BESTEK

advertisement
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Ref.: GO/35302/03604001/2016/2737/HR
INSCHRIJVINGSFORMULIER
KANDIDATUURSTELLING VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“SCHOTEN EN EDEGEM BS - STUDIEOPDRACHT VOOR DE BOUW VAN BASISSCHOOL”
Beperkte offerteaanvraag
Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun kandidatuur de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)
Ofwel (1)
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):
STELT OF STELLEN ZICH KANDIDAAT VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT.
Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
Onderaannemers
Blz. 1
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Ref.: GO/35302/03604001/2016/2737/HR
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een
andere lidstaat van de Europese Unie:
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:
Attesten
Bij deze kandidatuur voeg ik of voegen wij:
In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver
geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf
opvragen.
In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te
voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid
zal deze informatie zelf opvragen.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid,
in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die,
bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een
misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht
een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond,
ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van
bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang,
wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari
2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen.
-
Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
Portfolio (zie bestek)
o De aanbestedende overheid wenst een op maat samengestelde portfolio met
de belangrijkste en bij voorkeur recentste ontwerpen die de inschrijver in de
laatste 3 jaar heeft verwezenlijkt. Dit in de vorm van een lijst met vermelding
van:
- het type opdracht (renovatie, nieuwbouw, etc.)
- bestemming gebouw
- opdrachtgever
- bouwkost excl. erelonen en BTW
Blz. 2
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Ref.: GO/35302/03604001/2016/2737/HR
-
bruto-oppervlakte
de datum van verwezenlijking of toekenning
rol van de kandidaat.
o [Deze lijst mag maximum 4 pagina’s A4 bedragen.]
-
Ook wensen wij uit deze lijst een voorstelling van twee representatieve
projecten met een kostprijs van minimum 1.000.000 euro. (zie bestek) De
documenten, teksten, de foto’s, de tekeningen of de grafieken moeten het
selectiecomité toelaten om zich een goed beeld te vormen van de capaciteit
van de kandidaat om stedelijke, ruimtelijke, architecturale en functionele
kwaliteiten in een project te integreren.
o Bij elk project hoort een uitleg over de keuze van het voorbeeld, en dit
in relatie met de verwachte bekwaamheden en het onderwerp van
deze opdracht.
o [Maximaal 4 pagina’s A4 of 2 pagina’s A3 per project.]
-
Attesten van goede uitvoering (zie bestek)
o Twee attesten van goede uitvoering van verwezenlijkte projecten uit
het samengestelde portfolio zijn vereist.
o Dit dienen twee verschillende opdrachtgevers te zijn. In dit kader
zullen bewijzen van handhaving en opvolging van de budgetten en
termijnen een belangrijk gegeven zijn
o Minimaal te vermelden zijn:
a)
Het bedrag van de werken
b)
De plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende
overheid
c)
Tijdstip van de uitvoering
d)
Of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden
gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de
aanbestedende overheid)
e)
Naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer
Gedaan te .....................................................................................................................................
De ................................................................................................................................................
De inschrijver,
Handtekening: ...............................................................................................................................
Naam en voornaam: .......................................................................................................................
Functie: .........................................................................................................................................
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
Blz. 3
Download