BGN 6 april 2017
3
Download