Verslag_SCA_211010 - Vind Brugse Vereniging

advertisement
LIBERALE BEWEGING VOOR
VOLKSONTWIKKELING V.Z.W.
LIBERALE VERENIGING VOOR SOCIO-CULTURELE WERKING
VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: LVSW Brugge
DATUM ACTIVITEIT: donderdag 21 oktober 2010
PLAATS: LM-center, Revillpark 1 te 8000 BRUGGE
AANVANG en EINDE: van 14.00 uur tot 15.45 uur
VERANTWOORDELIJKE: medewerkers
NAAM SPREKER: Inge Delacourt
DESKUNDIGHEID SPREKER: maatschappelijk werkster
AANTAL AANWEZIGEN : 17
TITEL VAN DE ACTIVITEIT : doel en opdracht van het Sociaal Huis
VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT
Mevrouw Delacourt legt uit dat het concept van het Sociaal Huis kadert binnen het decreet
Lokaal Sociaal Beleid dat onder andere de toegang tot de sociale dienstverlening voor alle
burgers wil verbeteren. Hiertoe werd in iedere stad een Sociaal Huis opgericht, in
samenwerking met de stedelijke administratie en het OCMW. In Brugge is het Sociaal Huis 5
jaar jong. Het is gehuisvest in de Kartuizerinnenstraat 6, naast het politiekantoor van het
centrum. In het kluwen van meer dan 500 organisaties, verenigingen en overheidsdiensten is
een degelijk eerste onthaal, waar de burger duidelijke informatie krijgt over de
hulpverleningsvormen en de juiste diensten, zeker geen overbodige luxe. De medewerkers
van het Sociaal Huis hebben een soort wegwijzerfunctie. De loketbedienden beantwoorden
de eenvoudige vragen, terwijl de 6 maatschappelijk assistenten, die beschikken over een
grondige kennis van de dienstverlening in Brugge, de moeilijker vragen trachten op te lossen.
Bij het onthaal bevindt zich een oplaadpunt voor de budgetmeterkaart van Eandis.
Het Sociaal Huis in Brugge telt 3 specifieke diensten:
1. De opvoedingswinkel is er gehuisvest. Opvoeders en (groot)ouders kunnen er
terecht met al hun vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 18
jaar. De winkel is open op maandag en woensdag van 9.00 u. tot 12.30 u. en op
vrijdag van 13.30 u. tot 16.00 u.. Bezoekers kunnen de winkel vrij bezoeken en folders,
brochures of boeken inkijken. Zij kunnen ook gerichte vragen stellen over opvoedings-,
verslavings- en studieproblemen, thuisopvang voor zieke kinderen of kinderen met een
beperking. Studenten kunnen er langskomen voor hulp bij de opmaak van hun thesis
en het afnemen van een interview. Er worden regelmatig thema-avonden en
vormingsmomenten georganiseerd, die plaatshebben in het Centrum van Volden, in de
Boeveriestraat in hartje Brugge. Zo werd er al informatie verstrekt over zuinig
energieverbruik, isolatie en bij welke instantie aankloppen om een premie te verkrijgen.
Die infoavonden worden aangekondigd via flyers, aan het loket van het Sociaal Huis, in
krantenartikels of via het ziekenfonds.
2. De stedelijke dienst maatschappelijke begeleiding biedt nuttige informatie over
kinderopvang, personen met een beperking, senioren, buurtwerking en sociaalpreventieve gezondheidszorg. Er wordt hulp geboden bij het invullen van de
formulieren om een mantelzorgpremie te verkrijgen. Er wordt uitgelegd waar zich de
karweienhulp bevindt (de “Wok” in de Spanjaardstraat) waarop men, afhankelijk van
het inkomen, een beroep kan doen en aan welke voorwaarden de burger moet
voldoen om taxibonnen te kunnen krijgen.
3. Het eerste onthaal van het OCMW gebeurt in het Sociaal Huis, de zogenaamde
“intake”. Burgers kunnen er terecht voor alle mogelijke aanvragen en vragen van
financiële en materiële aard en voor alle andere dienstverleningen van het OCMW.
Burgers kunnen er dus een beroep doen op het personeel voor vragen rond
budgetbeheer, budgetbegeleiding en collectieve schuldbemiddeling. Door de
economische crisis wordt het Sociaal Huis geconfronteerd met een stijgend aantal
hulpvragen van burgers met een laag loon. Geschorste werklozen worden er ook
opgevangen. Er is ook een vorm van arbeidszorg voor mensen die moeilijk werk
vinden: ze worden ingeleid om meubels te herstellen in een atelier die gevestigd is aan
het Astridpark. Woonbegeleiders bieden hulp bij het vinden van een sociale woning of
een woning die aangepast is aan senioren. Daklozen kunnen gedurende 3 weken
worden opgevangen in een huis aan de Katelijnevest of in ’t Sas aan het Minnewater
vóór een duurzame oplossing binnen of buiten Brugge kan worden aangeboden.
Bovendien worden burgers ook geholpen bij het vinden van een geschikte oplossing tijdens de
spreekuren van de wijkwerking in de deelgemeenten van Brugge:
 De Luifel in Sint-Kruis,
 De Lelie in Assebroek,
 Ten Boomgaarde in Sint-Michiels,
 Fabiola in Sint-Andries.
Burgers die wonen in Sint-Pieters, Sint-Jozef of Koolkerke, zijn aangewezen op het Sociaal
Huis in het centrum van de stad.
Ook voor klachten over de werking van één van de verschillende hulpverlenende instanties
kan de burger bij het Sociaal Huis terecht, die dan een onderzoek instelt. Het Sociaal Huis
heeft dus ook een signaalfunctie.
Er zijn in het Sociaal Huis een aantal externe diensten bereikbaar voor de burger. Dit gebeurt
door middel van regelmatige spreekuren. Die externe diensten zijn:
 de Federale Overheidsdienst voor Tegemoetkomingen aan personen met een
handicap, die hen helpt bij hun aanvraag om een tegemoetkoming of de aanvraag om
taxibons;
 de dienst Studietoelagen, die in september spreekuren houdt in het Sociaal Huis om
mensen te helpen bij hun aanvraag om een studiebeurs;
 de Federale Overheidsdienst der Belastingen, die in mei en juni spreekuren houdt in
het Sociaal Huis om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingsaangifte.
Het Sociaal Huis is elke weekdag bereikbaar van 8.30 u. tot 11.30 u. en van 14.00 u. tot 16.00
u.. Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken.
De leerrijke namiddag wordt besloten met een gezellig samenzijn bij koffie en taart, gevolgd
door een tombola, waarbij 5 prijzen worden uitgereikt.
datum : 24/10/2010
DE ORGANISATOR
Download
Random flashcards
Create flashcards