klein maar dapper

advertisement
BEGRIPPEN EN BELEID
KLEIN MAAR DAPPER
België heeft geen olievelden of geen aardgasbel. De laatste steenkolenmijn is een
tiental jaar geleden gesloten. Wij hebben
weinig andere natuurlijke rijkdommen.
Maar dat compenseren wij door een grote
werkkracht en een goede opleiding. Die maken dat de Belgische werknemers bijzonder
productief zijn.
Dat is de grote sterkte van de Belgische economie en het maakt dat de Belgische economie inzake omvang tot de twintig grootste ter wereld behoort. Dat is ook de basis
van onze welvaart. De levensstandaard, gemeten als bruto binnenlands product per
hoofd van de bevolking, is in België de 6de
hoogste ter wereld.
België telt maar ruim tien miljoen inwoners. Dat is een kleine markt om producten
GRAFIEK 1
af te zetten. Daarom is de uitvoer voor ons
zo belangrijk. Het is de voornaamste motor
van de economische groei in ons land. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat België altijd een grote voorstander is geweest van
een vrijmaking van de internationale handel en een voortrekker inzake het sluiten
van economische samenwerkingsverbanden. Wij zijn een enthousiast lid van de
Europese Unie.
Op wereldvlak is België de elfde exporteur.
Als wij echter de handelsstromen nemen in
verhouding tot de omvang van de economie, zijn wij de nummer drie op wereldvlak,
na Luxemburg en Ierland. Laten wij de
dienstenhandel buiten beschouwing en kijken wij alleen naar de goederenhandel, dan
moeten we alleen Ierland laten voorgaan.
GRAFIEK 2
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
GROOTSTE ECONOMIEËN
(productiviteit werknemer/uur, VS=100)
België
109
bbp, in miljard dollar
1. VS
10.171
4.245
Duitsland
90
2. Japan
Frankrijk
102
0
Nederland
98
Japan
68
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
3. Duitsland
1.873
4. Groot-Brittannië
1.406
5. Frankrijk
1.302
6. China
1.160
7. Italië
1.090
40
60
80
100
120
Bron: Federaal Planbureau
GRAFIEK 3
LEVENSSTANDAARD
8. Canada
677
bbp per hoofd van de bevolking (in VS-dollar)
1. Luxemburg
48.080
9. Mexico
617
10. Spanje
577
25
11. Brazilië
502
30
35
40
45
50
2. VS
34.870
12. India
477
3. Zwitserland
31.320
13. Korea
422
4. Noorwegen
30.440
14. Nederland
375
5. IJsland
29.830
15. Australië
368
6. België
28.210
16. Rusland
310
7. Denemarken
27.950
17. Argentinië
269
8. Canada
27.870
18. Zwitserland
247
9. Ierland
27.460
19. België
227
10. Japan
27.430
20. Zweden
210
35
x 1.000
0
25
27
BRUTO BINNENLANDS PRODUCT afgekort bbp,
is de som van de goederen en diensten die in
een jaar in een land worden geproduceerd. Het
is de maatstaf voor de omvang van een economie. De toename van het bbp van het een jaar
op het andere, na correctie voor prijsveranderingen, is de economische groei.
DUURZAME ONTWIKKELING houdt in dat de
economische vooruitgang in harmonie moet
gebeuren met het milieu en rekening moet
houden met sociale overwegingen.
EUROZONE de groep van twaalf Europese landen – België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Finland, Griekenland, Spanje,
Portugal, Italië, Ierland en Oostenrijk – die de
euro als gemeenschappelijke munt hebben. Zij
vormen een economische en monetaire unie,
een markt waarin goederen, diensten, mensen
en kapitalen vrij kunnen circuleren.
INFLATIE staat voor prijsstijgingen van de goederen en diensten. Inflatie tast de koopkracht
aan, want het betekent dat de consumenten
meer moeten betalen voor hetzelfde pakket van
goederen en diensten. Het brengt ook een factor van onzekerheid in de economie, die meer
gebaat is bij stabiele prijzen.
VRIJEMARKTECONOMIE een systeem waarbij
de economie functioneert volgens de regels van
de vrije markt. Dat houdt in dat goederen en
diensten worden verhandeld tegen een prijs die
tot stand komt op basis van vraag en aanbod,
zonder al te veel beperkingen.
100
Verenigde Staten
0
- BELGICISMEN -
29
31
33
Bron: Wereldbank
0,2
0,4 0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8 2
x 1.000
Bron: Wereldbank
< 17 februari 2003 | De Standaard | 3 >
B E L G I E B OV E N
De Belgische werknemers zijn goed opgeleid en geschoold – een gevolg van uitstekend onderwijs – en zijn vaak ook meertalig. Ze zijn bovendien flexibel en bereid om
hard te werken. Het resultaat van dat alles
is dat de productie per uur in de Belgische
economie naar internationale maatstaven
erg hoog is. Dat maakt België ook aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemingen en multinationale groepen.
De concurrentiepositie van de bedrijven is
de achilleshiel van de Belgische economie.
Het grootste deel van wat de bedrijven hier
produceren, moet worden verkocht in het
buitenland. De producten mogen dus niet
te duur zijn, dus moeten de bedrijven
nauwlettend hun kosten in de gaten houden. Als die kosten – energiekosten, loonkosten, belastingdruk – ontsporen, kunnen
de bedrijven hun producten niet meer met
winst verkopen op de wereldmarkt en
moeten ze herstructureren of soms zelfs de
deuren sluiten, met jobverlies tot gevolg.
BELGIE BENEDEN
Download