Economie

advertisement
Economie
Het vak economie bestudeert het gedrag van mensen. Het hoort — samen met bijvoorbeeld psychologie
en sociologie — tot de gedragswetenschappen. De gedragswetenschapper probeert orde te scheppen in
het denken over gedrag tussen mensen. Als econoom kijk je daarbij naar één bepaald aspect van dat
gedrag, namelijk hoe wij de goederen produceren die wij in een maatschappij nodig hebben. Degenen
die hierop het beste antwoord kunnen geven, zijn bijvoorbeeld in staat om de welvaart in de wereld te
vergroten.
Geld is belangrijk in de economie. Geld is het hulpmiddel bij het ruilen van de goederen die zijn
geproduceerd. De tegenwoordige wereldhandel is ondenkbaar zonder geld, al is er is een tijd geweest
dat geld niet bestond.
De uitvinding van geld was destijds een innovatie, die de welvaart enorm heeft vergroot, maar het is
niet de enige economische innovatie. De groei van onze welvaart is te danken aan een reeks van
innovaties die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan op uiteenlopend gebied. Tijdens de lessen
economie wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van markten;
begrippen als risico, verzekeren en de rol van de overheid komen aan de orde.
Economie gaat maar voor een deel over geld. Je blikveld als econoom is breder: je wilt op een duurzame
wijze voor de welvaart in de wereld zorgdragen. Daarom denk je na over armoede in de wereld,
milieuvervuiling en de afname van verscheidenheid in diersoorten. Een belangrijk doel van de les
economie is dan ook kritisch leren kijken naar de gevolgen van jouw persoonlijke, economische keuzes
— niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving en de wereld waarin je leeft.
Mensen hebben behoefte aan goederen en diensten – maar deze zijn schaars. Mensen moeten dus
keuzes maken. Wanneer jij dit menselijk gedrag wilt begrijpen en wilt weten hoe jij invloed kunt
uitoefenen op die keuzes, dan kies je voor economie. Het vak economie is het hart van het profiel
economie en maatschappij (E&M) en vindt aansluiting bij vakken als geschiedenis, maatschappijleer en
filosofie.
Download