PowerPoint-presentatie

advertisement
Succesfactoren in de Brede
Schoolontwikkeling in Rotterdam
Xandra de Vroom en Donna Schaap
Jeugd, Onderwijs en Samenleving
27 november 2008
Gemeente Rotterdam
Inhoud
..
..
.
Algemeen
Landelijk beleid
Rotterdams Beleid
Succesfactoren
Knelpunten
2
Gemeente Rotterdam
Algemeen 1
.
.
.
Basis: netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor
kinderen en ouders, bestaande uit de school en andere
voorzieningen (zorginstellingen, cultuur en sport)
Kenmerk: inhoudelijke samenwerking tussen de
instellingen
Vorm: afhankelijk van lokale behoeften en
omstandigheden
3
Gemeente Rotterdam
Algemeen 2
Doel
..
..
..
.
Wegnemen van mogelijk achterstanden
Bevorderen van actieve deelname van kinderen aan de
samenleving
Faciliteren van talentontwikkeling
Vergroten van sociale competenties
Bieden van een goede dagindeling
Bieden van een veilige speel- en leeromgeving
Vergroten ouderbetrokkenheid
4
Gemeente Rotterdam
Landelijk beleid
.
..
.
Motie Van Aartsen/Bos: schoolbesturen zijn
verantwoordelijk
Buurt Onderwijs School (BOS) impuls
Actieplan Cultuurbereik
Landelijke impuls combinatiefuncties
5
Gemeente Rotterdam
Over naar de Rotterdamse situatie
6
Gemeente Rotterdam
Beleidskader onderwijs
..
ROB  10 actiepunten
Meer Leertijd voor Kinderen
..
.
.
..
Set van afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en ROC’s
In 2010 hebben 45 basisscholen een programma van 6 uur langer
per week
In 2010 gaan 80% van alle driejarig Rotterdammers naar een
voorschool
In 2009 gaan alle kinderen vanaf groep 3 op de helft van de
basisscholen één uur extra sport en bewegen
Ruim 74 miljoen uit gemeentelijke middelen
MLVK loopt tot 2010
7
Gemeente Rotterdam
Subsidiekader brede school PO 1
1 De Brede School minder dan 6 uur activiteitenaanbod
Subsidiehoogte: 5000,- en 25,- per leerling
2. Massascholen Brede School 6 uur of meer
activiteitenaanbod
Subsidiehoogte: 5000,- en 60,- per leerling
8
Gemeente Rotterdam
Subsidiekader brede school 2
3. Het Wijkarrangement Brede School 6 uur of meer
activiteitenaanbod + brede schoolmedewerker +
buurtmakelaar
Subsidiehoogte: 10.000,- en 80,- per leerling
4. Het Dagarrangement Brede School 6 uur activiteitenaanbod
dat roosterdoorbrekend is voor ll gr 3 t/m 8
Subsidiehoogte: 30.000, - en 12.500,- per klas
9
Gemeente Rotterdam
Wijkarrangement
.
Wijkarrangement (WA):
- Keuze uit wijkbreed programma aanbod aan activiteiten
- Na schooltijd of tussen de middag
- Samenwerking op wijkniveau
- Toegankelijk voor alle kinderen
- Al dan niet gecombineerd met BSO
- Vindt plaats op school of elders in de wijk
- Een speciaal aangesteld medewerker vangt de kinderen op
- Een buurtcoördinator makelt en schakelt op wijkniveau
10
Gemeente Rotterdam
Dagarrangement
.
Volledig Dagarrangement (VDA):
- School
is 2-4 dagen in de week in totaal 6 uur langer open
- Geen regulier lesrooster op deze dagen
- Verlengde schooldagactiviteiten en rust- en
lunchmomenten verweven in het curriculum
- Voor leerlingen vanaf groep 3
- Oog voor bioritme
- Samengesteld team van onderwijs, opvang en vrije tijd
- Nauwe samenwerking met partners en vakkrachten
11
Gemeente Rotterdam
Aantallen scholen verdeeld over de verschillende varianten brede school
(primair onderwijs, schooljaren 2006-2007 tot en met 2008-2009)
Variant BS
2006-2007
2007-2008
2008-2009
1. Nieuwe BS
71
25
38
2. BS
massaschool
45
69
26
3. Wa
-
60
98
4. Vda
-
14
21
Geen BS
82
45
18
Totaal
198
213
201
12
Gemeente Rotterdam
Organisatie: partners
..
..
.
..
.
Betrokken partners in de wijk- en dagarrangementen:
JOS: heeft de regie
Schoolbesturen: werken samen aan realisatie doelstelling.
Deelgemeenten: sturen welzijnsinstellingen en JKZ’er aan.
De Meeuw: geeft uitvoering aan de wijk- en dagarrangementen en
levert JKZ’ers.
OOG: ontwikkelt en verzorgt deskundigheidsbevordering bij
buurtmakelaar, BS-medewerkers en coördinatoren en vakkrachten.
WGI: zorgt voor de salarisadministratie, selectie van personeel
Aanbieders: zorgen voor vakkrachten.
Welzijnsinstellingen: leveren buurtmakelaar en vakkrachten.
13
Gemeente Rotterdam
Gezamenlijke succesfactoren
..
..
.
Wethouder die erin gelooft en dit geloof uitdraagt
Voldoende financiering
Vertrouwen in de toekomt
Scholen staan hier niet alleen voor!!
JeugdKansenZone
14
Gemeente Rotterdam
Succesfactoren wijkarrangementen
.
.
Scholen krijgen extra personeel voor de
uitvoering
Historie van samenwerking van de brede scholen
in een wijk
15
Gemeente Rotterdam
Succesfactoren volledig dagarrangementen
..
..
Schoolbestuur dat als een ambassadeur optreedt
Schooldirecties en team die er voor gaan
Ouders die mee willen
Serieus nemen van knelpunten en gezamenlijk
werken aan oplossingen
16
Gemeente Rotterdam
Knelpunten
..
..
..
Kwaliteit en kwantiteit van de vakkrachten
Vervanging
Zorgleerlingen
Aansprakelijkheid
Accommodatie
Structurele financiering
17
Gemeente Rotterdam
Discussiepunten
..
..
Is dit iets voor mij?
Wat zijn voor mij de kansen
Wat zijn voor mij de risico’s
En welke onderwerpen wil ik nader (laten)
onderzoeken
Gemeente Rotterdam
Download