contractuele bepalingen

advertisement
stad brugge dienst cultuurbeleid
SCHRIFTELIJKE VERBINTENIS
ONDERHANDELINGSPROCEDURE BEHEERST DOOR:

Wet van 15 juni 2006 :Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten.

KB van 15 juli 2011: Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Wet van 17 juni 2013: Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

KB van 12 september 2011: Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de
concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de
uitvoeringsregels ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van deze procedure.

KB van 14 januari 2013: Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken

K B v a n 2 j u ni 2 0 1 3 : K o ni n k l i j k b e s l ui t t o t b e p a l i ng v a n d e d a t u m v a n
i nw e r k i ng t r e d i ng v a n d e w e t o v e r he i d s o p d r a c ht e n e n b e p a a l d e o p d r a c ht e n v o o r
w e r k e n , l e v e r i ng e n e n d i e n s t e n v a n 1 5 j uni 2 0 0 6 e n v a n b e p a a l d e
ui t v o e r i ng s b e s l ui t e n e r v a n .

H e t G e m e e nt e d e c r e e t .

H e t r e g l e m e nt d a g e l i j k s b e s t uu r g o e d g e k e u r d d o o r d e G e m e e nt e r a a d i n z i t t i ng v a n
24 april 2007.
*****
CONTRACTUELE BEPALINGEN
1.
1.a.
1.b.
Partijen die onderhavige verbintenis aangaan:
Opdrachtgevend bestuur: Stadsbestuur van Brugge, Burg 12, 8000 Brugge
Aannemer:
-
Firmanaam: ........................................................................................
Naam: ................................................................................................
Voornamen: ........................................................................................
Hoedanigheid of beroep: .......................................................................
Woonplaats (of maatschappelijke zetel):
.................................................................... straat, nr. .......................
te ............................................................................... .......................
BTW nr. ......................................... Registratie: ....................................
Houder van rekening nr. ............................. bij .....................................
Telefoonnummer: .................................................................................
GSM nummer: .....................................................................................
Faxnummer: .......................................................................................
Aantal werknemers momenteel in dienst:
(enkel personeel ingeschreven bij RSZ)
pagina 2 van 4
2. Voorwerp van de concessie
Het stadsbestuur voorziet de uitzending op groot scherm van het EK Voetbal 2016 en de inrichting van
een ‘Fan-village’. De locatie en inplanting van het evenement zal in samenspraak met de
organisator en afhankelijk van de planning van de werken op Het Zand worden bepaald.
De organisator staat verplicht in voor:
De uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels.
Alle klank- en beeldtechniek en de verschuldigde uitzendrechten
De organisatie van de drankstanden. De organisator is vrij in de keuze van leverancier en
merken. Er wordt met drankbonnen gewerkt.
De inrichting van de site aan de hand van een in te dienen inplantingsplan (schaal 1/200)
De site moet worden afgebakend met nadars
De site moet volledig vrij en proper zijn tegen 8u de ochtend volgend op de wedstrijd
Voldoende gratis sanitaire voorzieningen
Een medische hulppost.
Het hanteren van prijzen die vergelijkbaar zijn met deze in de omliggende cafés
Handelen volgens de principes van verantwoord schenkgedrag en voorzien van voldoende
alcoholvrije dranken.
De aanvraag voor het spelen van muziek
De communicatie van het evenement
De opmaak van een mobiliteitsplan
De opmaak en verspreiding van een bewonersbrief
Aanvullend
-
mag de organisator een voorstel indienen voor:
Het uitzenden van de finale van het EK op zondag 10 juli 2016
Het voorzien van animatie 2 u. voor en 1 u. na de wedstrijd
Het voorzien van eetstanden
Het voorzien van Rode Duivels-merchandising standen
Het stadsbestuur voorziet:
Gratis ontlenen van stadsmateriaal, voor zover voorradig
Het plaatsen van fietsstallingen
Gratis Elektriciteitsgebruik
Een voorafgaand veiligheidsoverleg waarin alle afspraken mbt veiligheid, preventie,
communicatie,… zullen worden gemaakt in wederzijds overleg.
Gezien de concessievergoeding, de vrijstelling van contantbelasting.
3. Prijsbepaling
U dient een voorstel van concessievergoeding in met een minimum van 250 € per wedstrijd (BTW Excl.).
4 Indienen der inschrijving
De prijsaanbieding voor het uitvoeren van de opdracht moet uiterlijk op 6 november 2015 in ons bezit zijn.
Deze zendingen dienen gericht aan het Stadsbestuur van Brugge, ter attentie van de heer Steven Slos,
Cultuurbeleidscoördinator, Burg 12, 8000 Brugge.
U voegt eveneens een beknopt plan van aanpak in.
Uw voorstel wordt voor 30 punten op de concessievergoeding en voor 70 punten op de aanpak gequoteerd.
1 De concessievergoeding wordt gequoteerd als volgt:
-
30 punten voor het hoogste bod
Voor de andere bieders wordt volgende formule toegepast: (Eigen bod x 30)/hoogste bod
pagina 3 van 4
2 Het plan van aanpak wordt als volgt gequoteerd:
-
Het ingezette personeel (10)
Het aantal tapkranen (10)
Het aanbod aan dranken (10)
De organisatorische aanpak (10)
Referenties (10)
Inrichting van de site en eventuele animatie (10)
Voorziene communicatie (10)
U hoort uw aanbieding op het bijgevoegde formulier te stellen en onder gesloten dubbele enveloppe in te
dienen.
De opening van de inschrijvingen zal geschieden op 9 november om 10.00 in de burelen van Steven Slos,
Lange Vesting 112, 8200 Brugge.
5 Bij te voegen documenten
Ingevuld en ondertekend exemplaar van de schriftelijke verbintenis
Beknopt plan van aanpak, inclusief inplantingsplan.
Kopie van het getuigschrift waaruit blijkt dat de aannemer niet in staat van faillissement of van vereffening
verkeert.
RSZ-attest van het voorlaatste afgesloten kwartaal.
5 Prijsherziening
Er wordt geen prijsherziening toegestaan.
Voorstel van concessievergoeding:
euro (BTW excl.)
Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, opgemaakt overeenkomstig de voorwaarden van
artikel 17, par. 5 en artikel 90 par. 3 en par. 4 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 25 maart 1999 (wijziging art. 90 en invoeging art. 17bis).
Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan een exemplaar bestemd is voor elk der partijen, te , de
.
De aannemer,
De Stadssecretaris,
Johan COENS
Namens het stadsbestuur van Brugge,
De Burgemeester,
Renaat LANDUYT
pagina 4 van 4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards