Het Europees uniform aanbestedingsdocument

advertisement
Het Europees uniform aanbestedingsdocument
De inwerkingtreding van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet komt steeds dichterbij, gelet op het
gegeven dat de Nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24 moet worden omgezet voor 28
april 2016. Reden waarom ook in de schoot van de Europese Commissie de nodige maatregelen
worden genomen. Per 5 januari 2016 werd de uitvoeringsverordening uitgevaardigd houdende
een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
Het UEA is een eigen verklaring waarmee ondernemers voorlopig bewijs overleggen ter
vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten. De kandidaat of
inschrijver zal middels een dergelijk document voorlopig bewijzen dat (1) hij zich niet bevindt in
een van de uitsluitingsgronden, dat (2) hij voldoet aan de kwalitatieve selectievoorwaarden of (3)
dient te worden geselecteerd wanneer het aantal gegadigden zou worden beperkt door de
aanbestedende overheid. Het document is aldus een soort Europese verklaring op eer met
bijkomende garanties dat de aanbestedende overheid verplicht moet aanvaarden als voorlopig
bewijs.
Het UEA geldt immers slechts ten voorlopige titel want de inschrijver aan wie de aanbestedende
dienst van plan is de opdracht te gunnen zal behoudens bepaalde opdrachten die gebaseerd zijn
op raamovereenkomsten geactualiseerde certificaten en ondersteunende documenten dienen
over te leggen. De aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit kan inschrijvers op ieder
moment van de procedure verzoeken de vereiste certificaten en ondersteunende documenten
geheel of gedeeltelijk in te dienen maar dit mag niet leiden tot buitensporige administratieve
lasten.
Het is de bedoeling dat het UEA de administratieve lasten zal beperken met het oog op de
vergroting van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende deelneming aan
overheidsopdrachten, niet in de laatste plaats voor kmo's. Het UEA dient aldus de taken van de
ondernemers en aanbestedende diensten en entiteiten ook verder te vereenvoudigen: één
Europees standaardformulier kan de verschillende, uiteenlopende nationale eigen verklaringen
vervangen. De problemen in verband met de precieze formulering van officiële verklaringen en
verklaringen van instemming alsook taalproblemen zouden hierdoor moeten afnemen, aangezien
het standaardformulier in alle officiële talen beschikbaar zal zijn. Met zulke nobele doelstellingen,
kijken wij alvast uit naar de toepassing ervan.
Youri Musschebroeck ([email protected])
1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2017 - All rights reserved
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards