aanvraag commissie versnelde toewijzing brugge

advertisement
AANVRAAG COMMISSIE VERSNELDE TOEWIJZING BRUGGE
AANVRAGER:
0 Groot Brugge
0 omliggende gemeenten**
Datum aanvraag:
Naam aanvrager:
Dienst:
Contactgegevens aanvrager:
Initialen cliënt:
Leeftijd cliënt:
Gezinssituatie:
0 alleenstaande
0 alleenstaande met bezoekrecht
Officiële verblijfplaats:
private bewoning:
0 gezin
Feitelijke verblijfplaats:
Andere woonvormen:
FORMELE VOORWAARDEN:
Is betrokkene reeds ingeschreven bij een Sociale Huisvestingmaatschappij?
0 Brugse Maatschappij voor Huisvesting -> datum inschrijving:
0 Vivendo -> datum inschrijving:
0 nee (betrokkene moet ingeschreven zijn op het ogenblik van de aanvraag!)
Indien betrokkene een referentieadres heeft: komt betrokkene in aanmerking om te worden
ingeschreven in een Sociale Huisvestingsmaatschappij op moment van eventuele toewijzing?
0 ja
0 nee
Is betrokkene akkoord om een begeleidingscontract van 2 jaar te aanvaarden? (begeleiding moet
opgestart zijn vooraleer de woning gehuurd wordt)
0 ja
0 nee
SITUATIESCHETS:
Wat is de vroegere en huidige woonsituatie?
**
aanvraag
uit
omliggende
gemeenten
zijnde
Zedelgem,
Jabbeke, Ichtegem, De Haan, Damme en Beernem.
Aanvraag Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge vanaf september 2016
Oostkamp,
1
Is er perspectief om op termijn zelfstandig te kunnen wonen, zonder begeleiding (met uitzondering
van ondersteunende diensten op vlak van financiële hulp / begeleiding en thuiszorgdiensten).
Motiveer.
Wat is de kans om op de private huurmarkt een woning te vinden? Welke stappen zijn al gezet?
Financiële situatie:
Gezinssamenstelling:
Presentatie:
Sociale vaardigheden:
Andere:
Wat zijn de vooruitzichten om binnen de 6 maanden een woning te vinden binnen het sociaal
huurstelsel? (vermoedelijke duur op te vragen bij de huisvestingsmaatschappijen/verhuurkantoren)
Brugse Maatschappij voor Huisvesting:
Vivendo:
Vereniging SVK:
Sovekans vzw:
**
aanvraag
uit
omliggende
gemeenten
zijnde
Zedelgem,
Jabbeke, Ichtegem, De Haan, Damme en Beernem.
Aanvraag Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge vanaf september 2016
Oostkamp,
2
VOORSTEL BEGELEIDING (verder te verfijnen in overleg met de Sociale Huisvestingsmaatschappij):
Welke werkpunten op het vlak van wonen zullen worden opgenomen in het begeleidingscontract?
financiën:
0 geen begeleiding
0 budgetbegeleiding
0 budgetbeheer
andere:
Welke organisatie zal de coördinatie van de begeleiding opnemen?
Werden hierover al concrete afspraken gemaakt? Welke?
Handtekening aanvrager
Handtekening cliënt 1
Voorbehouden aan de Commissie versnelde toewijzing Brugge
Er wordt een woning toegewezen in het kader van een versnelde toewijzing
0 ja
0 neen
Datum + naam en handtekening lid Commissie versnelde toewijzing Brugge
1
Dit formulier wordt in tweevoud opgemaakt:
- een niet-gehandtekende versie, met vermelding initialen cliënt wordt bezorgd aan Nele Welvaert Regionaal
Welzijnsplatform Noord West-Vlaanderen, Tilleghemstraat 81 8200 Sint-Michiels., liefst via mail:
[email protected]
- een gehandtekende versie, met vermelding van de volledige naam van de cliënt, wordt bewaard in het dossier
van betrokkene bij de aanvrager.
**
aanvraag
uit
omliggende
gemeenten
zijnde
Zedelgem,
Jabbeke, Ichtegem, De Haan, Damme en Beernem.
Aanvraag Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge vanaf september 2016
Oostkamp,
3
TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE FICHE EN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
De leden van de Commissie vragen bijzondere aandacht voor de mogelijkheden om zelfstandig te
wonen van de kandidaat die voorgedragen wordt. In het Kaderbesluit Sociale Huur staat expliciet dat
de persoon die een versnelde toewijzing krijgt 'in staat zal zijn om zelfstandig te wonen zonder
begeleidende maatregelen binnen een duidelijk afgebakende termijn'.
Op het formulier vink je aan of de aanvraag vanuit groot Brugge of omliggende gemeenten.
Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij, kan de
toekomstige huurder de voorkeuren voor een woning aanpassen (steeds binnen de wettelijke
bepalingen wat de rationele bezetting betreft). Vanuit de Commissie wordt gevraagd een zo breed
mogelijke keuze te maken. Een versnelde toewijzing wijst op een hoge woonnood. Door zoveel
mogelijk woningen aan te kruisen, draagt de toekomstige huurder bij aan het vlot verlopen van de
procedure.
Voor aanvragen vanuit omliggende gemeenten dient de aanvrager de keuzemogelijkheden vóór het
indienen van het aanvraagformulier, woningen bij Vivendo zo breed mogelijk aan te stippen.
Indien lokale binding de keuzes heel beperkt houdt, dienen andere kanalen dan de Versnelde
Toewijzing bewandeld te worden.
De Commissie gaat 5 keer per jaar door (februari, april, juni, september, november) telkens de derde
woensdag van die maand. Aanvragen ten laatste 1 week voor de zitting van de Commissie inleveren
via [email protected] (niet-gehandtekende versie met enkel initialen cliënt!).
Per zitting van de Commissie worden vanaf september 2016 3 woongelegenheden versneld
toegewezen. De criteria waarop de beslissing van de Commissie gebaseerd wordt, zijn terug te
vinden in de fiche: een aantal formele voorwaarden, de huidige situatie van de kandidaat en het
voorstel van begeleiding. De Commissie hanteert geen quota per sector.
Zowel een positieve als een negatieve beslissing van de Commissie wordt meegedeeld aan de
aanvrager. De Commissie geeft de anonieme informatie van de geselecteerde kandidaten door aan
de Sociale Huisvestingsmaatschappij(en). In geval van een positieve beslissing verloopt de verdere
communicatie tussen aanvrager en Sociale Huisvestingsmaatschappij.
Leden van de commissie
CAW: Nancy Mouqué en Linda Lievens (plaatsvervanger)
BJB: Shirley Van den Driessche en Marc Lapierre (plaatsvervanger)
OCMW: Marina Verschuere en Barbara Desmet (plaatsvervanger)
GGZ: Stefaan Dhaese en Steven Ingelbrecht (plaatsvervanger)
't Sas: Elke Van Mieghem en Fabienne De Vis (plaatsvervanger)
Regionaal Welzijnsplatform Noord West-Vlaanderen: Nele Welvaert (voorzitter)
Voor meer informatie
Artikel 24 §2 van het Kaderbesluit Sociale Huur
Definitie dakloze
Je kan ook steeds terecht bij de leden van de Commissie.
**
aanvraag
uit
omliggende
gemeenten
zijnde
Zedelgem,
Jabbeke, Ichtegem, De Haan, Damme en Beernem.
Aanvraag Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge vanaf september 2016
Oostkamp,
4
Download