Informatievergadering KMSKA * depot extra muros - e

advertisement
2015/HFB/OO/32524
Raamovereenkomst voor relighting
opdrachten en lichtadvies
Opening offertes d.d. 16/10/2015 om 9h45
Informatievergadering
Informatievergadering
• Disclaimer :
– Deze slides zijn enkel een samenvatting van de
voornaamste clausules van het bestek en zijn dus
onvolledig.
– Deze slides zijn dus geen contractueel document.
– Deze slides hebben enkel tot doel de kandidaatinschrijver te wijzen op de voornaamste elementen
om te komen tot een regelmatige inschrijving
2
Inhoud
1. Voorwerp van de opdracht
2. Aanbestedende overheid
3. Leidend ambtenaar
4. Gunningswijze
5. Selectiecriteria
6. Gunningscriteria
7. Technische specificaties
8. Aandachtspunten bij inschrijving
9. Aandachtspunten na toewijzing
10. Antwoorden op ingediende vragen
11. Demo e-notification
3
1. Voorwerp van de opdracht
• Titel:
Raamovereenkomst voor relighting opdrachten en
lichtadvies
• CPV code:
71318100-1 (Diensten in verband met de uitvoering van
verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten)
• Plaats van uitvoering:
Vlaams Gewest & Brussels Gewest, uitzonderlijk in buitenland
• Raamovereenkomst:
ja, via opdrachtencentrale
• Duur van de overeenkomst:
4 jaar
• Percelen:
geen
4
1. Voorwerp van de opdracht (2)
• Duurzaamheidsvisie Facilitair Bedrijf:
Het Facilitair Bedrijf engageert zich om tegen 2020 100 %
duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. In het kader van
ons energiemanagementsysteem conform ISO50001 besteed het
Facilitair Bedrijf ook systematisch aandacht aan de
energieprestaties van de werken, leveringen en diensten die het
aankoopt. Ze ziet duurzame overheidsopdrachten als een
instrument om te komen tot duurzame ontwikkeling. Daar waar
mogelijk neemt zij de nodige criteria betreffende ecologische,
sociale en ethische aspecten op in haar bestekken. Bij de
aankoop van (energie-) diensten, producten of apparatuur die
invloed op het significante energieverbruik hebben of kunnen
hebben, worden specifieke criteria i.v.m. energieprestaties
opgenomen. Indien er duurzaamheidscriteria zijn voorzien in het
bestek, moet het werk, de levering of de dienst vanzelfsprekend
voldoen aan deze aspecten.
5
2. Aanbestedende overheid
• Aanbestedende overheid:
Agentschap Facilitair Bedrijf
• Opdracht van de aanbestedende overheid omvat:
– Organisatie & behandeling van gunningsprocedure van
raamovereenkomst;
– Globale contractopvolging met inbegrip van
verduidelijken van opdrachtdocumenten telkens
wanneer deze onvolledig of onduidelijk zijn;
– Nemen van maatregelen van ambtswege;
– Bestendig toezicht op de prestaties.
6
3. Leidend ambtenaar
• De leidend ambtenaar wordt aangeduid bij elke
bestelling
• Staat in voor:
– de technische en administratieve opvolging van de
diensten tot en met de oplevering;
– de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a
posteriori keuring;
– het nazicht van de schuldvorderingen en facturen;
– het opstellen van de processen-verbaal;
– de opleveringen;
– het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit
toezicht omvat onder meer het geven van
onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de
opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn.
7
4. Gunningswijze
• Open offerteaanvraag:
De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver die een
regelmatige offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste
is, rekening houdend met de gunningscriteria.
• Gelet op de aard van overeenkomst (nl. opdrachtencentrale):
– De ontwerper moet minimum 3 opdrachten simultaan kunnen
uitvoeren, waarvan minstens 1 voor de aanbestedende overheid (Het
Facilitair Bedrijf)
– Mogelijke afnemers: alle entiteiten die ressorteren onder Vlaamse
Gemeenschap/Gewest + provincies & provinciale instellingen
• Draagkracht andere entiteiten (bv. onderaannemers):
Indien beroep gedaan wordt op de draagkracht van andere
entiteiten (bv. onderaannemers) moet de verbintenis aangetoond
worden in de offerte. Maximaal 20% kan in onderaanneming
worden gegeven. De inschrijver dient aan te geven op het
offerteformulier voor welke prestaties hij beroep doet op
onderaannemer(s).
8
5. Selectiecriteria(1)
• Eisen ten aanzien van de persoon van de inschrijver
• Selectiecriteria zijn minima waaraan de inschrijver (&
het voorwerp van de inschrijving) dient te voldoen
– Financieel – economische criteria:
• Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s, voor een
bedrag van minimaal 125.000 euro per schadegeval
(personen, goederen) met een minimum op jaarbasis van
500.000 euro.
• Omzet van de onderneming betreffende relighting
diensten, over de laatste 3 jaar: een minimale gemiddelde
omzet van 45.000€ inclusief BTW op jaarbasis
9
5. Selectiecriteria(2)
– Technische criteria:
• Minstens vijf (5) referenties van studie-opdrachten voor relighting- of
relamping-projecten met een bedrag in studie (ereloon), per opdracht,
van minimaal 10.000€ excl. BTW, uitgevoerd gedurende de laatste 3
jaar. Onder bedrag in studie wordt verstaan het goedgekeurde ereloon
voor volgende fasen in een project: voorontwerp, ontwerp, inclusief
opmaak technisch bestek en raming. De studie-opdrachten zijn
uitgevoerd voor minstens 4 verschillende bouwheren.
• Het verplicht in te dienen lastenboek, opgemaakt volgens de Wet op
Overheidsopdrachten, met betrekking tot werken ter uitvoering van
een relightingproject. Het lastenboek bestaat uit de administratieve
bepalingen (met selectie- en/of gunningscriteria, de technische
bepalingen, de aanbestedingsplannen, de meetstaat en de raming).
Het lastenboek werd door de inschrijver in de laatste 2 jaar opgemaakt
en aanbesteed, met vermelding van de referenties van het
opdrachtgevend bestuur en/of opdrachtgevers (contactpersoon,
telefoonnummer) en het aanbestedingsnummer.
10
6. Gunningscriteria(1)
• Gunningscriteria houden verband met het voorwerp
van de opdracht
• Verdeling:
– Kwaliteit 60% - Prijs 40%
• Kwaliteit:
– Een beschrijvende nota/protocol, volgens inzicht en ervaring
van de inschrijver, hoe de aanbestedende overheid een
oplevering van een verlichtingsinstallatie dient aan te pakken
voor het gedeelte lichtsturing.
– Het plan van aanpak bij opmaak van een verlichtingsstudie ter
uitvoering van een relightingproject in een kantoorgebouw
– De samenstelling van het voorgestelde team van de inschrijver,
inclusief de opgevraagde informatie volgens artikel 2.5.1
– Een beschrijvende nota waarbij de inschrijver aangeeft hoe het
principe van efficiënte verlichting en sturing zal toegepast
worden bij het op te maken ontwerp.
11
7. Technische specificaties
• In de technische specificaties worden de kenmerken
omschreven waaraan de diensten moeten voldoen
• De ontwerper dient te beschikken over:
– Software om Dialux-lichtstudies uit te voeren
– Toestellen en materiaal voor uitvoeren van
lichtmetingen conform EN12464-1, met inbegrip van
attesten van periodieke ijking. Tijdens uitvoering van de
diensten mogen de ijkingsattesten maximaal 1 jaar oud
zijn.
– Software voor tekenprogramma Autocad, minimaal
versie 2007 (light versie of hoger)
12
8. Aandachtspunten voor een formeel
regelmatige inschrijving (1)
• Indienen van de offerte:
– Elektronisch
– Slechts 1 inschrijving per kandidaat
– Offerte: Digitale handtekening door gemandateerde
persoon of personen!
– Tijdig indienen!
• Elektronisch: elk document krijgt een timestamp
• Snelheid van opladen: uw eigen netwerk, het Internet, de
omvang van de documenten, …
– Laad eerst de essentiële documenten op:
offerteformulier, inventaris, documenten voor
selectie- & gunningscriteria, andere documenten
13
8. Aandachtspunten voor een formeel
regelmatige inschrijving (2)
• Volledigheid:
– Alle stukken dienen bij de inschrijving aanwezig te zijn
om de offerte te kunnen beoordelen: offertes moeten
administratief en technisch conform zijn
– De overheid beschikt over beperkte mogelijkheden
om ontbrekende stukken op te vragen
• RSZ:
– De inschrijver dient in orde te zijn met de RSZverplichtingen
14
9. Aandachtspunten na toewijzing
•
•
•
•
•
•
Borgstelling: dient tijdig te gebeuren
Startvergadering
Werfvergaderingen / opvolgingsvergaderingen
Clausules m.b.t. straffen en boetes
Prijsherziening
Wijze van facturatie
• De voorgestelde teamleden i.k.v. gunningscriterium
effectief in te zetten voor de uitvoering van de opdracht
en in geval van wijziging van de samenstelling van het
team is een voorafgaande goedkeuring van de
aanbestedende overheid vereist.
• Het voorgestelde team dient minstens uit 2 leden te
bestaan.
15
10. Antwoorden op ingediende vragen
• Geen vragen ingediend
16
11. Demo e-notification
17
Download