Voorwaarden bij uw Nationale-Nederlanden Hypotheek

advertisement
Ons advies
Toelichting op het advies en de vergoedingen
Als u niet bekend bent met het afsluiten van financiële
producten of als u een advies wilt dat is afgestemd op de
persoonlijke situatie, dan is het verstandig dat u zich laat
adviseren door een adviseur van Nationale-Nederlanden.
Deze gaat voor u op zoek naar de financiële oplossing die
het beste bij uw wensen en mogelijkheden past.
De Nationale-Nederlanden adviseur bemiddelt alleen in
producten van Nationale-Nederlanden.
U kunt bij de adviseur van Nationale-Nederlanden terecht
voor advies op het gebied van banksparen, sparen,
levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken. Maar ook
voor een financieel inzicht. Tijdens een vrijblijvend
oriëntatiegesprek met onze adviseur worden de
mogelijkheden besproken. De klant geeft aan waar hij
advies over wenst, onze adviseur geeft uitleg over de
werkwijze, de kosten en de manier waarop het advies
gegeven kan worden.
Bij de klant thuis, op locatie, telefonisch of via een
webcamgesprek.
U wilt inzicht in en advies over uw
financiële situatie van een adviseur van
Nationale-Nederlanden. Bijvoorbeeld
omdat u aanvullend pensioen wilt
opbouwen. Of omdat u geld krijgt uit een
expirerende lijfrente.
Wat kunt u dan van ons verwachten?
Totaal Advies
Inzicht in uw financiële situatie:
• U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zowel nu als
na uw pensionering.
• U krijgt inzicht in uw financiële situatie nu en na
pensionering en bij overlijden.
Advies over uw situatie na pensionering:
• Wij inventariseren als u dat wilt uw wensen met
betrekking tot uw inkomsten en uitgaven na uw
pensionering.
• U krijgt advies over de manier waarop u uw wensen voor
uw pensionering kunt realiseren.
Advies over de situatie bij overlijden:
• Wij inventariseren als u dat wilt uw wensen voor de
situatie bij overlijden.
• U krijgt advies over de financiële situatie na overlijden
van uzelf of uw eventuele partner.
Gericht Expiratie advies
Advies over de besteding van een eenmalig of periodiek
beschikbaar bedrag.
Vervolgadvies
• Wij inventariseren uw gewijzigde situatie en nemen
• uw - eventueel gewijzigde - wensen en behoeften daarin
mee.
• U krijgt advies over de mogelijkheden en eventuele
oplossingen die Nationale-Nederlanden u kan bieden.
Goed om te weten
Module Nabestaanden
Wanneer u de adviseur de opdracht geeft een totaal
advies voor u uit te brengen is dat altijd inclusief een
advies over uw financiele situatie na een eventueel
overlijden van uzelf of uw partner. Bij gericht expiratie­
advies is het nabestaandenadvies niet inbegrepen.
Webcamgesprek
U kunt ervoor kiezen een deel van het advies via
webcamgesprek te laten uitvoeren. Dan heeft u contact
met onze adviseur via uw eigen computer. U bespreekt
met de adviseur welk deel van het adviestraject hiervoor in
aanmerking komt.
Persoonlijke korting bij Totaal Advies
Omdat een advies persoonlijk is houden we ook rekening
met uw persoonlijke omstandigheden. Als u kiest voor
een een totaal financieel advies kan het zijn dat u in
aanmerking komt voor een korting. Dat betreft de
specifieke situaties:
• alleenstaand
• beide partners zijn AOW gerechtigd
• u bent geen eigen woning bezitter/u heeft geen
hypotheek
In deze gevallen verlenen wij een korting op de adviesfee
van 100 euro. Deze korting is niet stapelbaar.
Als meerdere kortingsgronden van toepassing zijn verlenen
we eenmalig korting.
Inzicht in uw financiële situatie:
• U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zowel nu als
na uw pensionering.
• U krijgt inzicht in uw financiële situatie nu en na
pensionering en bij overlijden.
Gericht Advies
• U krijgt advies over de mogelijkheden die er zijn om het
geld uit bijvoorbeeld een expirerend lijfrentekapitaal te
gebruiken.
• U krijgt advies over de producten die
Nationale-Nederlanden u kan bieden.
U heeft in in het afgelopen jaar advies gekregen van
een adviseur van Nationale-Nederlanden. Er hebben
wijzigingen plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie en u
wenst daarvoor een nieuw advies.
2
De vergoeding voor het advies bij Nationale-Nederlanden
Totaal advies, inclusief de module Nabestaanden: • Inzicht in uw financiële situatie, zowel nu als na pensionering
• Advies over uw situatie na pensionering
• Advies over uw situatie na overlijden van uzelf of uw partner
• Advies over de oplossing om uw wensen te realiseren:
• U krijgt advies over de financiële mogelijkheden voor de aanvulling op uw pensioeninkomen
• U krijgt advies over de mogelijkheden die er zijn om beschikbaar geld te gebruiken.
€ 995,-
Totaal advies DGA € 1.495,-
Korting:
• Persoonlijke korting (alleenstaande/beide AOW leeftijd/geen hypotheek) € 100,-
Gericht expiratie Advies • Inzicht in uw financiële situatie, zowel nu als na pensionering
• Advies over het expirerende kapitaal
• Advies over de oplossing om uw wensen te realiseren
€ 795,-
Vervolgadvies: • Inzicht in uw financiële situatie, zowel nu als na pensionering
• Advies over uw nieuwe wens of gewijzigde gezinssituatie volgend op een eerder advies
in het afgelopen jaar van de adviseur van Nationale-Nederlanden
• Advies over de oplossing om uw wensen te realiseren
€ 695,-
3
Uw adviseur zorgt er altijd voor dat
het advies aan u:
4.Aanvraag en afhandeling van de
producten
• zorgvuldig is samengesteld;
• passend is bij uw wensen, doelstellingen, kennis en
ervaring, risicobereidheid en budget;
• uw wensen, behoeften en keuzes goed zijn vastgelegd,
zodat u achteraf kunt herleiden waarom u bepaalde
keuzes heeft gemaakt en voor specifieke oplossingen
heeft gekozen;
• in begrijpelijke taal is geschreven, zodat uw financiële
situatie en de geadviseerde producten duidelijk zijn.
Als u het advies wilt opvolgen, kan de adviseur de
producten bij Nationale-Nederlanden voor u aanvragen.
De adviseur bewaakt de voortgang van uw aanvraag.
Het adviestraject van Nationale-Nederlanden Advies
bestaat uit de volgende stappen:
Als u een nieuw advies wenst omdat uw persoonlijke of
financiële situatie is veranderd, dan brengen wij u daarvoor
kosten in rekening. Een vervolgadvies binnen een jaar
bieden wij aan tegen een gereduceerd tarief.
1.Inventariseren
Als eerste stelt de adviseur uw behoeften en wensen vast.
Samen met de adviseur bespreekt u de onderwerpen
waarover u advies wilt krijgen. De adviseur legt de
werkwijze uit en informeert u over de kosten van het
advies.
Als u akkoord gaat met deze werkwijze en de advies­
kosten, start de adviseur met de inventarisatie van uw
persoonlijke en financiële situatie.
De adviseur legt uw wensen, financiële situatie en de mate
waarin u risico wilt lopen (uw risicobereidheid) vast. Als
het nodig is, helpt de adviseur u bij het prioriteren van uw
doelen binnen de beschikbare mogelijkheden.
De adviseur informeert u over vooren nadelen van uw
huidige financiële producten. Hij informeert u over de
fiscaal juridische consequenties, de eventuele gevolgen bij
overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
2.Analyseren en advies
samenstellen
Het adviesrapport is altijd zorgvuldig door een interne
kwaliteitsafdeling gecontroleerd. Tijdens de looptijd van
uw product informeert Nationale-Nederlanden u over
wetswijzigingen en andere wijzigingen die gevolgen
kunnen hebben voor uw product.
Na het afsluiten
Tijdens de looptijd van uw product informeren wij u over
wetswijzigingen en andere wijzigingen die gevolgen
hebben voor uw productenpakket. Tijdens de looptijd
controleren wij niet automatisch of uw product nog steeds
goed aansluit bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie.
Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie zo snel
mogelijk aan ons door. Belangrijke wijzigingen in uw
persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor
uw financiële situatie. Denk aan verhuizen, scheiden,
arbeidsongeschikt­heid of overlijden, maar ook grote
inkomenswijzigingen.
Wilt u weten wat de gevolgen voor u kunnen zijn, neem
dan contact met ons op. Indien een nieuw adviesgesprek
nodig is worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
Voor een nieuw adviesgesprek of als u vragen heeft
kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Dit kan via ons
telefoonnummer 088 663 06 63 (lokaal tarief).
Na de inventarisatie van uw persoonlijke en financiële
situatie stelt de adviseur de risico’s die u loopt vast en
brengt de financiële tekorten in kaart. Hij legt zijn advies
vast in een persoonlijk financieel adviesrapport.
In dit rapport staat welke producten passen bij uw wensen
en uw financiële situatie. Hierbij houdt de adviseur
rekening met uw risicobereidheid.
3. Bespreken advies
De adviseur licht het advies mondeling toe, inclusief
motivatie waarom dit advies in uw situatie passend is.
Hij geeft inzicht in uw financiële situatie als u het advies
opvolgt.
Indien u wilt afwijken van het advies, dan wijst de adviseur
u op de gevolgen en eventuele risico’s
4
Uw
Persoonlijk
Financieel
Overzicht
Toelichting
5
Wat is een Persoonlijk Financieel
Overzicht?
U wilt inzicht in uw persoonlijke financiële
situatie. En u wilt dat een adviseur van
Nationale-Nederlanden dit voor u opstelt,
op basis waarvan u kunt besluiten of u
mogelijk één of meer verzekerings-,
spaar-, hypotheek-, of andere financiële
producten van Nationale-Nederlanden
wilt afnemen, al dan niet, gecombineerd
met een adviestraject.
Het Persoonlijk Financieel Overzicht
Inzicht in uw financiële situatie:
• U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zowel
nu als na uw pensionering.
• U krijgt inzicht in uw financiële situatie nu en na
pensionering en bij overlijden.
• U krijgt een toelichting op het overzicht via
webcamgesprek aangeboden.
Het Persoonlijk Financieel Overzicht is een
momentopname, wij maken voor u een ‘foto’ van uw eigen
financiële situatie. U ontvangt een uitgebreid financieel
overzicht inclusief conclusie. Dit krijgt u ook toegelicht
door een adviseur van Nationale-Nederlanden.
Het Persoonlijk Financieel Overzicht is geen advies.
De vergoeding voor uw Persoonlijk
Financieel Overzicht bij NationaleNederlanden
Inventarisatie financiële situatie en toelichting via webcamgesprek
€ 395,-
Als u bij Nationale-Nederlanden een advies afneemt
dan krijgt u automatisch, als onderdeel van het hele
adviestraject, een Persoonlijk Financieel Overzicht
geleverd.
Maar, u kunt dit deel dus ook los van ons afnemen.
Wat is een Persoonlijk Financieel
Overzicht PensioenMoment?
U wilt eerder stoppen met werken? Maar
hoeveel eerder?
Als u daar nu over nadenkt is het PFO
PensioenMoment een goede basis om u
daarbij te helpen. Welke mogelijkheden
zijn er om eerder te stoppen? Welk
financieel effect heeft het als er
bijvoorbeeld twee jaar eerder gestopt
wordt? Kortom, u bekijkt samen met de
Nationale-Nederlanden Financieel
Adviseur wat er mogelijk is. Zo bepaalt u
zelf wat kan en misschien nog moet doen
voor een prettig Pensioen.
Het PFO PensioenMoment is geen advies.
Het is een overzicht met een inzicht.
Het PFO PensioenMoment
Inzicht in uw financiële situatie:
• U krijgt inzicht in uw inkomsten en uitgaven, zowel
nu als na uw pensionering
• U krijgt inzicht in uw financiële situatie, zowel nu als
na uw pensionering en bij overlijden
• U krijgt inzicht in het effect als u voor verschillende
pensioenmomenten kiest
• U ontvangt van ons een rapport met daarin een
Persoonlijk Financieel Overzicht van uw
PensioenMoment.
1559-40.1607
Het Persoonlijk Financieel Overzicht is een
momentopname. Daarmee geven we u inzicht in uw
financiële situatie. Dit kan heel verfrissend werken, geeft
houvast bij de te maken keuzes. Het kan u ook helpen grip
op de financiële huishouding te krijgen. Gewoon een goede
basis.
Als uit het PFO PensioenMoment blijkt dat voor een prettig
pensioen aanvullende maatregelen nodig zijn, kan de NN
Adviseur aanvullend een persoonlijk advies samenstellen.
Dat is niet verplicht, wel mogelijk.
• Uitleg (wijzigingen) Pensioen & wetgeving tijdens
een persoonlijk gesprek
• Eerder stoppen met werken, financiële
consequenties
• Uitleg mogelijkheden en uitwerking keuze
PensioenMoment
De vergoeding voor een PFO PensioenMoment
€ 495,-
Download