Uploaded by User2435

Oikonomia (Economie)

advertisement
Economie
Leerstof van prof. Johan Albrecht
Inhoud
I
Wat is economie? ............................................................................................................................ 4
I.I
Keuze, afruil en opportuniteitskosten ......................................................................................... 4
I.II
Kosten versus baten ................................................................................................................ 4
I.III en I.IV
I.V
II
IV
V
VI
De economische kringloop ...................................................................................................... 7
Het individu in de economie ........................................................................................................... 9
II.I
De klassieke school .................................................................................................................. 9
II.II
De neo-klassieke school ........................................................................................................ 10
II.III
De Marxistische school .......................................................................................................... 11
II.IV
De Oostenrijkse school .......................................................................................................... 11
II.V
De Keyniaanse school ............................................................................................................ 11
II.VI
De institutionele school......................................................................................................... 12
II.VII
De gedragseconomische school ............................................................................................ 12
II.VIII
De school van het geluk..................................................................................................... 12
II.IX
III
Een model: de grens van productiemogelijkheden ..................................................... 5
De evolutionair-biologische school ....................................................................................... 13
Vraag en aanbod ........................................................................................................................... 13
III.I
De vraag................................................................................................................................. 13
III.II
Het aanbod ............................................................................................................................ 15
III.III
Marktevenwicht .................................................................................................................... 17
Elasticiteit ...................................................................................................................................... 20
IV.I
Inleiding ................................................................................................................................. 20
IV.II
Prijselasticiteit van de vraag .................................................................................................. 20
IV.III
Prijselasticiteit van het aanbod ............................................................................................. 22
Welvaart ........................................................................................................................................ 23
V.I
Welvaartseconomie............................................................................................................... 23
V.II
Welvaart van de consument ................................................................................................. 23
V.III
Welvaart van de producent................................................................................................... 24
V.IV
Welvaart op de markt............................................................................................................ 25
Voordelen van samenwerking en internationale handel .............................................................. 26
VI.I
Evidente samenwerking ........................................................................................................ 26
VI.II
Absolute en comparatieve voordelen ................................................................................... 26
VI.III
Productiemogelijkheden en de baten van specialisatie ........................................................ 27
VI.IV
Handel tussen landen ............................................................................................................ 28
VI.V
Importheffingen en welvaart ................................................................................................ 28
VI.VI
Argumenten voor handelsbeperkingen ................................................................................ 29
VII
Gevolgen van overheidsingrepen .............................................................................................. 30
VII.I
Inleiding ................................................................................................................................. 30
VII.II
Indirecte belastingen en subsidies ........................................................................................ 30
VII.III
Prijsinterventie .................................................................................................................. 35
VII.IV
Quota ................................................................................................................................. 37
X
Basisbegrippen productie .............................................................................................................. 39
X.I
Productie en productiefactoren ............................................................................................ 39
X.II
Het productieproces .............................................................................................................. 39
X.III
De productiefunctie............................................................................................................... 40
X.IV
Productiviteit ......................................................................................................................... 41
XII
Productiekosten ........................................................................................................................ 42
XII.I
Vaste, variabele en totale kosten .......................................................................................... 43
XII.II
Gemiddelde kosten ............................................................................................................... 43
XII.III
Marginale kosten ............................................................................................................... 44
XII.IV
Kostenverloop op lange termijn ........................................................................................ 46
XII.V
Schaaleffecten ....................................................................................................................... 46
XIII
Perfecte concurrentie................................................................................................................ 47
XIII.I
Eigenschappen....................................................................................................................... 47
XIII.II
Opbrengsten, winstmaximalisatie en de aanbodcurve van de producent ....................... 48
XIII.III
De marktuitkomst op korte termijn .................................................................................. 51
XIII.IV
De marktuitkomst op lange termijn .................................................................................. 54
XIII.V
Is perfecte concurrentie efficiënt? .................................................................................... 56
XIV
Monopolie ................................................................................................................................. 57
XIV.I
Eigenschappen....................................................................................................................... 57
XIV.II
Hoe ontstaan monopolies? ............................................................................................... 57
XIV.III
Opbrengsten, winstmaximalisatie en het gedrag van de monopolist .............................. 58
XIV.IV
Monopolie en welvaart ..................................................................................................... 62
XIV.V
Marktmacht en prijsdiscriminatie ..................................................................................... 63
XIV.VI
Wat kunnen we leren uit de analyse van de monopolist? .............................................. 65
XV
Monopolistische concurrentie .................................................................................................. 65
XV.I
Eigenschappen....................................................................................................................... 65
XV.II
Opbrengsten, winstmaximalisatie en monopolistische concurrentie op KT......................... 65
XV.II
Monopolistische concurrentie op lange termijn ................................................................... 66
XV.IV
Monopolistische en perfecte concurrentie vergeleken op lange termijn......................... 68
XV.V
Welvaart ................................................................................................................................ 69
XV.VI
Samenvatting ..................................................................................................................... 69
XVI
Oligopolie .................................................................................................................................. 69
XVI.I
Eigenschappen....................................................................................................................... 69
XVI.II
Evenwicht, strategische interactie en speltheorie ............................................................ 71
XVI.III
Competitie in duopolie – Bertrand vs. Cournot ................................................................ 72
XVI.IV
Collusie, kartels en prijsleiderschap .................................................................................. 74
XVII
Twee- en meerzijdige markten.................................................................................................. 76
XVII.IV
XVIII
Deeleconomie als specifieke vorm van platformeconomie ........................................... 76
Externe effecten ........................................................................................................................ 79
XVIII.I
Negatieve externe effecten .............................................................................................. 79
XVIII.II
Positieve externe effecten ............................................................................................... 84
XVIII.III Alternatieve manieren om externaliteiten op te lossen ..................................................... 87
XIX
Publieke goederen en gemeenschappelijke bronnen ............................................................... 88
XIX.I
Vier soorten goederen en diensten....................................................................................... 88
XIX.II
Publieke goederen ............................................................................................................. 89
XIX.III
Gemeenschappelijke bronnen .......................................................................................... 92
XX
Mededingingsbeleid .................................................................................................................. 94
XX.I
De overheid als bewaker van competitie .............................................................................. 94
XX.II
Competitie? ........................................................................................................................... 94
XX.III
Efficiëntie? ......................................................................................................................... 96
XX.IV
Concurrentieverstorende praktijken en hun impact ......................................................... 97
XX.V
Fusies en overnames – staatssteun....................................................................................... 99
XXI
Ongelijkheid en herverdeling .................................................................................................. 101
XXI.I
Waarom verdient niet iedereen hetzelfde loon? ................................................................ 101
XXI.II
Discriminatie .................................................................................................................... 104
XXI.III
Het meten van ongelijkheid en armoede ........................................................................ 105
XXI.IV
Perspectieven over ongelijkheid ..................................................................................... 108
XXI.V
Herverdelingsbeleid......................................................................................................... 108
XXIII
Beschrijvende macro-economie ............................................................................................. 109
XXIII.I
Introductie ...................................................................................................................... 109
XXIII.II
De economische kringloop ........................................................................................... 110
XXIII.III Bruto binnenlands product............................................................................................... 111
XXIII.IV Van product naar inkomen................................................................................................ 113
XIII.VI
Gebruik van het BBP ....................................................................................................... 115
XIII.VII
Inflatie ............................................................................................................................ 117
XXIII.VIII Kritieken op het BBP........................................................................................................ 120
XXIX
Economische activiteit en conjunctuur .................................................................................. 121
XXIX.I
Cijfermateriaal interpreteren ......................................................................................... 122
XXIX.II
Recessie en conjunctuur ................................................................................................ 122
XXIX.III Conjunctuurstudie ............................................................................................................. 125
XXIX.IV Een analysekader: aggregatieve vraag en aanbod ............................................................ 127
XXIX.V
Vraagzijde en aanbodzijde ............................................................................................. 127
Deel 1: Inleiding en basisconcepten
I
Wat is economie?
! prosumenten: consumenten die ook goederen of diensten aanbieden in de markt
! economie: sociale wetenschap die keuzes inzake productie en consumptie onder voorwaarden van
schaarste bestudeert, inclusief de gevolgen van deze keuzes voor de maatschappij
! schaarste: een middel is ‘schaars’ wanneer de mogelijke aanwendingen van een middel de
beschikbaarheid van dat middel overstijgen
o
o
evolutief begrip, relatief doorheen de tijd
schaarste leidt ertoe dat men weloverwogen economische keuzes moet maken
! Economische behoeften: de verlangens van de mens waaraan hij/ zij slechts kan voldoen door het
inzetten van schaarse middelen -)
I.I
Keuze, afruil en opportuniteitskosten
bij elke keuze die we maken geven we iets op
o
bijvoorbeeld: als je 5 jaar gaat studeren, geef je 5 jaar lang een mogelijke job op
! opportuniteitskost: de niet-gerealiseerde opbrengst van het best mogelijke alternatief voor de
gemaakte keuze = de belangrijkste kost van een afruil
I.II
Kosten versus baten
men neemt meestal de optimale beslissing door een vergelijking te maken tussen de marginale
kosten en de marginale baten/opbrengst


marginale kosten (MK): kosten van een bijkomende eenheid inspanning of productie
marginale opbrengst (MO): opbrengst van een bijkomende eenheid inspanning of productie
bijvoorbeeld: je beslist om je aan te sluiten bij een schaakclub (4u les per week)
o
o
je begint als tiener en in je eerste studiejaar verbeter je enorm snel
naarmate de tijd vordert kost het meer moeite om nog de verbeteren
o
daarbij komt ook nog dat je ouder wordt en die tijd ook in een job kunt steken
de marginale kosten zullen uiteindelijk de marginale baten overstijgen
MO en MK
2
Kost en opbrengst
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
5
10
15
20
Jaren studie
MO
I.III en I.IV
MK
Een model: de grens van productiemogelijkheden
in de economische wetenschap maakt men vaak gebruik van modellen om bepaalde aspecten weer
te geven, deze modellen zijn echter altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid
bij het maken van modellen maken we vaak gebruik van de ceteris paribus aanname
! ceteris paribus: ‘al het overige gelijk blijvend’
De term wordt gebruikt om aan te duiden dat we bij de studie van het verband tussen een aantal
economische grootheden aannemen dat alle overige verklarende factoren niet wijzigen
! perfecte informatie: een tweede begrip dat altijd terugkomt in modellen
perfecte informatie is de aanname dat alle consumenten en producenten in een bepaalde markt
perfecte kennis hebben van de prijs, het nut, de kwaliteit en de productiekost van een goed
het doel van een economisch model is overigens niet om iets te voorspellen, maar om iets te
vereenvoudigen en om er uit te leren
! PMG: een curve die de maximale productie van combinaties van twee goederen voorstelt bij
stabiele productiefactoren en technologie
! Productiefactoren: de schaarse middelen die producten inzetten om tot een productie te komen
Voorbeeld: een economie met maar twee producten, ananas en kokosnoot
de PMG
14
12
ananassen
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
kokosnoten
productiemogelijkhedengrens
Alle productiesituaties op, onder of boven de PMG
 erop is pareto-efficiënt
 eronder is pareto-inefficiënt
 erboven is onbereikbaar (schaarste)
Als we langs de PMG schuiven zien we bijvoorbeeld dat als men 13 ananassen produceert men
daarnaast éen kokosnoot kan produceren. Indien men twee kokosnoten meer wilt produceren zal
men slechts 10 ananassen meer kunnen produceren met de beschikbare productiefactoren.
 Weerspiegelt ook de opportuniteitskost
! Pareto-efficiëntie
alle productiesituaties op de PMG zijn Pareto-efficiënt omdat men van geen enkel goed méér kan
produceren zonder de productie van een ander goed in te perken
! pareto-inefficiënt: wanneer we met de gegeven productiefactoren en technologie meer kunt
maken van een goed zonder een deel van de productie van het andere goed op te geven
ONGELIJKMATIGE VERSCHUIVING VAN DE PMG
stel: men vindt betere meststoffen voor de productie van kokosnoten, dan zal die productietak
automatisch groeien en verschuift het PMG
ongelijkmatige verschuiving
14
ananassen
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
kokosnoten
oude PMG


nieuwe PMG
ECONOMISCHE GROEI: toename van de economische activiteit
RECESSIE: tijdelijke afname van de economische activiteit (minstens twee kwartalen)
GELIJKMATIGE VERSCHUIVING VAN DE PMG
stel: men heeft meer beschikbare landbouwgrond voor zowel ananas als kokosnoot
gelijkmatige verschuiving
16
14
ananassen
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
kokosnoten
oude PMG
I.V
nieuwe PMG
De economische kringloop
Wie: François Quesnay
Wanneer: 1758
Wat: Tableau économique = een model van een landbouweconomie in de vorm van een
economische kringloop
 hierin wordt jaarlijkse productie geconsumeerd of wel geïnvesteerd in nieuwe akkers,
landbouwtechnologie of jonge dieren
 centraal staat het evenwicht tussen de productie en het gebruik van deze productie (consumptie
of investering)
Hieronder zien we een kringloop met een zeer eenvoudige economie met enkel gezinnen en
bedrijven:
Kringloop
-
de gezinnen leveren productiefactoren aan de bedrijven: arbeid en kapitaal
-
De gezinnen ontvangen een vergoeding
Economische agenten
-
Bedrijven
-
gezinnen
Transacties
-
-
Op de factormarkt
o
Kapitaalmarkt: gezinnen stellen indirect en direct kapitaal ter beschikking
 aandelen, leningen geven aan bedrijven, spaargelden op de bank zetten
 vergoeding in de vorm van intresten, bedrijfsobligaties of dividenden
o
Arbeidsmarkt : gezinnen stellen hun arbeid ter beschikking aan bedrijven
 vergoeding in de vorm van een loon  voor consumptie of voor kapitaal op te
bouwen (sparen)
Goederen en dienstenmarkt
= waar de mensen goederen kunnen kopen met het loon verkregen uit de arbeid
-
Twee pijltjes
= er is altijd een reële stroom met bv goederen die gezinnen kopen op de markten met
daartegenover de monetaire betaling in geldtermen
Hieronder zien we een complexere versie van een economische kringloop met alleen geldstromen
Nieuw:
-
-
Nieuwe economische agenten: de overheid en de rest van de wereldeconomie
o
Overheid= heft belastingen op bedrijven en gezinnen maar geeft daarvoor in ruil
publieke goederen, verder consumeert ze ook goederen en diensten en betaalt ze
lonen en subsidies aan gezinnen en bedrijven
o
Rest van de economische wereld= import en export, leningen en investeringen
o
Verder kunnen ook de overheid en het buitenland interfereren via leningen of
investeringen
De reële stromen vallen weg maar bestaan in realiteit wel!!
II
Het individu in de economie
II.I
De klassieke school
grondlegger: Adam Smith (1723-1790)
 “economische productie staat centraal om verhongerende bevolking te redden”
 hij legt de grondslag voor specifieke jobs met éen enkele taak met een hoge efficiëntie
afstappen van ambacht
iedereen streeft naar eigenbelang


de consument wilt een product dat hem behaagt
de producent wil de klant tevreden stellen en dus veel verdienen
hierdoor werkt en groeit de economie uit zichzelf en komt de overheid nauwelijks tussenbeide
 LAISSEZ-FAIRE
in zijn ‘Theory of Moral Sentiments’ schrijft Smith dat specialisatie minder voldoening geeft hoewel
het economisch veel efficiënter is
! Wet van Say: ‘elk aanbod creërt zijn eigen vraag’ (verwoording van het kringloopschema)
II.II
De neo-klassieke school
men gaat meer kijken naar de subjectieve waardering van het individu
 theorie van nut
de vrije marktwerking mag niet worden verstoord (geen regels of beperkingen)
uitzondering: marktfalen
 Arthur Pigou (1877-1955): een markt of de economie kan falen
o bedrijf in chemische stoffen brengt de volksgezondheid in gevaar
o machtig bedrijf krijgt controle over een bepaalde markt en maakt hier misbruik van
in zulke gevallen van marktfalen moet de overheid WEL tussenkomen
! economische keuzes kunnen ook leiden tot marktfalen, we werken immers met imperfecte
informatie, we kunnen de toekomst niet voorspellen
o
een auto kopen via een tweedehandssite
 koper weet bijna niets, verkoper weet alles
 de koper kan dus minder geneigd zijn om effectief de auto te kopen
 bijgevolg zal de verkoper zijn auto langer gebruiken om hem goedkoper te verkopen
 deze markt zal uiteindelijk alleen maar slechte auto’s aanbieden
= MARKET FOR LEMONS
de overheid moet hier dus tussenbeide komen met controlewetgeving waardoor de koper wordt
gerustgesteld en dus meer zal willen betalen
o
levensverzekering aanschaffen
 een levensverzekeringsmaatschappij heeft weinig kosten vanwege laag sterftecijfer
 maar: enige klanten zijn mensen die verwachten snel te sterven
 kosten stijgen voor de maatschappij, die zijn prijzen dus moet verhogen
 gevolg: veel gezonde mensen willen geen levensverzekering meer
= ADVERSE SELECTION
overheid kan hier tussenbeide komen door een levensverzekering te verplichten
o
autoverzekering aanschaffen
 autoverzekeringsmaatschappij verkoopt enkel aan mensen die voorzichtig rijden
 reden: zo weinig mogelijk kosten voor de verzekeringsmaatschappij
 die mensen gaan echter gevaarlijker rijden omdat ze nu gedekt zijn
 het aantal ongevallen en de kosten stijgen, wat leidt tot verlies
= MORAL HAZARD
II.III
De Marxistische school
grondlegger: Karl Marx (1818-1883)
de maatschappij is opgebouwd rond productietechnologie (technoreligie)
! belangrijk: kapitalisme is niet duurzaam; oplossing is een planeconomie
PLANECONOMIE
staatkundige economie waar productie en prijzen in handen zijn van de staat
bijvoorbeeld: de Ford-fabriek



volledige productie van ruwe materialen tot auto’s in eigen handen
enorme kosten
zware verliezen als het product niet wordt gekocht
dus: Marx wilt een geplande economie (communisme) om productie en consumptie te regelen
 deze revolutie is doorgebroken in Rusland en China
Marx onderschatte echter het aanpassingsvermogen van het kapitalisme
! onze welvaartsstaat is het resultaat van de reactie op de ideeën van Marx
II.IV
De Oostenrijkse school
grondlegger: Friedrich Hayek (1899-1992)
 “de planeconomie en zijn landen zullen falen want technologie is onvoorspelbaar en je kunt
het als staat niet zomaar afdwingen, het moet ontstaan in spontane marktwerking”
onder invloed van de Oostenrijkse school voert het kapitalisme maatregelen in om de ontwikkeling
van technologie te stimuleren
o
o
o
patentbescherming (zekerheid van rendement)
samenwerking bedrijven en overheid
investeringen in research & development
! Schumpeter: “in het kapitalisme is er continuë creatieve destructie”
 jobs gaan continu verloren, maar er ontstaan ook steeds nieuwe jobs (constante evolutie)
hij maakt het onderscheid tussen


II.V
INCREMENTELE INNOVATIE: een verbetering van de bestaande producten
RADICALE INNOVATIE: ontdekking van nieuwe, revolutionaire producten
De Keyniaanse school
grondlegger: John Maynard Keynes (1883-1946)
hij zag het verband tussen VRAAG en AANBOD
 “crisis is het gevolg van een te lage consumptie”
 oplossing: investeren en consumeren door de overheid
PROBLEEM: hoge publieke schuld
Keynes wil daarom een optimistische communicatie van de overheid. Het individu handelt immers in
functie van wat hij verwacht
bijvoorbeeld: men verwacht een crisis  mensen zullen minder consumere
dit moet worden vermeden
II.VI
De institutionele school
INSTITUTIE = organisatie met eigen regels die de samenleving ondersteunt
de mens is het product van zijn omgeving = instituties
DUS: betere instituties leiden tot een betere economie
 belangrijk voorbeeld: The New Deal in Amerika (1933-1935)
o regering Roosevelt deed niks tijdens de depressie na de beurscrash in 1929
o hij kreeg uiteindelijk advies van de institutionele school
o dit leidde tot de New Deal dat de werking van de economie heeft verbeterd
o belangrijk doel: ondersteuning van de landbouwers
streefdoel: verticale integratie binnen grote ondernemingen
 zelf zorgen voor ontginning en toevoer van grondstoffen (voorbeeld: Ford-fabriek)
deze zelfstandigheid is een voordeel want de kosten van het zoeken naar een handelspartner
(TRANSACTIEKOSTEN) lopen vaak hoog op
II.VII De gedragseconomische school
gaat uit van het feit dat iedereen een beperkte rationaliteit heeft
voorbeeld: wie een nieuwe laptop koopt gaat niet wekenlang alle soorten laptops vergelijken maar
zal op een halfuurtje wel een degelijke keuze gemaakt hebben
dit is een MENTAL SHORTCUT: we nemen beslissingen die niet helemaal rationeel zijn
voorbeelden

studiekeuze maken op basis van andermans argumenten

‘verliesaversie’ (grote angst van economisch verlies die ertoe leidt dat men geen mogelijk
winstvolle risico’s durft nemen)
‘availability heuristic’ (angst na een negatief fenomeen die afneemt met de tijd)

deze twee fenomenen vormen samen RAMPENBLINDHEID
II.VIII De school van het geluk
kijken naar het verband tussen het algemeen geluk en het inkomen
inkomen verhoogt iemand geluk tot op zekere hoogte
 België: boven de 25.000 euro per jaar draagt een hoger inkomen niet meer bij tot het geluk
Verklaring: geluk komt voor uit arbeid dat voldoening geeft, uit een aangename werksfeer met
vriendelijke collega’s, uit sterke verenigingen.
we moeten de economie dus organiseren om geluk te maximaliseren
 te hoge verwachtingen van onszelf doen ons geluk dalen
 mensen kunnen niet collectief gelukkig zijn, iedereen wilt status (beter zijn dan anderen)
II.IX
De evolutionair-biologische school
we herhalen bepaalde handelingen omdat ze ons gelukkig maken
 dat soort handelingen zijn genetisch geprogrammeerd door evolutie
bijvoorbeeld: een jonge eekhoorn
 tijdens de herfstperiode zal hij eten beginnen verzamelen
 deze handeling maakt hem gelukkig en hij zal het dus spontaan doen
 bepaald door evolutie
dit geldt ook voor mensen, meerbepaald voor onze verzameldrang
 vroeger had men de reflex veel vet eten als buffer voor een periode van honger
 nu leidt deze verzameldrang tot overgewicht
we willen steeds meer, en ons geluk duurt steeds korter
III
Vraag en aanbod
MARKT = groep kopers en verkopers van een bepaald goed of een dienst


III.I
kopers bepalen de vraag
verkopers bepalen het aanbod
De vraag
gevraagde hoeveelheid = hoeveelheid van een goed die kopers willen en kunnen kope
WET VAN DE VRAAG
Deze wet bepaalt dat, ceteris paribus, de gevraagde hoeveelheid van een goed daalt indien de prijs
van dit goed stijgt en omgekeerd
De individuele vraag
4,5
4
3,5
prijs
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
hoeveelheid
vraagcurve
4
MARKTVRAAG
de marktvraag verwijst naar de som van alle individuele vragen naar een bepaald goed of dienst
 grafisch: de horizontale optelsom van de individuele vraagcurves
Marktvraag
6
5
prijs
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hoeveelheid
vraag A
vraag B
marktvraag
een verandering van de gevraagde hoeveelheid kan worden veroorzaakt door een verandering in de
prijs van het product waardoor de vraag zal verschuiven over de vraagrechte
de vraagrechte kan echter zelf ook verschuiven onder invloed van meerdere factoren




voorkeuren/preferenties
grootste invloed op de vraag, mensen hun voorkeuren bepalen de markt
prijzen van gerelateerde goederen
o SUBSTITUTIEGOEDEREN
een goed dat kan geconsumeerd worden in de plaats van een ander,
substitutiegoederen zijn dus concurrenten
de vraag naar een goed daalt als de prijs van het substituut daalt
voorbeeld: bier en wijn
o COMPLEMENTAIRE GOEDEREN
een goed dat samen wordt geconsumeerd met een andere goed, complementaire
goederen zijn geen concurrenten
de vraag naar een goed daalt als de prijs van het complement stijgt
voorbeeld: smartphones en apps
inkomen
o NORMAAL GOED
een goed waarvan de vraag stijgt als het inkomen stijgt
o INFERIEUR GOED
een goed waarvan de vraag daalt als het inkomen stijgt
aantal kopers

als het aantal kopers in een markt stijgt, zal de vraag ook stijgen
verwachtingen
het koopgedrag en de vraag van mensen verandert onder invloed van hun verwachtingen
voorbeeld: vraagcurve verschuift naar RECHTS dus de vraag STIJGT
Verschuiving van de vraagcurve
10
9
8
7
prijs
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
hoeveelheid
oude vraag
III.II
nieuwe vraag
Het aanbod
aangeboden hoeveelheid = hoeveelheid van een goed die de verkopers willen en kunnen verkopen
WET VAN HET AANBOD
Deze wet bepaalt dat, ceteris paribus, een stijging van de prijs zal leiden tot een stijging van het
aanbod en omgekeerd
Het individuele aanbod
4,5
4
3,5
prijs
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
hoeveelheid
aanbodcurve
4
MARKTAANBOD
het marktaanbod verwijst naar de som van de individuele aanbodsfuncties in de markt
 grafisch: de horizontale optelsom van de individuele aanbodcurves
marktaanbod
16
14
12
prijs
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hoeveelheid
aanbod A
aanbod B
marktaanbod
een verandering van de aangeboden hoeveelheid kan veranderen door een wijziging van de prijs
waardoor het aanbod verschuift over de aanbodcurve
de aanbodrechte kan echter zelf ook verschuiven onder invloed van meerdere factoren




prijzen van gerelateerde goederen
o SUBSTITUTIEGOEDEREN
een goed dat je met de beschikbare productiemiddelen zou kunnen produceren in
plaats van een ander goed, substitutiegoederen zijn dus concurrenten
het aanbod van een goed daalt als de prijs van een substituut stijgt
voorbeeld: cocktails of bier in een café?
o COMPLEMENTAIRE GOEDEREN
een goed dat je goedkoper kunt produceren als je het samen produceert met een
ander goed, complementaire goederen zijn geen concurrenten
het aanbod van een goed daalt als de prijs van een complement daalt
voorbeeld: melk en roomboter uit het afromen van melk
prijzen van inputs
indien de inputprijzen van de productie (marginale kosten) stijgen zal het aanbod dalen
aantal verkopers
als het aantal verkopers op de markt stijgt, zal het aanbod ook stijgen
productiviteit
als de productiviteit in een bepaalde sector toeneemt (door bijvoorbeeld automatisering)
zullen de marginale kosten afnemen het het aanbod stijgen

verwachtingen
het aanbod kan stijgen als de verkopers anticiperen dat de prijs zal stijgen
voorbeeld: aanbodrechte verschuift naar RECHTS dus het aanbod STIJGT
Verschuiving van de aanbodrechte
18
16
14
prijs
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
hoeveelheid
oude aanbod
III.III
nieuwe aanbod
Marktevenwicht
= situatie waar de vraag en het aanbod gelijk zijn en niemand de stimulans heeft iets te veranderen
dit marktevenwicht wordt gekenmerkt door een evenwichtsprijs en een evenwichtshoeveelheid
Marktevenwicht
10
9
8
7
prijs
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
hoeveelheid
vraag
aanbod
het marktevenwicht wordt aangeduid door het snijpunt tussen de beide curves
5
VERANDERINGEN VAN HET MARKTEVENWICHT
grafische analyse in drie stappen
1. leidt de economische wijziging tot een verschuiving van de vraag, het aanbod of beide?
2. in welke richting gebeurt de verschuiving?
3. we vinden een nieuw marktevenwicht op basis van de verschuiving(en)
VOORBEELDEN
Russische boycot van Europese peren
8
7
6
prijs
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
hoeveelheid
oude vraag
nieuwe vraag
aanbod
door de boycot zal de vraag naar peren in Europa dalen en leiden tot een nieuw marktevenwicht
Opkomst Pokémon GO + Nokia die weer smartphones maakt
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
oude vraag
3
nieuwe vraag
4
5
oud aanbod
6
nieuw aanbod
7
door de opkomst van Pokémon GO zal de vraag naar smartphones stijgen terwijl het aanbod ook
stijgt onder invloed van Nokia die weer instapt in de markt van de smartphones
DE WET VAN DAVENANT-KING
Een beperkte daling van de oogst van een landbouwproduct kan leiden tot scherpe prijsstijgingen en
omgekeerd kan een goede oogst de prijzen van het product immens laten dalen.
GRAFISCH
Niet-prijsgevoelig
14
12
prijs
10
8
6
4
2
0
1
2
hoeveelheid
vraag
oud aanbod
nieuw aanbod
Op deze grafiek zien ze dat door een verschuiving van het aanbod in beperkte mate de prijs drastisch
zakt. De vraag wijzigt echter nauwelijks, waardoor de omzet van de boer zakt. We hebben hier te
maken met een niet-prijsgevoelige vraag, de wet van Davenant-King wordt toegepast.
Prijsgevoelig
16
14
12
prijs
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
vraag
oud aanbod
nieuw aanbod
6
Op deze grafiek zien we dat eenzelfde aanbodverschuiving leidt tot een minieme prijsdaling en een
uiteindelijke grotere omzet dankzij het sterk toegenomen aanbod. Dit is een prijsgevoelige vraag, we
kunnen de wet van Davenant-King niet toepassen.
IV
Elasticiteit
IV.I
Inleiding
= een meeteenheid waarmee wordt aangegeven in welke mate een bepaalde variabele reageert op
de wijziging van een andere variabele
IV.II
Prijselasticiteit van de vraag
= de gevoeligheid van de vraag naar een goed voor prijswijzigingen van dit goed
de prijselasticiteit zal worden beïnvloed door enkele factoren




alternatieven
 als er voor een bepaald goed veel substituten beschikbaar zijn zal de vraag elastischer zijn
en dus veel gevoeliger voor prijsveranderingen
aard van de goederen
 basisgoederen hebben dikwijls een lagere elasticiteit, luxegoederen een hogere
inkomen van de consument
 consumenten met een hoger inkomen zijn minder prijsgevoelig en hun vraag zal dus ook
minder elastisch zijn dan consumenten met een lager inkomen
tijdsbestek
 hoe langer de beschouwde periode, hoe groter de prijsgevoeligheid
we kunnen de prijselasticiteit opdelen in bepaalde categorieën
perfect
onelastische vraag
onelastische
vraag
uni-elastische
vraag
elastische
vraag
perfect
elastische vraag
verandering van de
vraag is oneindig
veel keer kleiner
verandering van de
vraag is kleiner dan
die van de prijs
beide
veranderingen zijn
gelijk
verandering van de
vraag is groter dan
die van de prijs
verandering van de
vraag is oneindig
veel keer groter
prijselasticiteit is
gelijk aan 0
prijselasticiteit ligt
tussen 0 en -1
prijselasticiteit is
gelijk aan -1
prijselasticiteit ligt
tussen -1 en -∞
levensnoodzakelijke
medicijnen
primaire goederen
prijselasticiteit is
gelijk aan -∞
goedkoopste
product tussen
twee automaten
verticale rechte
sterk dalende
rechte
luxegoederen
dalende rechte
zwak dalende
rechte
horizontale rechte
Prijselasticiteit op een rechte
5
prijs
4
3
2
1
0
1
2
3
4
hoeveelheid
vraag
het midden van de rechte duidt het uni-elastisch punt aan (prijselasticiteit gelijk aan -1)
 het gedeelte BOVEN dit punt is het ELASTISCH gedeelte
 het gedeelte ONDER dit punt is het INELASTISCH gedeelte
PRIJSELASTICITEIT EN OMZET
 een prijsstijging in het INELASTISCH gedeelte leidt tot een TOENAME van opbrengsten
 een prijsstijging in het ELASTISCH gedeelte leidt tot een AFNAME van opbrengsten
afname
toename
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1
2
3
4
1
vraag
2
3
4
vraag
UITZONDERINGEN
er is reeds vermeld dat de prijselasticiteit meestal negatief is (gevolg van de wet van de vraag)
uitzonderlijk kan echter een positieve prijselasticiteit bereikt worden
mogelijke verklaringen



sommige goederen worden aantrekkelijker naarmate ze duurder worden (Veblen-goederen)
voorbeelden: auto’s, merkkledij
prijs kan worden geïnterpreteerd als een signaal van kwaliteit
we kunnen te maken hebben met het Giffen-effect
GIFFEN-EFFECT
= de vraag naar een bepaald basisproduct stijgt bij een prijsstijging omdat het binnen het budget
wordt gecombineerd met een luxeproduct
voorbeeld
o
o
o
je hebt een vast mobiliteitsbudget dat je verdeeld onder bus- en taxiritten
plots stijgen de busprijzen en blijft er vaak niet genoeg geld over voor je duurdere taxirit
als gevolg daarvan zul je vaker de bus moeten nemen (hier een Giffen-goed)
voorwaarden voor een Giffen-effect
 er zijn geen vervangende goederen met een vergelijkbare prijs voor het Giffen-goed
 de consument zal minder van het Giffen-goed consumeren als zijn inkomen stijgt
 het Giffen-goed moet genoeg doorwegen zodat een prijsstijging leidt tot daling v.d.
koopkracht
 inkomen moet beperkt zijn, maar niet in die mate dat het luxegoed niet word geconsumeerd
IV.III Prijselasticiteit van het aanbod
= de gevoeligheid van het aanbod van een goed voor een prijswijziging van dit goed
perfect
onelastisch aanbod
onelastisch
aanbod
uni-elastisch
aanbod
elastisch
aanbod
perfect
elastisch aanbod
verandering van het
aanbod is oneindig
veel keer kleiner
verandering van het
aanbod is kleiner
dan die van de prijs
beide
veranderingen zijn
gelijk
verandering van het
aanbod is groter
dan die van de prijs
verandering van het
aanbod is oneindig
veel keer groter
prijselasticiteit is
gelijk aan 0
prijselasticiteit ligt
tussen 0 en 1
prijselasticiteit is
gelijk aan 1
prijselasticiteit ligt
tussen 1 en ∞
prijselasticiteit is
gelijk aan ∞
seizoensgebonden
landbouwproducten
grondstoffen
de meeste
producten
wereldaanbod van
olie voor België
verticale rechte
sterk stijgende
rechte
zwak stijgende
rechte
horizontale rechte
stijgende rechte
de prijselasticiteit zal worden beïnvloed door enkele factoren



structuur en verloop van kosten
o productie kan verhoogd worden tegen beperkte kosten = aanbod minder elastisch
o verhoging kost veel = aanbod veel elastischer
flexibiliteit van producenten
hoe snel kunnen producenten arbeid aantrekken en productie verhogen bij prijsstijging?
o voor luxe- en hoogtechnologische goederen gaat dit meestal langzamer waardoor
hun aanbodselasticiteit lager ligt
o voor producenten die in massa produceren is dit meestal veel makkelijker waardoor
hun elasticiteit hoger ligt
de bestudeerde termijn
hoe langer de beschouwde periode, hoe elastischer het aanbod
Deel 2: Welvaart, handel en overheidsingrijpen
V
Welvaart
V.I
Welvaartseconomie
op zoel gaan naar de grootst mogelijke welvaart in onze economie (=MARKTEVENWICHT)
! Adam Smith introduceert het idee van ‘the invisible hand’
 het idee dat het nastreven van eigenbelang leidt tot maximale collectieve welvaart
er zijn echter wel voorwaarden



V.II
perfect symmetrische informatie (iedereen heeft dezelfde informatie)
geen marktmacht (geen monopoliebedrijven)
geen effecten van het marktevenwicht op derden (bijvoorbeeld milieuvervuiling)
Welvaart van de consument
! consumentensurplus
= de welvaartswinst voor de consument door deelname aan de markt, het is de oppervlakte onder de
vraagcurve en boven de prijs
Consumentensurplus
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
vraag
indien het vierkant de effectief betaalde prijs is, geeft de driehoek het consumentensurplus weer
INVLOED VAN DE PRIJS OP HET CS
we nemen de vorige figuur en schetsen een situatie waar de prijs wordt verlaagd
Consumentensurplus
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
vraag
we zien dat door een verlaging van de prijs de gekleurde oppervlakte duidelijk is vergroot
o
o
o
V.III
de blauwe oppervlakte was het oude consumentensurplus
de groene oppervlakte is het CS van kopers die nu wel de prijs willen betalen
de grijze oppervlakte is bijkomend CS voor de oude consumenten
Welvaart van de producent
! producentensurplus
= de welvaartswinst van de producent door deelname aan de markt, het is de oppervlakte boven de
curve en onder de prijs
Producentensurplus
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
aanbod
4
indien het vierkant de effectief betaalde prijs is, geeft de driehoek het producentensurplus weer
INVLOED VAN DE PRIJS OP HET PS
we nemen de vorige figuur en schetsen een situatie waar de prijs wordt verhoogd
Producentensurplus
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
aanbod
V.IV
Welvaart op de markt
= de som van het CS en PS bij concurrentie en afwezigheid van externe factoren (marktevenwicht)
Welvaart op de markt
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
vraag
4
aanbod
welvaart op de markt = consumentensurplus + producentensurplus
= (bereidheid tot betalen – prijs) + (prijs – marginale kost)
= bereidheid tot betalen – marginale kost
5
de totale welvaart is bijgevolg de mate waarin de waarde voor de consument de kosten van de
producent overtreft
! het marktevenwicht leidt tot een prijs en hoeveelheid die de totale welvaart maximaliseren
dit noemt men MARKTEFFICIËNTIE
= het marktevenwicht leidt tot de grootst mogelijke welvaart, elke andere prijs dan de marktprijs en
elke andere hoeveelheid dan de markthoeveelheid leiden tot een daling van de welvaart vergeleken
met de welvaart van het marktevenwicht
drie inzichten omtrent het marktevenwicht
 de vrije markt wijst het aanbod toe aan consumenten die de goederen het meest op prijs
stellen, zoals gemeten door hun bereidheid om te betalen
 de vrije markt wijst de vraag toe aan producenten die deze goederen tegen de laagste kost
kunnen produceren
 de vrije markt produceert precies de hoeveelheid goederen die de som van het
consumenten- en producentensurplus maximaliseert
deze ‘laissez-faire’ techniek van de ‘invisible hand’ werkt echter alleen maar als er geen
marktfaling is



geen externe factoren
geen marktmacht
geen imperfecte informatie
LET OP: een marktevenwicht wil niet noodzakelijk zeggen dat er een eerlijke verdeling van welvaart is
VI
Voordelen van samenwerking en internationale handel
VI.I
Evidente samenwerking
 niemand is volledig zelfvoorzienend omdat niemand alle middelen ertoe heeft
VI.II
Absolute en comparatieve voordelen
stel: twee broers Louis en Peter met een reparatiewinkel voor fietsen en computers
hun vaardigheden zijn als volgt
tijd nodig om een computer te
repareren
tijd nodig om een fiets te
repareren
Louis
20 minuten
10 minuten
Peter
30 minuten
20 minuten
 we kunnen zeggen dat Louis een absoluut voordeel heeft ten opzichte van Peter
de vraag is nu, hoe zal de taakverdeling (allocatie) verlopen?
hiervoor kijken we naar de opportuniteitskost van elke activiteit
oppotruniteitskost van een
computerreparatie
opportuniteitskost van een
fietsreparatie
Louis
2 fietsreparaties
½ computerreparaties
Peter
1 ½ fietsreparaties
2/3 computerreparaties
 we kunnen zeggen dat Peter een comparatief voordeel heeft t.o.v. Louis in
computerreparaties
daarom is het economisch voordeliger als Peter zich wijdt aan het repareren van computers terwijl
Louis zich bezighoudt met het repareren van fietsen
! comparatief voordeel= een bedrijf, persoon of land kan een bepaald goed of bepaalde dienst
goedkoper produceren dan een handelspartner in vergelijking met andere goederen of diensten
 het is gebaseerd op de opportuniteitskost van de ene activiteit uitgedrukt in een andere activiteit
Volgens de economische theorie kunnen we de baten van specialisatie en samenwerking of handel
maximaliseren indien iedereen zich specialiseert volgens zijn of haar comparatief voordeel
VI.III Productiemogelijkheden en de baten van specialisatie
stel: Paul en Lisa hebben een souvenirwinkel met haarspelden en sleutelhangers
hun vaardigheden en opportuniteitskosten zijn als volgt
productie per uur
haarspelden
sleutelhangers
Paul
12
24
Lisa
24
12
Paul
2 sleutelhangers
½ haarspelden
Lisa
½ sleutelhangers
2 haarspelden
opportuniteitskost van 1 item
we kunnen hun productiemogelijkheden weergeven als volgt
Productiemogelijkheden
40
35
haarspelden
30
25
20
15
10
5
0
0
6
12
18
24
30
36
sleutelhangers
Paul




Lisa
PMG max
PMG min
de blauwe + oranje lijn geven de verschillende productiemogelijkheden weer van Paul en Lisa
de grijze lijn geeft de PMG weer als ze beide specialiseren in hun beste vaardigheid
de gele lijn geeft de PMG weer als ze specialiseren in hun slechtste vaardigheid
het groene vierkant geeft de productie weer als ze beide hun tijd verdelen over de producten
specialisatie is dus niet altijd beter!  mensen die zich gaan specialiseren in een activiteit waar ze
net geen comparatief voordeel in hebben
in het laatste geval ligt de productie namelijk hoger dan elk punt op de gele PMG
VI.IV Handel tussen landen
Importheffing= een belasting die wordt geheven op een buitenlands goed op het moment dat dit
goed het importland binnenkomt
Dumping= export die plaatsvindt tegen een prijs die beneden de kostprijs ligt. Dumping is een
voorbeeld van oneerlijke concurrentie in de buitenlandse handel, WHO verbiedt dumping
VI.V
Importheffingen en welvaart
Importheffingen  om dumping tegen te gaan
Vb: zonnepanelen uit Chinaa
hoe zit het met de welvaartsgevolgen bij een importheffing?
Economische welvaart
12
10
A
prijs
8
6
F
B
C
4
G
E
H
D
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
hoeveelheid
binnenlandse vraag
binnenlands aanbod
binnenlandse prijs
wereldprijs
importprijs
afgesloten markt (=autarkie)
open markt zonder importtaks
open markt met importtaks
binnenlandse prijs
wereldprijs
importprijs
consumentensurplus
A
consumentensurplus
A+B+C+E+F+G+H
consumentensurplus
A+B+F
producentensurplus
B+C+D
producentensurplus
D
producentensurplus
D+C
welvaart
A+B+C+D
welvaart
A+B+C+D+E+F+G+H
welvaart
A+B+C+D+F+G
G hoort ook bij de welvaart bij importprijs omdat dit het deel is dat de overheid verdient aan de taks
E+H representeren het surplus dat ontstond na de vrijhandel maar voor de taks
VI.VI Argumenten voor handelsbeperkingen

onbeperkte handel heeft een sterke invloed op prijzen
o als een groot land plots de grenzen opent kan de vraag enorm toenemen
o dit leidt tot een sterke stijging van de grondstofprijzen
o verder reageert de wereldprijs met een vertraging op de vraag wijziging
o hierdoor zullen producten tegen een te lage prijs worden verkocht (verlies PC)

beschermen van traditionele sectoren
o als een land de grenzen opent komen lokale landbouwers onder druk te staan
o de overheid kan tarieven heffen op ingevoerde internationale producten
o dit is echter enorm prijzig voor de consument
o
o
als alternatief kan de overheid de lokale boeren subsidieren
subsidies kunnen echter ook leiden tot welvaartsverlies!

beschermen van infant industries (=nieuwe technologiesectoren)
o landen zien graag nieuwe technologiesectoren ontstaan
o soms gaat men dan aan de hand van importtaksen de buitenlandse handel weren
o op die manier kunnen de nieuwe sectoren uitgroeien tot ze groot genoeg zijn

bescherming tegen sociale dumping
o binnenlandse producenten vragen bescherming tegen buitenlandse werknemers
o deze werknemers komen uit lageloonlanden en vormen oneerlijke concurrentie
o overheid kan dan import heffen om binnenlandse tewerkstelling te beschermen
VII
Gevolgen van overheidsingrepen
VII.I
Inleiding
de overheid kan op veel verschillende manieren ingrijpen= welvaartsverlies




consumptiebelasting (BTW)
subsidies
importheffingen
prijs en aanbod reguleren
we hebben al eerder gezien dat een vrije marktwerking bij afwezigheid van marktfalen leidt tot een
maximaal totaalsurplus (maximale welvaart)
bijgevolg zullen overheidsingrepen dus leiden tot een daling van deze welvaart
dit welvaartsverlies noemen we dead weight loss
VII.II Indirecte belastingen en subsidies
INDIRECTE BELASTING
= een belasting waar geen directe band is tussen de economische agent die de belasting betaald en
de belastende overheid
voorbeelden zijn: accijnzen of BTW, subsidies
 bij BTW of accijnzen betaalt de consument bij zijn aankoop een extra deel voor de overheid,
hij betaalt dus meer dan de producent ontvangt PC > PP
 bij subsidies betaalt de overheid een extra deel aan de producent bij een aankoop, de
consument betaalt dus minder dan de producent ontvangt PC < PP
Subsidie of belasting op de vraag= consument wordt belast of gesubsidieerd
koper betaalt aan de overheid
Voorbeeld: registratierechten van een huis, online shoppen en extra invoerkosten moeten betalen
Subsidie of belasting op het aanbod= producent wordt belast of gesubsidieerd
 verkoper betaalt aan de overheid
Accijnzen: in euro
 nadeel= tarieven moete elk jaar aangepast worden (door de inflatie)
BTW: in procent
GEVOLGEN VAN INDIRECTE BELASTINGEN
Indirecte belasting
12
10
8
prijs
A
6
B
E
H
4
C D
F G
I
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
hoeveelheid
vraag
aanbod
aanbod na taks
in deze onbelaste markt geldt een marktevenwicht van 5 euro voor 50 flesjes bier
het consumentensurplus is ABCD en het producentensurplus is EFGHI
stel dat de overheid een accijns invoert op alcohol die 2 euro per flesje bedraagt
deze indirecte belasting zorgt voor een nieuw marktevenwicht met een nieuw aanbod (daalt met 2)
de consument betaalt 6 euro waarvan 4 euro naar de producent gaat en 2 euro naar de staat
 beide ondervinden hier dus een nadeel!
de consument betaalt 1 euro meer en de producent betaalt 1 euro minder
hier is de last dus gelijk verdeeld
 het nieuwe consumentensurplus is het gedeelte onder de vraag en boven de prijs = A
 het nieuwe producentensurplus is het gedeelte boven het origineel aanbod en onder de prijs
die de producent ontvangt = H + I
 de taks die de overheid ontvangt is B + C + E + F
 het welvaartsverlies of dead weight loss is D + G
INDIRECTE BELASTINGEN EN PRIJSELASTICITEIT


bij een meer elastische vraag (horizontalere rechte) zal
o de last niet meer gelijk verdeeld zijn (hogere kost voor de producent)
o het totale welvaartsverlies groter zijn
bij een minder elastische vraag (verticalere rechte) zal
o de kost voor de consumenten hoger zijn
o het totale welvaartsverlies minder groot zijn
bijzondere gevallen: de indirecte belasting op de perfect elastische en perfect onelastische vraag
Perfect elastische vraag
9
8
7
prijs
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
hoeveelheid
vraag
aanbod
aanbod na taks
de producent draagt de volledige last, de consument betaalt nog steeds dezelfde prijs
Perfect onelastische vraag
7
6
prijs
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
vraag
aanbod
aanbod na taks
de consument draagt de volledige last, de producent blijft zijn originele prijs ontvangen
INDIRECTE BELASTING OP DE VRAAG
tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de belasting op het aanbod
stel dat de overheid een indirecte belasting heft op de vraag
A
B
C
D E
Indirecte belasting op de vraag
12
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
vraag
5
6
vraag na taks
7
8
9
10
aanbod
door de indirecte belasting van 2 euro op de vraag zal de curve zakken met 2
gevolg: een nieuw marktevenwicht met een identieke situatie als de markt waar men 2 euro belastte
op het aanbod (zie twee pagina’s terug)




A + B = consumentensurplus
I = producentensurplus
C + D + F + G = taks voor de overheid
E + H = welvaartsverlies
CONCLUSIE
 veel maakt het niet uit of men een belasting heft op het aanbod of op de vraag, het resultaat
is in alle gevallen hetzelfde
! men kan wel argumenteren dat het beter is om te kiezen voor het aanbod, omdat het belasten van
de vraag administratief veel moeilijker is gegeven het aantal consumenten
LEIDEN HOGERE BELASTINGEN TOT HOGERE ONTVANGSTEN?
het welvaartsverlies is afhankelijk van het aantal transacties dat verdwijnt door de invoering van de
belasting, dat op zijn beurt afhangt van de omvang van de belasting
Ontvangsten bij verschillende belastingtarieven
9
8
7
prijs
6
5
4
3
2
1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
hoeveelheid
vraag
aanbod
 gele oppervlakte: belasting van 1 euro (aflezen op de prijsas)
o transacties op de vraagcurve van 40 tot 50 gaan verloren
o totale opbrengst van 40 euro (1x40)
 groene oppervlakte: belasting van 2 euro
o transacties op de vraagcurve van 30 tot 50 gaan verloren
o totale opbrengst van 60 euro
 blauwe oppervlakte: belasting van 4 euro
o transacties op de vraagcurve van 10 tot 50 gaan verloren
o totale opbrengst van 40 euro
CONCLUSIE
 hogere belastingen leiden tot een hogere opbrengst tot op een bepaald punt
als men daarna de belastingen nog optrekt, zullen teveel transacties verloren gaan en de
totale opbrengst zal dus weer dalen
LAFFERCURVE
deze gegevens kunnen we weergeven in een parabolische Laffercurve (zie pagina 194 in boek)
het hoogste punt op de parabool is het optimale belastingtarief (in dit geval = 2,5 euro)
SUBSIDIES
de essentie is dat de consument een lagere prijs betaalt dan de marginale kosten van de producent
 we bekijken een subsidie op het aanbod
Subsidie van 2 euro op het aanbod
12
10
prijs
8
A
6
C
B
D
4
G
E F
J
H
I
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
hoeveelheid
vraag
aanbod
aanbod na subsidie
zonder subsidies heeft deze markt een evenwichtsprijs van 5 euro voor 50 eenheden
het consumentensurplus bedraagt AB en het producentensurplus DH
na de subsidie op het aanbod zal de opbrengst voor de producent stijgen waardoor het aanbod stijgt
en een nieuw marktevenwicht ontstaat
 het nieuwe consumentensurplus is het gedeelte onder de vraag en boven de prijs = ABDEF
 het nieuwe PS is het gedeelte boven het oude aanbod en onder de ontvangen prijs = BCDH
hun welvaart is dus gestegen met BCDEF
MAAR: de overheid heeft gesubsidieerd ter waarde van BCDEFG
 G is hier het gedeelte dat de overheid ‘teveel’ heeft gesubsidieerd, het is namelijk niet
omgezet in consumenten- of producentensurplus
bijgevolg is dit het welvaartsverlies
VII.III Prijsinterventie
= optreden van de overheid door het opleggen van een maximum- of minimumprijs
het gevolg is in alle gevallen een welvaartsverlies
100
Prijsplafond van 4 euro
12
10
prijs
8
6
4
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
hoeveelheid
vraag
aanbod
maximumprijs
in deze markt is er een marktevenwicht met een prijs van 5 euro voor 50 eenheden
de overheid legt echter een maximumprijs van 4 euro op
 het aanbod van de producenten daalt naar 40 terwijl de vraag stijgt naar 60
er ontstaat een onevenwicht, consumenten hebben dus een vraagoverschot (groene pijl)
dit vraagoverschot zal de overheid dus zelf moeten oplossen
Welvaart bij een prijsplafond
3,5
3
2,5
A
2
D
1,5
B
1
C
E
0,5
F
0
1
2
vraag
3
aanbod
4
maximumprijs
de overheid kan zelf CDF spenderen om genoeg producten aan te bieden maar zal enkel F recuperen
 CS = ABC / PS = E / MK overheid = CDF / opbrengst overheid = F / welvaartsverlies = D
een alternatief is dat de overheid de producent subsidieert met CD met gelijke welvaartsgevolgen
MINIMUMPRIJS
we hebben nu gekeken naar een markt met een maximumprijs, maar wat zijn de gevolgen voor de
marktspelers met een minimumprijs?
Prijsbodem
12
10
prijs
8
6
4
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
hoeveelheid
vraag
aanbod
minimumprijs
door het opleggen van een minimumprijs in deze evenwichtsmarkt zakt de vraag naar 40 terwijl het
aanbod stijgt naar 60, er is dus een aanbodsoverschot (groene pijl)
 producenten komen in de problemen
Welvaart bij een prijsbodem
3,5
3
prijs
2,5
A
2
B
1,5
F
1
D
C
G
E
I
H
0,5
0
1
2
3
4
hoeveelheid
vraag
aanbod
minimumprijs
de overheid kan het aanbodsoverschot opkopen voor de prijs CDEGHI
CS = A / PS = BCDFG / MK overheid = CDEGHI / opbrengst overheid = GHI / welvaartsverlies = CE
! de opbrengst van de overheid is optioneel, dit geldt enkel als de overheid de opgekochte producten
kan doorverkopen op de wereldmarkt tegen de evenwichtsprijs, indien dit niet lukt moet men de
producten vernietigen en is het totale welvaartsverlies = CEGHI
VII.IV Quota
een quotum werkt volgens hetzelfde principe als een prijsinterventie behalve dat men hier een
maximum toekent aan de HOEVEELHEID, en niet de prijs
Quotum
12
10
prijs
8
A
6
B
D
4
C
E
F
2
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
hoeveelheid
vraag
aanbod
quotum
als de overheid op dit marktevenwicht een quotum invoerd op 40 eenheden, ligt de prijs die de
consument wilt betalen (6 euro) hoger dan de prijs die de producent wilt ontvangen (4 euro)
 dit geeft consumenten en producenten de kans om te onderhandelen over een nieuwe prijs
indien men tot een evenwichtsprijs van 5 euro komt zal
 het consumentensurplus gelijk zijn aan AB
 het producentensurplus gelijk zijn aan DF
CE is in elke mogelijke situatie het welvaartsverlies omdat het quotum verbied dat er meer dan
40 wordt geproduceerd
! merk op dat de totale welvaart niet afhankelijk is van de afgesproken prijs
 dit beïnvloedt enkel de verdeling van die welvaart
Deel 4: De producent
X
Basisbegrippen productie
X.I
Productie en productiefactoren
PRODUCTIE
= de activiteit waarbij productiefactoren en intermediaire goederen worden ingezet om via een
transformatieproces andere economische goederen voort te brengen



productiefactoren
= schaarse middelen die de producent inzet om tot productie te komen
intermediaire goederen
= goederen/diensten die een verdere verwerking vergen
grondstoffen, hulpstoffen,.. uit een voorgaande productiefase die ingezet worden om via
verdere productie verwerkt te worden
economische goederen
= materiële zaken/immateriële prestaties ontstaan uit de inzet van productiefactoren
er zijn 3 soorten productiefactoren
1. ARBEID (L)
dit omvat arbeidsprestaties van intellectuele en fysieke aard
2. NATUUR (N)
dit omvat de natuurlijke rijkdommen zoals de vruchtbare bodem, grondstoffen, water,..
3. KAPITAAL (K)
betreft de voorraad kapitaalgoederen zoals machines, gebouwen, netwerken,..
kapitaal wordt een afgeleide productiefactor genoemd (tegenover de twee primaire) omdat het
niet direct in aanmerking komt voor consumptie om aan de behoeften van de consument te voldoen
het probleem met deze productiefactoren is de meetbaarheid
X.II
Het productieproces
de meest klassieke voorstelling van het productieproces is de combinatie van arbeid en kapitaal om
grondstoffen te ontginnen en dan te verwerken tot economische goederen



consumptiegoederen
= goederen/diensten die invulling geven aan de behoeften van de consument
kapitaalgoederen
= goederen die worden ingezet voor de productie van consumptiegoederen, ze zijn een deel
van de investeringen
investeringen
= verhogingen van de hoeveelheid reële kapitaalgoederen
PRODUCTIEFACTOREN
PRIMAIRE PRODUCTIEFACTOREN
ARBEID
AFGELEIDE PRODUCTIEFACTOREN
NATUUR
KAPITAAL
PRODUCTIE
(BEDRIJVEN)
ECONOMISCHE
GOEDEREN
INTERMEDIARE GOEDEREN
(BEDRIJVEN)
X.III
CONSUMPTIEGOEDEREN
(GEZINNEN)
INVESTERINGEN
(BEDRIJVEN)
De productiefunctie
het resultaat van het productieproces (de output) is afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van
de verschillende productiefactoren (inputs)
 de relatie tussen de input en output wordt weergegeven door de productiefunctie
Productiefunctie= weergave van de technische relatie tussen de hoeveelheid productiefactoren en
de maximale output die met inzet van die productiefactoren gerealiseerd kan worden
bij het opstellen van deze functie gaan we uit van enkele assumpties




we bekijken de productie van een producent van slechts éen goed
we gaan uit van een kostenminimalisatie, de producent werkt zo goedkoop mogelijk
we beschouwen arbeid en kapitaal als enige productiefactoren
we gaan ervan uit dat de prijs voor arbeid en kapitaal vast is
wiskundige voorstelling van de productiefunctie: Q = f (L, K)
o
o
o
Q = de output uitgedrukt in aantallen (eenheden, gewicht, volume)
L = de hoeveelheid ingezette eenheden arbeid (uren, dagen, aantal werknemers)
K = de hoeveelheid ingezette eenheden kapitaal (grondoppervlakte, werkuren machine)
verder maken we ook nog een onderscheid tussen korte termijn en lange termijn
o
korte termijn
o
= op korte termijn is K constant en kan de productie enkel veranderen door L
lange termijn
= op lange termijn kan de producent zowel K als L optimaal aanpassen
Productiefunctie
450
400
hoeveelheid Q
350
300
250
200
150
100
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
arbeid L
productiefunctie
dit is een productiefunctie op korte termijn, wat betekent dat enkel de hoeveelheid arbeid L de
productie Q kan beïnvloeden
normaal gezien neemt de productie toe samen met de hoeveelheid arbeid, maar we kunnen zien dat
die stijging steeds trager verloopt, tot de functie zelfs opnieuw begint te zakken
het aantal eenheden arbeid wordt op dat moment zo groot dat er ernstige organisatie- en
plaatsproblemen ontstaan
X.IV
Productiviteit
De verhouding tussen de output en de daartoe ingezette hoeveelheid productiefactoren binnen een
bepaalde periode wordt uitgedrukt door het begrip productiviteit
we maken een onderscheid tussen gemiddelde en marginale productiviteit
A) GEMIDDELDE PRODUCTIVITEIT
= de verhouding van de gerealiseerde productie ten opzichte van de inzet van de productiefactoren
die tot deze productie hebben geleid
! aangezien de verkoopwaarde van de afgewerkte producten ook de waarde van elders
geproduceerde inputs bevat wordt in de gerealiseerde productie enkel de toegevoegde waarde
opgenomen
ONAFGEWERKTE
PRODUCTEN
HALFAFGEWERKTE
PRODUCTEN
AFGEWERKTE
PRODUCTEN
toegevoegde
waarde
300
wanneer we de gezamenlijke factorcombinatie arbeid L én kapitaal K beschouwen, spreken we van
de globale gemiddelde productiviteit
het is echter moeilijk om beide productiefactoren erbij te betrekken dus daarom wordt vaker gebruik
gemaakt van de partiële productiviteitsmeting
 de gemiddelde arbeidsproductiviteit (GPL) is de verhouding van de totale hoeveelheid
gerealiseerde productie Q tot de hoeveelheid ingezette arbeid L
dus GPL = Q/L
 de gemiddelde kapitaalproductiviteit (GPK) is de verhouding van de totale hoeveelheid
gerealiseerde productie Q tot de hoeveelheid ingezet kapitaal K
dus GPK = Q/K
B) MARGINALE PRODUCTIVITEIT
= de verhouding tussen de verandering van de productie en een wijziging van de inzet van
productiefactoren die de verandering in de productie heeft veroorzaakt
we werken opnieuw met partiële productiviteitsmeting
 de marginale arbeidsproductiviteit (MPL) is de verhouding van de verandering van de
productie ∆Q als gevolg van een verandering van de hoeveelheid ingezette arbeid ∆L
dus MPL = ∆Q/∆L
 de marginale kapitaalsproductiviteit (MPK) is de verhouding van de verandering van de
productie ∆Q als gevolg van een verandering van de hoeveelheid ingezet kapitaal ∆K
dus MPK = ∆Q/∆K
WET VAN DE TOE- EN AFNEMENDE PRODUCTIVITEIT
we zagen reeds bij de productiefunctie dat als men bijkomende eenheden van een productiefactor
toevoegt de productie in eerste instantie zal stijgen, maar deze stijging zal steeds trager verlopen en
uiteindelijk zelfs beginnen dalen (en zelfs negatief worden)
deze evolutie is gekend als de wet op de toe- en afnemende marginale arbeidsproductiviteit
GPmax  GP=MP
Q stijgt progressief  MP stijgt
Q stijgt degressief  MP daalt
XII
Productiekosten
= de in geld uitgedrukte waarde van de voor een activiteit noodzakelijke inzet aan productiefactoren
en van de voor die activiteit aangeschafte hulpgoederen, half afgewerkte goederen en grondstoffen
 kosten = productiefactoren + hulpgoederen + half afgewerkte goederen + grondstoffen

XII.I
Vaste, variabele en totale kosten
kosten kunnen we onderscheiden in vaste en variabele kosten


VASTE KOSTEN (CK)
deze kosten zijn niet afhankelijk van het productievolume, maar kunnen wel wijzigen
ze moeten dus altijd gedragen worden (horizontale rechte)
voorbeeld: onderhoud van het gebouw
VARIABELE KOSTEN (VK)
deze kosten variëren wel in functie van de geproduceerde hoeveelheid
voorbeeld: grondstoffen, energie
de som van de vaste en de variabele kosten noemen we de totale kosten (TK)
Verloop van de kosten
12
CK - VK - TK
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
vaste kost
XII.II
variabele kost
totale kost
Gemiddelde kosten
de gemiddelde kosten zijn de kosten per eenheid output
dus GTK = TK / Q
verder zijn er ook nog de gemiddelde vaste kosten (GCK) en de gemiddelde variabele kosten (GVK)
GCK = CK/Q en GVK = VK/Q
Verloop van de gemiddelde kosten
12
GCK - GVK - GTK
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
GCK
GVK
GTK
 het verloop van een GCK-curve is per definitie dalend
 hoe meer er word geproduceerd, over hoe meer eenheden de vaste kosten worden gespreid
 de GVK-curve vertoont een U-vormig verloop
dit is het gevolg van een VK-curve die eerst degressief stijgt en daarna progressief
vertaald naar de GVK-curve betekent dit een daling in eerste instantie, daarna een stijging
 dit noemen we de wet van de dalende meeropbrengsten
 de GTK-curve is qua vorm gelijkaardig aan de GVK-curve, meestal dus ook U-vormig
in het dieptepunt van de GVK (grijze vierkant) wordt de toename van GVK perfect
gecompenseerd door de afname van GCK
XII.III Marginale kosten
= de wijzigingen van de totale kosten om éen bijkomende eenheid te produceren
op de volgende pagina geven we de marginale kosten weer samen met de gemiddelde kosten en
maken we een vergelijking met de gewone kosten
Gemiddelde en marginale kosten
12
MK - GVK - GTK
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
4
5
4
5
hoeveelheid
MK
GVK
GTK
Gewone kosten
12
CK - VK - TK
10
8
6
4
2
0
0
1
2
3
hoeveelheid
vaste kost
variabele kost
totale kost
als we de grafieken vergelijken kunnen we bepaalde dingen vaststellen
 alle verlopen op de bovenste grafiek zijn U-vormig
 MK begint te stijgen op het moment dat VK en TK progressief beginnen stijgen
 MK snijdt GTK en GVK in hun laagste punt
XII.IV Kostenverloop op lange termijn
op korte termijn wordt een bedrijf geconfronteerd met vaste en variabele productiefactoren
in principe geldt dat


arbeid = variabele productiefactor
kapitaal = vaste productiefactor
echter, op lange termijn kan een bedrijf van zijn vaste kosten ook variabele kosten maken waardoor
de schaal of dimensie van zijn bedrijf er heel anders gaat uitzien
GTK op korte en lange termijn
10
9
8
7
GTK
6
5
4
3
2
kleine producent
positieve schaaleffecten
grote producent
negatieve schaaleffecten
gemiddelde producent
constante schaaleffecten
1
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
GTK(kt)
GTK(lt)
deze grafiek toont het verschil tussen GTK-curves op korte en lange termijn
op korte termijn kan een bedrijf niet kiezen maar moet het werken met de kortetermijncurve die het
op dat moment heeft als gevolg van keuzes uit het verleden
op lange termijn kan een bedrijf kiezen welke kortetermijncurve het gebruikt en uiteindelijk zijn
capaciteit optimaliseren en tegen een lagere GTK produceren
XII.V Schaaleffecten
hoe reageert de productie op een schaalvergroting?
stel: we verhogen alle productiefactoren met 50%
 drie mogelijke resultaten
1. toenemende schaaleffecten (productiviteit stijgt)
de productie neemt meer dan evenredig toe en stijgt dus met meer dan 50%
dit is meestal het gevolg van kapitaalgoederen die niet optimaal werden gebruikt
2. constante schaaleffecten (productiviteit blijft hetzelfde)
in dit geval stijgt de productie evenredig met de schaalvergroting
dit is echter de uitzondering
3. negatieve schaaleffecten (productiviteit daalt)
de productie neemt minder dan evenredig toe en stijgt dus met minder dan 50%
dit is meestal te wijten aan problemen met de organisatie en coördinatie
we kunnen deze schaaleffecten linken aan de GVK op lange termijn (zie vorige pagina)
wanneer bij toenemende productie



de GVK daalt hebben we te maken met toenemende schaaleffecten, het wordt gemiddeld
goedkoper om te produceren
de GVK constant blijft hebben we te maken met constante schaaleffecten
de GVK stijgt hebben we te maken met afnemende schaaleffecten, het wordt gemiddeld
duurder om te produceren
Deel 5: Marktvormen
INLEIDING
volgende hoofdstukken: bekijken van de beslissingen van producenten waarbij we ervan uitgaan dat
ze allemaal streven naar WINSTMAXIMALISATIE
= verschil tussen totale opbrengsten en totale kosten (inclusief opportuniteitskosten) zo klein
mogelijk maken en de economische winst maximaliseren
hiervoor zullen we verschillende marktvormen beschouwen zoals de perfecte concurrentie, de
monopoliesituatie, het oligopolie,..
elk van deze markten heeft zijn eigen kenmerken rond MARKTAANDEEL en MARKTMACHT


marktaandeel
= het percentage van de totale verhandelde markthoeveelheid dat een individu bezit
marktmacht
= een individu heeft marktmacht als hij zijn prijs kan verhogen zonder zijn marktaandeel
volledig te verliezen aan concurrenten
XIII Perfecte concurrentie
XIII.I






Eigenschappen
de markt heeft weinig kopers en verkopers
de verkopers verkopen een identiek product
iedereen kan in of uit de markt stappen, er zijn geen toe- of uitredingsbarrières
bestaande bedrijven zijn niet bevooroordeeld ten opzichte van nieuwe toetreders
alle informatie is beschikbaar voor iedereen in de markt
een individueel kan de prijs niet beïnvloeden, het is een prijsnemer
XIII.II Opbrengsten, winstmaximalisatie en de aanbodcurve van de producent
de producenten in deze markt zullen zich gedragen naar hun doel om hun economische winst te
maximaliseren
zoals reeds vermeld worden in de economische winst de opportuniteitskosten meegerekend in de
totale kosten, dit is echter niet het geval voor de boekhoudkundige winst
BOEKHOUDER
INKOMSTEN
boekhoudkundige
winst
ECONOOM
economische winst
(winst die wij kennen)
impliciete kosten
(opportuniteitskosten)
expliciete kosten
expliciete kosten
we nemen als voorbeeld een graanboer die samen met honderdduizenden andere boeren graan
verkoopt op de markt aan 50 euro per ton graan
zij zijn allen prijsnemers, als iemand meer zou vragen voor zijn graan zou hij niets verdienen
de vraag voor het graan is bovendien ook perfect elastisch, de graanboer kan elke gewenste
hoeveelheid verkopen tegen de marktprijs
de totale opbrengsten (TO) veranderen proportioneel met de marktprijs P en de enige beslissende
factor in de winst is de verkochte hoeveelheid Q aangezien
TO = P x Q
naar analogie met de kosten kunnen we ook gemiddelde en marginale opbrengsten definiëren

gemiddelde opbrengst (GO) is de opbrengst per verkochte eenheid van het product
GO = TO / Q
= (P x Q) / Q
=P
 de gemiddelde opbrengst is dus gelijk aan de marktprijs

marginale opbrengst (MO) is de toename van de totale opbrengst door éen extra eenheid te
produceren en te verkopen
MO = ∆TO / ∆Q
aangezien onze graanboer een prijsnemer is zal hij elke bijkomende ton graan moeten
verkopen aan de marktprijs (50 euro)
bij perfecte concurrentie is de MO daarom gelijk aan de marktprijs
prijs
Vraag, aanbod en marktprijs bij
perfecte concurrentie
6
5
4
3
2
1
0
bij perfecte concurrentie
wordt de marktprijs bepaald
door de vraag en het aanbod
1
2
3
4
5
hoeveelheid
vraag
aanbod
MO
MO bij perfecte concurrentie
6
5
4
3
2
1
0
de marktprijs is tevens gelijk
aan de marginale opbrengst
1
2
3
4
5
hoeveelheid
MO
Kolom1
TO bij perfecte concurrentie
5
de totale opbrengst evolueert
proportioneel met de prijs
dus krijgen we een stijgende
rechte voor TO
TO
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
TO
Reeks 2
de graanboer zal dus zijn outputvolume zo regelen dat zijn winst wordt gemaximaliseerd
zolang de opbrengst van een bijkomende eenheid (MO) groter is dan de additionele kost van deze
eenheid (MK) is het zinvol om de output te vergroten
dit zien we duidelijk in de volgende grafiek
MO, MK en de optimale hoeveelheid bij perfecte concurrentie
6
5
MO - MK - P
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
MO
MK
zolang de MK-curve onder de MO/prijscurve ligt is het zinvol om te blijven produceren
wanneer echter de geproduceerde hoeveelheid het grijze punt voorbijgaat wordt er verlies gemaakt
de optimale output voor onze graanboer is dus het snijpunt van de MO en de MK
VERLIES
tot nu toe zijn we steeds op zoek gegaan naar de winstmaximaliserende hoeveelheid, maar de winst
bij deze hoeveelheid was altijd positief
wat indien deze winst negatief is? moet de onderneming dan meteen de markt verlaten?
 dit hangt af van of de onderneming het verlies tijdelijk of permanent inschat
volgende verliessituaties zijn mogelijk

verlies bij tijdelijke sluiting
er zijn tijdelijk geen opbrengsten voor de onderneming en er wordt niks geproduceerd
de enige kosten zijn dus de vaste kosten

verlies bij productie
als er verlies is terwijl de onderneming blijft produceren is het verlies gelijk aan
TO – (CK + TVK)
om te beslissen of een onderneming al dan niet tijdelijk moet sluiten moet men de kosten analyseren
aangezien de vaste kost sowieso verloren is mag ze de beslissing niet beïnvloeden

indien de prijs hoger ligt dan de GVK zal een onderneming beslissen om te blijven produceren
omdat de vaste kost in elk geval gedekt wordt

als de marktprijs echter onder de GVK kost ligt en de vaste kosten niet meer betaald kunnen
worden zal de onderneming overgaan tot een tijdelijke sluiting
MK - GVK - GTK
Aanbod producent
6
6
4
4
2
2
0
0
1
2
MK
3
GVK
4
1
2
GTK
3
4
MK
op de linkergrafiek zijn deze kosten weergegeven; vanaf het groene punt, waar de MK en de GVK
elkaar snijden, zal de onderneming blijven produceren
dit vertaalt zich in de aanbodcurve van de individuele producent (rechts)
XIII.III De marktuitkomst op korte termijn
de marktuitkomst wordt zoals altijd bepaald door de confrontatie van vraag en aanbod
als we analyseren op korte termijn beschouwen we het aantal producenten als vast
 geen toe- en uittreding op de markt
deze producenten hebben hun vaste kost gemaakt en kunnen die niet recupereren op korte termijn
(het is een sunk cost)
afhankelijk van de marktvraag zijn er drie types evenwichtsuitkomsten op korte termijn
1. MARKTEVENWICHT OP KORTE TERMIJN IN GOEDE TIJDEN
Vraag en aanbod op de markt
6
5
prijs
4
3
2
1
0
1
2
3
hoeveelheid
vraag
aanbod
4
De individuele producent
6
MK - MO - GVK - GTK
5
4
WINST
3
2
1
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MK
GVK
GTK
MO
op de eerste grafiek zien we het marktevenwicht, met het aanbod dat we eerder al hadden berekend
op de tweede grafiek zien we kosten en opbrengsten van de individuele producent
aangezien we in goede tijden leven en de prijs dus hoger ligt dan de GTK voor de producent is de
rechthoek onder de prijsrechte de winst voor onze producent
2. MARKTEVENWICHT OP KORTE TERMIJN IN SLECHTE TIJDEN
Vraag en aanbod op de markt
6
5
prijs
4
3
2
1
0
1
2
3
hoeveelheid
vraag
aanbod
4
De individuele producent
6
MK - MO - GVK - GTK
5
4
3
VERLIES
2
1
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MK
GVK
GTK
MO
in dit geval ligt de marktvraag een stuk lager
dit resulteert in een marktprijs die onder de GTK ligt waardoor de producent verlies zal maken maar
wel zal blijven produceren omdat de prijs nog boven de GVK ligt
3. MARKTEVENWICHT OP KORTE TERMIJN IN NORMALE TIJDEN
Vraag en aanbod op de markt
6
5
prijs
4
3
2
1
0
1
2
3
hoeveelheid
vraag
aanbod
4
De individuele producent
6
MK - MO - GVK - GTK
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MK
GVK
GTK
MO
hier zien we dat de marktvraag tussen de twee vorige vraagcurves ligt
het gevolg is een situatie waar de marktprijs precies gelijk is aan de GTK met een economische
nulwinst voor de producent
XIII.IV De marktuitkomst op lange termijn
grote verschil met korte termijn

het aantal producenten is niet langer vast aantal, er is uit- en toetreding op de markt
dit leidt ertoe dat de vaste kosten niet langer een ‘sunk cost’ zijn, want er kunnen gebouwen worden
verkocht of huurcontracten worden opgezegd
de beslissing tot uit- of toetreding op de markt wordt genomen onder invloed van bepaalde
economische prikkels of incentives
als er bijvoorbeeld op een bepaalde markt veel winst wordt gemaakt zullen meer producenten
toetreden tot die markt waardoor het aanbod stijgt en de prijs daalt, er is op deze markt een
incentive tot toetreding
een markt waar er een incentive tot toe- of uittreding is zal uiteindelijk altijd evolueren naar een
markt waar er economische nulwinst heerst en waar dus alle incentives zijn verdwenen
economische winst = (P – GTK) x Q
er heerst dus economische nulwinst als de prijs gelijk is aan de gemiddelde totale kost
Individuele producent
Marktaanbod lange termijn
6
6
4
4
2
2
0
0
1
2
3
MK
4
1
GTK
2
3
4
MO
op de linkse grafiek zien we dat de prijs gelijk is aan de marginale kost (winstmaximalisatie) en dat de
prijs bijkomend ook gelijk is aan de GTK, wat leidt tot economische nulwinst
op de rechtergrafiek zien we het marktaanbod, dat tevens gelijk is aan MO, GO en de prijs
dit aanbod loopt horizontaal omdat elke prijs boven of onder dit aanbod leidt tot toe- of uittreding
waardoor de prijs opnieuw stabiliseert
MARKTREACTIE OP WIJZIGINGEN IN DE VRAAG
A) korte termijn
Vraag en aanbod
6
5
4
3
2
1
0
1
2
vraag
aanbod
3
prijs
4
nieuwe vraag
hierdoor zullen de producenten hun
productie uitbreiden tot hun MK
(aanbod) gelijk zijn aan de prijs, wat
leidt tot economische winst voor de
producenten
MK, GTK en de prijs
6
5
4
3
2
1
0
1
2
MK
GTK
3
prijs
op korte termijn blijft het aantal
producenten gelijk en zal een stijging
van de vraag een druk uitoefenen op
de prijs
4
nieuwe prijs
B) lange termijn
Vraag en aanbod
6
5
4
3
2
1
0
1
vraag
2
aanbod
3
4
prijs
NV
NA
MK , GTK en de prijs
op lange termijn echter zullen nieuwe
producenten tot deze markt toetreden
waardoor het aanbod stijgt en we
weer naar het oude prijsevenwicht
evolueren
er is bijgevolg ook geen economische
winst meer voor de producenten
6
5
4
3
2
1
0
1
2
MK
3
GTK
4
prijs
XIII.V Is perfecte concurrentie efficiënt?
een efficiënte uitkomst is een economische uitkomst waarbij




de schaarse middelen optimaal worden ingezet
maximale welvaart gecreëerd wordt
marginale kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk zijn
totale surplus wordt gemaximaliseerd
perfecte concurrentie voldoet hieraan en is dus efficiënt
 de aanbodcurve van de producent wordt afgeleid als zijn MK-curve
 het marktaanbod wordt gevormd door de som van alle aanbodcurves
 bijgevolg is het marktaanbod de som van alle MK-curves


de marktvraag weerspiegelt de preferenties van de consument
specifiek: het marginaal nut dat de consument geeft aan een extra eenheid consumptie
aangezien de marktvraag en -aanbod aan elkaar gelijk zijn bij de evenwichtsprijs zorgt deze prijs er
ook voor dat de marginale kost en het marginaal nut aan elkaar gelijk zijn
XIV Monopolie
vele markten beantwoorden echter niet aan het model van perfecte concurrentie
in de volgende hoofdstukken bespreken we verschillende vormen van IMPERFECTE CONCURRENTIE
= een marktvorm waarbij producenten door hun gedrag een invloed op de prijs kunnen uitoefenen
XIV.I Eigenschappen
we beginnen met het uiterst tegenovergestelde geval van perfecte concurrentie, het monopolie



markt met imperfecte concurrentie
het product heeft slechts éen enkele aanbieder (de monopolist)
er zijn geen substituten voor het product
voorbeeld: het leidingwater
! in realiteit noemen we een bedrijf al een monopolist als ze een heel sterke positie in de markt heeft
 Microsoft is bijvoorbeeld niet de enige aanbieder van operating systems maar heeft
wereldwijd wel 80% van die markt in handen
XIV.II Hoe ontstaan monopolies?
waarom beginnen andere bedrijven niet gewoon hetzelfde goed te produceren zodat er geen
monopoliebedrijven zouden zijn?
 de hoofdreden is toetredingsbarrières op de markt
we kennen drie types



natuurlijke barrières
eigendomsbarrières
wettelijke barrières
1) NATUURLIJKE BARRIÈRES
een monopolie dat ontstaat door natuurlijke barrières noemen we een natuurlijk monopolie
= een monopolie dat bestaat omdat éen enkele onderneming het goed tegen een lagere gemiddelde
kost kan aanbieden dan twee of meer ondernemingen (concreet: GTK stijgt met meer aanbieders)
Natuurlijke barrières
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
GTK met 4 producenten
in de markt
GTK met 2 producenten
in de markt
GTK met 1 producenten
in de markt
1
2
3
vraag
4
GTK
2) EIGENDOMSBARRIÈRES
een monopolie kan tot stand komen omdat de producent de controle heeft over een input
 we spreken dan van exclusieve eigendom van een input
dit is echter een zeldzaam fenomeen omdat de economieën van vandaag in onze geglobaliseerde
wereld sterk met elkaar verbonden zijn
er zijn echter wel soorten van eigendomsmonopolies, bijvoorbeeld China die in derdewereldlanden
alle grondstofmijnen opkoopt
3) WETTELIJKE BARRIÈRES
in sommige gevallen kan de overheid beslissen om een bepaalde producent ‘exclusiviteit’ te verlenen
dit gebeurt aan de hand van een PATENT
= afdwingbaar recht dat de overheid toekent aan een producent of individu om anderen te
verhinderen hun uitvinding of goed te gebruiken zonder toestemming
dit zorgt ervoor dat tijdelijke monopolies ontstaan, wat niet meteen positief lijkt
 er zijn echter wel voordelen
o de producent kan zijn gemaakte onderzoekskosten terugverdienen
o zonder patent zou er niet geïnvesteerd worden in onderzoek
o het patentsysteem stimuleert dus vooruitgang
XIV.III Opbrengsten, winstmaximalisatie en het gedrag van de monopolist
net zoals bij perfecte concurrentie zal het gedrag van de (monopolie)producent bepaald worden
door zijn streven naar winstmaximalisatie
dus het punt waar de marginale opbrengsten (MO) gelijk zijn aan de marginale kosten (MK)
een belangrijk verschil met perfecte concurrentie is dat de monopolist een PRIJSZETTER is
= de producent kan aan de hand van zijn gedrag de prijs van het goed beïnvloeden
de marktmacht van de monopolist is echter niet ongelimiteerd aangezien hij geconfronteerd wordt
met de volledige marktvraag
 een hogere prijs betekent minder consumenten, een lagere meer
Monopolist
Perfecte concurrentie
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1
2
3
vraag
1
4
2
3
4
vraag
Kolom1
de monopolist is tegelijk ook een ‘prijszoeker’, hij zoekt immers de prijs die zijn winst maximaliseert
Q
P
TO
GO
0
55
0
-
1
50
50
50
2
45
90
45
MO
50
40
30
3
40
120
40
20
4
35
140
35
10
5
30
150
30
0
6
25
150
25
-10
7
20
140
20
-20
8
15
120
15
-30
9
10
90
10
deze tabel geeft de trade-off weer van de monopolist als hij besluit om meer te produceren
een belangrijk kenmerk van de opbrengsten van de monopolist is de relatie tussen de nieuwe prijs bij
productieverhoging en de marginale opbrengsten
we zien namelijk in alle gevallen dat de marginale opbrengsten lager liggen dan de nieuwe prijs
als de monopolist bijvoorbeeld drie eenheden wilt verkopen zal hij dit moeten doen tegen een lagere
prijs (40) dan twee eenheden (45)
de extra opbrengst van de bijkomende eenheid wordt dus voor een deel tenietgedaan door een
prijsdaling van de bestaande eenheden
de wijziging in de totale opbrengsten is onderheving aan twee economische effecten


hoeveelheidseffect: de totale opbrengst neemt toe door een extra eenheid te verkopen
prijseffect: de totale opbrengst neemt af door een prijsdaling van de bestaande eenheden
als het prijseffect het hoeveelheidseffect gaat domineren worden de marginale opbrengsten negatief
voor een producent in perfecte concurrentie is het prijseffect nul, hij is immers prijsnemer en de
marktprijs zal onder zijn gedrag niet wijzigen
voor een monopolist is dit niet zo en betekent dit dat de marginale opbrengsten dubbel zo snel dalen
als de vraag (zie volgende grafiek)
! merk op dat de GO-curve samenvalt met de vraagcurve aangezien alle eenheden tegen dezelfde
prijs worden verkocht
Vraag en MO voor een monopolist
4,5
4
3,5
prijs
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
1
2
3
hoeveelheid
MO
PRODUCTIEBESLISSING VAN DE MONOPOLIST
vraag
4
Productiebeslissing
4,5
4
P - MK - GTK
3,5
3
2,5
2
1,5
M
1
0,5
0
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MO
vraag
MK
GTK
indien de MO hoger ligt dan de MK stijgt de winst door een extra eenheid te produceren & verkopen
en vice versa, de winstmaximalisatie bevindt zich dus op het snijpunt van de beide curves
de vraagcurve bepaalt de bijhorende prijs, ze geeft immers de betalingsbereidheid van de
consumenten weer
P > MO = MK (terwijl bij perfecte concurrentie: P = MO = MK)
het verschil tussen de prijs en de MK noemen we de mark-up (M)
deze mark-up kan worden geïnterpreteerd als de marktmacht van de monopolist, hoe groter de
mark-up, hoe groter de marktmacht (bij perfecte concurrentie is de mark-up gelijk aan nul)
WINST VAN DE MONOPOLIST
= het verschil tussen de totale opbrengsten en totale kosten
= TO – TK
= (P x Q) – [(TK / Q) x Q]
= (P x Q) – (GTK x Q)
= (P – GTK) x Q
= (GO – GTK) x Q
we weten nu dus dat GO – GTK de prijs is per eenheid
Winst van de monopolist
4,5
4
P - MK - GTK
3,5
3
2,5
WINST
2
1,5
1
0,5
0
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MO
vraag
MK
GTK
de optimale hoeveelheid vinden we op de horizontale as onder het snijpunt van MK en MO
deze optimale hoeveelheid moeten we vermenigvuldigen met het verschil tussen de prijs/GO en de
gemiddelde totale kost (GTK)
zo bekomen we de winst van de monopolist
! merk op dat we het niet hebben over de aanbodcurve van de monopolist
het aanbod is de relatie tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs wat irrelevant is voor de
monopolist omdat hij dit zelf bepaalt
WINST MONOPOLIST= de optimale hoeveelheid x de prijs/GO – de GTK
MARK-UP= P – MK
XIV.IV Monopolie en welvaart
is een monopolie een goede manier om de markt te organiseren?
voor een consument is een monopolie absoluut niet aantrekkelijk, voor de producent wel
 we moeten beide tegen elkaar afwegen aan de hand van welvaartsberekening
in vorige hoofdstukken zagen we al dat allocatie door de markt leidt tot maximale welvaart en
aangezien een monopolie leidt tot een andere allocatie dan die door de markt, zoals bij perfecte
concurrentie, zullen we hier te maken hebben met een welvaartsverlies
Welvaart in een monopolie
4,5
4
3,5
A
3
2,5
2
1,5
1
B
C
D
E
F
0,5
0
0
1
MH
2
EH
MO
vraag
3
4
MK
de vraagcurve weerspiegelt de betalingsbereidheid van de consument, de MK-curve weerspiegelt de
kost voor de producent om éen extra eenheid te produceren
in een monopolie ligt de waarde die de consument hecht aan een extra eenheid duidelijk hoger dan
de kost om een extra eenheid te produceren
vanuit MAATSCHAPPELIJK oogpunt is het dus voordeliger om meer te produceren totdat de prijs
gelijk is aan de marginale kost (efficiënte hoeveelheid EH) en de welvaart is gemaximaliseerd
echter, vanuit het oogpunt van de MONOPOLIST is het voordeliger om maar te produceren tot de
monopolie hoeveelheid MH omdat hij zo zijn producentensurplus maximaliseert, ookal is dit ten
koste van de totale welvaart
het CS is A, het PS is BDF en het deel CE is het welvaartsverlies
merk op dat de economische winst van de monopolist niet als een welvaartskost wordt gezien omdat
de totale welvaart altijd gelijk is aan de som van het voordeel dat producenten en consumenten
hebben bij deelname aan de markt
de economische winst van de monopolist is een herverdeling van de consument naar de producent
XIV.V Marktmacht en prijsdiscriminatie
men doet aan prijsdiscriminatie als men verschillende (groepen) consumenten verschillende prijzen
aanrekent zonder dat de productiekost verschilt
om aan prijsdiscriminatie te doen moet aan twee voorwaarden worden voldaan

de producent heeft marktmacht/is prijszetter
hij is niet noodzakelijk een monopolist, maar moet gewoon voldoende marktmacht hebben

de producent kan verhinderen dat de consumenten het product doorverkopen aan elkaar en
zo de prijsdiscriminatie teniet doen
WELVAART EN PRIJSDISCRIMINATIE
Welvaart in een monopolie
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
1
2
MO
3
vraag
4
MK
deze figuur illustreert de welvaartsimplicaties van perfecte prijsdiscriminatie of prijsdisciminatie van
de eerste orde waarbij de monopolist iedere consument de prijs aanrekent gelijk met zijn of haar
betalingsbereidheid, ervan uitgaand dat de producent alles weet over elke individuele consument
aangezien elke consument betaald tot wat hij bereid is valt het consumentensurplus weg en is de
welvaart gemaximaliseerd onder het producentensurplus (groene oppervlakte)
perfecte prijsdiscriminatie is echter onrealistisch en niet haalbaar, dit is waarom producenten vaak
gebruik maken van imperfecte prijsdiscriminatie of prijsdiscriminatie van de tweede orde waarbij de
producent verschillende prijspaketten aanbiedt en zo het type consument wilt achterhalen
de producent kan ook beschikken over gedeeltelijke informatie over de consument en op die manier
de consumenten indelen in groepen (marktsegmentatie, zie p92 vd samenvatting), zoals bijvoorbeeld
studenten, die een andere betalingsbereidheid en vraagcurve hebben dan niet-studenten
dit laatste geval noemen we prijsdiscriminatie van de derde orde
Prijsdiscriminatie en marktsegmentatie
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
1
MO
2
vraag
3
4
MK
0
1
MO
2
vraag
3
4
MK
XIV.VI Wat kunnen we leren uit de analyse van de monopolist?
de marktmacht van een monopolist laat hem toe om de prijs zo te beïnvloeden dat hij het totale
surplus herverdeelt in het voordeel van de producent, met welvaartsverlies tot gevolg
vanuit verschillende oogpunten zijn hier meerdere visies op mogelijk, maar een feit blijft dat
monopolies in onze samenleving zeldzaam zijn
er zijn bedrijven met aanzienlijke marktmacht, maar de enige aanbieder zijn van een product komt
slechts heel zelden voor
marktmacht bestaat in verschillende gradaties, waarvan perfecte concurrentie en monopolie de twee
uitersten van het spectrum zijn
XV
Monopolistische concurrentie
XV.I
Eigenschappen
een markt met meerdere aanbieders die toch allemaal kunnen verkopen tegen een prijs hoger dan
de marginale kost, kortom, een mix van perfecte concurrentie en een monopolie
een markt gekenmerkt door monopolistische concurrentie heeft volgende eigenschappen



er zijn veel bedrijven die dezelfde consumenten willen bereiken
vrije toe- en uittreding tot de markt
er heerst productdifferentiatie
elke producent heeft gelijkaardige goederen, doch licht verschillende producten
dit kan leiden tot merkgetrouwheid bij de consumenten, wat tot marktmacht zal leiden
in het vorige hoofdstuk hadden we het al over een spectrum van marktmacht waarbij perfecte
concurrentie en monopolie de twee uitersten zijn
monopolistische concurrentie ligt tussen deze twee uitersten in
XV.II Opbrengsten, winstmaximalisatie en monopolistische concurrentie op KT
omdat een monopolistisch competitieve producent differentieert van de andere producenten op
dezelfde markt is hij een beetje monopolist in zijn eigen niche-activiteit
hij wordt dus net zoals de monopolist geconfronteerd met een dalende vraagcurve
het grote verschil is echter dat de vraag hier prijsgevoeliger zal zijn, dus veel horizontaler dan bij de
monopolist
een bepaalde prijswijziging zal dus leiden tot veel grotere gevolgen in de verkochte hoeveelheid
omdat de consument alternatieven heeft waar hij/zij naartoe kan
desondanks is de vraagcurve nog steeds dalend, waardoor de monopolistisch competitieve
producent een gelijkaardige strategie kan toepassen als de monopolist
bijgevolg ligt de maximale winst dus ook op het snijpunt van de MK- en MO-curve
Winstsituatie voor de monopolistisch competetieve producent
7
P - MK - MO - GTK
6
5
4
3
WINST
2
1
0
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MO
vraag
MK
GTK
XV.II Monopolistische concurrentie op lange termijn
aangezien op lange termijn toe- en uittreding mogelijk is zal de winst die de monopolistisch
competitieve producent maakt aantrekkelijk zijn voor andere producenten die bijgevolg ook in de
markt zullen stappen en hun eigen ‘unieke’ producten zullen verkopen
hierdoor zal het aanbod stijgen, waardoor de vraagcurve voor de originele producent naar links zal
verschuiven en ook nog eens horizontaler zal komen te liggen, omdat de vraag naar zijn individuele
product nu veel prijsgevoeliger is
Effect voor de producent op lange termijn
7
P - MK - MO - GTK
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
hoeveelheid
MO
vraag
MK
GTK
MO2
vraag2
het is duidelijk dat door de toetreding van nieuwe producenten de winst enorm is gedaald
deze evolutie zal zich doorzetten tot een evenwicht is bereikt
Langetermijnevenwicht voor de individuele producent
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
MO
3
vraag
MK
4
GTK
op lange termijn zal de vraagcurve zo ver verschuiven dat hij uiteindelijk de GTK-curve net raakt bij
een bepaalde hoeveelheid en prijs, in dit scenario is er dus geen economische winst meer
we vinden in deze grafiek kenmerken van zowel perfecte concurrentie als monopolie
 monopolie: de prijs die de onderneming zet is hoger dan de marginale kost omdat de
marginale opbrengsten sneller dalen dan de prijs door de dalende vraagcurve
 perfecte concurrentie: doordat producenten vrij kunnen toetreden zal op lange termijn de
winst gelijk zijn aan de GTK met een economische nulwinst tot gevolg
in realiteit zal de beslissing om al dan niet toe te treden tot de markt ook bepaald zijn door de
verwachtingen voor toekomstige winstmogelijkheden
overschatten van een marktpotentieel kan dus leiden tot teveel producenten en een collectief verlies
Verliessituatie voor de monopolistisch competetieve producent
6
5
4
3
VERLIES
2
1
0
0
1
2
MO
vraag
3
MK
GTK
4
XV.IV Monopolistische en perfecte concurrentie vergeleken op lange termijn
Perfecte concurrentie
Monopolistische concurrentie
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2M
1
0
0
1
MO
2
vraag
3
MK
4
GTK
0
1
MO
2
vraag
3
MK
4
GTK
het duidelijkste verschil is de verhouding tussen de marginale kosten en de prijs


voor de producent in de markt van perfecte concurrentie is de prijs gelijk aan de MK
in de monopolistische concurrentie heeft de producent een prijs hoger dan de marginale
kosten en dus enige mark-up
voor deze laatste betekent dit dat de producent graag een extra eenheid zou verkopen tegen
dezelfde prijs (wat onmogelijk is) omdat dit extra winst oplevert
voor de producent met perfecte concurrentie maakt dit niks uit want het produceren van een extra
eenheid brengt evenveel kosten als opbrengsten met zich mee
de vraag die hieruit voortvloeit is
 Hoe zijn vrije toetreding en economische nulwinst als gevolg te verzoenen met een prijs die
hoger ligt dan de marginale kosten?
we bekijken nogmaals de definitie van economische winst = TO – TK
= (P x Q) – (GTK x Q)
= (P – GTK) x Q
economische NULwinst impliceert dus enkel dat de prijs gelijk is aan de gemiddelde totale kost en
niet dat de prijs gelijk is aan de marginale kosten
uit de vorige grafiek kunnen we aflezen dat een producent in MC op lange termijn produceert in het
dalende gedeelte van de GTK-curve, in deze zone liggen de MK dus lager dan de gemiddelde kosten
 om tot economische nulwinst te komen moet de gemiddelde opbrengst (of prijs) gelijk zijn
aan de gemiddelde kost, en moet de prijs dus wel hoger liggen dan de marginale kost
als je de evolutie op een MC-markt verder zou doortrekken nadat de economische nulwinst al is
bereikt zou de vraagcurve steeds platter gaan liggen tot we een PC-markt hebben bereikt
monopolistisch competitieve producenten proberen dit zoveel mogelijk tegen te gaan door veel
reclame te maken om hun product zo uniek mogelijk te maken tegenover de rest en hun marktmacht
te vergroten
XV.V Welvaart
uit de vorige hoofstukken bleek dat perfecte concurrentie vanuit een welvaartsstandpunt superieur
is aan een monopolie en omdat een monopolistisch concurrentiële markt een aantal kenmerken van
perfecte concurrentie bevat, zou men vermoeden dat ook deze markt superieur is qua welvaart
het is echter ingewikkelder dan dat, omdat er duidelijk een vorm van inefficiëntie aanwezig is bij
monopolistische concurrentie, namelijk een prijs die hoger ligt dan de MK bij evenwicht
dit betekent dat er consumenten zijn die extra eenheden meer waarderen dan de kost voor de
producent om ze te produceren, maar omdat deze eenheden niet worden geproduceerd zitten we
met een welvaartsverlies (zelfde situatie bij monopolie)
anderzijds kunnen de consumenten wel genieten van productvariatie en is er dus keuze
het is niet makkelijk om dit voor- en nadeel tegen elkaar af te wegen en veel zal dan ook afhangen
van hoe sterk de consument de productvariatie waardeert
XV.VI Samenvatting
PERFECTE
CONCURRENTIE
MONOPOLISTISCHE
CONCURRENTIE
MONOPOLIE
doelstelling
winstmaximalisatie
winstmaximalisatie
winstmaximalisatie
regel
MO = MK
MO = MK
MO = MK
winst op korte termijn
ja
ja
ja
prijsnemer
ja
nee
nee
prijs
P = MK
P > MK
P > MK
welvaartsmaximaliserende
hoeveelheid
ja
nee
nee
aantal producenten
heel veel
veel
éen
toetredingsbarrières op
lange termijn
nee
nee
ja
winst op lange termijn
nee
nee
ja
prijsdiscriminatie mogelijk
nee
ja
ja
marginale opbrengsten
MO = P
MO < P
MO < P
XVI Oligopolie
XVI.I Eigenschappen
in de vorige hoofdstukken analyseerden we reeds drie marktvormen, maar hebben we met deze drie
alle mogelijke gevallen gezien?
als we kijken naar de Belgische biermarkt zien we een vierde marktvorm verschijnen
ABInBev is bijvoorbeeld goed voor 55% van de totale markt, daarna komen er nog twee grote
producenten met respectievelijk 15% en 5% van de biermarkt
de rest van de markt (25%) is sterk verdeeld onder talloze kleine brouwerijen
op het eerste zicht leek deze marktvorm op monopolistische concurrentie, maar omdat er slechts
enkele grote spelers meedoen, spreken we van een OLIGOPOLIE
= een marktvorm waarbij enkele producenten gelijkaardige of identieke producten verkopen en de
markt domineren, wat leidt tot strategische interactie tussen de producenten
 strategische interactie ontstaat wanneer het gedrag van éen producent de andere
producenten beïnvloedt
oligopolies vertonen typisch een hoge CONCENTRATIE-INDEX
=cumulatief aandeel van de x grootste bedrijven in de totale omzet in een markt
ABInBev en Heineken bijvoorbeeld hebben een concentratie-index van 70% omdat zij samen 70% van
de Belgische biermarkt in handen hebben
OLIGOPOLIE-UITKOMSTEN
omdat het beperkte aantal producenten op verschillende manieren met elkaar kunnen interageren
zijn er meerder marktuitkomsten mogelijk
dit is een groot verschil met de vorige hoofdstukken, waar er altijd slechts éen model en
marktuitkomst mogelijk was
Mogelijke oligopolieuitkomsten
4,5
evenwicht
monopolie
4
3,5
oligopolie
uitkomsten
3
2,5
2
evenwicht
perfecte
concurrentie
1,5
1
0,5
0
0
1
2
MO
vraag
3
MK
4
OVERZICHT MARKTUITKOMSTEN
AANTAL ONDERNEMINGEN
veel
een paar
éen
TYPE GOED
identiek
gedifferentieerd
PERFECTE
CONCURRENTIE
MONOPOLISTISCHE
CONCURRENTIE
OLIGOPOLIE
MONOPOLIE
GRAAN
BOEKEN
BIER
DRINKWATER
XVI.II Evenwicht, strategische interactie en speltheorie
een evenwicht is een situatie waarbij de door de consumenten gevraagde hoeveelheid gelijk is aan
de door de producenten aangeboden hoeveelheid, beide zijn tevreden en er is geen enkele motivatie
om iets te wijzigen
wanneer we dit idee willen toepassen op een oligopolie is er een belangrijk verschil, namelijk dat de
producenten elkaar kunnen beïnvloeden met hun acties
eens producent B weet wat producent A heeft gedaan, zal hij zijn gedrag daarop afstellen en zal
bijgevolg producent A op zijn beurt weer reageren op B
een evenwicht in een oligopolie wordt daarom gekenmerkt door de voorwaarde dat geen enkele
producent zijn gedrag nog wilt veranderen als hij het gedrag van de anderen kent
daarnaast blijft natuurlijk gelden dat de vraag en het aanbod aan elkaar gelijk zijn
dit soort evenwicht, waarbij de producent het gedrag van de anderen kent en geen enkele producent
er voordeel uit haalt zijn eigen gedrag te wijzigen, noemen we een Nash-evenwicht
SPELTHEORIE
stel, in de markt van de smartphones zijn er slechts twee producenten, Samsung en Apple, en elk van
hen heeft precies de helft van de markt in handen
Apple en Samsung lanceren elk een nieuw model en verkopen voor 20 miljard euro
beiden spenderen 2 miljard aan reclame en 8 miljard aan productie, dus nog 10 miljard winst
de vraag is echter waarom ze beiden niet besluiten om geen reclame te maken, aangezien ze dan
beide meer zouden verdienen, zoals we kunnen aflezen in de volgende pay-off matrix
APPLE
adverteren
niet adverteren
adverteren
10 - 10
15 - 3
niet adverteren
3 - 15
12 - 12
SAMSUNG
in het geval dat beiden adverteren maken ze dus elk 10 miljard winst, maar indien geen van beide
zou adverteren zou geen enkele consument overtuigd worden om te veranderen van smartphone
(dus geen verschil in marktaandeel) en zouden beide ondernemingen 2 miljard uitsparen
de reden dat beiden altijd zullen adverteren is omdat ‘niet-adverteren’ geen Nash-evenwicht is
stel dat Samsung beslist om geen reclame te maken en dat het verwacht dat Apple hetzelfde zal
doen om de winst te maximaliseren
Apple zal dan de prikkel voelen om wel te adverteren omdat het op die manier 15 miljard winst kan
maken terwijl Samsung maar 3 miljard winst meer zal maken
indien Samsung wel adverteert, zal Apple natuurlijk niet willen achterblijven en zal het ook reclame
maken om zijn eigen winst niet te verliezen
op die manier is ‘adverteren’ wel een Nash-evenwicht; beide partijen volgen hun beste strategie,
rekening houdend met de andere
XVI.III Competitie in duopolie – Bertrand vs. Cournot
we hebben zojuist de ‘speltheorie’ geïntroduceerd als een algemeen analysekader voor strategische
interactie en gaan dit nu specifieker toepassen
we beschouwen een markt met twee producenten (duopolie) die een identiek goed produceren
waarbij consumenten dus zullen kiezen voor de laagste prijs
een dergelijke setting noemen we een een Bertrand-competitie
BERTRAND-COMPETITIE
veronderstel een stad met twee platenwinkels, VinylA en VinylB
beiden verkopen ze dezelfde platen, hebben ze een gelijkaardige winkel, is het personeel even
vriendelijk en zijn de winkels even bereikbaar, bovendien hebben beide winkels een constante
marginale kost van 20 euro
de consument zal dus zijn platen kopen bij de winkel die de laagste prijs aanbiedt, die dan de
volledige markt in handen heeft
indien beide de zelfde prijzen hanteren zullen ze evenveel klanten hebben en dus elk de helft van de
markt in handen hebben
VinylA en VinylB zullen dus elkaars prijzen in de gaten houden en altijd goedkoper proberen zijn dan
de andere MAAR de laagst mogelijke prijs is 20 euro, anders maakt men verlies
beide winkels zullen dus verkopen tegen 20 euro, geen winst maken en elk de helft van de markt in
handen hebben  er is een Nash-evenwicht bereikt
COURNOT-COMPETITIE
in het voorgaande voorbeeld kon een producent de volledige markt binnenhalen door zijn prijs iets
lager te zetten dan zijn concurrent
de vraag is natuurlijk hoe realistisch het is dat een onderneming genoeg kan produceren om de
volledige markt te voorzien
daarom is het belangrijk voor een producent om een goed zicht te hebben op zijn
productiemogelijkheden zodat hij weet wat hij kan produceren
het Cournot-model gaat uit van consumenten die een hoeveelheid kiezen ipv een prijs voor hun goed
in dit model beslissen alle producenten gelijktijdig over de hoeveelheid die ze produceren
 we bekijken opnieuw ons duopolie, met VinylA en VinylB
beide winkels beslissen nu hoeveel eenheden van een nieuwe plaat ze zullen aanbieden
stel dat VinylA de totale vraag in de stad schat op Vtot (met als gevolg een aantal platen Qtot nodig op
de markt) en vermoedt dat VinylB QB eenheden op de markt zal brengen
de individuele vraag voor VinylA bedraagt dus VA = Vtot – QB
dit noemen we de RESIDUELE VRAAG
= het verschil tussen de marktvraag en het aantal eenheden aangeboden door andere producenten
VinylA gedraagt zich nu als een monopolist door (op basis van VA) te bepalen hoeveel hij zal moeten
produceren (QA) en wat de prijs zal zijn (optimalisatie)
Residuele vraag
12
10
8
6
4
2
0
0
1
QA Qtot 2
Vtot
3
MOtot
4
Va
QB
MOa
5
6
7
MK
het juist inschatten van het gedrag van VinylB is dus belangrijk voor VinylA
door alle mogelijke productievolumes van VinylB te beschouwen kunnen we voor VinylA een
REACTIEFUNCTIE opstellen
= strategie van een producent als antwoord op verschillende mogelijke beslissingen van zijn rivalen
Reactiefuncties
70
hoeveelheid VinylB
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
hoeveelheid VinylA
reactiecurve VinylA
reactiecurve VinylB
beide winkels willen een een outputniveau kiezen dat hun winst maximaliseert, gegeven de
verwachte output van de andere producent
beiden weten echter ook dat hun eigen strategie een invloed zal hebben op de optimale strategie
van de tegenstander en dat er een reactie zal volgen
dit proces van over-en-weer strategische interactie wordt weerspiegeld door de reactiecurves en zal
uiteindelijk leiden tot een evenwicht op het snijpunt van beide curves
XVI.IV Collusie, kartels en prijsleiderschap
tot nu toe was concurrentie ons standaarduitgangspunt, bedrijven proberen winst te boeken ten
koste van elkaar door elkaars consumenten voor zich te winnen
echter, in een oligopolie is het niet ondenkbaar dat het beperkt aantal grote producenten afspreekt
om zich samen als een monopolie te gedragen, omdat dit grotere economische winst boekt
ze zullen dus samen hun productie en prijs afstellen op de optimale hoeveelheid
dergelijk samenwerkingsgedrag van de producenten noemen we collusie, het geheel van
samenwerkende ondernemingen is het kartel
een marktevenwicht van een succesvol kartel valt samen met dat van een monopolie en is dus niet
moeilijk uit te werken, het snijpunt van de MO- en MK-curve bepaalt de hoeveelheid, de vraagcurve
bepaalt de bijhorende prijs
de economische winst van de monopolist (en dus ook van een kartel) gaat ten koste van een deel van
het consumentensurplus en er is een onvermijdelijk verlies van welvaart
om die reden is kartelvorming in de meeste landen verboden
PRIJSLEIDERSCHAP
in de Belgische biermarkt is ABInBev zo groot dat het met gemak Haacht en Alken-Maes kan
wegconcurreren door tijdelijk zeer lage prijzen te hanteren en nadien de volledige biermarkt in
handen te krijgen
Haacht en Alken-Maes weten dit en houden zich daarom aan het prijsbeleid van ABInBev
 in deze markt is ABInBev de prijsleider
Prijsleider
Aanbod andere producenten
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1
MO
QA 2
3
vraag
Qtot
4
MK
0
5
6
Vtot
Qtot – QA = QH-AM 3
4
5
6
aanbod
deze grafieken geven de situatie van een marktvorm met een prijsleider weer
Vtot is de totale vraag in de markt en het totale aanbod van de andere brouwerijen Haacht en AlkenMaes (QH-AM) probeert ABInBev zo goed mogelijk in te schatten (zie tweede grafiek)
op basis hiervan bepaalt ABInBev zijn residuele vraag en de bijhorende marginale opbrengsten
met die vraag en MO-curve voert ABInBev de gewone optimalisatie uit (MO=MK) en brengt een
hoeveelheid QA op de markt tegen een bepaalde prijs
de twee andere brouwerijen volgen ABInBev en brengen hun hoeveelheid QH-AM eveneens tegen die
prijs op de markt
het grote verschil met het Cournot-model is dat de bedrijven naast ABInBev zich tevreden stellen met
het resterende deel van de markt en de prijs volgen nadat ABInBev al heeft beslist
DE INHERENTE INSTABILITEIT VAN KARTELS
samenwerken en de totale output beperken lijkt voor de oligopoliemarkten een interessante manier
om hun economische winst op te drijven
collusie is echter niet eenvoudig in stand te houden, omdat het geen Nash-evenwicht is
elk lid van het kartel voelt immers de prikkel om zijn kompanen te ‘bedriegen’ en meer te gaan
produceren, de prijs ligt immers veel hoger dan de marginale kost door het qoutum
kartels zijn moeilijk in stand te houden omdat voor elk lid, zich aan het quotum houden economisch
niet de beste optie is, gegeven de keuze van de anderen om de afspraken wel na te leven
XVII Twee- en meerzijdige markten
TWEEZIJDIGE MARKT
= markt met een economisch platform dat twee groepen consumenten verbindt
een economisch platform is een PRODUCENT wiens goed bestaat uit het bij elkaar brengen van
verschillende types consumenten
een platform creëert toegevoegde waarde omdat de verschillende groepen consumenten elkaar van
positieve netwerkeffecten voorzien
bijvoorbeeld: de onderneming Visa is een economisch platform met twee groepen gebruikers


mensen die een creditcard gebruiken voor hun betalingen
handelaars die creditcardholders gebruiken zodat mensen kunnen betalen met hun kaart
dit platform creëert waarde omdat de handelaars veel mensen willen die betalen met een kaart
terwijl de consumenten zoveel mogelijk handelaars willen waar ze kunnen betalen met hun kaart
XVII.IV Deeleconomie als specifieke vorm van platformeconomie
door de digitale revolutie is het erg gemakkelijk geworden om consumenten te verbinden met
producenten of met andere consumenten op digitale platformen, waardoor transactiekosten dalen
 informatiekosten dalen spectaculair omdat de partijen elkaar beter kennen en begrijpen
waardoor de producent weet wat hij moet aanbieden, op deze manier worden de klassieke
problemen zoals adverse selection en moral hazard vermeden (p5 van de samenvatting)
 ook de zoekkosten dalen drastisch omdat men via locatietechnologie vraag en aanbod veel
beter op elkaar kan afstemmen in ruimte en tijd
 verder verdwijnt het betalingsrisico door alle betalingen digitaal te regelen via creditcards
de digitalisering heeft het ook voor consumenten gemakkelijker gemaakt om het gebruik van
producten met elkaar te delen, dit soort platformeconomie noemen we DEELECONOMIE
= een marktvorm waarbij een transactie plaatsvindt tussen twee consumenten die toegang verschaft
tot het gebruik van een fysiek goed
uitgaande van de definitie moet een deeleconomie dus voldoen aan drie criteria
1. transacties vinden plaats tussen consumenten (C2C)
2. consumenten verschaffen elkaar toegang tot gebruik ve goed, geen eigendomsoverdracht
3. het betreft een fysiek goed, geen zuivere dienstverlening
ECHTE DEELECONOMIE
de deeleconomie die aan alledrie de voorwaarden voldoet kunnen we bijvoorbeeld vinden in de
sector van de mobiliteit, waarbij consumenten hun auto delen met anderen en zo de rol van een
‘taxichauffeur’ op zich nemen
een ander voorbeeld kunnen we vinden in de toerismesector, met het bekende systeem van
plaatselijke bewoners die een ‘AirBnB’ openen voor toeristen
TWEEDEHANDSECONOMIE
als er slechts enkel aan de voorwaarden ‘transactie tussen consumenten’ en ‘een fysiek goed’ wordt
voldaan spreken we van een tweedehandseconomie, waar er dus wel een eigendomsoverdracht is
tweedehandseconomie bestaat al zolang de mens bestaat, denk maar aan rommelmarkten, maar
ook aan talloze websites zoals Kapaza en eBay
PRODUCT-DIENST-ECONOMIE
we kunnen spreken van deze economie als het om toegang tot het gebruik van een goed gaat, maar
zonder dat de transactie tussen twee consumenten plaatsvindt
het gaat hier om bedrijven die allerlei soorten producten huren aan consumenten, denk maar aan
autogarages en tuinbedrijven
OP-AFROEP-ECONOMIE
in dit type deeleconomie wordt voldaan aan de voorwaarden ‘transactie tussen consumenten’ en
‘toegang tot gebruik’ maar het gaat hier dus wel om zuivere dienstverlening
zo kun je bijvoorbeeld op verschillende websites mensen inhuren die voor jou thuis komt koken of
komt babysitten, er bestaan zelfs internationale websites waar je mensen kunt inhuren voor
bepaalde taken zoals het schrijven van software
SCHEMA
transactie tussen
consumenten
DEELECONOMIE
PRODUCT-DIENSTECONOMIE
VOORDELEN VAN DEELECONOMIE
een deeleconomie heeft directe en indirecte voordelen
 directe voordelen
mensen zullen pas vrijwillig de transactie aangaan als beide er beter van worden
bij delen van een huis zoals bij AirBnB worden zowel de lokale persoon als de toerist er beter
van en beiden zien hun welvaart stijgen
 indirecte voordelen
dankzij deelplatformen kunnen we met eenzelfde hoeveelheid producten en grondstoffen
meer bieden aan de consumenten, wat leidt tot minder energieverbruik en uitstoot
bovendien zorgt dit ervoor dat mensen steeds minder geïnteresseerd zijn in eigendom en
meer in gebruik, en net daarom zullen producenten meer moeten inzetten op producten die
langer meegaan
MOGELIJKE PROBLEMEN MET DEELECONOMIE

ten eerste zijn er de negatieve indirecte effecten of externaliteiten (p74 in samenvatting)
derden kunnen namelijk last hebben van twee partijen die een transactie aangaan
denk maar aan bijvoorbeeld een lawaaierige groep toeristen die AirBnB heeft bij je buurman

ten tweede is er in sommige deeleconomiesectoren een duidelijk probleem met marktmacht
in een deelplatform hebben de eigenaars duidelijk het meeste baat en als er genoeg mensen
meedoen in de deelplatform ontstaan er vanzelf natuurlijke monopolies, wat natuurlijk
misbruikt kan worden
dit kan worden opgelost door de deelplatformen te organiseren of door hen te structureren
als een non-profit organisatie

de deeleconomie kan mogelijks ook de ongelijkheid versterken
mensen met een groter vermogen kunnen duurdere goederen aanschaffen en ze tegen
betaling delen, terwijl minder vermogende mensen deze goederen niet kunnen betalen
het gevolg is dat de meer vermogende mensen nog sneller gaan verdienen terwijl de rest
achterblijft

de positieve milieu-effecten kunnen worden tenietgedaan door een stijging van consumptie
omdat een deeleconomie het gebruik van goederen goedkoper maakt zal de vraag naar deze
goederen en complementaire goederen stijgen
door het inkomenseffect (het reële inkomen stijgt door de goedkopere goederen) kan ook de
vraag naar andere goederen toenemen en energieverbruik en uitstoot toenemen

daarnaast zijn er ook de sociale effecten
deelplatformen zijn tegenwoordig vaak wereldwijd wat ertoe leidt dat mensen binnen een
bepaalde familie of vriendenkring minder met elkaar omgaan, en meer internationaal kijken
buren gaan mogelijks niet meer hun tuingerief aan elkaar uitlenen, maar elkaar gewoon
doorverwijzen naar een website waar ze ervoor kunnen betalen

hierop verder gaat de ontmenselijking van het delen
dankzij online ratingsystemen weten mensen meteen wat voor verhuurder jij bent en is er
geen sociaal contact meer nodig om elkaar in te schatten

deeleconomie kan ook bijdragen tot het verspreiden van vooroordelen en discriminatie
in tegenstelling tot de klassieke markten is geld niet altijd blind, en weet de verhuurder dus
wie er gebruik maakt van zijn goederen
als die verhuurder bepaalde racistische voorkeuren heeft kan hij bepaalde groepen van
mensen meer aanrekenen, of hen zelfs uitsluiten

ten slotte is er ook nog de technologische discriminatie
zonder smartphone en creditcard kan je tegenwoordig niet mee in de meeste
deelplatformen wat een probleem vormt voor mensen die niet mee zijn met de moderne
technologie of er gewoon geen geld voor hebben, want zij kunnen niet meegenieten
Deel 6: De overheid
herhaling van de Pareto-grens (zie pagina 3 van de samenvatting)
nieuw begrip: PARETOVERBETERING
= een verandering die ertoe leidt dat de welvaart van minstens éen individu toeneemt zonder dat de
welvaart van iemand anders afneemt
wanneer markten goed werken wordt een situatie van Pareto-efficiëntie bereikt, de individuen
buiten alle mogelijkheden uit tot ze een punt hebben bereikt op de nutsmogelijkhedengrens
o
als dit niet het geval is, betekent dit dat er nog geen punt op de Pareto-grens is bereikt en
dat het ook gewoon niet gebeurt, er is dus een welvaartsverlies
hier kan de overheid ingrijpen om zo’n punt wel te bereiken, dit ingrijpen noemen we allocatie
o
in een tweede situatie kan het ook dat er wel een punt op de Pareto-grens is bereikt, maar
dat de verdeling hoogst ongelijk is tussen de individuen
in dit geval kan de overheid een herverdelingsbeleid toepassen, dit noemen we distributie
o
in een derde geval kan de overheid van oordeel zijn dat er teveel conjunctuurschommelingen
(verder uitgelegd in deel 11) zijn op de markt en ingrijpen
dit soort ingrijpen noemen we stabilisatie
in de realiteit lopen deze ingrepen vaak door elkaar, een bepaalde actie kan zowel allocatieve,
distributieve als stabiliserende gevolgen hebben
in dit deel bestuderen we de werking van de overheid en haar rol in de economie
XVIII Externe effecten
EXTERNALITEITEN
= kosten of opbrengsten als gevolg van een markttransactie die ten laste vallen of ten goede komen
aan een derde partij die niet rechtstreeks betrokken is bij de transactie en ook niets ontvangt of
betaalt ter compensatie
! koper noch verkoper heeft de intentie om externaliteiten/externe effecten te veroorzaken


bij opbrengsten voor derden spreken we van positieve externe effecten
bij kosten voor derden spreken we van negatieve externe effecten
XVIII.I Negatieve externe effecten
we nemen het voorbeeld van een chemisch bedrijf dat bij de productie luchtverontreiniging
veroorzaakt wat leidt tot maatschappelijke en sociale kosten in de omgeving
echter, in een vrijemarkteconomie zonder overheidstussenkomst en milieuregels zal niemand deze
kosten vergoeden aan de omwonenden, noch het bedrijf, noch zijn klanten
op deze manier wordt de welvaart niet gemaximaliseerd en zitten we met MARKTFALEN
= een allocatie van middelen in de vrije markt die de welvaart niet maximaliseert
naast de gebruikelijke marginale kosten van het chemisch bedrijf zijn er voor het bedrijf dus ook
marginale externe kosten (MEK)
dit zijn de bijkomende externe kosten voor een extra eenheid productie, in dit geval dus de kosten
voor de verontreiniging als men een extra eenheid produceert
Negatieve externe effecten
8
7
6
kost van
vervuiling
prijs
5
4
3
2
1
vervuiling
0
1
2
3
4
5
6
hoeveelheid
vraag
Ap
Am
de aanbodscurve Ap weerspiegelt de private marginale kosten van het bedrijf en de maatschappelijke
kostencurve Am weerspiegelt de volledige maatschappelijke kosten van de producent
de maatschappelijke kostencurve is dus de som van de private en externe kosten
het marktevenwicht gevormd door Ap en de vraag negeert het bestaan van externe effecten en is
gebaseerd op incomplete informatie
het maatschappelijk wenselijk evenwicht wordt gevormd door Am en de vraag en creëert een nieuwe
prijs en productiehoeveelheid die de welvaart wel maximaliseert
Welvaartsverlies bij negatieve externe effecten
8
7
6
prijs
5
kost van
vervuiling
optimum
B
4
A
3
2
1
vervuiling
0
1
2
3
4
5
6
hoeveelheid
vraag
Ap
Am
stel dat de overheid er in slaagt om de geproduceerde hoeveelheid terug te dringen tot de
maatschappelijk wenselijke hoeveelheid, het optimum
het eerste wat opvalt is een daling van de welvaart van de private markt met A
dit omvat zowel consumenten- als producentensurplus


de producenten zijn immers bereid om meer te produceren dan het optimum
de consumenten zijn bereid om meer te spenderen, maar het aanbod is te laag
tegenover dit welvaartsverlies staat echter dat de maatschappij minder zal leiden onder de
verontreiniging, er zijn dus minder negatieve externe effecten
dit zorgt voor een maatschappelijk voordeel ter grootte van A+B of de daling van de externe kosten
B weerspiegelt de externe kosten als gevolg van de oorspronkelijke overproductie maar door
overheidsinmenging verdwijnt deze overproductie en dus de bijhorende kosten
de totale maatschappelijke welvaart is dus gestegen met B (A+B-A), wat dus ook een maatstaf is voor
het oorspronkelijk welvaartsverlies
PIGOUVIAANSE BELASTINGEN
we hebben aangetoond dat negatieve externe effecten leiden tot marktfalen en dat we meer
maatschappelijke welvaart kunnen bereiken door de productie te verminderen
de vraag is nu, hoe realiseren we dit
een oplossing is een belasting heffen op de productie van het vervuilende bedrijf dat exact gelijk is
aan de marginale externe kost
stel dat een bedrijf per ton productie 50 euro aan marginale externe kosten heeft, dan zal de
producent zijn product moeten verkopen tegen de oorspronkelijke prijs + 50 euro (zoals een accijns)
indien de producent deze kost werkelijk volledig doorrekent aan zijn klanten wordt de kost perfect
geïnternaliseerd  éen van de partijen betaalt de kost zodat wel aan de juiste prijs wordt verkocht
Pigouviaanse belasting
8
7
6
5
prijs
C
kost van
vervuiling
optimum
B
prijs consument na
4 belasting
prijs voor
3 belasting
prijs producent na
2 belasting
D
A
E
A’
F
1
vervuiling
0
1
2
3
4
5
6
hoeveelheid
in dit voorbeeld wordt de
externe kost verdeeld
vraag
Ap
Am
deze belasting noemen we een PIGOUVIAANSE BELASTING
= belasting die overeenstemt met de negatieve externaliteit van een bepaald product waardoor het
marktevenwicht op het maatschappelijk wenselijk punt komt te liggen en marktfalen is opgelost
consumentensurplus
producentensurplus
voor belasting
A+C+D
A’ + E + F
na belasting
C
F
overheid
derden
D+E
A + A’ + B
door de belasting verdwijnt de overproductie en de daaraan gekoppelde transacties A + A’ maar het
voordeel van de lagere vervuilingskosten is groter, namelijk A + A’ + B
de Pigouviaanse belasting zorgt dus niet enkel voor een verschuiving van de welvaart naar de
overheid, maar ook voor een toename van de totale maatschappelijke welvaart = B
PIGOUVIAANSE BELASTINGEN, EMISSIERECHTEN EN VERBODSBEPALINGEN
het idee achter de Pigouviaanse belasting is dat de veroorzaker van de kosten deze internaliseert
waardoor de markt uitkomt op een optimale productiehoeveelheid
de belasting bepaalt dus eigenlijk de marktprijs van de vervuiling
de kostprijs om éen eenheid vervuiling te vermijden noemen we de marginale reductiekost van de
vervuiling, een kost die niet stabiel is, maar kan toenemen als al veel is gespendeerd aan reductie
voor een bedrijf dat nog niets heeft geïnvesteerd in emissiereductie is het dan weer veel goedkoper
om hier iets aan te doen
voorbeeld: als de overheid een belasting invoert van 10 euro per ton CO2 uitstoot, zal een
onderneming alle reductiemaatregelen nemen met een marginale kost lager of gelijk aan 10 euro
immers, als het meer dan 10 euro kost om de uitstoot te verminderen, zal de onderneming liever de
belasting betalen dan investeren in emissiereductie
de belasting bepaalt dus ook het soort maatregelen dat zal worden genomen: een hoge belasting zal
ervoor zorgen dat er dure maatregelen worden genomen, terwijl een lage belasting slechts kleine
inspanningen zal veroorzaken
een ander instrument om vervuiling tegen te gaan zijn EMISSIERECHTEN
= het recht om een bepaalde hoeveelheid vervuiling in de omgeving te brengen, en vooral het verbod
om meer te vervuilen dan het emissierecht toestaat
om emissierechten uit te leggen bekijken we de belasting op vervuiling op een andere manier
op de markt zijn er talloze ondernemingen die vervuilen, maar voor de éen is het veel duurder om
hier iets aan te doen dan voor de ander, er is dus een grotere vraag om te mogen vervuilen bij
sommige ondernemingen
wat de Pigouviaanse belasting dus eigenlijk doet, is voor elk individueel bedrijf de prijs voor
vervuiling vastleggen, waardoor via kruising met de ‘vraag naar vervuiling’ van alle bedrijven de
totale hoeveelheid vervuiling in de economie komt vast te liggen op het optimaal niveau Q
bedrijven gaan dus vergelijken tussen de prijs voor emissiereductie en de opgelegde Pigouviaanse
belasting, maar zullen ook controleren of de belasting er al dan niet voor zorgt dat ze uiteindelijk
verlies maken
indien dit het geval is, zal het bedrijf de productie stoppen en geen vraag naar emissie meer hebben
in plaats van de prijs van de vervuiling op te leggen, kan de overheid op basis van de optimale
hoeveelheid vervuiling Q emissierechten toekennen aan de bedrijven
indien deze emissierechten verhandelbaar worden, zullen bedrijven die goedkoop hun uitstoot
kunnen verminderen, hun emissierecht (deels) verkopen aan andere bedrijven, die dit niet goedkoop
kunnen, maar voor wie de prijs voor het recht wel beter uitkomt
op die manier wordt de optimale hoeveelheid vervuiling niet overschreden en wordt de
vermindering van uitstoot gerealiseerd door de bedrijven die dat het best kunnen
uiteindelijk hebben Pigouviaanse belastingen en emissierechten hetzelfde effect
Pigouviaanse belasting
Emissierechten
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1
2
vraag naar vervuiling
3
4
Pigouviaanse belasting
1
2
vraag emissierechten
3
4
aanbod emissierechten
het gebruik van Pigouviaanse belastingen en emissierechten beperkt zich niet enkel tot het
bestrijden van (lucht)verontreiniging, maar wordt algemeen toegepast bij het bestrijden van
negatieve externe effecten
als we kijken naar het verkeer, kunnen we een derde bestrijdingsmiddel voor negatieve
externaliteiten aanhalen, namelijk verbodsbepalingen
de negatieve externe effecten van chauffeurs die te snel of dronken rijden, worden bestreden met
verbodsbepalingen zoals snelheidslimieten en een maximum van alcoholpercentage in het bloed
deze verbodsbepalingen zijn niet verhandelbaar, omdat bijvoorbeeld bij vervuiling het negatieve
externe effect afhangt van de totale hoeveelheid, terwijl bij het rijgedrag op de weg de negatieve
externaliteiten (verkeersslachtoffers) afhangen van elke individuele wetsoverschrijding
een ander voorbeeld van een verbodsbepaling is het verbod op nachtlawaai na 22 uur
dit is een zeer mooi voorbeeld van externe effecten: een groep mensen bouwt een feestje en heeft
daar alle voordelen aan, terwijl de buren geen oog dicht doen
XVIII.II Positieve externe effecten
naast negatieve externaliteiten zijn er gelukkig ook positieve effecten die kunnen ontstaan voor
derden bij een transactie
een voorbeeld hiervan is het onderwijs
in principe zou dit een private transactie kunnen zijn tussen aanbieders (onderwijsinstellingen) en
vragers (studenten) die echter beide geen rekening houden met externe effecten van onderwijs
meer opgeleide studenten betekent meer getalenteerde werknemers en ondernemers,
technologische vooruitgang, economische groei, meer inkomen voor de maatschappij,..
de positieve externaliteiten van onderwijs overstijgen dus ruimschoots het marginaal nut voor de
student en de winst voor de onderwijsinstelling
omdat de markt dit echter ziet als slechts een private transactie is er dus een lager aanbod dan
maatschappelijk wenselijk, wat leidt tot een welvaartsverlies
ook bij positieve externe effecten vinden we dus het probleem van marktfalen
Marktfalen bij positieve externaliteiten
7
6
prijs
5
4
B
3
A
2
1
0
1
2
3
4
5
hoeveelheid
aanbod
Vp
Vm
we illustreren het marktfalen bij positieve externaliteiten aan de hand van deze grafiek
de private marginale kosten geven zoals altijd het aanbod weer van onderwijs op de markt dat de
winst voor de aanbieder maximaliseert
de vraag naar onderwijs van de studenten is Vp en weerspiegelt hun bereidheid tot betalen
het grote verschil met negatieve externe effecten is dat deze keer niet de maatschappelijke kost
hoger ligt dan de private kost, maar dat het maatschappelijk nut hoger ligt dan het private nut
de maatschappelijke vraag Vm overstijgt de private vraagcurve en is de som van het private marginale
nut Vp en de positieve externaliteiten
de maatschappelijk wenselijke ‘hoeveelheid’ onderwijs vinden we in het optimum
indien het optimum wordt bereikt zou in de eerste plaats de private onderwijsmarkt oppervlakte A
aan welvaart verliezen, omdat voor de extra hoeveelheid onderwijs de bereidheid tot betalen Vp
onder de marginale kost (aanbodscurve) ligt
maar dit verlies wordt ruimschoots overtroffen door de externe waarde van dit onderwijs voor de
maatschappij ter waarde van A + B (dus totale toename van de welvaart met B)
als men niet zou ingrijpen op deze volledig private markt, zou men blijven vastzitten aan een
welvaartsverlies B
natuurlijk zullen de aanbieders van onderwijs een compensatie vragen bij de overheid voor de
geleden verliezen, wat ons brengt bij de Pigouviaanse subsidies
PIGOUVIAANSE SUBSIDIES
dit is een typische manier waarop vrijwel alle overheden positieve externaliteiten aanpakken en
zowel de producent als de consument kan gesubsidieerd worden
door bijvoorbeeld het onderwijs te subsidiëren kunnen de scholen hun diensten aanbieden tegen
lage prijzen en dankzij studiebeurzen kunnen studenten goedkoper gaan studeren
dit is natuurlijk slechts een gedeeltelijke welvaartsanalyse, want voor deze subsidies zijn natuurlijk
belastingen nodig, die niet zijn verwerkt in de vorige grafiek
maar als de subsidies worden gefinancierd met geld van Pigouviaanse belastingen op negatieve
externaliteiten, is er enkel welvaartswinst
ander voorbeeld van positieve externaliteiten: FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
= wetenschappelijk onderzoek dat niet gericht is op een op korte termijn bruikbare oplossing,
technologie of toepassing, maar op vooruitgang van de wetenschap zelf
private bedrijven hebben sterke stimulansen om aan onderzoek, zolang dit op korte termijn zichtbare
resultaten oplevert, maar minder stimulans voor fundamenteel onderzoek (basisonderzoek)
omdat dit basisonderzoek zulke grote opbrengsten levert aan de maatschappij wordt dit ook meestal
gesubsidieerd door de overheid, om de kosten op korte termijn op te vangen
het onder- of niet subsidieren van basisonderzoek is een algemeen erkende vorm van marktfalen
GEBODSBEPALINGEN
naast subsidies kan de overheid het marktfalen bij positieve externe effecten ook oplossen aan de
hand van gebodsbepalingen
in het onderwijs is er bijvoorbeeld een leerplicht tot 18 jaar
gebodsbepalingen komen in allerlei sectoren voor, zo zijn er bijvoorbeeld de inentings- of
vaccinatiecampagnes en verplichte inentingen voor kinderen
mensen hebben wel een stimulans om zich te laten inenten, maar er zijn ook velen die dit liever niet
doen om allerhande redenen, wat een groot probleem is, gezien het enorme maatschappelijk nut
van vaccinaties
bij ons lost de overheid dit op door een combinatie van gebodsbepalingen en Pigouviaanse subsidies
elk kind is verplicht zich te laten immuniseren (gebodsbepaling) en dit gebeurt in alle gevallen
volledig gratis (Pigouviaanse belasting)
dit heeft als gevolg dat in België al veel ziektes uitgeroeid zijn wat een positief extern effect is van
onschatbare waarde
XVIII.III Alternatieve manieren om externaliteiten op te lossen
1) MORELE EN SOCIALE NORMEN
indien we willen dat mensen niet te snel rijden en vooral niet drinken voor ze in hun auto stappen
zijn geboden en straffen om die geboden af te dwingen zeker nuttig
maar miscchien is het nog nuttiger als de mensen dit niet doen omdat ze het zelf verkeerd vinden
(morele norm) of omdat anderen hen daar op wijzen (sociale norm)
een voorbeeld hiervan zijn de talloze BOB-campagnes
diezelfde redenering geldt ook voor positieve externaliteiten, namelijk, als we onderwijs belangrijk
vinden, moeten we jongeren dit laten inzien en hen daar als maatschappij ook op wijzen
2) DONATIES EN LIEFDADIGHEID
veel mensen treden als vrijwilliger op om te doneren of om effectief in te grijpen en zo positieve
externe effecten te bereiken
we kennen vandaag talloze organisaties die zich inzetten voor goede doelen, maar het gebeurt ook
op kleiner niveau, bijvoorbeeld afgestudeerden die geld doneren aan hun universiteit
3) INDUSTRIEEL BELEID
ook het industrieel beleid biedt een mogelijkheid om positieve externaliteiten te bereiken
het bekendste voorbeeld daarvan is het gebruik van patenten (definitie p53 van de samenvatting)
omdat de uitvinder een patent krijgt toegewezen voor zijn basisonderzoek worden de positieve
externe kosten deels geïnternaliseerd waardoor het bereid zal zijn om meer te investeren in nieuwe
onderzoeken
4) COASE-THEOREMA
particuliere economische agenten kunnen het probleem van externe effecten onderling oplossen en
daarbij de welvaart verhogen, echter op enkele voorwaarden




de eigendomsrechten zijn goed omschreven
er kan onderhandeld worden zonder transactiekosten
de schade door de externe effecten en de waarde van de transactie zijn meetbaar
het aantal betrokken partijen is beperkt
stel dat 100 studenten in een studentenhome moeten studeren voor een examen maar dat in
diezelfde studentenhome een groep professoren beslist om die nacht een luid verjaardagsfeestje te
geven in diezelfde studentenhome
de negatieve externe effecten van het feestje (lawaaioverlast) hebben een zwaar effect op derden
(de studenten) wat betekent dat er meer lawaai zal zijn dan maatschappelijk wenselijk en dus ook
meer buizen op het examen dan maatschappelijk wenselijk
het Coase-theorema stelt echter dat beide partijen dit kunnen oplossen door onderling te
onderhandelen waarbij aan de vier voorwaarden is voldaan
vooreerst moeten de eigendomsrechten goed omschreven zijn: de professoren hebben wel degelijk
het recht om daar een hele nacht te feesten
de studenten en professoren kunnen zonder problemen met elkaar communiceren dus de
transactiekosten worden beperkt
stel nu dat de 100 studenten elk 10 euro willen betalen voor een stille nachtrust na middernacht, dat
brengt de totale waardering van stilte na middernacht op 1000 euro
en dat de waardering van de professoren voor het feestje na middernacht 500 euro bedraagt
we kennen deze bedragen, ze zijn meetbaar en er zijn slechts twee partijen, aan alle voorwaarden
van het theorema is dus voldaan
 men zou dit probleem kunnen oplossen aan de hand van onderhandelingen die leiden tot
een verbetering van de totale welvaart
stel dat er wordt afgesproken dat de professoren tot middernacht mogen feesten en daarna stil
moeten zijn, dit betekent dat de studenten 1000 euro winnen en de professoren 500 euro verliezen
als compensatie voor de afspraak betalen de studenten 750 euro aan de professoren, dit is een
duidelijk win-win-situatie want


de studenten hebben 250 euro voordeel, want hun waarde voor stilte was 1000 euro
de professoren hebben ook 250 euro voordeel, hun waarde voor het feest was 500 euro
de totale welvaart stijgt dus met 500 euro
het Coase-theorema stelt ook dat het niet uitmaakt wie het eigendomsrecht (eerste voorwaarde)
heeft, dus dat de transactie ook in de andere richting kan werken (p437-438 in het boek)
het is een mooie theorie, maar in de praktijk wordt er vaak niet aan de voorwaarden voldaan
o
o
o
o
eigendomsrechten zijn vaak niet duidelijk omschreven
de verschillende partijen communiceren niet altijd even vlot
de waarde van begrippen zoals ‘stilte’ is niet makkelijk meetbaar
in onze globale maatschappij zijn er vaak teveel partijen
XIX Publieke goederen en gemeenschappelijke bronnen
XIX.I Vier soorten goederen en diensten
tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat alle goederen en diensten dezelfde eigenschappen hebben,
maar nu moeten we nuanceren
we kunnen goederen namelijk categoriseren op basis van twee criteria, wat ons vier groepen geeft
het eerste criterium is de RIVALITEIT van goederen
= een goed is rivaal wanneer de consumptie van de ene consument de consumptie van de andere
consument vermindert
de meeste goederen zijn rivaal, als ik mijn maaltijd opeet, is dat minder eten voor andere mensen
er zijn echter ook niet-rivale goederen waarvan de ene consument kan van genieten zonder dat een
andere consument daar minder van kan genieten, denk maar aan een museum, de openbare
veiligheid, volksgezondheid,..
het tweede criterium dat we gebruiken om goederen te categoriseren is de EXCLUSIVITEIT
= een goed is exclusief wanneer een consument kan worden uitgesloten van de consumptie ervan
de meeste goederen waar we aan denken zijn exclusief, omdat er op de meeste goederen een
eigendoms- of gebruikersrecht rust
er zijn echter ook goederen waar niemand van kan worden uitgesloten zoals bepaalde internationale
wateren, een openbaar fietspad, een vuurtoren,..
als we deze twee criteria combineren komen we tot vier verschillende soorten goederen
RIVAAL
o
o
o
EXCLUSIEF
NIET-EXCLUSIEF
private goederen
gemeenschappelijke bronnen
een huis
een laptop
druk gebruikte tolweg
o
o
o
clubgoederen en tolgoederen
NIET-RIVAAL
o
o
o
sociale netwerken
fysieke netwerken (NMBS)
niet drukke tolweg
vis in internationale wateren
wilde dieren
drukke openbare weg
publieke goederen
o
o
o
defensie en openbare orde
gratis openbaar zwembad
niet drukke openbare weg
XIX.II Publieke goederen
we hebben al veel aandacht besteed aan marktprijs en marktevenwicht, maar voor sommige
goederen is er geen prijs en evenmin een markt
wat is bijvoorbeeld de marktprijs van fietspaden of openbare veiligheid?
veel belangrijke dingen in het leven lijken gratis te zijn, maar dit betekent niet dat ze geen waarde
hebben, want de consument kent er een positieve waarde aan toe, dit zijn PUBLIEKE GOEDEREN
= een goed dat niet-rivaal en niet-exclusief is en vaak lijkt het gratis, wat niet zo is
niets is gratis, er is altijd wel iemand die betaalt en de kosten draagt, al dan niet in geld of
opportuniteitskosten
VRIJBUITERS EN DE FINANCIERING VAN PUBLIEKE GOEDEREN
het grootste probleem met publieke goederen zijn de FREERIDERS
= een freerider of vrijbuiter is iemand die niet betaalt voor een goed maar er wel van geniet
de meeste mensen willen het goed wel, maar willen er niet voor betalen, wat ervoor zorgt dat de
kosten van het publieke goed niet gedekt kunnen worden
hier hebben we te maken met marktfaling, deze situatie wordt ook wel het freeridersprobleem of
vrijbuitersprobleem genoemd
om beter te begrijpen wat het vrijbuitersprobleem precies is analyseren we een simpel voorbeeld
stel, we hebben twee consumenten, Anna en Bea, en beiden wonen als enige bewoners in een
onverlichte straat
straatverlichting is voor hen duidelijk een publiek goed, het is niet-rivaal en niet-exclusief en beide
kennen er een positieve waarde aan: hun marginale bereidheid tot betalen (MBTB) of vraagcurve
Marginale bereidheid tot betalen
120
100
80
60
40
20
0
0
1
MBTBanna
2
MBTBbea
3
4
MBTBmarkt
hun curves hebben een dalend verloop, hoe meer lantaarnpalen er al zijn, hoe minder elk van hen
wilt spenderen aan nog een extra lantaarnpaal
stel dat Anna en Bea elk individueel beslissen om al dan niet een lantaarnpaal te kopen voor in hun
straat, dan zal gezien de prijs van een paal (50 euro) Anna éen lantaarnpaal kopen en Bea geen, haar
MBTB voor een paal is slechts 25 euro
Bea waardeert de gekochte lantaarnpaal van Anna echter wel, haar betalingsbereidheid is niet nul
hier is Bea een freerider, ze geniet wel van de straatverlichting, maar betaalt er niet voor
de totale waardering van de lantaarnpaal is gelijk aan 75 euro, de som van de bereidheid tot betalen
van Anna en Bea
met de ene lantaarnpaal ligt de marginale betalingsbereidheid van de markt (MBTBmarkt) nog steeds
boven de marginale kost van een lantaarnpaal, het optimale punt is dus nog niet bereikt
pas als er een tweede lantaarnpaal wordt geplaatst wordt de MBTBmarkt gelijk aan de kost van een
paal en wordt een welvaartsverbetering bereikt (grijze driehoek)
stel nu dat Anna en Bea samen aan tafel gaan zitten en afspraken maken over de aankoop van
lantaarnpalen voor hun straat
dit zal leiden tot de aankoop van twee lantaarnpalen, dus conform hun gezamenlijke MBTB
hier wordt voldaan aan de SAMUELSON-VOORWAARDE
= een publiek goed wordt optimaal voorzien wanneer de som van de bereidheid tot betalen van alle
gebruikers gelijk is aan de marginale kost van de voorziening van het goed
de meeste publieke goederen hebben echter een veel grotere schaal, denk maar aan
landsverdediging, openbare veiligheid, milieubeleid, natuurgebieden,..
hier zijn er dus meer dan twee mensen die meegenieten en willen betalen
de publieke goederen op grote schaal worden meestal voorzien door de overheid en betaalt door de
burgers aan de hand van belastingen, omdat het onmogelijk is om met de volledige bevolking samen
te gaan zitten en de betalingsbereidheid te vergelijken, dit brengt enorme transactiekosten mee
we hebben juist gezien dat onderhandelen een optie is om het freeridersprobleem tegen te gaan
(mits iedereen eerlijk is) maar een andere, meer drastische oplossing is het privatiseren van publieke
goederen, met andere woorden, er een eigendomsrecht op creëeren
als men bijvoorbeeld een tunnel wil bouwen zal het vaak gebeuren dat niemand wilt betalen, ookal
willen sommige mensen de tunnel wel
een oplossing is om dan de tunnel te laten bouwen door een private onderneming die er een
toltunnel van maakt en al wie passeert moet betalen
zoals al vermeld, wordt in West-Europa het vrijbuitersprobleem meestal opgelost door de overheid
KOSTEN-BATENANALYSE
de overheid lost dus marktfalen op ten gevolge van het freeridersprobleem door zelf de publieke
goederen te voorzien en de kosten te laten betalen met belastingsgeld
we moeten echter oppassen dat het niet de andere richting uitgaat, namelijk dat de overheid teveel
publieke goederen aanbiedt en hiervoor te hoge belastingen heft
de meest gebruikte techniek om dit op te lossen is de MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE
= een analyse van een publiek goed waarbij de verwachte monetaire kosten worden afgewogen
tegen de verwachte monetaire baten (inclusief externe kosten en baten)
dit is echter veel moeilijker dan het lijkt
stel dat de stad besluit om een brug te bouwen over het centrum en jij als econoom bent
verantwoordelijk om te beslissen of de brug er al dan niet komt
in je analyse moet je talloze elementen verwerken: de directe bouwkosten, geluidsoverlast, fijn stof,
verkeersdoorstroming,..
al deze elementen hebben hun eigen waarde en kost en het is dan ook een zeer grote uitdaging om
een kosten-batenanalyse volledig op te stellen
het grootste probleem is meestal het berekenen van de monetaire baten, het is moeilijk om te
voorspellen wat nu de waarde precies zal zijn
voorbeeld: de beslissing om al dan niet een wandelbos aan te leggen
er zijn twee methodes om de waarde ervan te bepalen


gedrukte voorkeursmethode: via enquêtes de betalingsbereidheid van de bevolking vragen
gereveleerde voorkeursmethode: waardering baseren op het gedrag van de gebruikers
SOCIALE NORMEN
soms kunnen publieke goederen ook worden ingericht zonder private eigendomsrechten en zonder
tussenkomst van de overheid
voorbeeld: een buurvrouw in de straat een petanquebaan opent waar iedereen gratis mag komen
spelen en heeft ook een collectebus staan waar mensen vrijwillig een bijdrage kunnen leveren
indien de mensen enkel handelden uit eigenbelang zou niemand natuurlijk bijdragen en is de kans
groot dat iemand weg zou zijn met de pot geld
echter, we hebben het hier over een straat waar iedereen elkaar kent en de mensen zich verplicht
voelen iets bij te dragen aan het publieke goed, dit noemen we SOCIALE NORMEN
= gedragsregels gebaseerd op normen, waarden, gewoonten en cultuur, die onze verwachtingen bij
interacties met derden coördineren en zo leiden tot uniform gedrag binnen een bepaalde groep
XIX.III Gemeenschappelijke bronnen
de laatste goederen die we bespreken in dit hoofdstuk zijn gemeenschappelijke goederen of
‘common pool resources’
het probleem met gemeenschappelijke goederen is dat ze, net zoals publieke goederen, nietexclusief zijn waardoor je er niemand voor kunt doen betalen en het vrijbuitersprobleem zich
opnieuw voordoet
bovendien zijn gemeenschappelijke bronnen ook rivaal, het gebruik ervan door de ene consument
vermindert het gebruik voor de andere consument
hierdoor hebben gemeenschappelijke bronnen de neiging om uitgeput te raken, dit noemen we de
tragedie van de gemeenschappelijke bronnen of de TRAGEDY OF THE COMMONS
= gemeenschappelijk gebruik door rationele economische agenten van een gemeenschappelijke bron
leidt tot uitputting van dit goed, omdat de kosten worden verdeeld over alle gebruikers, maar de
baten toekomen aan een individuele gebruiker
als in een dorp er een gemeenschappelijke weide is voor de koeien van alle boeren dan levert elke
koe directe opbrengsten (melk en vlees) aan haar boer, terwijl haar kosten (minder gras) worden
verdeeld onder alle gebruikers van de weide
het gevaar bestaat dat alle boeren dit beseffen en dus veel meer koeien laten grazen dan
maatschappelijk wenselijk waardoor het gemeenschappelijk goed (de weide) zal worden uitgeput
UITPUTTING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE BRONNEN DOOR EXTERNALITEITEN
het probleem van gemeenschappelijke bronnen is eigenlijk in essentie het probleem van negatieve
externaliteiten, dat we goed kunnen aantonen met het voorbeeld van overbevissing
op het eerste zicht vinden we het vreemd dat vissers overmatig veel vissen, want daarmee bedreigen
ze immers hun eigen economische leven
elke visser houdt wel degelijk rekening met de kost van zijn visacties op zichzelf, maar niet op
anderen, namelijk hoe meer je als individu vist, hoe minder andere mensen dit kunnen doen
er is dus een externe kost van de individuele beslissing, waardoor de sociale marginale kost veel
hoger ligt dan de private marginale kost en er in het marktevenwicht algemeen teveel wordt gevist
dit wordt bovendien erger gemaakt door irreversibiliteiten (onomkeerbaarheden) die zich meer en
meer voordoen
sommige diersoorten die bijna zijn uitgestorven kunnen zo goed als niet meer terugkeren, het CO2
gehalte in onze atmosfeer is zo groot dat we niets meer kunnen doen om de gevolgen ervan terug te
dringen, eenmaal vruchtbare bodem verwoestijnt is dit erg moeilijk terug te draaien, enzovoort
de meest voorkomende manier om uitputting tegen te gaan is het toekennen van eigendomsrechten
EIGENDOMSRECHTEN EN HET BEHEER VAN GEMEENSCHAPPELIJKE BRONNEN
net zoals bij publieke goederen kan de oplossing erin bestaan om private eigendomsrechten toe te
kennen aan gemeenschappelijke bronnen
Voorbeeld: dit is ook de reden dat de bizons zijn uitgestorven maar de koeien niet, er mocht vroeger
immers vrij gejaagd worden op bizons terwijl koeien allemaal privaat bezit zijn
het gebruik van eigendomsrechten werkt echter niet overal even goed, als we kijken naar de
visrechten bijvoorbeeld kunnen we al een mogelijk probleem met afdwinging vinden
hoe kunnen we er immers voor zorgen dat elke visser zich aan zijn visrechten houdt en niet stiekem
meer vist volgens de redenering ‘beter nu veel geld en later niets, dan nu minder geld en later nog
minder omdat anderen teveel vissen’
daarnaast is er ook het probleem dat de zaken met een eigendomsrecht soms mobiel zijn, wat de
afdwinging behoorlijk complex maakt
vissen zwemmen de wereld rond en doorkruisen verschillende territoriale wateren,
waterverontreiniging gaat mee stroomafwaarts, luchtverontreiniging kent absoluut geen grenzen
DE BIJDRAGE ELINOR OSTROM
ondanks alle bovenstaande problemen bestaat de oplossing soms gewoonweg uit vrijwillige
coördinatie tussen de gebruikers van de gemeenschappelijke bron
om dit te bereiken moet worden voldaan aan de acht principes van Ostrom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
definieer duidelijke groepsgrenzen
pas de regels voor het gebruik van de bron aan de lokale omstandigheden aan
zorg ervoor dat diegene voor wie de regels gelden ook inspraak hebben
andere overheden moeten de aparte gemeenschap respecteren
ontwikkel een systeem, gedragen door de leden, om elkaar te controleren
gebruik escalerende sancties voor herhaaldelijke overtreders
zorg voor een toegankelijk en goedkoop systeem om conflicten te beslechten
bouw verantwoordelijkheid in van het individu tot het volledige systeem
hoe groter de groep, hoe moeilijker dit wordt, vandaar dat wereldwijde problemen van
gemeenschappelijke bronnen het lastigst zijn om op te lossen met vrijwillige samenwerking
centraal in de redenering van vrijwillige samenwerking staat het afstand nemen van de enge ‘homo
economicus’ en aandacht besteden aan lokaal vertrouwen
we nemen als voorbeeld een vissersdorpje waar de zaken slecht gaan, en de bewoners besluiten
collectief om duurdere netten te gebruiken om zo meer vangst te hebben en bovendien de jonge
vissen te laten ontsnappen zodat de populatie in stand blijft
vanaf dat moment kan de situatie twee kanten uitgaan
 indien de meeste vissers erop vertrouwen dat de anderen zich aan deze regel zullen houden
zullen velen de duurdere netten betalen, waardoor een samenwerking ontstaat
diegenen die niet meewerken zullen door deze nieuwe sociale norm al snel gestraft en
uitgesloten zullen worden, en uiteindelijk zal de lokale economie zich herstellen
 echter, indien de meeste vissers elkaar niet vertrouwen zullen velen blijven vissen met de
slechte netten omdat niemand wil betalen en zullen er zo goed als geen straffen zijn omdat
iedereen de regel overtreed, op deze manier blijft de economie zoals voordien
vertrouwen speelt dus een belangrijke rol en kan het verschil zijn tussen succes en mislukking
XX
Mededingingsbeleid
XX.I
De overheid als bewaker van competitie
de overheid heeft in onze maatschappij een duidelijke rol als waakhond over de concurrentie op de
markt, dit noemen we het MEDEDINGINGSBELEID
= overheidsingrijpen in de markt om competitie te bevorderen en misbruik van marktmacht tegen te
gaan met als doel het vergroten van efficiëntie en welvaart
mededingingsbeleid is nodig om het ontstaan van geconcentreerde marktmacht tegen te gaan omdat
dit het surplus ongelijk verdeeld en leidt tot een algemeen welvaartsverlies
de overheid probeert dus competitie te vrijwaren (omdat dit zorgt voor meer welvaartscreatie) en
tegelijk ook de consument te beschermen, wat impliceert dat men meer waarde hecht aan het
consumentensurplus
XX.II Competitie?
het is voor de mededingingsautoriteit (de overheid) belangrijk om te weten in welke markten de
grootste kans op concurrentieverstorende praktijken bestaat
waar moet de overheid op letten?
in eerste instantie kan men de mate van competitie in alle markten proberen meten, zoals we
hebben gezegd dat ABInBev 55% van de Belgische biermarkt in handen heeft, Alken-Maes 15%, enz.
deze marktaandelen worden meestal in een samenvattend cijfer bij elkaar gerbracht, een dergelijke
maatstaf noemen we een concentratie-index (p64 van de samenvatting)
de meest gebruikte maatstaf is de Herfindahl-index die inhoudt dat men de waarde van de index
bekomt door de gekwadrateerde marktaandelen van de bedrijven op te tellen
BEDRIJVEN
M
A
R
K
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HERFINDAHL
A
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0.10
B
30%
30%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0.20
C
55%
15%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
0.34
D
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.00
in deze Herfindahl tabel bekijken we drie markten met meerdere producenten en éen markt met
enkel een monopolist




in markt A heeft elke producent exact een tiende van de markt in handen, en bekomen we
een index van 0.10
in markt B hebben we twee grotere producenten met elk 30% marktaandeel en de rest bezit
elk 5%, dit geeft ons een index van 0.20
in markt C geven we de Belgische biermarkt weer, met als grootste spelers AbInBev en AlkenMaes, hier bedraagt de index 0.34
in de monopoliemarkt bedraagt de index zijn maximale waarde, namelijk 1.00
hieruit kunnen we de duidelijke conclusie trekken dat, hoe lager de index, hoe meer competitie in de
markt en hoe hoger de index, hoe minder competitie
de waarde van de Herfindahl-index zegt echter niet alles, dit kunnen we toelichten aan de hand van
het voorbeeld bij Bertrand-competitie in een duopolie (p66 van de samenvatting)
in zo’n markt zou de index 0.50 bedragen, wat insinueert dat er een te hoge concentratie is en te
weinig concurrentie, wat natuurlijk in dat geval niet klopt
daarom geeft de index eerder de kans op problemen weer in plaats van het bestaan van problemen
 een andere, meer directe indicatie van de competitie in een markt en het mogelijk verlies
van welvaart wordt gegeven door de mark-up, de mate waarin de prijs de MK overstijgt
de mark-up wordt echter nergens geregistreerd wat betekent dat overheden op basis van enorm
veel gegevens die zelf moeten proberen berekenen
 ten slotte is het ook zo dat de welvaartsmaximaliserende uitkomst gegarandeerd kan worden
door potentiële concurrentie, zonder dat die ook echt aanwezig is op de markt
voorbeeld: wanneer je een vlucht van Brussel naar Helsinki (Finland) wilt boeken zal je merken dat er
slechts éen vliegtuigmaatschappij die vlucht aanbiedt, namelijk Finnair
betekent dit dat Finnair een monopolie bezit op die markt?
neen, want de enige reden dat Finnair de enige aanbieder is op die markt is omdat er simpelweg te
weinig vraag is naar die bepaalde vlucht
indien Finnair zijn prijzen zou optrekken zou het interessant worden voor andere
vliegtuigmaatschappijen om ook vluchten naar Helsinki aan te bieden, maar tegen een lagere prijs,
en zo zou Finnair al zijn klanten verliezen
 dit is een voorbeeld van een betwistbare markt
het verschil met een monopolie is dat in deze markt de toetredingsbarrières beperkt zijn, er kunnen
andere vliegtuigmaatschappijen meedoen
een monopolist zoals Farys heeft een monopolie in Gent omdat geen enkel ander bedrijf zomaar
eventjes een volledige stad van waterleidingen kan voorzien
XX.III Efficiëntie?
COMPETITIE EN ALLOCATIEVE EFFICIËNTIE
een allocatief efficiënte marktuitkomst is een uitkomst waarbij de schaarse middelen optimaal
worden ingezet
bij perfecte concurrentie is het marktaanbod als het ware het geheel van de marginale kosten, de
marktvraag valt dan weer te interpreteren als het marginaal nut dat de consument hecht aan een
extra eenheid consumptie
in een markt van perfecte concurrentie zorgt de evenwichtsprijs ervoor dat de marginale kost en het
marginaal nut aan elkaar gelijk zijn, het is onmogelijk om door een wijziging in allocatie de welvaart
nog verder te verbeteren
perfecte concurrentie is dus efficiënt
COMPETITIE EN TECHNISCHE EFFICIËNTIE
Perfecte concurrentie
Monopolistische concurrentie
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
M
0
1
2
MO
3
vraag
4
MK
5
GTK
1
2
MO
3
vraag
4
MK
5
GTK
we vergelijken nog eens de marktuitkomst op lange termijn van perfecte concurrentie met die van
monopolistische concurrentie
twee verschillen die opvallen zijn de mark-up (gerelateert aan de allocatieve effciëntie) en de
capaciteitsbenutting (relevant inzake technische efficiëntie)
in hoofdstuk 13 stelden we vast dat in een markt met perfecte concurrentie een producent op lange
termijn opereert op zijn efficiënte schaal, hij produceert tegen minimale gemiddelde totale kost
dit is echter niet het geval voor de monopolistisch competitieve producent, die niet produceert tegen
een minimale GTK en dus onbenutte capaciteit heeft
indien hij zijn productie zou opvoeren zou de producent zijn GTK zien dalen, in tegenstelling tot een
producent in een markt van perfecte concurrentie, die zijn GTK zou zien stijgen
door zijn product te differentiëren geniet de monopolistisch competitieve producent bescherming
van competitie en kan hij overleven met een hogere prijs voor de consument, maar zonder winst
competitie bevordert dus de technische efficiëntie in de zin dat meer concurrentie een prikkel is om
dichter bij de optimale schaal te produceren, wat leidt tot een lagere prijs
minder differentiatie en dus meer competitie brengt ons van de rechter- naar de linkergrafiek
competitie en technische efficiëntie zijn ook gelinkt vanuit een ander perspectief
minder competitie betekent dat een producent meer marktmacht heeft en bijgevolg dus de
mogelijkheid om meer kosten af te wentelen op de consument
hierdoor is het mogelijk dat de stimulans minder groot is om aan kostenbeheer en -minimalisatie te
doen, dit noemen we managerial slack
Managerial slack
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
MO
3
vraag
MK
4
5
MK met managerial slack
de gebrekkige kostenbeheersing wordt hier weergegeven door een opwaarste verschuiving van de
marginale kosten
bovenop het allocatieve welvaartsverlies ten opzichte van perfecte concurrentie komt hier dus nog
een extra welvaartsverlies bij ter grootte van de grijze oppervlakte
COMPETITIE EN DYNAMISCHE EFFICIËNTIE
veel economen zijn het erover eens dat technologische vooruitgang een van de belangrijkste
motoren is voor langetermijngroei
de vraag is of onderzoek naar vooruitgang al dan niet toeneemt bij meer competitie
op deze vraag is nog geen eenduidig antwoord, maar we weten wel dat in markten met een
gemiddelde competitie het effect van competitie op innovatie het grootst is
XX.IV Concurrentieverstorende praktijken en hun impact
! kostenfuncties
uitleg en vooral grafieken bekijken op p473 in het boek
KARTELVORMING
zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 16 houdt kartelvorming in dat een aantal concurrenten
samenwerken om zich te gedragen als een monopolist en zo economische winst te realiseren
Kartel-effect
4,5
4
3,5
A
3
B
2,5
C
2
1,5
1
0,5
0
1
2
vraag
3
marktprijs
4
kartelprijs
kartelformatie laat de samenwerkende producenten toe de markthoeveelheid te beperken en de
prijs op te drijven, met diverse gevolgen
de consumenten verliezen B + C aan surplus en de producenten winnen B, er is dus een netto
welvaartsverlies ter waarde van C
MARKTSEGMENTATIE
marktsegmentatie houdt in dat bedrijven afspreken om elk enkel in de eigen markt activiteit te
ontwikkelen en niet toe te treden tot de markt van de andere
voorbeeld: Nintendo had beslist met zijn verdelers in Europa om de Europese markt op te splitsen in
alle verschillende landen, zodat Nintendo op die manier misbruik kon maken van de
betalingsbereidheid, preferenties,.. in elk land
zo was bijvoorbeeld de vraag naar games in Duitsland veel groter dan in het VK, waar men genoeg
alternatieven had voor games dankzij het Engels
bovendien verhinderde Nintendo dat de producten goedkoop werden aangekocht in het VK en dan
werden doorverkocht in Duitsland, tegen een prijs die natuurlijk veel lager was dan de prijs die
Nintendo oplegde
indien Nintendo dit niet had verhinderd, zou er in het VK een stijging van de vraag zijn ontstaan, met
een prijstijging tot gevolg, en in Duitsland een stijging van het aanbod, met dalende prijzen tot gevolg
dit proces noemen we ARBITRAGE
= bij het voorkomen van prijsverschillen tussen gescheiden markten een goed tegen een lage prijs
aankopen op de ene markt en tegen een hogere prijs verkopen op de andere markt om zo winst te
maken en een druk te zetten op beide markten die uiteindelijk zal leiden tot gelijke prijzen
Marktsegmentatie
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
MOdui
3
Vdui
4
MOvk
Vvk
5
MK
MISBRUIK VAN DOMINANTE POSITIE
producenten die een geweldig product ontwikkelen en dit naar de markt brengen kunnen vrij snel
een dominante positie opbouwen
dit is niet meteen een probleem, zolang de dominantie enkel de superioriteit van het product
weerspiegelt, maar de verleiding tot misbruik is echter groot
een voorbeeld is het beleid van Microsoft
het overgrote deel van computer- en laptopgebruikers vandaag werkt met Microsoft, wat het bedrijf
een dominante positie in de markt geeft
nu was het zo dat er al andere tekst- en dataprogramma’s waren vóórdat Word en Excel bestonden,
en toch zijn die programma’s vandaag volledig uitgestorven
Microsoft misbruikte namelijk zijn dominante positie door bij elke nieuwe update van Windows de
programmatie tot op het laatste moment af te schermen, waardoor andere programma’s altijd een
stuk later kwamen met hun update om compatibel te zijn met de nieuwe Windows
ondertussen begon Microsoft met het uitbouwen van Office, dat natuurlijk altijd samen werd
geüpdated met Windows waardoor mensen hiernaar overschakelden
XX.V Fusies en overnames – staatssteun
in dit deel bekijken we twee fenomenen die de Europese Commissie in haar rol als
mededingingsautoriteit opvolgt
FUSIES EN OVERNAMES
zowel fusies als overnames komen regelmatig voor, soms om bedrijven in dezelfde sector te
combineren, soms om in te stappen in een andere sector
vooral in het eerste geval leidt fusie of overname tot een nog sterkere concentratie van marktmacht
indien er bepaalde grenzen inzake marktaandeel en omzet (binnen de EU) overschreden worden, dan
MOET de fusie of overname gemeld worden aan de Europese Commissie, die dan al dan niet haar
goedkeuring zal geven
zelfs al gaat het om twee niet-Europese bedrijven, dan nog geldt deze regel zolang het gevaar
bestaat dat er een te grote machtsconcentratie ontstaat op de Europese markt
bedrijven argumenteren vaak dat een fusie of overname wordt gedreven door efficiëntiewinsten en
niet door een drang naar marktmacht
dit is het zogenaamde efficiëntie-argument en illustreren we in de volgende grafiek
Overname en het efficiëntie-argument
4,5
4
3,5
A
3
2,5
2
1,5
1
B
C
D
E
MK = GK
F
MK’ = GK’
0,5
0
1
2
vraag
3
prijs
prijs na fusie
4
5
prijs na toetreding
stel dat we een overname hebben van een bedrijf waardoor de gemiddelde kost daalt tot GK’, dit is
de efficiëntiewinst
bovendien kan het bedrijf na de overname zijn marktmacht gebruiken om zijn prijs op te schroeven
waardoor het consumentensurplus daalt met B+C
door de prijsverhoging en de daling van de gemiddelde kost neemt de winst van het bedrijf sterk toe,
voordien was de winst 0, nu bedraagt ze B+D
er is dus een welvaartsverlies ter grootte van C
in dit geval zou de Europese Commissie in het verleden wel ingegrepen hebben, maar tegenwoordig
wordt meer rekening gehouden met het effect van machtdynamiek
door de hoge prijs zullen immers meer producenten toetreden tot de markt waardoor de prijs weer
tot evenwicht zal komen en de consumenten B + C + D + E + F aan surplus zullen winnen
STAATSSTEUN
binnen de Europese Unie kunnen overheden teruggefloten worden voor het verlenen van
staatssteun aan ondernemingen, wat de competitie verstoord (bv. Ierland-Apple, 2016)
dit is vrij uniek in de wereld, omdat de meeste soevereine overheden zelf kunnen beslissen om al dan
niet bepaalde ondernemingen financieel te steunen
de EU heeft deze regelgeving om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en om te vermijden dat
ondernemingen onder constante bijdragen niet de stimulans meer hebben tot innovatie
staatssteun is in de Unie echter niet helemaal onmogelijk, het is namelijk wel toegestaan in
crisissituaties zoals bij natuurrampen, of een internationale bankencrisis
verder kan staatssteun ook belangrijk zijn om competitie in de toekomst te vrijwaren en ervoor te
zorgen dat er niet éen enkele dominante onderneming overblijft
XXI Ongelijkheid en herverdeling
kiezen voor hoger onderwijs is een prima keuze, omdat je in je latere loopbaan duidelijk meer zult
verdienen dan iemand die ongeschoold in de arbeidsmarkt stapt
en toch zullen deze twee verschillende lonen in het niets vallen vergeleken met het salaris van een
topvoetballer of een steracteur, ongelijkheid heeft dus niet alleen maar te maken met iemand zijn
opleidingsniveau
ongelijkheid kan te maken hebben met kenmerken waar een individu niets aan kan doen, denk maar
een geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, nationaliteit,..
maar, stel dat vrouwen meer inspanningen leveren op het werk dan mannen, dan zou het wel
aanvaard worden dat beide een verschillend loon zouden krijgen
de overheid kan distributief optreden om ongelijkheid tegen te gaan en zo een rechtvaardigere
verdeling te realiseren, vaak aan de hand van sociale zekerheid en belastingen
XXI.I Waarom verdient niet iedereen hetzelfde loon?
het is min of meer logisch dat er loonverschillen zijn, maar waarom zou dit bestaan tussen
bijvoorbeeld alle ongeschoolde werknemers?
ze zijn immers vrij om te kiezen waar ze gaan werken, dus indien bedrijf A een maandloon aanbiedt
van 1500 euro en bedrijf B een loon van 1800 euro, dan zou toch iedereen bedrijf A verlaten?
op lange termijn kunnen we inderdaad wel veronderstellen dat voor identieke jobs de lonen gelijk
zullen zijn in een perfect competitieve markt waar arbeiders vrij kunnen werken waar ze willen en
werkgevers vrij kunnen beslissen wie ze aanwerven tegen welk loon
merk op dat we hier uitgaan van meerdere sterke hypotheses




alle jobs zijn even attractief
verschil in loon is de enige onderscheidende factor
alle werknemers zijn even geschikt voor de job
de markt is perfect competitief
als men echter éen hypothese wegneemt, zal dit leiden tot economische ongelijkheid en dus
loonverschillen
1) COMPENSERENDE LOONSVERSCHILLEN
in realiteit is niet elke job even aantrekkelijk, er zijn jobs met zeer onaangename
werkomstandigheden zoals het verwerken van slachtafval
indien iedereen gelijke lonen zou krijgen zou natuurlijk iedereen kiezen voor de meest aangename
jobs, wat niet efficiënt is, want ook de minder aangename jobs moeten worden ingevuld
er is dus een loonverschil om deze werkomstandigheden te compenseren
2) VERSCHILLEN IN LEVENSDUURTE
voor exact dezelfde job ontvang je in de steden vaak meer dan op het platteland, dit is dikwijls te
verklaren door de hogere levensduurte in de steden
wie leeft in een omgeving met hoge huur- en parkeerprijzen, veel files, dure winkels,.. heeft een
hoger loon nodig dan iemand die dit niet heeft in zijn omgeving
het is echter ook belangrijk dat men in grote steden ook relatief goedkope regio’s heeft, omdat er
ook een deel laaggeschoolden leeft in de stad die niet altijd meekunnen in het duurdere leven
3) MENSELIJK KAPITAAL
bepaalde jobs vragen meer kennis en vaardigheden dan andere, en mensen die hiervoor jaren en
jaren studeren en ondertussen arbeidsinkomsten opgeven, willen hiervoor vergoed worden
dit ‘menselijk kapitaal’ doe je niet enkel op in het secundair en hoger onderwijs, maar ook op het
werk zelf, en in veel beroepen is het nodig dat men permanent investeert in een hoger kennisniveau
deze inkomensverschillen motiveren bepaalde mensen ook om veel te investeren in zichzelf en hun
menselijk kapitaal op te bouwen
als iedereen hetzelfde loon zou verdienen zou niemand nog gemotiveerd zijn om zijn menselijk
kapitaal uit te bouwen omdat hij toch sowieso hetzelfde zal verdienen als andere, terwijl dit
menselijk kapitaal van onschatbare waarde is voor de algemene vooruitgang
4) VAARDIGHEDEN EN SUPERSTARS
in bepaald beroepen zijn de lonen extreem hoog, en opvallend is dat deze beroepen meestal zeer
aantrekkelijk zijn, immers iedereen zou wel willen ruilen met topsporters of steracteurs
deze superstars werken in comfortabele omstandigheden, beschikken over een heel team aan
medewerkers en bepalen de evolutie van hun carrière volledig zelf
ze beschikken allen over uitzonderlijke talenten dat ze consistent verder ontwikkelen, maar zijn hun
extreme lonen wel adequaat; zijn Kevin de Bruyne, Leonardo Di Caprio en Elon Musk duizend keer
meer waard dan een doorsnee voetballer, acteur en bedrijfsleider?
de reden waarom hun lonen zo extreem hoog zijn is omdat superstars tegenwoordig allemaal globaal
zijn, iedereen wilt de matchen van Manchester City zien en de films van Di Caprio
wie naar de cinema gaat zal vaak kunnen kiezen uit een aanbod van bekende films met grote namen
en wie naar de bibliotheek gaat om een boek te kiezen zal vaak uitkomen bij werken van bekende
schrijvers die internationaal verkopen
de globaliteit zorgt ervoor dat deze superstars beroemd zijn en dus aan de top blijven
5) BARRIÈRES
in de fictieve wereld met identieke lonen is de markt competitief, wat onder meer inhoud dat er
geen toetredingsbarrières zijn tot beroepen
in de realiteit zien we deze barrières echter overal om bepaalde belangen te beschermen, het
kunnen opwerpen van barrières is een vorm van marktmacht
heel wat beroepen hebben bijvoorbeeld diplomavereisten, waar je zonder de geschikte diploma niet
kunt komen werken, laat staan solliciteren
naast diploma-gerelateerde barrières kan ook macht uitgeoefend worden door vakbonden
zij kunnen bijvoorbeeld hogere lonen eisen voor hun leden, wat voor de betrokken werknemers
interessant is, maar er kan ook werkgelegenheid verdwijnen
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Bedrijf B
loon
loon
Bedrijf A
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
arbeiders
vraag
aanbod
arbeiders
vraag
aanbod
aanbod2
stel dat we twee bedrijven hebben A en B, die elk 300 werknemers hebben aan een loon van 100
in bedrijf A slaagt een vakbond erin alle werknemers te verenigen en eist dat de lonen worden
opgetrokken naar 115
indien bedrijf A ingaat op de eis van de vakbond, zullen alle werknemers met een marginale
productiviteit lager dan 115 het bedrijf moeten verlaten, de vraag naar arbeid in een bedrijf is
immers een weergave van de arbeidsproductiviteit
door de hogere loon daalt het aantal werknemers dus tot 250
de 50 werklozen zullen nu een job gaan zoeken in bedrijf B (zonder vakbond) waar men plots te
maken heeft met een forse toename van het aanbod aan arbeid
de aanbodrechte van arbeid voor bedrijf B schuift dus op naar rechts, en omdat in bedrijf B ook
wordt tewerkgesteld in functie van arbeidsproductiviteit zal het loon bij 350 werknemers zakken
naar 90
XXI.II Discriminatie
DISCRIMINATIE EN LOONVERSCHILLEN
wanneer een groep mensen met de juiste arbeidsvoorwaarden toch minder mogelijkheden op de
markt heeft dan een andere groep, kan er sprake zijn van discriminatie
discriminatie heeft vaak te maken met kenmerken waar de persoon in kwestie niets aan kan doen,
klassieke voorbeelden zijn hogere werkloosheid bij allochtonen en lagere lonen voor vrouwen,
waarvan we een voorbeeld bekijken
Werkgever A
Werkgever B
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1
2
vraag
3
aanbod
4
aanbod2
1
2
vraag
3
aanbod
4
aanbod2
stel dat we twee bedrijven hebben, waarvan het ene bedrijf een werkgever heeft die vrouwen
discrimineert en besluit om alle vrouwelijke werknemers te ontslaan
door het lagere aanbod van arbeid bij A zal het loon stijgen, en omdat het aanbod van arbeid bij
werkgever B (die niet discrimineert) stijgt, zullen de lonen daar dalen, tot zover hetzelfde als de
vorige grafieken
echter, zodra al deze informatie algemeen bekend is, zullen mannelijke werknemers van werkgever B
gaan solliciteren bij werkgever A, omdat zij daar welkom zijn en de lonen hoger liggen
deze evolutie zal doorgaan tot beide werkgevers weer op hun oorspronkelijk niveau zitten, behalve
dat er bij A nu enkel mannen werken, en bij B mannen en vrouwen
 wat als de mannelijke werknemers niet willen samenwerken met vrouwen?
in dit geval heeft de werkgever drie opties
1. alle vrouwelijke werknemers ontslaan en geen vrouwen aanwerven
2. toch vrouwen aanwerven ondanks het vooroordeel van de mannelijke werknemers
3. alleen mannen aanwerven zonder vooroordelen
optie 2 en 3 vragen meer inspanningen van de werkgever en indien de werkgever actief is op een
zeer competetieve markt en geen extra kosten wil voor het aanwerven van werknemers is de kans
groot dat hij zal kiezen voor optie 1
ten slotte bestaat er ook zoiets als statistische discriminatie wat inhoudt dat men discrimineert
‘zonder vooroordeel’, zoals bijvoorbeeld geen vrouwen aanwerven omwille van zwangerschappen
deze vorm van discriminatie wordt soms echter als rationalisatie gebruikt van een vooroordeel
DISCRIMINATIE EN RECHTVAARDIGHEID
als we de lonen van mannen en vrouwen vergelijken, en die van blanken en niet-blanken, dan geldt
in de meeste westerse landen dat mannen en blanken meer verdienen
hier hoeft niet per se sprake te zijn van discriminatie, want tot op vandaag geldt nog steeds dat



mannen over het algemeen een hoger opleidingsniveau hebben
blanken meestal beter opgeleid zijn
vrouwen vaker kiezen voor een deeltijdse, of lageloontewerkstelling
we moeten ons echter wel de vraag stellen, of vrouwen en niet-blanken allemaal dezelfde kansen
hebben gekregen en of discriminatie er niet toch voor iets tussen zit
scholen kunnen bijvoorbeeld bepaalde leerlingen weren zodat enkel specifieke groepen toegang
hebben tot de ‘beste’ scholen
XXI.III Het meten van ongelijkheid en armoede
ONGELIJKHEID VAN WAT?
in het maatschappelijk debat gaat de meeste aandacht naar de inkomensongelijkheid, inkomens zijn
immers in alle landen beschikbaar en makkelijk te vergelijken
een alternatief voor de inkomensongelijkheid is de becijfering van de vermogensongelijkheid
deze maatstaf biedt informatie over de verdeling van economische rijkdom in de vorm van
woningen, gronden, aandelen,..
in de meeste landen is er echter geen sluitend systeem om alle totale vermogens te registreren
een derde alternatief is het becijferen van de ongelijkheid tot kansen of mogelijkheden tot
bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater,..
METING VAN ONGELIJKHEID
om de inkomensgelijkheid in een land globaal te beoordelen meten we in welke mate de
inkomensverdeling afwijkt van de perfect egalitaire verdeling
bij deze verdeling verdient 10% van de gezinnen precies 10% van het totale inkomen en 80% van de
gezinnen verdient 80% van het inkomen
indien de verdeling niet perfect egalitair is (bijna altijd) zijn deze cijfers afwijkend
op de volgende grafiek rangschikken we eerst alle gezinnen op de horizontale as
de gezinnen met het laagste inkomen staan links, en het hoogste inkomen vinden we uiterst rechts
een cumulatief aandeel van 60% betekent dus dat het totale inkomen van 60% van de gezinnen
beschouwd wordt en zijn de inkomens van de 40% rijkste gezinnen dus niet opgenomen
door aan elk cumulatief aandeel van de gezinnen het cumulatieve inkomen te koppelen vinden we de
Lorenz-curve van een land
de stippellijn geeft de perfect egalitaire verdeling weer
Lorenz-curve voor België (2015)
cumulatief aandeel van het inkomen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
cumulatief aandeel van de bevolking
Lorenz-curve
hoe groter de oppervlakte tussen de Lorenz-curve en de perfecte egalitaire curve, hoe groter de
inkomensongelijkheid in dat land
een populaire maatstaf om de inkomensongelijkheid te meten op basis van de Lorenz-curve is de
Gino-coëfficiënt, die we berekenen door de oppervlakte tussen de curve en de lijn te delen door de
totale oppervlakte onder de lijn
bij een perfect egalitaire verdeling is de Gino-coëfficiënt gelijk aan 0, in een economie waar slechts
éen enkel gezin het volledige staatsinkomen verdient is de coëfficiënt gelijk aan 1
in België bedroeg in 2015 de Gino-coëfficiënt 0.262
in heel wat analyses over inkomensongelijkheid wordt ook gekeken naar het aandeel in het totale
inkomen per kwintiel (groep van 20% van de inkomens) gerangschikt van laag naar hoog
KWINTIELEN
1995
2000
2005
2010
2015
eerste
8
9
9.1
9.1
9.2
tweede
14
14
13.7
14.1
14
derde
18
17
17.8
18.2
18.4
vierde
23
21
22.4
23.1
23.2
vijfde
38
39
36.9
35.5
35.2
zo kunnen we bijvoorbeeld aflezen dat de armste 20% van de bevolking langzaam een groter aandeel
van het inkomen is aan het innemen en dat de rijkse 20% meer is aan het afstaan
in België is dus zeker geen slechte evolutie aan de gang, maar we zijn nog ver verwijderd van een
perfect egalitaire verdeling
bij alle analyses op basis van fiscale gegevens in België moeten wel wat beperkingen worden vermeld
1. België is een land met een aanzienlijk informele economie, wat wil zeggen dat er in
verschillende sectoren veel aan zwartwerk wordt gedaan
aangezien deze gegevens niet worden geregistreerd en vooral laaggeschoolden aan
zwartwerk doen kunnen we ervan uitgaan dat de cijfers in de eerste twee kwintielen hoger
zijn dan te fiscale gegevens suggereren
2. ons systeem van sociale bescherming kent voordelen toe aan lagere en middeninkomens die
niet worden opgenomen in de fiscale statistieken
zo kunnen zij bijvoorbeeld een woning huren tegen 200 euro per maand terwijl de marktprijs
800 euro is, maar dit wordt niet meegerekend in de tabel
3. bepaalde inkomens, zoals kindergeld, worden niet belast en niet meegerekend
een alleenstaande moeder met vier kinderen kan een laag fiscaal inkomen hebben maar
dankzij het kindergeld is haar totale inkomen een stuk groter
4. hogere inkomens genieten ook van voordelen die niet zijn verwerkt in onze analyse
zo telt België relatief veel bedrijfswagens, waarvoor de werknemers slechts zeer beperkt
fiscaal belast worden
5. mensen met hogere inkomens maken tevens relatief meer gebruik van sterk gesubsidieerde
activiteiten zoals cultuur en onderwijs
als kinderen van hoge inkomensgezinnen dus studeren aan de universiteit betalen ze slechts
een fractie van de werkelijke maatschappelijke kost dankzij subsidies voor de universiteit
METING VAN ARMOEDE
informatie over inkomensongelijkheid is belangrijk, maar in het maatschappelijk debat wordt ook
vaak aandacht besteed aan armoede
we maken twee onderscheiden, relatieve armoedemaatstaven en absolute armoedemaatstaven
o
armoede kan relatief gemeten worden, zoals bijvoorbeeld vergelijken met een bepaald
percentage van het mediaaninkomen van een land
al wie dan onder die grens zit is ‘arm’
o
absolute armoede of ‘ernstige materiële deprivatie’ is van toepassing als men minstens 4 van
deze 9 elementen niet heeft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
huur of courante rekeningen kunnen betalen
woning degelijk kunnen verwarmen
onverwachte uitgaven kunnen doen
om de twee dagen vlees, vis of een proteïnerijk alternatief eten
een week vakantie nemen per jaar
eigen wagen kunnen kopen
wasmachine kunnen kopen
kleurentelevisie kunnen kopen
telefoon kunnen kopen
XXI.IV Perspectieven over ongelijkheid
in het debat over ongelijkheid is het belangrijk om te benadrukken dat bepaalde maatschappelijke
fenomenen op termijn een grote impact kunnen hebben
zo begon na 1960 de economische emancipatie van de vrouw waardoor de inkomensongelijkheid
tussen éen- en tweeverdienersgezinnen is gestegen
binnen de tweeverdieners is er ook een economische ongelijkheid, die op termijn nog zal vergroten
bovendien neemt het aantal alleenstaanden in onze maatschappij ook toe, en de
inkomensongelijkheid tussen de rijkere tweeverdieners en alleenstaanden is enorm
verder kan migratie ook een invloed hebben, als er bijvoorbeeld veel ongeschoolden toekomen in
een land met lagere inkomens zal de armoede en ongelijkheid ook stijgen
economische ongelijkheid kan altijd in twee richtingen werken; ofwel zorgt de ongelijkheid ervoor
dat mensen zich gaan inspannen om op de sociale ladder te klimmen, ofwel zorgt dit voor
demotivatie bij de armere bevolking, wat de economische groei tegengaat
een opvallende analyse over inkomens en ongelijkheid werd opgesteld door Branko Milanovic, een
analyse weergegeven in een grafiek die we de ‘olifantfiguur’ noemen (p506-507 in het boek)
XXI.V Herverdelingsbeleid
op vlak van verdeling kan de overheid ingrijpen en een verdeling van inkomens en kansen trachten te
realiseren die rechtvaardiger wordt geacht
het is belangrijk om te zien dat de overheid hier niet ingrijpt uit allocatieve overwegingen, maar uit
distributieve overwegingen (zie p73 van de samenvatting)
er is hier dus geen sprake van marktfaling, maar van onrechtvaardigheid (normatief oordeel)
IS ER EEN ROL VOOR DE OVERHEID?
een te grote ongelijkheid zou ingaan tegen de maatschappelijke perceptie van een faire verdeling van
de welvaart, en bovendien is herverdeling economisch efficiënt
stel dat Jan een jaarlijks netto-inkomen heeft van 350.000 euro en Piet een inkomen van 25.000
de overheid kan dan bijvoorbeeld 15.000 euro belasten op het inkomen van Jan, die daar weinig van
zal merken, maar die 15.000 euro zal een wereld van verschil maken voor Piet
het marginaal nut van geld is laag voor diegenen die rijk zijn, maar het marginaal nut is veel groter
voor de mensen die weinig verdienen, herverdeling zorgt dan ook voor een toename van het totale
nut in de maatschappij, waar vooral utilitaristen voor pleiten
! herverdelen is echter niet noodzakelijk fair
stel dat Jan een IT-consultant is en 70 uur per week werkt en Piet niet werkt, want hij haalt zijn
inkomen uit de huur van appartementen waarvan de waarde een miljoen overstijgt
is het dan fair om het inkomen van iemand die hard werkt af te nemen en te schenken aan iemand
die niet werkt en een groter vermogen heeft?
bepaalde filosofische strekkingen zoals het libertarisme stellen dat de overheid het recht niet heeft
om te herverdelen, want indien de markt aan iedereen gelijke kansen biedt en geen barrières
opwerpt, dan is de uitkomst van deze markt per definitie fair
WELK BELEID?
er zijn heel wat manieren waarop de overheid de ongelijkheid tracht te beperken
we maken eerst een onderscheid tussen ex ante en ex post maatregelen

ex ante: maatregel is genomen voordat de markt werkt
bijvoorbeeld de leerplicht tot 18 voordat men op de arbeidsmarkt mag werken

ex post: maatregel is genomen nadat de marktwerking heeft plaatsgevonden
bijvoorbeeld: progressieve belastingen om de hogere inkomens meer te belasten
een tweede onderscheid dat we maken betreft het type beleidsmaatregel dat de overheid toepast
om ongelijkheid tegen te gaan
 we onderscheiden belastingen, sociale zekerheid en collectieve voorzieningen
1) op de eerste plaats beïnvloedt de overheid de ongelijkheid aan de hand van progressieve
belastingen, wat inhoudt dat mensen met een hoger inkomen meer betalen
de ongelijkheid na de belasting zal dus kleiner zijn dan ervoor
2) in de meeste westerse landen bestaat er tegenwoordig een systeem van sociale zekerheid dat
dingen omvat zoals kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen, enzovoort
al deze elementen worden collectief verzekerd, met het oog op ongelijkheid, dus wie rijk is betaalt
meer aan het sociale zekerheidssysteem, wie arm is betaalt minder en iedereen heeft gelijke toegang
tot de sociale zekerheid
3) ten slotte investeren overheden ook vaak in collectieve voorzieningen, zoals onderwijs, parken,
riolering, werken, openbare wegen,..
door iedereen gratis (of aan lage kost) gebruik te laten maken van deze voorzieningen probeert de
overheid de ongelijkheid terug te dringen
dit kan echter ook misgaan, wat we omschrijven met het zogenaamde Mattheuseffect, wat inhoudt
dat de distributieve maatregel de meeste voordelen schenkt aan de mensen met een hoger inkomen
Deel 7: Macro-economische concepten
XXIII Beschrijvende macro-economie
XXIII.I Introductie
men is zich er sinds lang van bewust dat economische activiteit schommelingen doormaakt, perioden
van hoge activiteit worden afgewisseld met perioden van lage activiteit
de maatstaf voor economische activiteit op macro-economisch niveau die wij gebruiken is het BBP
= het bruto binnenlands product is de totale toegevoegde waarde die geproduceerd wordt door
economische activiteit binnen een bepaalde geografische entiteit gedurende een bepaalde periode
in de EU mag het begrotingstekort van de lidstaten bijvoorbeeld niet meer bedragen dan 3% vh BBP
XXIII.II De economische kringloop
het idee van de economische kringloop uit Deel 1 illustreert dat de economische activiteit en dus ook
het BBP kan worden gevat door drie benaderingen



de productiebenadering
de inkomstenbenadering
de bestedingsbenadering
toegevoegde waarde gerealiseerd door de productie van goederen en diensten genereert immers
inkomen voor de eigenaars van de productiefactoren arbeid en kapitaal
dit inkomen wordt op zijn beurt weer gebruikt voor bestedingen, dus de vraag naar goederen en
diensten, wat op zijn beurt ook weer productie vereist
omdat elke productie van toegevoegde waarde leidt tot een inkomen, en elk inkomen tot een
besteding, leidt de berekening van het BBP volgens elke benadering tot dezelfde uitkomst
BOER
(graan)
TW = 100
output = 100
MOLENAAR
(meel)
input = 100
BAKKER
(brood)
CONSUMENT
TW = 200
output = 300
input = 300
TW = 400
output = 700
finale consumptieve besteding = 700
in een eenvoudige economie waar enkel brood wordt geproduceerd en geconsumeerd, zonder
andere producten, een overheid en het buitenland is dit de PRODUCTIEKETEN
= een beschrijving van alle schakels in het productieproces van een grondstof tot het afgewerkte
product of finale product
in deze economie verkoopt de boer zijn graan aan de molenaar, die er meel van maakt, voor de
molenaar is het graan dus een INTERMEDIAIR GOED
= een goed dat nog minstens éen productiebewerking moet ondergaan om omgezet te worden in
finale goederen, vooraleer ze geconsumeerd kunnen worden
de molenaar verkoopt dan zijn meel aan de bakker, die er op zijn beurt brood van maakt, het meel is
voor de bakker dus een intermediar goed
elk van deze mensen heeft bijgestaan met een TOEGEVOEGDE WAARDE
= de marktwaarde van de output min de marktwaarde van de daarvoor aangekochte intermediaire
goederen, het is dus alle waarde die tijdens het productieproces wordt toegevoegd
de totale toegevoegde waarde (het BBP) in dit productieproces is 700 (100+200+400)
belangrijk is om op te merken dat niet alle bestedingen in de economie in rekening worden
genomen, maar enkel de finale bestedingen
het opnemen van de intermediaire bestedingen van de molenaar en de bakker zou immers leiden tot
dubbeltellingen (1100)
XXIII.III Bruto binnenlands product
in de realiteit is de economie vanzelfsprekend veel complexer dan dit simpele voorbeeld, echter
essentieel is dat het denkkader om het BBP te berekenen altijd volgens die tabel gebeurt
we bekijken nu het BBP vanuit de drie verschillende benaderingen
1) DE PRODUCTIEBENADERING
het BBP volgens de productiebenadering is de som van alle toegevoegde waarde geproduceerd door
de inzet van arbeid/kapitaal van een bepaalde regio in een bepaalde periode
deze toegevoegde waarde wordt deels gerealiseerd bij bedrijven, die goederen en diensten
produceren en verkopen, maar ook door de overheden en gezinnen
dienstverlening door de overheid, zoals politie, rechtbanken, milieubeleid, wegenvoorziening,.. vergt
immers ook inzet van arbeid en kapitaal en realiseert dus toegevoegde waarde
activiteiten in het gezin, zoals de was doen, kinderen opvoeden,.. vereist ook inzet van arbeid en
kapitaal en genereert eveneens toegevoegde waarde
het BBP is volgens de productiebenadering dus gelijk aan
BBPproductie = TWbedrijven + TWoverheden + TWgezinnen
niet elk van deze soorten toegevoegde waarde is echter even makkelijk meetbaar en de nationale
boekhouder wordt dan ook met enkele problemen geconfronteerd
 bij bedrijven is dit het makkelijkst, die moeten immers jaarlijks hun rekening neerleggen bij
de Nationale Bank, op basis waarvan het BBP wordt berekend
merk evenwel op dat zelfs hier fouten kunnen inzitten, omdat er ook bedrijven in het zwart werken
 bij de overheid ligt de berekening van de toegevoegde waarde moeilijker
hun goederen en diensten worden niet op de markt verkocht en voor de publieke goederen bestaat
er zelfs geen markt
vele goederen van de overheid worden gratis voorzien, en voor anderen betaalt de consument
slechts een fractie van de marginale kost
de truc die de nationale boekhouders gebruiken om de toegevoegde waarde van overheidsdiensten
te bepalen bestaat erin de TW gelijk te stellen aan de uitbetaalde lonen van overheidswerknemers
dit kan leiden tot een overschatting van de TW, als de overheid inefficiënt werkt en haar diensten
van slechte kwaliteit zijn, of tot een onderschatting, als de overheid hoog gewaardeerde publieke
goederen en diensten voorziet
 het grootste probleem ligt bij de berekening van de TW van de gezinnen
niet enkel gaat het hier om diensten die niet op de markt worden verkocht, maar ook om diensten
waar geen loon tegenover staat
om die reden wordt huishoudelijke arbeid niet opgenomen in het BBP en is TWgezinnen = 0
dit betekent ook dat het vergelijken van BBP tussen verschillende landen heel problematisch is,
omdat in bepaalde landen de gezinnen het zwaarst doorwegen
2) DE INKOMENSBENADERING
het BBP volgens de inkomensbenadering is de som van alle inkomens verworven uit de inzet van
arbeid en kapitaal van een bepaalde regio in een bepaalde periode
aangezien de economie een gesloten kringloop is leidt elke productie van toegevoegde waarde ook
tot een inkomen voor de productiefactoren arbeid en kapitaal
we kunnen een onderscheid maken tussen het inkomen uit arbeid (loon, wedde) en het inkomen uit
kapitaal (rente, dividend)
bedrijven keren niet hun hele toegevoegde waarde uit aan arbeid en kapitaal want er stroomt
indirect een deel naar de overheid (indirecte belastingen: BTW en accijnzen)
bovendien ontvangen bedrijven omgekeerd ook subsidies van de overheid, dit heeft als gevolg dat de
omzet op twee manieren berekend kan worden
o
o
tegen marktprijzen (inclusief indirecte belastingen en subsidies)
tegen factorkosten (exclusief indirecte belastingen en subsidies)
BBPinkomen = BBPfactorkosten + Tindirect
= Yarbeid + Ykapitaal + Tindirect
BBPinkomen is hier tegen marktprijzen, omdat deze het vaakst wordt gebruikt
3) DE BESTEDINGSBENADERING
het BBP volgens de bestedingsbenadering is de som van alle bestedingen aan finale goederen en
diensten van een bepaalde regio binnen een bepaalde periode
de bestedingen aan finale goederen omvatten




consumptieve bestedingen van de gezinnen = C
consumptieve bestedingen van de overheid = G
bruto-investering door bedrijven, gezinnen en overheden = I
netto-export (verschil tussen de export X en import M) = NX
BBPbestedingen = C + I + G + (X – M)
= C + I + G + NX
de eerste drie elementen CIG worden de binnenlandse vraag genoemd
 de gezinsconsumptie C omvat de bestedingen van gezinnen voor de aankoop van goederen
en diensten, in principe zijn dit enkel goederen die dat zelfde jaar ook verbruikt worden
goederen die meerdere jaren meegaan zijn investeringsgoederen, maar het onderscheidt is
moeilijk te maken, vandaar dat de meeste goederen die langer meegaan dan een jaar ook
worden meegerekend als consumptieve bestedingen
 bruto-investeringen I verwijzen naar bestedingen aan goederen die niet huidig jaar, maar ook
in de toekomstige jaren gebruikt kunnen worden
bruto-investeringen gebeuren door bedrijven (machines, gebouwen, materiaal), overheden
(wegen, bruggen) en gezinnen (huizen)
we onderscheiden drie soorten bruto-investeringen
o
o
o
uitbreidingsinvesteringen
verhoging van de kapitaalvoorraad
vervangingsinvesteringen
bestaande kapitaalvoorraad in stand houden (depreciatie tegengaan)
voorraadinvesteringen
wanneer een bedrijf een deel van de productie niet verkoopt of teveel inputs
aankoopt voor zijn productie
 de bestedingen van de overheid G omvatten de ambtenarenlonen en de bestedingen van de
overheid voor de aankoop van goederen en diensten
het laatste bestedingselement, de netto-export NX, heeft te maken met het buitenland
 de export X meet de bestedingen van het buitenland in ons land
dit kan gaan om Belgische bedrijven die goederen verkopen aan het buitenland of om buitenlandse
consumenten die hier goederen of diensten kopen
 de import M meet de bestedingen van ons land voor de aankoop van goederen en diensten
ILLUSTRATIE VOOR BELGIË
tekst en tabel bekijken op p539-540 in het boek
XXIII.IV Van product naar inkomen
het BBP voorziet informatie over hoeveel er binnen een geografische entiteit wordt geproduceerd,
het is dus bij uitstek een territoriaal gegeven
daarom dat we even aandacht besteden aan het verband tussen productie in een bepaald land en
het inkomen verworven door de inwoners ervan
we moeten hierbij drie correcties maken
 ten eerste moeten we ermee rekening houden dat niet alle inkomens van een land worden
gerealiseerd binnen de landsgrenzen
het deel dat buiten de landsgrenzen word verdiend noemen we het internationaal factorinkomen (FI)
een Belg kan bijvoorbeeld werken voor een bedrijf in Nederland of er aandelen van bezitten, zo
ontstaat er een inkomen factorinkomen (IFI)
omgekeerd kan een Nederlander ook in België werken en hier geld verdienen, dan is er sprake van
een uitgaand factorinkomen (UFI)
het verschil tussen beide is het netto-factorinkomen (NFI)
NFI = IFI – UFI
als het NFI positief is, dan verdient dit land meer in het buitenland door inzet van arbeid en kapitaal
dan het buitenland hier verdient, en vice versa
deze eerste correctie levert ons het bruto nationaal inkomen (BNI)
BNI = BBP + NFI
 de tweede correctie heeft te maken met depreciatie (D)
tijdens het productieproces treedt er immers slijtage op en er moet altijd een deel van het BBP
worden ingezet om deze slijtage tegen te gaan
met andere woorden, met moet vervangingsinvesteringen toepassen om de bestaande
kapitaalvoorraad op peil te houden
met de tweede correctie maken we de stap van een brutoconcept naar een nettoconcept, namelijk
het netto nationaal inkomen (NNI)
NNI = BNI – D
= BBP + NFI – D
 de derde en laatste correctie heeft te maken met giften aan en uit het buitenland die we
internationale transfers (TR) noemen
meestal gaat dit om geld voor ontwikkelingssamenwerking of geld dat wordt overgemaakt aan
familieleden in het buitenland
belangrijk is dat het hier gaat om betalingen zonder tegenprestatie
inkomende transfers worden aangeduid met ITR, uitkomende met UTR, nettotransfers zijn gelijk aan
het verschil tussen beide
NTR = ITR – UTR
na deze correctie komen we tot het netto nationaal beschikbaar inkomen (NNBI)
NNBI = NNI + NTR
= BBP + NFI – D + NTR
als we het BBP vervangen door de som van alle bestedingen komen we tot het volgende
NNBI = C + I – D + G + X – M + NFI + NTR
-
aangezien de bruto-investeringen I ook de vervaningsinvesteringen D omvatten, kunnen we
dit herleiden tot de netto-investeringen (Inetto = I – D)
-
bovendien kunnen we alle verbanden met het buitenland samennemen, wat de lopende
rekening van de betalingsbalans (LR) wordt genoemd (LR = X – M + NFI + NTR)
deze lopende rekening geeft weer hoeveel het land netto aan inkomen verdiend in het buitenland
als we deze twee elementen verwerken in de definitie van NNBI komen we tot dit
NNBI = C + Inetto + G + LR
XIII.VI Gebruik van het BBP
het BBP is een veelgebruikte maatstaf om vergelijkingen te maken, tussen landen enerzijds en
verschillende periodes in de tijd anderzijds
we mogen het BBP echter niet ‘zomaar’ vergelijken, er moeten enkele correcties worden vermeld
GROTE EN KLEINE LANDEN
we kunnen het BBP gebruiken om welvaart van verschillende landen te vergelijken, en we beginnen
met twee landen met dezelfde munt, Frankrijk en België
BBP
INWONERS
BBP PER CAPITA
frankrijk
2.183.631 miljoen euro
64.611.585
33.768
belgië
409.768 miljoen euro
11.162.172
36.710
het Franse BBP is een stuk groter dan het Belgische, maar Frankrijk heeft ook veel meer inwoners,
wat ervoor zorgt dat het BBP per capita net iets kleiner is dan in België
= het BBP per inwoner van een land is het BBP gedeeld door het aantal inwoners
deze maatstaf geeft inzicht in de grootte van het inkomen per inwoner, wat net iets meer is in België
GROEI VAN HET BBP
het BBP wordt ook gebruikt om de groei van de economische welvaart te meten, hier vergelijken we
dus doorheen de tijd
we nemen twee fictieve landen, Statostan en Paesistan, om een voorbeeld uit te werken
PER CAPITA
PAESISTAN
STATOSTAN
JAAR 1
JAAR 2
JAAR 1
JAAR 2
aantal broden
10
10
10
15
prijs ve brood
2
3
2
2
BBPN
20
30
20
30
BBPR
20
20
20
30
in deze economie veronderstellen we dat er geen intermediaire inputs zijn voor brood, wat betekent
dat de TW gelijk is aan de prijs van het brood en het BBP gelijk aan de prijs maal de hoeveelheid
dit wordt weergegeven met het nominaal BBP (BBPN) of het BBP in lopende prijzen
het BBPN is in beide landen met 50% gestegen en in Paesistan is dit duidelijk te wijten door een
stijging van de broodprijs van 2 euro naar 3 euro terwijl we dit in Statostan kunnen toewijzen aan de
gestegen broodproductie
hier is er echter iets fout, want economische activiteit gaat over de hoeveelheid, en absoluut niet
over de prijs, en hier maakt het BBPN geen onderscheid
de oplossing is de prijsevolutie buiten beschouwing laten, hiervoor kijken we niet langer naar het
nominaal BBP maar wel naar het reële BBP (BBPR) of het BBP in constante prijzen
het reële BBP neemt enkel hoeveelheidswijzigingen in rekening, terwijl de prijzen constant worden
gehouden, waar we wel een basisjaar voor moeten kiezen
in ons voorbeeld namen we jaar 1 als basisjaar, en evalueerden we de andere jaren (hier enkel jaar 2)
aan de hand van dit basisjaar
in principe kan elk jaar het basisjaar zijn, maar in de realiteit kiest men meestal voor een ‘stabiel’ jaar
dat geen extreme prijswijzigingen heeft meegemaakt
het reële BBP wordt berekend door de hoeveelheden te nemen in elk jaar en die te
vermenigvuldigen met de prijzen van het basisjaar, dit proces noemen we deflateren
om de economische groei van een land weer te geven gebruiken we dus het BBPR
VERGELIJKING VAN HET BBP TUSSEN LANDEN MET EEN VERSCHILLENDE MUNT
een derde moeilijkheid bij het vergelijken van het BBP is het feit dat landen soms een verschillende
munteenheid gebruiken voor de berekening van hun BBP
we werken opnieuw met een volledig fictief voorbeeld
PER CAPITA
ZARMERICA
RICHERICA
aantal broden
40
50
prijs van een brood
5 zara
20 dollar
BBP per capita
200 zara
1.000 dollar
om het BBP van beide landen te vergelijken zullen we het in dezelfde munteenheid moeten
uitdrukken, dus maken we gebruik van de wisselkoers van de zara = DE NOMINALE WISSELKOERS
= de prijs van een munt uitgedrukt in de eenheid van een andere munt op een bepaald moment
stel dat de nominale wisselkoers $2 bedraagt, dus WKZ in $ = $2/Z, of simpelweg, 1 zara is 2 dollar
dit betekent dus dat het BBP in Zarmerica 400 dollar bedraagt, wat dus wilt zeggen dat de
economische activiteit 60% lager ligt dan in Richerica
dit is echter veel meer dan de verhouding van het totaal aantal geconsumeerde broden, waarvan het
verschil tussen beide landen slechts 20% is
de berekeningswijze met de nominale wisselkoers zorgt dus voor een foute inschatting
het probleem is dat de koopkracht van een Zarmericaan te klein wordt ingeschat, je kunt namelijk
met 200 zara 40 broden kopen, maar als je die 200 zara inwisselt voor 400 dollar, kun je maar 20
broden meer kopen
dit is een aangename situatie voor de Richericanen, want hun dollar is overgewaardeerd, maar het is
vervelend om het BBP objectief te vergelijken
om dit probleem op te lossen worden landen niet vergeleken aan de hand van de nominale
wisselkoers, maar men maakt gebruik van een wisselkoers die ervoor zorgt dat de consumptie in
beide landen even duur is
dit noemen we de koopkrachtpariteitswisselkoers of de PPP-wisselkoers (purchasing power parity)
= de verhouding tussen de kostprijs van een bepaalde goederenbundel in het ene land en de kostprijs
van diezelfde bundel in het andere land
de koopkrachpariteitswisselkoers van de zara is de kostprijs van een bepaalde goederenbundel in
Richerica gedeeld door de kostprijs van diezelfde bundel in Zarmerica
WKZ in $, PPP = PD / PZ
= 20$ / 5Z = 4$/Z
indien de koopkrachtspariteitswisselkoers wordt gebruikt is 1 zara gelijk aan 4 dollar en zal de
economische activiteit maar 20% lager zijn, wat wel klopt
XIII.VII Inflatie
toen we de groei van het BBP bekeken werd verwezen naar de noodzaak tot deflateren (vorige pag),
dat wil zeggen dat we prijsevoluties, dus inflatie en deflatie, buiten beschouwing laten


INFLATIE: stijging van het algemeen prijsniveau
DEFLATIE: daling van het algemeen prijsniveau
we kunnen niet spreken van inflatie of deflatie als bepaalde goederen duurder/goedkoper worden,
maar andere goederen juist andersom
we spreken pas over inflatie/deflatie wanneer het algemene prijspeil van een korf
consumptiegoederen (de consumptieprijsindex) stijgt/daalt of als de prijs van alle goederen en
diensten in de economie stijgt/daalt (impliciete BBP-deflator)
INFLATIE VAN HET BBP
inflatie is moeilijk te berekenen wanneer er meerdere goederen en diensten bestaan
we nemen opnieuw een fictief voorbeeld erbij om dit te illustreren
PAESILAND
PER CAPITA
JAAR 1
JAAR 2
aantal broden
10
12
prijs van een brood
2
3
aantal liter water
4
5
prijs van een liter water
1
1.2
BBPN
24
42
BBPR
24
29
impliciete BBP-deflator
100
144.83
stel dat er in ons fictieve land Paesiland twee goederen worden geproduceerd, water en brood
de broodprijs neemt toe met 50%, de waterprijs met 20%, waardoor het nominale BBP in jaar 2
groter is dan het reële BBP, omdat hiervoor enkel de prijsverschillen meetellen
deze observatie leidt tot een eerste manier om prijsevolute te meten: de impliciete BBP-deflator
= de verhouding tussen het nominale en het reële BBP
impliciete BBP-deflator =
BBPN
BBPR
x 100
in Paesiland is er dus een stijging van de prijsindex met 44.83% (gewogen gemiddelde van 50 en 20)
wat betekent dat alle meegerekende goederen in het BBP 44.83% duurder zijn geworden
INFLATIE VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN
een tweede manier om inflatie te meten is niet gebaseerd op alle goederen en diensten, maar
slechts op de geconsumeerde goederen en diensten
het is immers belangrijk om te weten hoe de prijzen van consumptiegoederen evolueren
de prijsindex die we hier gebruiken is de consumptieprijsindex (CPI)
= de gewogen gemiddelde prijsevolutie van de consumptieprijzen waarbij de gewichten van elk goed
bepaald worden door het aandeel dat dit goed inneemt in het budget van de gemiddelde consument
formule niet kennen?
indien men in Paesiland 60% van het buget spendeert aan brood en 40% aan water dan zal de CPI in
jaar 2 gestegen zijn van 100 naar 138
het verschil met de impliciete BBP-deflator is te wijten aan het gebruik van andere gewichten
PROBLEMEN MET INFLATIE
het is een feit dat prijzen stijgen, maar indien deze procentueel gelijk stijgen met het minimale loon,
verandert er reëel eigenlijk niets
wat is dan eigenlijk het probleem met inflatie?
1. inflatie kan zorgen voor een verstoring van de signaalfunctie van prijzen
we zagen reeds hoe economische agenten hun beslissingen baseren op relatieve prijzen, de
prijsverhoudingen tussen producten
inflatie maakt het echter moeilijk om een relatieve prijsstijging te onderscheiden van een
algemene prijsstijging, die elkaar soms tegenspreken
hierdoor kan het gebeuren dat economische agenten suboptimale beslissingen nemen, die
myopie (bijziendheid) worden genoemd
dit betekent concreet dat economische agenten hun beslissingen teveel baseren op
nominale grootheden, en niet op relatieve grootheden
2. inflatie zorgt ervoor dat de koopkracht van vaste nominale inkomens daalt
bij inflatie daalt de waarde van het vermogen van een schuldeiser van een vast nominaal
bedrag en omgekeerd is het in het voordeel van de schuldenaar want die ziet zijn koopkracht
die hij moet opgeven steeds meer dalen
wanneer zich inflatie voordoet, wordt een vast bedrag elk jaar minder waard
3. een derde probleem heeft te maken met het feit dat inflatie niet volledig voorspelbaar is
wanneer economische agenten een beslissing nemen over de toekomst baseren ze zich op
de prijsverwachtingen
wanneer deze verwachtingen echter niet uitkomen door inflatie, zal de economische agent
zijn contract willen herzien
een opstoot van inflatie kan ertoe leiden dat economische agenten minder geneigd zijn
contracten af te sluiten, wat de economische activiteit ondermijnt
4. er bestaat ook zoiets als hyperinflatie, of extreem hoge inflatie
wanneer een land hiermee wordt geconfronteerd, ondermijnt dit de functie van geld als
ruilmiddel en wordt economische activiteit sterk bemoeilijkt
hierdoor gaan economische agenten vaak overgaan tot het gebruik van een andere munt,
ruilhandel of zelfs volledige zelfvoorziening, met alle welvaartsgevolgen van dien ten gevolge
van de verloren voordelen van handel
5. ten vijfde zorgt inflatie ook nog eens voor aanpassingskosten
zo moeten prijsaanduidingen in winkels continu worden aangepast, contractprijzen moeten
worden herzien, websites moeten worden aangepast,..
dit wordt benoemd met de term menukosten, verwijzend naar het feit dat de menukaarten
in restaurants moeten worden aangepast
anderzijds zorgt deflatie (prijsdaling) ook voor problemen
1) als de prijzen algemeen dalen, hebben consumenten vaak de neiging te wachten met hun
aankopen, omdat ze weten dat de prijzen nog verder zullen zakken
2) ook investeerders wachten liever met hun investeringen, omdat ze vrezen dat die teveel in
waarde zullen dalen, waardoor een negatieve economische spiraal op gang komt
3) om de koopkracht van de nominale lonen gelijk te houden in het geval van deflatie, zullen de
nominale lonen jaar na jaar moeten afnemen, wat de werknemers niet graag zien gebeuren
4) merk op dat ook dit laatste een voorbeeld is van myopie: indien de werknemers niet willen
dat hun loon daalt ten tijde van deflatie baseren zij hun oordeel op hun nominale loon, en
niet hun reële loon
XXIII.VIII Kritieken op het BBP
PROBLEMEN
hoewel het reële BBP per capita in PPP-dollars een interessante maatstaf is om economische
activiteit te meten en te vergelijken, zijn er toch een aantal tekortkomingen
die hebben vooral te maken met het feit dat het BBP een imperfecte welvaartsmaatstaf is
1) BBP MEET NIET ALLE ACTIVITEITEN
het BBP meet enkel de officiële markttransacties, vrijwilligerswerk of huiselijk arbeid bijvoorbeeld,
die wel toegevoegde waarde genereren maar waar geen financiële transactie tegenover staat,
worden niet in het BBP opgenomen
hetzelfde geldt voor zwartwerk en transacties in de misdaadsfeer, activiteiten in de deeleconomie
(vrijwillig delen van een auto), externaliteiten zoals mileuschade of verkeersschade
2) BBP MEET WAT HET MEET OP EEN VERKEERDE MANIER
op vlak van investeringen worden enkel investeringen in fysiek kapitaal opgenomen, investeringen in
menselijk kapitaal worden maar deels opgenomen bij de bestedingen
indien de hoeveelheid natuurlijk kapitaal in een land afneemt (bossen kappen) betekent dit een
desinvestering in dit natuurlijk kapitaal, maar ook dit wordt niet opgenomen in het BBP
verbeteringen in de kwaliteit van producten worden op een onvolkomen manier opgenomen
zo is de voorbije decennia de kwaliteit van computers en laptops enorm toegenomen, terwijl de prijs
sterk is gedaald en aangezien in het BBP enkel de finale bestedingen worden opgenomen worden
kwalitatieve verbeteringen onvoldoende in rekening genomen
3) BBP HOUDT TE WEINIG VERBAND MET WELVAART
er bestaat een fundamenteel verschil tussen welvaart op micro-economisch vlak en welvaart op
macro-economisch vlak
op micro-economisch vlak wordt welvaart voor consumenten bijvoorbeeld gemeten aan de hand van
het consumentensurplus, macro-economisch wordt enkel naar de bestedingen gekeken
het komt erop neer dat het BBP dus geen enkele rekening houdt met de waardering van goederen
door de consument, maar slechts met de marktprijs en kosten
daarnaast hoeft een hoger BBP per capita of een hoger inkomen per capita niet per se te betekenen
dat de welvaart erop vooruitgaat en dat de bevolking het beter vindt
stel dat iedereen in een bepaald land plots dubbel zo hard gaat werken, dan stijgen de inkomens en
het BBP per capita, maar de vraag is of de welvaart ook zal stijgen
meer werken brengt met zich mee dat de mensen minder vrije tijd hebben, meer zullen leiden onder
stress en werkdruk, burn-outs die leiden tot depressie enzovoort
een enkel BBP-groei gebaseerde analyse kan dus een totaal verkeerd beeld schetsen
ten slotte zegt het BBP per capita ook enkel iets over het gemiddelde inkomensniveau in een land en
vermeldt het niets over de mogelijke ongelijkheidskloof binnen de bevolking
OPLOSSINGEN
om deze problemen op te lossen zijn er verschillende alternatieve indicatoren voorgesteld om de
welvaart in een land te meten
 monetaire maatstaven
in deze benadering wordt enkel consumptie behouden en worden een aantal correcties
doorgevoerd, zoals het bijtellen van vrije tijd en milieukwaliteit en het aftrekken van
milieuschade en het uitputten van bronnen
bijkomend kan er ook gecorrigeerd worden voor inkomensongelijkheid
deze monetaire maatstaven worden steeds in geld uitgedrukt
 dashboard-benadering
hier kijkt men behalve naar het BBP per capita ook naar de evolutie van een aantal andere
grootheden zoals inkomensongelijkheid, scholingsgraad, ecologische voetafdruk, kwaliteit
van het leefmilieu, levensverwachting,..
dit noemt men de dashboard-benadering omdat op het dashboard van een auto ook allerlei
grootheden worden weergegeven
 synthetische indices
bij deze benadering selecteert men een aantal grootheden uit de dashboard-benadering en
berekent men hiervan een gewogen gemiddelde evolutie
de human development index (HDI) is hier een voorbeeld van en gebruikt drie elementen
o inkomen per capita (indicator voor welvaart)
o levensverwachting (indicator voor gezondheid)
o aantal jaar scholing (indicator voor opleidingsniveau)
Deel 11: Macro-economische modellen
XXIX Economische activiteit en conjunctuur
in de media wordt er vaak bericht over conjunctuurschommelingen, het gaat hier om
schommelingen in de economische activiteit
deze schommelingen zullen we kortetermijnschommelingen noemen, het gaat hier om afwisselende
perioden van hoge en lage economische activiteit ten opzichte van een langetermijnniveau dat we
het potentieel BBP noemen, dat ook verandert doorheen de tijd
in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de analyse van kortetermijnschommelingen, het
langetermijnniveau komt later aan bod
aangezien we het BBP doorheen de tijd bestuderen moeten we uiteraard werken met het reële BBP
XXIX.I Cijfermateriaal interpreteren
we beginnen met een cijfervoorbeeld gebaseerd op het BBP per capita
JAAR
GROOTHEID
Qt
ABSOLUTE
RELATIEVE
VERANDERING VERANDERING
∆Qt = Qt – Qt-1
2007
32.050,82
2008
32.366,57
+315,75
2009
31.460,12
2010
2011
ΔQt
Qt−1
x 100
INDEXCIJFER
2007
Qt
Q2007
x 100
INDEXCIJFER
2010
Qt
Q2010
x 100
100,00
99,56
+0,99%
100,99
100,55
-906,45
-2,80%
98,16
97,73
32.191,00
+730,88
+2,32%
100,44
100,00
32.760,49
+569,49
+1,77%
102,21
101,77
er wordt in de tabel een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve veranderingen
een absolute verandering wordt steeds uitgedrukt in eenheden, een positief cijfer wijst op een
stijging van de grootheid, een negatief cijfer op een daling
een relatieve verandering wordt uitgedrukt in procent en geeft de procentuele verandering in
vergelijking met het vorige jaar weer
wanneer we spreken over de verschillen tussen percentages onderling gebruiken we de term
procentpunt, zo is bijvoorbeeld tussen 2010 en 2011 de groei gedaald met 0,55 procentpunt
soms worden grootheden ook weergegeven als indexcijfers, waar een bepaald basisjaar word
gekozen waar de index 100 bedraagt en worden alle andere jaren berekend als verhouding ten
opzichte van dat basisjaar
XXIX.II Recessie en conjunctuur
RECESSIE
het bestuderen van de evolutie van de economische activiteit brengt een aantal problemen mee
ten eerste wordt BBP-informatie niet dagelijks verzameld, de snelste BBP-informatie krijgen we per
kwartaal, elke drie maand dus
in de volgende grafiek geven we de evolutie van het reëel BBP weer op kwartaalbasis
het eerste wat opvalt is de grillige vorm van de grafiek, dit komt door de seizoenschommelingen, in
de lente en herfst is er immers meer economische activiteit dan in de zomer en winter door de
vakantieperioden
Reëel BBP op kwartaalbasis
100000
90000
BBP in miljoen euro
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2000
2005
2010
2015
jaren
BBP
dit grillige verloop vormt een tweede probleem, het bemoeilijkt een oordeel over het reële BBP,
meer bepaald of het nu stijgt of daalt, het heeft immers afwisselend positieve en negatieve groei
om die reden werkt men met seizoenszuivering, waar de pieken en dalen worden weggelaten zodat
we een vloeiende lijn krijgen
Reëel BBP met seizoenszuivering
100000
90000
BBP in miljoen euro
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2000
2005
2010
2015
jaren
BBP
de seizoensgezuiverde grafiek laat ons toe een eerste uitspraak te doen over de evolutie van het BBP
we kunnen te maken hebben met economische groei (stijging van de economische activiteit) of met
recessie (daling van de economische activiteit)
 we spreken pas van recessie als het reëel seizoensgezuiverde BBP op kwartaalbasis daalt
over minstens twee kwartalen
CONJUNCTUUR
de studie van perioden van positieve en negatieve economische groei geeft een eerste inzicht in de
wijze waarop economische schommelingen geanalyseerd kunnen worden
economen gaan echter nog een stap verder en spreken dan over conjunctuur
om conjunctureel verloop te definiëren, hebben we een ander concept nodig, namelijk het
potentieel BBP
= het niveau van het BBP dat zich zou hebben gerealiseerd bij volledig gebruik van arbeid en kapitaal
voor het (fysiek) kapitaal betekent dit dat de machines op normaal gebruiksritme worden ingezet en
voor de arbeid betekent dit normale werkuren, zonder abnormale werkloosheidsgraad
Reëel en potentieel BBP
300
BBP in miljard euro
250
200
150
100
50
0
1980
1990
2000
2010
jaren
reële BBP
potentieel BBP
het potentieel BBP stijgt ieder jaar, omdat er elk jaar meer geproduceerd kan worden dankzij
technologische vooruitgang, toename van de kapitaalvoorraad,..
indien er zich een grootschalige ramp voordoet zoals een reeks natuurrampen of een oorlog zal het
potentieel BBP dalen
het reële BBP stijgt stelselmatig, met slechts af en toe een daling
-
als het reële BBP lager ligt dan het potentieel BBP is er spraken van laagconjunctuur
als beide gelijk zijn aan elkaar spreken we van neutrale conjunctuur
als het reële BBP boven het potentieel BBP ligt is er hoogconjunctuur
in perioden van laagconjunctuur wordt de voorraad fysiek kapitaal onderbenut, machines worden
bijvoorbeeld bepaalde dagen niet gebruikt, de arbeidsmarkt heeft een hogere werkloosheidsgraad dan
normaal,..
bij hoogconjunctuur is er dan weer een over benutting van de voorraad fysiek kapitaal, wat betekent
dat de machines ’s nachts of in de weekends ook worden ingezet, de arbeidsmarkt functioneert tegen
een lagere werkloosheidsgraad dan normaal,..
outputgap
4
3
2
procent
1
0
-1
-2
-3
-4
tijd
outputgap
de outputgap is het verschil tussen het gerealiseerde reële BBP en het potentieel BBP, uitgedrukt als
percentage van het potentieel BBP
hoogconjunctuur levert een positieve outputgap, laagconjunctuur levert een negatieve outputgap
! merk op dat er een belangrijk verschil bestaat tussen laagconjunctuur en recessie
laagconjunctuur betekent dat het reële BBP lager is dan het potentieel BBP en recessie betekent dat
het reële BBP daalt van éen jaar op een ander jaar
XXIX.III Conjunctuurstudie
het bestuderen van de oorzaken en gevolgen van conjunctuurschommelingen is een belangrijk doel
van de studie van de macro-economie
hier bestaan veel meningsverschillen tussen economen en tussen economische scholen
vooraleer te starten met een meer modelmatige benadering in de volgende hoofdstukken, starten
we aan de hand van een aantal observaties over conjunctuurschommelingen
 ten eerste doen zich tijdens het conjuncturele verloop schommelingen voor van allerlei
verschillende grootheden
niet enkel het reële BBP per capita stijgt of daalt, maar ook de werkloosheid, de werkgelegenheid, de
industriële productie, het prijspeil
sommige van deze grootheden bewegen gelijktijdig met de conjunctuur, andere lopen voor of achter



voorlopende indicatoren of leading indicators
deze maken veranderingen vooraleer de conjunctuur een hoogte- of dieptepunt kent
gelijklopende indicatoren of coincident indicators
deze lopen gelijk met de conjunctuur
achternalopende indicatoren of lagging indicators
maken verandering nadat de conjunctuur een hoogte- of dieptepunt heeft gekend
er wordt vaak veel aandacht besteed aan de voorlopende indicatoren omdat die een zekere
voorspellende kracht hebben voor het conjunctureel verloop
typische voorspellende indicatoren zijn nieuwe vacatures, nieuwe bestellingen,
consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen,..
 een tweede observatie is dat niet elk van de macro-economische grootheden even sterk
varieert als het BBP doorheen de conjunctuurcyclus
zo zijn investeringen en de bestedingen aan luxegoederen veel meer fluctuerend dan het BBP terwijl
de consumptie van levensnoodzakelijke goederen veel minder varieert
in het algemeen reageert ook de werkgelegenheid minder sterk dan het BBP, in perioden van
laagconjunctuur kiezen werkgevers er immers voor om hun personeelsbestand te verkleinen
waardoor de arbeidsproductiviteit lager ligt en vice versa
de relatie tussen het BBP en de werkloosheid staat bekend als de wet van Okun die zegt dat als het
BBP twee procent onder het potentieel BBP ligt de werkloosheid stijgt met 1 procentpunt
 een derde observatie is dat conjunctuurschommelingen geen regelmatig patroon hebben
recessies kunnen van zeer korte duur zijn, maar ook zeer lang aanslepen, en hetzelfde geldt voor
periodes van economische groei
de meeste macro-economen hebben zich daarom al afgekeerd van theorieën die
conjunctuurschommelingen begrijpen als een opeenvolging van regelmatige cycli
in het verleden probeerde men de schommelingen te begrijpen aan de hand van vier soorten
regelmatige cycli van verchillende lengte
-
de Kitchin-cyclus (3 jaar)
de Juglar-cyclus (10 jaar)
de Kuznets-cyclus (20 jaar)
de Kondratieff-cyclus (50 jaar)
vandaag zijn de meeste macro-economen het er echter over eens dat dat
conjunctuurschommelingen zich voordoen door een bepaalde schok die op een of andere manier de
grootheden in de economie beïnvloedt
XXIX.IV Een analysekader: aggregatieve vraag en aanbod
verder in dit hoofdstuk zal het conjuncturele verloop geanalyseerd worden aan de hand van het
model van de aggregatieve of macro-economische vraag (AV) en het aggregatief of macroeconomisch aanbod (AA)
beide weerspiegelen een verband tussen het prijspeil P en de output Q
in deze grafiek wordt het potentieel BBP
aangeduid met Q* en de verticale rechte is
het langetermijnaanbod (LAA)
Het potentieel BBP (LAA)
5
prijspeil P
4
wanneer het potentieel BBP stijgt,
bijvoorbeeld door uitbreiding van de
kapitaalvoorraad, dan verschuift de LAAcurve naar rechts
3
2
1
0
Q*1
Q*2
LAA1
het idee is dat met dezelfde hoeveelheid
arbeid meer wordt geproduceerd, arbeid
wordt dus productiever
output Q
LAA2
een hoger niveau van het potentieel BBP (Q*) hoeft dus niet te betekenen dat de werkgelegenheid
stijgt, dit kan ook geproduceerd worden bij gelijke natuurlijke werkloosheid
wanneer economen economische groei bestuderen, kijken ze typisch naar langetermijngroei, dus
analyseren ze de verklarende factoren van de groei van het potentieel BBP
XXIX.V Vraagzijde en aanbodzijde
om een analyse te maken van het conjunctuurverloop is er een model nodig dat verbanden
weergeeft tussen de drie manieren om het BBP te berekenen: productie, inkomen en bestedingen
de bestedingen weerspiegelen de vraagzijde van de economie, de aggregatieve vraag wordt afgekort
met AV en is gelijk aan C + I + G + X – M (zie p106 van de samenvatting voor een legende)
de productie weerspiegelt de aanbodzijde die wordt samengevat in het aggregatief aanbod AA en is
gelijk aan P x Q
deze productie realiseert inkomen voor de eigenaars van de productiefactoren arbeid en kapitaal
we maken een onderscheid tussen een kortetermijnevenwicht en een langetermijnevenwicht
Kortetermijnevenwicht
Langetermijnevenwicht
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
Q
AV
Q*
AA
Q*
LAA
AV
AA
LAA
DE AGGREGATIEVE VRAAG
de aggregatieve vraag AV is de som van alle bestedingscomponenten, in de vorige grafiek heeft de
AV een dalend verloop, er wordt dus een negatief verband tussen het prijspeil en de output verwacht
dit negatieve verband is begrijpelijk vanuit micro-economisch oogpunt, maar niet zo evident vanuit
macro-economisch oogpunt
indien namelijk alle prijzen stijgen, zullen de inkomens ook stijgen van de eigenaars van
productiefactoren, die op hun beurt dan weer besteed kunnen worden
de vraag hoeft dus niet per se te dalen als de prijzen stijgen, waarom dat dit negatief verloop?



het Pigou-effect
als prijzen stijgen, daalt de koopkracht van vermogen, wie dus spaargeld heeft wordt reëel
armer, wat zal resulteren in extra sparen, dus een lagere consumptie en vraag (en vice versa)
via export (X) en import (M)
als het prijspeil in een land stijgt, wordt dit land relatief duurder ten opzichte van het
buitenland, met gevolg dat de export zal dalen en de import zal stijgen
in ieder geval daalt echter de netto-export en zal de aggregatieve vraag dus lager liggen
via investeringen
als het prijspeil stijgt, zal ook de transactiegeldvraag stijgen
dit leidt tot een hogere intrestvoet, die op zijn beurt zorgt voor lagere investeringen en AV
er kan worden gediscussieerd over de sterkte van deze effecten: in een Keynesiaanse redenering zijn
deze effecten klein, dus een steile, prijsongevoelige AV-curve, in een klassieke redenering vice versa
HET AGGREGATIEF AANBOD
voor de positieve helling van de AA-curve worden ook enkele argumenten aangehaald



nominale loonrigiditeit
= het feit dat het het nominale loon zich traag aanpast
indien het prijspeil stijgt, daalt het reële loon, het wordt dat relatief goedkoper voor
ondernemingen om te produceren, wat ze dan ook meer gaan doen
nacht- en weekendwerk
extra produceren vraagt vaak nacht- of weekendwerk waar vaak een hoger loon wordt voor
geëist, dus hogere marginale kosten en hogere prijzen
myopie (geldillusie)
er kan verwarring ontstaan tussen een algemene en relatieve prijswijziging
stel dat er zich een algemene prijsstijging voor, dan lijkt het voor éen bedrijf of sector alsof
de prijs van hun product is toegenomen ten opzichte van de rest, waarop ze meer gaan
produceren, en omdat iedereen deze illusie ziet, stijgt de productie in de hele economie
opnieuw onenigheid: in een Keynesiaanse redenering passen prijzen zich moeilijk aan dus een vlakke
AA-curve, in een klassieke redenering is de AA-curve steiler, omdat prijzen flexibeler zijn
tot slot staan we ook nog even stil bij het verband tussen de AA- en de LAA-curve
het snijpunt tussen beide doet zich voor bij het verwachte prijspeil, wat impliceert dat de economie
zich in een neutrale conjunctuur bevindt en er sprake is van stabiliteit
Download