deel iv: offerteformulier

advertisement
DEEL IV: OFFERTEFORMULIER
VLAAMSE OVERHEID
Agentschap Facilitair Bedrijf
Afdeling Bouwprojecten
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30 - bus 60
1000 BRUSSEL
Werk:
Optimalisatie HVAC installaties
Domein:
Kaaitheater & Kaaistudio’s
Adres:
Sainteclette Square 109, 1000 Brussel
Onze-Lieve-Vrouw
van
Vaakstraat
81,
Brussel
2017/HFB/OA/33204
Besteknummer:
*
*
*
1. Identiteit inschrijver
OFWEL de natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit,
adres):
OFWEL de vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):
Vertegenwoordigd door (naam en voornaam, functie van de vertegenwoordiger(s):
OFWEL de natuurlijke perso(o)n(en) en/of de vennootschap(pen) die optreden als
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens
als hierboven):
Combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen,
met name:
Schrijft/schrijven in op deze opdracht tegen de som van:
(in cijfers – inclusief 21% btw) :
(in letters – inclusief 21% btw) :
EUR
EUR
Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver af te zien van zijn algemene en
specifieke verkoopsvoorwaarden.
1000
2. Algemenen inlichtingen
Tel. :
Generiek e-mailadres:
Handelsregister (plaats, nummer) :
RSZ-nummer :
BTW-nummer :
Erkennings-nummer (nr., categorie(ën), ondercategorie(ën), klasse(n)) :
Aantal werknemers in dienst :
3. Erkenning van aannemers
De inschrijver duidt aan wat van toepassing is in volgende lijst:
o De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het
bestek en het bedrag van de offerte. Rekening houdend met de stand van de aan
gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren
werken, dat is vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, door de gunning
van de opdracht niet worden overschreden.
o De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald
door het bestek en het bedrag van de offerte. Door de gunning van de opdracht
zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is
vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden. De
voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.
o De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap
en van de gelijkwaardigheid van die erkenning, zijn bij deze offerte
gevoegd.
o De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze
offerte gevoegd.
4. Elektronische communicatie
De inschrijver staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het
uitwisselen van schriftelijke stukken in het kader van:
De plaatsing van de opdracht:
Indien JA, verklaart de inschrijver dat hij door de aanbestedende overheid op
volgend e-mailadres schriftelijke stukken zal ontvangen:
-
De uitvoering van de opdracht:
5. Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:
Het betreft volgende EU-lidstaat1:
6. Betalingen
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op:
Rekeningnummer (IBAN):
Bankinstelling (BIC):
Naam begunstigde:
4. RSZ-attest
De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000
euro in de zin van art. 62, § 1 van het KB Plaatsing, voegt bij deze offerte alle
inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou
bezitten.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel
tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere
1
De inschrijver wordt erop gewezen dat, in navolging van art. 62, §2 KB Plaatsing) hij dient voldaan te hebben aan zijn
verplichtingen inzake sociale zekerheid overeenkomstig de wettige bepalingen van deze landen. Hiervoor dient de inschrijver
een attest toe te voegen aan zijn offerte dat werd uitgereikt door de bevoegde overheden van de vermelde EU-lidstaten
lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest dat
uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd
wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag
bepaald voor de ontvangst van de offerte, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft
aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
5. Bijlagen
Bij deze inschrijving zijn eveneens gevoegd:
o de gedateerde en ondertekende documenten die het bestek verplicht over te
leggen, zie art. 80 en 82 KB plaatsing:
o Stuk 1
o Stuk 2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
3
4
5
6
7
8
9
Ingevuld offerteformulier, elektronisch te handtekenen door de
gemandateerden
Ingevulde meetstaat, elektronisch te handtekenen door de
gemandateerden
Bewijs bevoegdheid handtekening
het uittreksel uit het strafregister – maximaal 6 maanden oud
ingevuld document uit veiligheidsplan
berekening kostprijs veiligheidsvoorzieningen
Bewijs van erkenning
Attest van plaatsbezoek
Het bewijs van voldoening aan sociale zekerheid voor de
buitenlandse inschrijver
de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over
te leggen.
andere:
Gedaan, te
op
De inschrijver(s) :
De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering,
elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische
handtekening.
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De
inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om
de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht,…).
Een gescande handtekening is onvoldoende.
*
*
6. Vak bestemd voor de goedkeuring door de overheid
Goedgekeurd:
Voor de Vlaamse Minister
*
Download