Template wet OHO en aanbestedingsplan

advertisement
VERKLARING WET OVERHEIDSOPDRACHTEN
AANBESTEDINGSPLAN
1. Verklaring m.b.t. de wet op de overheidsopdrachten
Er moet voor elke projectpartner (promotor en copromotoren) bepaald worden
of de wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing is. Zie bijlage 1
voor toelichting bij het toepassingsgebied van de wet.
Voor welke projectpartners is de
toepassing?
Geef aan of geval A, B, C of D geldt.
Projectpartner
wetgeving
overheidsopdrachten
van
Toelichting
Voor welke projectpartners is de wetgeving overheidsopdrachten niet van
toepassing?
Geef voldoende toelichting bij de gevolgde redenering en geef waar nodig
bewijsstukken (bv. statuten, jaarrekening).
Projectpartner
Toelichting
2. Aanbestedingsplan
Voor de projectpartners (promotor en copromotoren) die onderhevig zijn aan
de wet op de overheidsopdrachten, moet het aanbestedingsplan ingevuld
worden. Dit betekent dat voor elke voorziene kost boven 8.500,00 euro
(leveringen, diensten, werken) de geplande aanbestedingsprocedure moet
toegelicht worden. Hieronder staat ter informatie een overzicht van de van
toepassing zijnde drempelbedragen voor 2016-2017.
Voor de meest recente
drempelbedragen, zie www.efro.be
Geraamde bedragen (€)
8.500 – 85.000
85.000 – 5.186.000
meer dan 5.186.000
Toepasselijke wetgeving
Nationaal
Nationaal
Nationaal en Europees
LEVERINGEN
8.500 – 85.000
85.000 – 207.000
Meer dan 207.000
Nationaal
Nationaal
Nationaal en Europees
DIENSTEN
8.500 – 85.000
85.000 – 207.000
Meer dan 207.000
Nationaal
Nationaal
Nationaal en Europees
WERKEN
BIJLAGE
1:
WANNEER
IS
DE
REGELGEVING
OVERHEIDSOPDRACHTEN
TOEPASSING?
A. Overheid of overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid
=> aanbestedende overheid voor alle opdrachten
VAN
B. Cumulatief voldoen aan onderstaande drie voorwaarden
=> aanbestedende overheid voor alle opdrachten
1. Opgericht met het
specifieke doel te voorzien
in behoeften van algemeen
belang
en deze behoeften van
algemeen belang zijn niet
van industriële of
commerciële aard
2. Overwegende
overheidsinvloed
Daadwerkelijk uitgevoerde
activiteiten beoordelen, niet louter
de statuten. Ruime interpretatie van
algemeen belang: voor de ruimere
gemeenschap (m.a.w. ook
onrechtstreeks), betrokkenheid van de
overheid, …
Feitelijke beoordeling, geval per
geval. Mogelijke indicaties:
vergelijkbaar met privé en in
concurrentie met privé goederen of
diensten aanbieden op een markt,
bestaan van winstoogmerk, zelf dragen
van economische risico van de
activiteit, ….
Opgelet voor de infectietheorie:
industriële of commerciële aard moet
gelden voor alle activiteiten, van
zodra één activiteit niet van
industriële of commerciële aard dan
'infectie' waardoor de wet voor alle
activiteiten (commerciële en nietcommerciële) van toepassing wordt
Het volstaat dat aan slechts één van
onderstaande criteria is voldaan
2.1 Beheer onderworpen aan
toezicht van overheid
Effectief toezicht waarbij de
overheid besluitvorming kan
beïnvloeden. Mogelijke indicaties:
aanstelling commissaris, controle op
jaarrekening, onderzoeksbevoegdheid,
…
2.2 Aanwijzing van meer dan
de helft van de leden van
de raad van bestuur,
directie, … door overheid
Te controleren bv. via statuten of
via een beheersovereenkomst
2.3 Rechtstreekse en/of
onrechtstreekse
financiering voor meer dan
50 % door overheid
Berekening: alle
overheidsfinanciering (incl.
subsidies) t.o.v. alle inkomsten
(overheidsfinanciering + commerciële
inkomsten), o.b.v. laatste
jaarrekening.
Opgelet: op moment van beslissing tot
uitschrijven van een opdracht moet
nagegaan worden of aan dit criterium
nog voldaan is (1 jaar terugrekenen
vanaf datum beslissing tot
uitschrijven)
3. Rechtspersoonlijkheid
Indien geen rechtspersoonlijkheid
(bv. feitelijke vereniging, lokale
afdeling), maar voorwaarden algemeen
belang en overheidsinvloed wel
voldaan, dan zal de overkoepelende
entiteit fungeren als aanbestedende
overheid en contracterende partij
C. Vereniging bestaande uit één of meer aanbestedende overheden
zoals bedoeld in A en B
=> aanbestedende overheid voor alle opdrachten
D. Gesubsidieerde opdrachten van privé personen indien cumulatief
voldaan aan onderstaande drie voorwaarden
=> wet enkel van toepassing op die gesubsidieerde opdracht
=> enkel plaatsingsregels moeten gevolgd worden (geen
uitvoeringsregels)
1. Geraamd bedrag voor de
opdracht (werken/diensten)
bereikt de Europese
drempels
2. Rechtstreekse
overheidssubsidie voor meer
dan 50 % van deze opdracht
(werken/diensten)
Betreft de rechtstreekse
projectsubsidies van alle overheden
voor de opdracht. Te berekenen op het
totale geraamde bedrag van de
opdracht (eventueel ruimer dan het
EFRO-project)
3. Uitvoering van welbepaalde
werken en/of de hieraan
verbonden diensten
Het betreft enkel civieltechnische
werken (bruggen, tunnels, …),
bouwwerken voor ziekenhuizen,
inrichtingen voor sportbeoefening,
recreatie en vrijetijdsbesteding,
school- en universiteitsgebouwen, en
administratieve gebouwen. De hieraan
verbonden diensten zijn bv. ontwerp,
bouwstudie, ...
AANBESTEDINGSPLAN*
PROJECTNUMMER:
BESCHRIJVING WERK/DIENST/GOED
OPDRACHTGEVER
RAMING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT (geraamd bedrag excl. btw)
GEKOZEN AANBESTEDINGSPROCEDURE EN MOTIVERING DAARTOE
PLANNING/TIMING
GEPLANDE SELECTIECRITERIA
GEPLANDE GUNNINGSCRITERIA
WORDT DE GUNNING GEHEEL OF GEDEELTELIJK INGEBRACHT VOOR EFRO-STEUN
WORDEN VERLENGINGEN OF HERHALINGEN GEPLAND
ALS OPDRACHT REEDS GEGUND WERD, AAN WIE EN VOOR WELK BEDRAG (excl. btw)
* Per opdracht die wordt uitbesteed door een projectorganisatie die
onderhevig is aan de wet op de overheidsopdrachten moet een dergelijk kader
ingevuld worden.
Download