Aanvraag tot steun 151 kB

advertisement
Aanvraag tot steun voor sociaalmaatschappelijke noden aan Brugge Zuid
Geef voor alle punten van dit aanvraagformulier een zo
volledig en accuraat mogelijk antwoord.
1. Rotary Brugge Zuid contactpersoon voor het project
2. Gegevens van de aanvrager
a. Naam en adres van de organisatie, juridische vorm van de organisatie en
bewijs ervan (bv. vzw, tijdelijke vereniging,…)
b. Coördinaten van de aanvrager (naam, gsm, e-mail)
c. Normale eigen werkingsmiddelen op jaarbasis
d. Eventuele subsidiëringsenveloppe in detail op jaarbasis
e. Aantal medewerkers in loondienst (voltijdse equivalenten)
f. Aantal onbezoldigde vrijwillige medewerkers (voltijdse equivalenten)
3. De organisatie
a. Omschrijving van de door de organisatie aangeboden hulpverlening (bv.
informatie, advies, ondersteuning, opvang, begeleiding, materiële hulp, …)
b. Omschrijf de specifieke doelgroep van de organisatie (bv. slachtoffers,
migranten, kansarmen, vluchtelingen, thuislozen, werklozen, minder validen,
bejaarden, jongeren, gedetineerden, …)
4. Het project
a. Selecteer:
o Bestaand project gesteund door andere organisaties dan
RC Brugge Zuid
o Nieuw project
b. Omschrijf het project waarvoor steun gevraagd wordt. Vermeld eveneens




het belang van het project voor de doelgroep
de behoeften en voorzieningen om het project te realiseren
het gedetailleerd budget in euro voor de gehele actie (voeg er eveneens
facturen pro forma aan toe, prijsaanbiedingen en andere bewijsstukken)
de startperiode en voorziene duur van de realisatie
c. Hebt u reeds eerder steun ontvangen van RC Brugge Zuid? Zo ja, voor
welk project? Welk jaar? Bedrag? Waaraan werd het besteed?
d. Aankoop van uitrusting, materiaal of leveringen

Wie zal de eigenaar zijn van het materiaal, de uitrusting of van de
aangekochte leveringen? De Rotary club of een lid ervan kan geen
eigenaar zijn.

Wie zal er de kosten op zich nemen voor het onderhoud van de uitrusting,
het materiaal of de leveringen?
5. Engagement van de aanvrager
De aanvrager verbindt er zich toe om aan te tonen dat de verleende steun
aangewend werd tot verwezenlijking van het concreet aangegeven project. Hij
dient tevens Rotary Club Brugge Zuid te informeren over de resultaten van de
ondernomen actie(s).
RC Brugge Zuid behoudt zich het recht toe de realisatie ter plaatse te komen
bezichtigen.
6. Argumenteer waarom de steun van RC Brugge Zuid belangrijk is voor uw project.
Download