PV de Linde

advertisement
JAARVERSLAG ONDERAFDELING SOCIËTEIT DE LINDE OVER HET JAAR 2015
BESTUUR
Algemene Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering van 25 februari 2015 werd bezocht door 60 leden. Dit is 10% minder dan
het jaar daarvoor. Op de agenda stonden de gebruikelijke, reglementaire onderwerpen.
Volgens het rooster van aftreden waren vier bestuursleden aftredend: Annette Smits (voorzitter), Jan
Jurgens (eerste penningmeester), Wiel vd Berg (tweede penningmester) en Ton Dols. Zij waren allen
herkiesbaar en werden voor twee jaren herbenoemd.
Op de agenda stond dit jaar, evenals voorafgaand jaar, weer een aantal wijzigingen van het Huishoudelijk
Reglement. Naast een aantal tekstuele aanpassingen (verduidelijkingen, vereenvoudigingen, bondigere
formuleringen) ging het dit keer ook om twee meer ingrijpende wijzigingen, die veel stof tot discussie
opleverden. Deze wijzigingen, door het bestuur al voorbereid in 2014, waren nodig om beter aan te sluiten
op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de PV. De eerste ging over de voorwaarden voor
lidmaatschap van de Sociëteit. De tweede over de opbouw van de contributie. Laatstgenoemde wijziging
hield in dat de contributie van leden en partnerleden per 1 januari 2016 wordt gelijk getrokken (ieder € 30 per
jaar).
Met inbegrip van enkele amenderingen werden de voorgestelde wijzigingen door de vergadering
goedgekeurd.
Tot slot is tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om geen introducés meer toe te laten.
Bestuursvergaderingen
In 2015 zijn er vier reguliere bestuursvergaderingen geweest. Tijdens deze vergaderingen kwamen de
gebruikelijke onderwerpen aan de orde zoals de voorbereiding van de ALV, de voorbereiding van de
bijeenkomsten en het jaarfeest en het opstellen van het jaarprogramma 2016. Naast enkele aanpassingen in
de zgn. ‘Gedragslijn bestuur’ (over overlijden en ziekte) waren er geen bijzondere onderwerpen te
bespreken.
Begin van het jaar is overlegd met de Excursiecommissie naar aanleiding van de zgn. gesponsorde WellFair excursie. Gezien het commerciële karakter van de reis had het bestuur een aantal kritische vragen
gesteld. Mede door niet optimale communicatie van de kant van het bestuur voelde de commissie zich
gewantrouwd. In een goed gesprek met de commissie is de kou uit de lucht gehaald en is benadrukt dat het
bestuur puur uit verantwoordelijkheidsbesef heeft gehandeld.
Twee keer is er overleg geweest met het Hoofdbestuur van de PV. In maart heeft een afvaardiging van het
bestuur deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van de PV en in november nam vrijwel het
voltallige bestuur deel aan het jaarlijkse overleg van de PV met de Onderafdelingen. Tijdens laatstgenoemd
overleg is meegedeeld dat begin 2016 de capaciteit van de ambtelijke secretaris van de PV zal worden
gereduceerd tot 0,5 fta. De gevolgen daarvan moeten nog worden vastgesteld.
LEDEN
In de loop van het verslagjaar zijn ons 3 leden ontvallen. We gedenken Henriëtte Schoenmaekers, Rob de
Waart en Frans Sonneville. Laatstgenoemde heeft mede aan de wieg gestaan van de Seniorenclub (later
Sociëteit) en is jaren bestuurslid geweest.
Per 1 januari 2016 bestond het ledenbestand uit 323 leden. Dat zijn er 14 meer dan de stand per 1 januari
2015. Deze groei in 2015 is minder spectaculair dan vorig jaar toen we een groei van 35 leden noteerden.
De groei in het verslagjaar kwam tot stand door 36 nieuwe aanmeldingen (vorig jaar 55) en 22 afmeldingen.
Vastgesteld tijdens de ALV van 17 februari 2016
De afmeldingen waren in drie gevallen het gevolg van overlijden. Verdere redenen van afmelding waren: de
dag past niet (6), geen binding meer (3), persoonlijke omstandigheden (5) en onbekend (5).
Om het ledenbestand actueel te houden werden ongeveer 25 mutaties doorgevoerd. In verreweg de meeste
gevallen betrof het wijzigingen en correcties van e-mail- en postadressen.
ACTIVITEITEN
In het verslagjaar bleef de belangstelling voor de bijeenkomsten en de daarbij georganiseerde activiteiten op
een goed peil. De meeste bijeenkomsten worden bezocht door ruim 100 leden. Het traditionele jaarfeest in
de maand mei (meestal een busreis naar een stad met afsluitend een diner in de buurt) springt er altijd uit
met het dubbele aantal belangstellenden. Dit jaar had ook de novemberactiviteit (high –tea) niet over
belangstelling te klagen. Hierna wordt in het kort verder op de verschillende bijeenkomsten ingegaan.
Nieuwjaarsreceptie (7 januari 2015)
De nieuwjaarsbijeenkomst vond dit jaar weer plaats bij APG. De receptie was weer geslaagd. De voorzitter
hield een onderhoudende toespraak met de titel ‘Wat… als … ?’. Er waren ruim 120 bezoekers en dat was
45 meer dan begroot. Hierdoor en door het ruime gebruik van consumpties werd het budget flink
overschreden. Het vertoonde pensioenfilmpje was zeer onderhoudend en inventief opgezet. Jammer dat het
wat lang duurde voordat het (mede met de hulp vanuit het publiek) lukte het filmpje te starten.
De Camino (28 januari 2015)
Op het programma stond een verslag van de pelgrimstocht die Frits, lid van de Sociëteit, en Marianne
van den Kerkhof maakten naar Santiago de Compostella. Zij vertrokken op 24 mei per fiets vanuit
Ubachsberg, hun woonplaats. Zij hadden 2000 km afgelegd zonder pech en onder mooie
weersomstandigheden en weinig regen. Wel was er veel wind, vooral het laatste stuk. Overnachten
deden ze in pensions, B&B’s en soms bij particulieren. De tocht duurde ongeveer een maand. Ze hadden
genoten van veel cultuur en veel natuur. De vele foto’s die zij lieten zien getuigden daarvan. Zij hadden
niet meer de moeite genomen om door te fietsen naar Cap Finistere (einde van de wereld).
Over weer gesproken (25 maart 2015)
Op deze middag presenteerde Léon Rademakers, weerman van L1, een middagvullend programma met als
onderwerp OVER WEER GESPROKEN, waarin weer, klimaat, milieu en duurzaamheid centraal stonden. De
thema’s kwamen op een onderhoudende, afwisselde en interactieve manier aan bod.
Hoe beleefde men vroeger het weer? Hoe ontstaat het weer? Waaraan kun je naderend noodweer
herkennen en hoe dien je vervolgens te handelen? Ook de klimaatverandering en de duurzame samenleving
kwamen aan bod. Hoe kunnen we zelf een bijdrage leveren op weg naar een beter milieu en een duurzame
samenleving? De presentaties werden afgewisseld door activiteiten, zoals een weerquiz.
Alles bij elkaar een interessante en onderhoudende middag met een professionele aanpak. Door de lengte
van de bijeenkomst gingen wel veel mensen meteen na afloop van de presentatie naar huis zonder nog wat
te gebruiken.
Jaarfeest (20 mei 2015)
De belangstelling voor dit jaarlijkse festijn was weer overweldigend. Het waren weer vier volle bussen die
vanaf Van der Valk Heerlen vertrokken naar het schone Antwerpen. Het weer viel in eerste instantie wat
tegen, maar herstelde zich gedurende de busrit. Bij aankomst in Antwerpen was er eerst aandacht voor de
inwendige mens met koffie en gebak. Daarna werd het gezelschap afgezet aan de oevers van de Schelde
en kon iedereen zijns weegs gaan. Aan de hand van het uitgereikte stadsplattegrondje kon iedereen de
bestemmingen van zijn gading bezoeken. Al wandelend door de stad werden bezoeken gebracht aan onder
andere het Rubenshuis en het moderne museum MAS (Museum Aan de Stroom). Attractief was ook een
wandeling onder de Schelde door via de authentieke houten roltrappen.
Omstreeks half vijf was het weer verzamelen geblazen voor vertrek naar Heerlen, waar in het restaurant van
Van de Valk een uitgebreid diner-buffet op ons wachtte.
2
Vastgesteld tijdens de ALV van 17 februari 2016
Vermeldenswaard is nog dat dit jaar voor het eerst bevestigingen van deelname zijn verstuurd aan iedereen
die zich had aangemeld. Dit pakte positief uit. Het versnelde de controle bij het vertrek vanuit Heerlen.
Alles bij elkaar weer een geslaagde dag waarbij organisatorisch alles klopte en iedereen (busonderneming
Jacobs, de chauffeurs, Van de Valk, de bediening) zijn bijdrage leverde zoals verwacht.
Optreden La Vita (30 september 2015)
Gecontracteerd via de Stichting MVJO (Muziek Jong Voor Oud) hadden we eind september bezoek van het
ensemble La Vita. Normaal bestaat dit ensemble uit drie muzikanten, maar bij ons was het een duo. Op het
menu stonden bekende componisten als Smetana, Dvorak, Bizet, Verdi, Rossini. Daarnaast een breed scala
aan muziek van over de hele wereld.
Het duo bestond uit twee uitzonderlijke muzikale talenten:
Rauf Berman Guseinov, zijn veelzijdigheid bracht hem al in verschillende ensembles en orkesten naar vele
zalen in Rusland en Europa. Hij heeft ook zijn sporen verdiend als operazanger (Opera Zuid) en hij is
betrokken bij de producties van André Rieu.
Vasileios Mantoudis, specialist op accordeon, is een jonge, internationaal gevraagde muzikant, die zijn
sporen verdiende in vele gezelschappen waarmee hij optrad in Europa en ver daarbuiten.
Hun optreden tijdens de bijeenkomst is goed in de smaak gevallen. Er waren veel positieve reacties. Er is
met overgave geluisterd naar de goede en vaak ook bekende muziek. Daardoor was er wel minder ruimte
voor gesprekken. Door John Paris werden de vertolkte stukken op vakkundige wijze van commentaar
voorzien.
High tea (25 november 2015)
De high tea was de klapper van het jaar met nog iets meer deelnemers dan bij het Jaarfeest. Meteen nadat
de aankondiging op de mat was gevallen regende het aanmeldingen, alsof men erop zat te wachten. Een
schot in de roos dus.
Wel is er nogal wat commentaar geweest. Het was velen niet duidelijk dat een high tea niet is bedoeld als
een maaltijd. Met ander woorden het was de bedoeling om er een middagvullend programma van te maken
en niet een maagvullend. Dit gedrag ontstond doordat het grotendeels in buffetvorm was gegoten. Dat was
achteraf gezien geen goede beslissing.
BRIDGECLUB Groot Slem
Het jaar 2015 begon met een lage bezetting van slechts 8 paren. In de loop van het jaar hebben zich
meerdere mensen aangemeld om bij ons te komen bridgen. op dit moment zijn er normaal op de
woensdagmiddag 10 paren, voldoende voor een gezellige middag.
Er kan een beroep worden gedaan op een paar reserveleden die inspringen als dat nodig mocht zijn.
De commissie hoopt ook voor de volgende jaren op deze wijze te kunnen doorgaan met een gezellige
middag onder het genot van koffie of een ander drankje.
EXCURSIECOMMISSIE
Dit keer een kort verslag van de Excursiecommissie. Door omstandigheden hebben we dit jaar alleen
geparticipeerd in de fietstocht op 22 april in het kader van de nationale sportweek.
Hieraan hebben 52 leden van de Sociëteit deelgenomen. Gezien de reacties was het ook dit jaar weer een
succes. Het komend jaar zal weer een fietstocht worden georganiseerd waaraan we weer zullen
participeren.
Daar er nog geen contact is geweest tussen de commissieleden hebben zijn er verder nog geen plannen
voor het komend jaar vastgesteld.
GELEEN, JANUARI 2016
Bestuur Sociëteit de Linde
Jan van Adrichem (secretaris)
3
Vastgesteld tijdens de ALV van 17 februari 2016
Download