Activiteiten op Hoeve Hangerijn Algemene gebruiksvoorwaarden

advertisement
stad brugge groendienst
Activiteiten op Hoeve Hangerijn
Algemene gebruiksvoorwaarden
1. Aanvraag activiteit:
Aanvraag en reservatie van de activiteit gebeurt bij de coördinator. De gebruiksoptie moet
binnen de tien kalenderdagen schriftelijk bevestigd worden door het invullen en het
ondertekenen van het contract. Het doorgeven van verkeerde informatie en/of oneigenlijk
gebruik leidt onverbiddelijk tot het stopzetten van de activiteit en verbod van verder
gebruik.
2. Aard van de activiteiten:
Het domein van Hoeve Hangerijn is bestemd voor activiteiten die aanleunen bij de missie
en visie van het centrum. De activiteiten worden daarom enkel aangeboden aan
zorginstellingen, scholen buitengewoon onderwijs, de buurtwerking en de buurtscholen.
3. De tarieven zijn:
Categorie
Omschrijving
A
Zorgvoorzieningen,
buitengewoon
onderwijs,
buurtwerking, buurtscholen
Tarief
per persoon
per dagdeel
€ 1,50
Supplement
verbruik
materiaal
€ 1,00
Ten laatste drie maanden na de activiteit wordt een factuur opgestuurd voor de totale prijs
van de activiteit.
4. Annulatie:
Bij annulering moet de coördinator schriftelijk op de hoogte gesteld worden. In geval van
annulering meer dan dertig kalenderdagen vóór de aanvang van de activiteit, wordt de
betaalde gebruiksvergoeding volledig terugbetaald. Bij annulering minder 30 dagen vóór de
aanvang van de activiteit, is er geen terugbetaling.
5. Gebruiksvergoeding:
Tarief per persoon per dagdeel + supplement per persoon voor verbruik materiaal (vb. bij
bak- en crea activiteiten, dolle dierendag)
Normaal verbruik van elektriciteit, water en verwarming is in de gebruiksvergoeding
begrepen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan om specifieke redenen
afwijken van de gebruiksvergoeding.
6. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en verzekering:
Indien zaken voorvallen die in strijd zijn met de openbare orde en/of die de goede zeden in
het gedrang brengen, kan de activiteit onmiddellijk ingetrokken of stopgezet worden
zonder schadeloosstelling.
In geval van schade wordt de aanvrager uitgenodigd om in gezamenlijk overleg de schade
te bepalen. Indien de aanvrager hieraan verzaakt, wordt de schade door de coördinator
bepaald.
De Stad Brugge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een gehele of gedeeltelijke
stroomonderbreking, waardoor de activiteit gehinderd of verhinderd zou worden.
hoeve hangerijn, gemeneweideweg-zuid 113, 8310 brugge, | t +32 50 27 81 68 | [email protected]
Het stadsbestuur Brugge heeft een brandpolis afgesloten bij Ethias:
1/2153/38.004.059 die voorziet in een afstand van verhaal t.o.v. gebruikers.
Polis
7. Rookverbod:
HH is een gebouw waar diensten worden verstrekt en daarom is het KB van 15 mei 1990
van toepassing, dat roken verbiedt in openbare ruimtes. Dit betekent dat in alle ruimtes
van zaal ‘De Doening’ en in de schuur een rookverbod geldt. Buiten mag er enkel gerookt
worden op de daarvoor voorziene en aangeduide plaats. Het overige deel van de site is
rookvrij.
8. Veiligheidsvoorschriften:
Het is verboden de nooduitgangen en deuren geheel of gedeeltelijk te belemmeren. De
noodverlichting en pictogrammen die de nooduitgangen aanduiden, moeten steeds
zichtbaar blijven.
Het is verboden gevaarlijke stoffen of vloeistoffen op de site te brengen. Elke aanwezigheid
van brandstof moet vooraf goedgekeurd worden door de stedelijke brandweer,
Pathoekeweg 215, 8000 Brugge, tel. 050-44 84 44, [email protected]
Papierresten, brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbaar afval moeten uit het gebouw /
de schuur verwijderd worden.
Het is verboden open vuren of kaarsen in het gebouw / de schuur te gebruiken.
De aanwezigheid van ballonnetjes gevuld met een brandbaar of giftig gas in de zaal / de
schuur is verboden.
Alle brandpreventievoorschriften moeten worden nageleefd. In geval van niet-naleving kan
de coördinator beslissen om de activiteit te onderbreken of stop te zetten.
De aanvrager treft nodige schikkingen om iedere oorzaak van beschadiging te vermijden.
De aanvrager stelt de coördinator op de hoogte van elke beschadiging of afwijking aan de
wettelijke voorschriften die hij of zij kan vaststellen.
9. Recht op afbeelding:
Er mogen afbeeldingen en / of video-opnames volledig of gedeeltelijk, al dan niet
geretoucheerd, uitgebracht worden op eender welke drager van papier of andere
materialen en dat voor onbeperkte duur. Er wordt afstand gedaan van eender welke
vergoeding van welke aard ook voor het gebruik van de afbeeldingen.
10. Andere voorwaarden:
Het gebruik van de activiteit door minderjarigen / personen met een beperking / andere
groepen gebeurt steeds onder toezicht van de begeleider van die groep.
HH is een openbaar domein en kan dus nooit exclusief worden afgehuurd. Hiernaast is het
verboden de dieren te voederen, honden horen aan de leiband.
HH is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en/ of diefstallen.
De aanvrager is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en de
correcte naleving van alle in dit contract omschreven afspraken.
Afwijkingen op het gebruiksreglement kunnen alleen door het College van Burgemeester en
Schepenen worden toegestaan.
11. In geval van misbruik, onregelmatigheden of buitensporigheden die verband houden met
de bovenstaande punten zal HH een financiële compensatie aanrekenen voor geleden
schade of verlies en/ of de organisatie voor (on)bepaalde tijd de toegang tot HH
ontzeggen.
12. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst welke niet in der minne
kunnen worden geregeld, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.
hoeve hangerijn, gemeneweideweg-zuid 113, 8310 brugge, | t +32 50 27 81 68 | [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards