1/2 In te vullen door de dienst Economie Datum van ontvangst

advertisement
In te vullen door de
dienst Economie
Datum van ontvangst
Dossiernummer
Aanvraag tot uitbetaling van een toelage voor acties/activiteiten
die Brugge als winkel- en ondernemende stad promoten en
versterken
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 - 8000 BRUGGE
Tel. 050 44 46 72 – Fax 050 44 85 44
E-mail: [email protected]
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om de uitbetaling van de toelage voor acties/activiteiten die Brugge als winkel- en
ondernemende stad promoten en versterken aan te vragen.
Zijn er verplichte vermeldingen?
De medewerking van het Stadsbestuur moet bij alle aankondigingen vermeld worden door het duidelijk
zichtbaar aanbrengen van het stadslogo en de tekst “met medewerking van de Stad Brugge”.
Wie komt hiervoor in aanmerking?
Rechtspersonen, vzw’s, feitelijke verenigingen of van één of meerdere gezamenlijk optredende natuurlijke
personen, die verkozen zijn voor of door handelaars. Met betrekking tot een actie van
handelsgebuurtekringen dienen er minstens 5 leden met een zaak in de straat of straten waarvoor de actie
bedoeld is, lid te zijn van de organiserend comité. Met betrekking tot een actie naar ondernemers (B2B)
dienen minstens 5 ondernemers met een onderneming te Brugge in het organiserend comité te zetelen.
Wat bedraagt de toelage?
De toelage bestaat uit een financiële bijdrage
• ten belope van 50% van alle ingediende facturen
• ten belope van 75% van alle ingediende facturen indien de actie/activiteit plaatsvindt in een gebied waar
openbare werken uitgevoerd worden die meer dan 1 week (7 kalenderdagen) duren en waardoor de
normale bereikbaarheid van het gebied bemoeilijkt of gehinderd wordt
• ten belope van 100% van alle uitgaven voor veiligheid (o.m. het huren van dranghekkens en het sluiten
van verzekeringen).
Het maximumbedrag is 4.000 euro per kalenderjaar per organiserend comité. Indien de aanvrager
verantwoordelijk is voor meerdere handelsstraten, kan per handelsstraat de maximum toelage
aangevraagd worden op voorwaarde dat er minstens 15 winkels of horecazaken behoren tot die specifieke
handelsstraat of handelsplein. In gebied met postcode 8380 vermindert dit aantal tot minstens 5 winkels
of horecazaken.
Hoe en wanneer stuurt u dit formulier op?
Bezorg de dienst Economie het digitaal formulier via de stedelijke website of dien uw aanvraag schriftelijk
in, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit document mag ook per mail naar
[email protected] gestuurd worden. Dien uw aanvraag maximaal 6 maanden na het plaatsvinden van
de actie/activiteit.
1/2
Gegevens van de handelsvereniging
STATUUT (rechtspersoon, vzw): ………………………...………………………………………………………
ONDERNEMINGSNUMMER: ……………………………………………………………………………………….
NAAM HANDELSVERENIGING: ………………………..………………………………………………………….
NAAM VOORZITTER: …………………………………………………………………………………………………..
RIJKSREGISTERNUMMER: …………………………………………………………………………………………..
TELEFOON / GSM: ………………….………………………………………………………………………………….
EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..
NAAM SECRETARIS: …………….……………………………………………………………………………………..
TELEFOON / GSM: ………………….………………………………………………………………………………….
EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Betalingsgegevens
Bedrag: ……………………. Rekeningnummer: ………………………………………………………………
Totaalbedrag van de actie. Op dit bedrag zal de dienst Werk en Economie het te betalen premiebedrag
berekenen.
Bij te voegen bewijsstukken




Een excel formulier met opsplitsing van de verschillende posten
Alle betrokken bewijsstukken en facturen
Een voorbeeld van de gebruikte publicaties/affiches/folders
Bewijsstukken die aantonen dat er in het handelsgebied openbare werken plaatsvonden
tijdens de actie
Ondertekening
Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………….
Functie: ………………………………………………………………………………………………………….
Plaats: …………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………..
2/2
Download