Functieprofiel Functienaam : Inschaling : FWG

advertisement
Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering
Functienaam
Inschaling
Status
:
:
:
Sr. Adviseur Bedrijfsvoering
FWG-55
Vastgesteld mei 2012
Doelstelling van de functie
Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van projecten
en/ of de administratieve organisatie met daarin begrepen maatregelen van interne controle en
bijbehorend beleid, met als doel het leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurbaarheid van
de locatie/afdeling (op het gebied van zorgadministratie, financiën, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen).
Het daarnaast functioneel en operationeel aansturen van medewerkers binnen de afdeling op basis van
nader gemaakte afspraken met betrokkene(n) .
Plaats in de organisatie
De senior adviseur bedrijfsvoering ontvangt hiërarchisch leiding van de coördinator. Ontvangt functionele
aanwijzingen van de adviseur compliance. Geeft functionele aanwijzingen aan de adviseur bedrijfsvoering.
Contacten
Intern
:
Extern
:
adviseur bedrijfsvoering, adviseur compliance, leidinggevenden en medewerkers
instanties
Resultaatgebieden
1.
2.
3.
Management informatieve werkzaamheden verrichten
Beleidsadvisering en ondersteuning
Ontwikkeling administratieve organisatie
Resultaatgebied: Management informatieve werkzaamheden verrichten








zet interne controles/audits op omtrent de uitvoering van de administratieve organisatie,
bijbehorend beleid, bedrijfsvoering en -processen op locatie/afdelingsniveau, voert deze uit en stelt
o.b.v. de uitkomsten in samenwerking met de adviseur compliance risicoanalyses op;
bewaakt, op locatie/afdelingsniveau, de uitvoering van projecten en/ of de administratieve
organisatie, bijbehorend beleid, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, ziet toe op naleving van
richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving en spreekt betrokkenen aan op afwijkingen;
organiseert en coördineert de werkzaamheden voor een deel binnen de afdeling en bewaakt de
voortgang, kwaliteit en continuïteit van de werkzaamheden;
draagt zorg voor inhoudelijke deskundigheidsbevordering en coaching van medewerkers binnen de
afdeling met betrekking tot vooraf gestelde onderwerpen;
verricht controle taken met betrekking tot de planning en control-cyclus,
analyseert en interpreteert hiertoe o.a. afwijkingen tussen planning en realisatie op zowel organisatie
als locatie/afdelingsniveau en analyseert maand-, kwartaal- en jaarcijfers, heeft hiertoe afstemming
met de adviseur compliance;
verricht (financiële) doorrekeningen met betrekking tot projectvoorstellen op locatie/afdelingsniveau;
verzamelt en analyseert informatie tot rapportages, overzichten en managementinformatie en licht
dit zonodig toe.
Resultaat: de juiste uitvoering van beleid is bewaakt, uitvoeringsknelpunten zijn gesignaleerd en
besproken. Rapportages zijn overzichtelijk, correct en tijdig geleverd/toegelicht, waardoor relevante
informatie op dit gebied inzichtelijk is gemaakt voor leidinggevenden.
1 | Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering, vastgesteld mei 2012
Resultaatgebied: Beleidsadvisering en ondersteuning





adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van projecten en/ of de
administratieve organisatie beleid en over zorginkoop (o.a. tariefstelling, volume etc.);
informeert leidinggevenden over resultaten en risico’s voor de bedrijfsvoering;
draagt bij aan het jaarlijkse begrotingsproces binnen de locatie/afdeling, door het opstellen van
concept deelbegrotingen en het informeren over prognoses;
fungeert als of ondersteunt aan functioneel applicatiebeheerder voor de te gebruiken
applicaties/systemen, zoals het autoriseren en ondersteunen van gebruikers;
geeft instructies over het vakgebied aan (collega)medewerkers.
Resultaat: leidinggevenden zijn adequaat en optimaal geadviseerd, ondersteund en begeleid bij de
implementatie en uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie en bijbehorend beleid.
Resultaatgebied: Ontwikkeling administratieve organisatie


signaleert en analyseert in- en externe ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de
administratieve organisatie, bespreekt mogelijke verbeteringen/aanpassingen met de adviseur
compliance en doet beleidsvoorstellen voor de uitvoering en ontwikkeling van de administratieve
organisatie, bijbehorend beleid en processen;
ontwikkelt mede (aan de hand van vastgesteld beleid en in samenwerking met de adviseur
compliance
en
leidinggevenden)
de
administratieve
organisatie
en
het
managementinformatiesysteem, o.a. door het beschrijven van processen en het opstellen van
procedures en protocollen.
Resultaat: in- en externe ontwikkelingen en knelpunten zijn tijdig gesignaleerd en besproken.
Waarderinggezichtspunten
Kennis
Een relevante post-hbo opleiding is vereist, aangevuld met ruime en brede ervaring
en kennis van budgetterings-, begrotings- en informatietechnieken. Daarnaast is kennis nodig van de
organisatie, de organisatieprocessen en wet- en regelgeving. Ontwikkelingen in het vakgebied worden
bijgehouden en verkend op consequenties / mogelijkheden voor de organisatie.
Zelfstandigheid
Binnen de gestelde kaders en (controle-)jaarplan, worden de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen
inzicht uitgevoerd, waarbij vakinhoudelijke problemen die betrekking hebben op de locatie/afdeling
zelfstandig worden opgelost. Bij inhoudelijke problemen is terugval mogelijk op de adviseur compliance,
bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de coördinator.
Sociale vaardigheden
Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden, zoals tact, overtuigingskracht, controleren, corrigeren,
motiveren van anderen en adviesvaardigheden, voor het onderhouden van in- en Functieprofiel Senior
adviseur bedrijfsvoering 3 externe contacten en het adviseren van leidinggevenden bij de implementatie
en uitvoering van de administratieve organisatie, bijbehorend beleid, bedrijfsvoering en
bedrijfsprocessen. Daarnaast dienen belangentegenstellingen overbrugd te worden bij diverse overleg- en
adviessituaties.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Er is kans op materiële schade bij het verrichten van de management informatieve werkzaamheden voor
locaties/afdelingen en het geven van onjuiste adviezen. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de
controle van de uitvoering van projecten en/ of de administratieve organisatie en bijbehorend beleid
binnen de locatie/afdeling en voor tijdige signalering van risico’s. Heeft invloed op de ontwikkeling van de
administratieve organisatie en de planning en control-cyclus. Er bestaat kans op immateriële schade
vanwege het onderhouden van diverse contacten met in- en externen.
2 | Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering, vastgesteld mei 2012
Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het informeren, adviseren en afstemmen met
leidinggevenden. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van beleidsvoorstellen,
deelbegrotingen, overzichten, managementinformatie etc.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het regelmatig gebruiken van een personal computer.
Oplettendheid
Oplettendheid is nodig voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden (control, advisering). Door
onoplettendheid ten aanzien van de uitvoering van de administratieve organisatie en bijbehorend beleid,
projecten, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen binnen locaties/afdelingen of door fouten in de advisering
aan leidinggevenden kan schade wordt veroorzaakt. Verder is oplettendheid vereist voor het tijdig
signaleren en aankaarten van ontwikkelingen/knelpunten en deze vertalen naar voorstellen voor de
ontwikkeling van de administratieve organisatie en bijbehorend beleid en processen.
Overige functie-eisen
Geduld, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn nodig vanwege het adviseren aan leidinggevenden
(vanuit een niet-hiërarchische positie). Gevoel voor ordelijkheid en systematiek is nodig voor het doen
van analyses en het uitvoeren van controles. Integriteit is nodig wegens het omgaan met vertrouwelijke
gegevens (op locatie/afdelingsniveau). Representativiteit is nodig in het onderhouden van diverse in- en
externe contacten.
Inconveniënten
Psychische belasting treedt op doordat men aangesproken wordt op rapportages, analyses en adviezen en
daarnaast voor het uitvoeren van de werkzaamheden onder tijdsdruk van planningen.
3 | Functieprofiel Sr. Adviseur Bedrijfsvoering, vastgesteld mei 2012
Download