Brochure downloaden

advertisement
De Arboconsultant
Vernieuwende opleiding vanuit veranderkundig perspectief
Binnen het Arbowerkveld zijn deskundigen, die bekwaam zijn binnen één
thema. Bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en
organisatiedeskundigen én ergonomen; stuk voor stuk zijn zij specialist op een
bepaald deelgebied. Dit aandachtsgebied creëert vanzelfsprekend een zekere
verbinding met bepaalde thema’s of methodieken.
De opleiding tot Arboconsultant is anders. Je krijgt handvatten om
verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden te concretiseren. Je
leert hierbij af te stemmen op het bedrijf met een overstijgende Arbo visie. Dit
is een ander, verfrissend en vernieuwend uitgangspunt. Het draait om vragen
als: waar staat het bedrijf nu? Waar wil het bedrijf heen? Wat is de juiste weg
voor dit bedrijf? Ambitie nummer één: de Arboconsultant moet weten wat er
speelt binnen het bedrijf. Hoe kan hij/zij vervolgens het beste acteren om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren? Of het nu gaat om verlaging van
verzuim, aanpak van de werkdruk óf het verbeteren van de veiligheid.
Voor wie?
Om deze opleiding te kunnen volgen, heb je als cursist enige jaren ervaring met
arbothema’s en bekendheid met de Arbowet en -regelgeving. In deze opleiding
staat behalve de inhoudelijke verdieping de strategische aanpak juist centraal.
Wie kiest voor de opleiding tot Arboconsultant heeft een duidelijke behoefte
om de eigen manier van werken verder te professionaliseren.
Je opleidingsniveau is: Arbovakopleiding, opleiding tot Arbocoördinator, een
HBO-opleiding of een meer algemene opleiding (met HBO- werkniveau). Wij
stellen als extra voorwaarde voor deelname: enkele jaren werkervaring in de
praktijk plus de ambitie om kritisch te kijken naar het eigen functioneren.
Doel opleiding
Mensen met arbodeskundigheid nog verder laten professionaliseren: dat is hét
doel. De focus ligt niet op slechts één deelgebied of thema. Het gaat juist om
de zoektocht naar die verbinding tussen bedrijf en acties, die zijn bedoeld om
gezond en veilig werken te verbeteren. De Arboconsultant fungeert als
adviseur en hij/zij weet kennis over arbozaken te combineren met
adviesvaardigheid. Daarmee is de Arboconsultant in staat overstijgend te kijken
naar de organisatie én te ondersteunen bij de realisatie van verbeteringen op
het gebied van arbeidsomstandigheden.
Blok A
Organisatie, maatregelen en procedures
Veiligheidscultuur
Hoe ver is een bedrijf met het thema veiligheid? Welke eigenschappen horen
bij een ‘veilig bedrijf’? Hoe zien stimuleringsprogramma’s voor veiligheid eruit?
Hoe kom je van registratie tot ontwikkeling?
Milieu &duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen veel bedrijven een
belangrijke kernwaarde. Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf geen milieuschade
veroorzaakt aan de omgeving of medewerkers? Wat is het nut van een
milieubeheerssysteem? Hoe verbinden we milieu aan arbo?
Kwaliteitssystemen: nuttig of juist lastig?
Welke kwaliteitssystemen zijn er allemaal en waar dienen ze voor? Hoe kan
een systeem nuttig worden voor de organisatie? Waar en wanneer schiet het
zijn doel voorbij?
Blok B
Organisatiecultuur
Gezondheid bevorderen en beroepsziekten voorkomen
Hoe voorkom je dat medewerkers ziek worden? Welke signalen zijn gekoppeld
aan beroepsziekten? Hoe maak je inzichtelijk waar zich risico’s bevinden?
Welke acties onderneem je om medewerkers lang en gezond aan het werkt te
houden? Hoe is eigenlijk het wettelijk kader ingericht en wat is het resultaat
hiervan?
Tijdens dit blok staan het arbowerkveld en de rol van de cursist centraal.
Wat verstaat jouw bedrijf onder arbo en welke rol vervul jij hierin? Welke
doelen streeft het bedrijf na? Wat speelt er nu én in de toekomst en welke
ideeën zijn hierover binnen het bedrijf? Hoe ga jij hiermee om als adviseur?
Hoe heeft de organisatie de RIE ingevuld? Tot slot, doet iedereen wat nu
eenmaal gewoon moet óf zet de RIE de organisatie - actief - in beweging?
Bedrijfscultuur of bedrijfsklimaat?
Hoe onderzoek je een bedrijfscultuur? Wat zegt die cultuur over de
arbeidsomstandigheden? Hoe sluit je als adviseur aan?
Blok C
Organisatieveranderingen
Jij als adviseur!
Een professionele adviseur kent zichzelf…Wat zijn nu precies jouw kwaliteiten,
valkuilen én werkstijlen? Verken je manier van werken. Kijk wat het beste
matcht bij welk type organisatie.
Veranderen van gedrag
Of het nu gaat om voor jezelf opkomen, aanspreken van anderen op het
naleven van regels of hardnekkig roddelen/pesten; het is allemaal gedrag. Hoe
ontstaat bepaald gedrag? Wat kun je ermee doen en welke methoden zijn
effectief toepasbaar?
Veranderkundige principes en strategieën
Hoe voer je veranderingen wel of juist niet door in het Arbowerkveld?
Wat zijn goede praktijkcases? Hoe creëer je draagvlak? Welke principes zijn er?
Wat zet jij - passend binnen je bedrijf - in?
Vrij thema kiezen
Onderdeel van deze opleiding is een aanvullende module van twee dagen. Je
kiest een thema waar je weinig bekendheid mee hebt. Denk bijvoorbeeld aan:
Casemanagement, PSA, Veiligheid, RI&E of Ongevallen-/incidentenonderzoek.
Per blok maak je een reflectieverslag. Deze verslagen gebruik je voor je
eindopdracht.
Intervisie tijdens één dagdeel
Met een medecursist(en) voer je bij een organisatie naar keuze een
bedrijfsbezoek uit. Vervolgens schrijf je een verslag. Eén intervisiedagdeel kom
je bij elkaar om de eindopdracht door te spreken. In de laatste fase van de
opleiding schrijf je een eindscriptie. In dit voorstel schrijf je over de verbetering
van de bedrijfsarbeidsomstandigheden. De scriptie geldt als eindopdracht.
Deze verdedig je afsluitend tegenover een expertise-panel.
Docenten
Bedrijfsarts, milieudeskundige, veiligheidsdeskundige, arbeids- en organisatie
deskundige, arbeids- en organisatie psycholoog.
Kosten
€ 3.950,- excl. btw en examen, incl. lunch en materiaal
Jouw WINST
- Je kunt de Arbowetgeving toepassen op een doeltreffende manier voor
verschillende bedrijven
- Je bent in staat om veiligheid- en gezondheidsthema’s te analyseren en
te onderzoeken en relevante aanbevelingen te formuleren
- Je hebt kennis over adviestechnieken, procedures en projecten
- Je kunt de organisatiekenmerken van een bedrijf beoordelen
- Je kunt veranderkundige principes toepassen op Arbothema’s
- Je bent in staat om de verschillende acties op het gebied van
arbeidsomstandigheden op een logische manier met elkaar te verbinden
- Je bent vertrouwd met relevante modellen en theorieën om je handelen
te onderbouwen.
Download