Uploaded by tgwmk1901

Studiegids Bachelor Leraar Engels VT 2020-2021 (NL)

advertisement
Studiegids
Bacheloropleiding Voltijd
Leraar Engels
2020-2021
© Hogeschool Utrecht,
HU Diensten
Utrecht, juli 2020
Studiegids bacheloropleiding Leraar Engels 2019-2020
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
4
2
De opleiding
6
2.1 Beroepsprofiel ........................................................................................................... 6
2.1.1
Beroep ................................................................................................................ 6
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde.............................................................................. 8
2.2 Inrichting opleiding ..................................................................................................... 9
2.2.1
Opleidingsvarianten ............................................................................................ 9
2.2.3
Getuigschrift (diploma) ........................................................................................ 11
2.2.4
Graden en titulatuur ............................................................................................ 12
2.2.5
Opleidingsstructuur ............................................................................................. 12
2.3 Propedeuse ............................................................................................................... 13
2.3.1
Programma ......................................................................................................... 14
2.3.2
Bindend studieadvies .......................................................................................... 16
2.3.3
Overstappen ....................................................................................................... 18
2.4 Hoofdfase .................................................................................................................. 18
2.4.1
Toelating hoofdfase ............................................................................................ 19
2.4.2
Programma’s ...................................................................................................... 19
2.4.3
Stages en stagewaardigheid............................................................................... 24
2.4.4
Profileringsruimte ................................................................................................ 24
2.4.5
HU Honours ........................................................................................................ 25
2.4.6
Afstuderen .......................................................................................................... 28
3
Cursussen
30
3.1 Cursusdeelname ....................................................................................................... 30
3.2 Inschrijving voor cursussen ....................................................................................... 30
3.3 Aanwezigheidsplicht .................................................................................................. 30
3.4 Ingangseisen ............................................................................................................. 30
3.5 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 30
4
Toetsen en examens
32
4.1 Introductie .................................................................................................................. 32
4.2 Vrijstellingen .............................................................................................................. 32
4.3 Organisatie toetsen ................................................................................................... 34
4.3.1
Toetsvorm en -duur ............................................................................................ 34
4.3.2
Toetsrooster ........................................................................................................ 34
4.3.3
Inschrijving en deelname toetsen ....................................................................... 34
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking en/of anderstaligen ............... 36
4.3.5
Legitimatieplicht bij toetsen ................................................................................. 38
4.3.6
Gang van zaken tijdens toetsen .......................................................................... 38
4.4 Beoordeling ............................................................................................................... 38
4.4.1
Toekennen resultaat en inzage........................................................................... 38
4.4.2
Onregelmatigheden ............................................................................................ 39
4.4.3
Bewaring en teruggave toets- en examenwerk ................................................... 40
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten ................................................................................. 41
5
Diplomering
42
5.1 Procedure afgifte diploma .......................................................................................... 42
5.2 Aantekening Cum Laude of Met Genoegen .............................................................. 43
6
Verzoeken, klachten en beroep
44
6.1 Inleiding ..................................................................................................................... 44
6.2 Verzoekschrift ............................................................................................................ 44
6.3 Beroep ....................................................................................................................... 45
6.3.1
Beroep aantekenen ............................................................................................ 45
6.3.2
Hoger beroep ...................................................................................................... 46
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
2/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
6.4 Klachten .................................................................................................................... 46
6.4.1
Klacht indienen ................................................................................................... 46
6.4.2
Herzieningsverzoeken bij klachten ..................................................................... 47
6.5 Ongewenst gedrag .................................................................................................... 47
6.6 Schema klachten en beroep ...................................................................................... 47
7
Studentzaken
48
7.1 Student Informatiepunt (STIP) ................................................................................... 48
7.2 Studiebegeleiding ...................................................................................................... 48
7.3 Studentendecaan ...................................................................................................... 48
7.4 HU Helpt .................................................................................................................... 49
7.5 Student Support Centre ............................................................................................. 50
7.6 Medezeggenschap .................................................................................................... 50
7.6.1
Medezeggenschap binnen de HU ....................................................................... 50
7.6.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten ...................................................... 50
8
Over de HU
52
8.1 Kwaliteitszorg ............................................................................................................ 52
8.1.1
Onderwijsevaluaties ............................................................................................ 52
8.1.2
HU in Kaart: kwaliteit van de opleiding................................................................ 52
8.2 ICT-voorzieningen ..................................................................................................... 52
8.2.1
Algemeen............................................................................................................ 52
8.2.2
E-mail.................................................................................................................. 53
8.2.3
myHU .................................................................................................................. 53
8.2.4
AskHU................................................................................................................. 53
8.2.5
OSIRIS Student .................................................................................................. 53
8.3 Hogeschool- en overige regelingen ........................................................................... 54
8.4 Orderegels ................................................................................................................. 54
8.5 In- en uitschrijven voor de opleiding .......................................................................... 55
8.6 Toelatingsonderzoek ................................................................................................. 56
8.7 Studiekeuzecheck ..................................................................................................... 57
8.8 Selectiebeleid ............................................................................................................ 58
8.9 Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming ................................................... 59
8.9.1
Collegegeld ......................................................................................................... 59
8.9.2
Overige kosten .................................................................................................... 60
9
Bijlagen
62
9.1 Onderwijs- en examenregeling .................................................................................. 62
9.2 Cursusbeschrijving .................................................................................................... 62
9.3 Conversietabel........................................................................................................... 62
9.4 Regeling landelijke kennistoets ................................................................................. 63
Deze studiegids is op 25 juni vastgesteld door de Instituutsdirecteur; met instemming van de (G)OC op 22 juni.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
3/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
1
Voorwoord
Beste student,
In deze studiegids staan belangrijke spelregels en nuttige informatie over deze opleiding. Volledigheidshalve wordt
daarbij opgemerkt dat in de tekst van deze studiegids rekening is gehouden met de gevolgen van de
regeringsmaatregelen om de verspreiding van Corona tegen te gaan, voor zover deze bij de totstandkoming van de
studiegids bekend waren. Mocht in een later stadium nog een wijziging in de studiegidstekst nodig zijn, dan zal deze
in de studiegids worden doorgevoerd door middel van een erratum.
Voor u ligt de studiegids 2020-2021 van Leraar Engels. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en
succesvolle studietijd heeft.
Het onderwijs
Hogeschool Utrecht (HU) biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u
vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven (zie Beroepsprofiel). Met vraaggestuurd onderwijs streven
wij er naar het onderwijs en de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich tijdens uw studie kunt ontwikkelen
op een manier die u belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van
uw studie.
Invloed van de student
Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld en verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool
beschouwt u dan ook als partner; u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht veel waarde aan uw
mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips
kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen en instituten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan
over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en
medezeggenschapsorganen (zie AskHU - Medezeggenschap). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten
Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan
als docent(e) van het jaar.
Excelleren
De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie
behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening ‘Cum Laude’ of ‘Met Genoegen’ (zie Aantekeningen). U kunt ook
uitblinken op aspecten als innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor hebben we
honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten geen studiepunten maar Ster Verklaringen
behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit is een officieel HUwaardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (zie AskHU - Honours).
Verbreden en verdiepen
Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen waarmee u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied.
Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde ‘vrije profileringsruimte’ (van 30 EC, een half jaar), die u
kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander
vakgebied. Dat kan binnen uw instituut of binnen een opleiding van een ander instituut. Een cursus aan een ander
instituut is ook mogelijk (zie Profileringsruimte).
Kenniscentra en lectoraten
Onderzoek binnen de HU richt zich op innovatie van de beroepspraktijk en is nauw verweven met het onderwijs. De
kennis komt voort uit maatschappelijke behoeften en is gericht op de professionalisering van de beroepspraktijk.
In de HU-kenniscentra bundelen de lectoren en kenniskringen hun krachten. Een kenniscentrum is de thuishaven van
het onderzoek en vormt een herkenbaar en erkend loket voor de beroepspraktijk. Een kenniscentrum doet onderzoek
op specifieke thema’s, in samenspraak met het beroepenveld. Meer weten? Zie Onderzoek.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
4/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Wat anders?
U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen en extra ervaring buiten uw
reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (zie AskHU - Internationalisering)? Of denkt u
erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een
studentensportclub (zie AskHU - Sporten)? Of combineert u topsport met een studie (zie AskHU - Topsport)? Ook
kunt u ervaring opdoen in medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU
actief ondersteund wordt.
Educa is een studievereniging voor alle studenten op het instituut Archimedes. Studievereniging Educa organiseert
activiteiten voor studenten van de lerarenopleidingen. Er worden onder andere lezingen, uitjes en natuurlijk feesten
georganiseerd. Kortom Educa is een prachtige aanvulling op uw studietijd! Sluit u gerust aan en draag bij aan de
gemeenschapsvorming binnen de lerarenopleidingen van de HU.
Studievertraging
Het kan gebeuren dat uw studie niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Zeker als persoonlijke omstandigheden als
ziekte een rol spelen is het belangrijk om contact te zoeken met zowel de studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider (zie Studiebegeleiding) als de decaan (zie Studentendecaan). In veel gevallen is extra
ondersteuning mogelijk. Haalt u bijvoorbeeld te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen,
dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (zie Studieadvies).
Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen, bieden opleidingen
soms inhaaltrajecten aan. Die worden via MyHU bekend gemaakt. Heeft u een functiebeperking? Mogelijk heeft u
dan meer tijd nodig voor uw studie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala
aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (zie Voorzieningen in geval van een functiebeperking).
Problemen en klachten (zie 6.1 – 6.4)
Heeft u problemen die uw studie negatief kunnen beïnvloeden? Bij uw studieloopbaanbegeleider/leerteambegeleider
(zie Studiebegeleiding) of een studentendecaan (zie Studentendecaan) bent u daarmee aan het juiste adres; zij
kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u
ook een vertrouwenspersoon inschakelen (zie AskHU - Vertrouwenspersonen). Als er sprake is van een escalerende
situatie kunnen onze studentmediators helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te
herstellen. En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Informatie over beroep en
klachten is te vinden via AskHU – Klacht indienen en AskHU - Beroep of herzieningsverzoek indienen.
Wat verwacht de HU van u?
Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zichzelf optimaal kunt ontplooien. Daarvoor is
het nodig dat iedere student zich aan de interne regels houdt (zie Orderegels). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld
intimidatie, hatemails, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd.
Als u een diploma haalt, moet u dat ook hebben verdiend: fraude (Zie Onregelmatigheden) wordt niet getolereerd.
Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat toetsresultaten ongeldig worden verklaard,
zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding.
Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze
studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie
niet vinden, kijk dan op MyHU of vraag het uw studieloopbaanbegeleider/leerteambegeleider (zie Studiebegeleiding)
of bij het STIP (zie Student informatiepunt). Op MyHU vindt u eveneens berichtgeving over inschrijven voor
cursussen en toetsen (zie 4.3.3.).
We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar.
Mede namens alle collega’s die aan uw opleiding bijdragen,
Directeur Archimedes
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
5/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
2
De opleiding
2.1
Beroepsprofiel
2.1.1
Beroep
Na het behalen van het diploma bent u startbekwaam om les te kunnen geven in het tweedegraads onderwijsgebied.
Het tweedegraads getuigschrift geeft toegang tot verschillende onderwijstypen; hiermee kunt u lesgeven in de
onderbouw havo/vwo, het vmbo en de BVE-sector (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie).
U bent na het behalen van het diploma bevoegd om les te geven in het vak waartoe u bent opgeleid. In uw geval dus
Engels.
Overigens komen niet alle afgestudeerden in het onderwijs terecht, omdat het diploma ook daarbuiten beschouwd
wordt als een waardevol document.
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel
Voor het beroep van leraar is in de wet vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een leraar moet voldoen. Dit is
wettelijk uitgewerkt in drie bekwaamheden:
a) de pedagogische bekwaamheid
b) de vakdidactische bekwaamheid
c) de vakinhoudelijke bekwaamheid
Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn pedagogische, vakdidactische en
vakinhoudelijke kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap,
die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze. Dit
noemen wij de vierde bekwaamheid: de professionele basis.
De kennis waarover een startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in diverse kennisbases. Per vak is
landelijk een kennisbasis ontwikkeld en vastgesteld. Daarnaast zijn er kennisbases op het gebied van het
docentschap (generieke kennisbasis), ICT en beroepsgericht onderwijs. De opleiding is een internationaal erkende
opleiding die voldoet aan het niveau dat internationaal is vastgelegd in de Dublin descriptoren.
In paragraaf 2.1.3 staat een toelichting op de startkwalificatie van de afgestudeerde en wordt nader ingegaan op de
vertaling van bekwaamheidseisen en de kennisbasis in leeruitkomsten.
2.1.3
Bekwaamheidseisen beginnende beroepsbeoefenaar
Bekwaamheidseisen
Na afronding van de opleiding is een student van de opleiding bekwaam op de volgende bekwaamheidseisen:
Pedagogisch bekwaam wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in
samenwerking met zijn collega’s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan
realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. Hij
draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen
afstemmen met zijn collega’s en met anderen die voor de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. Deze
uitspraak heeft een brede betekenis en impliceert ook de bijdrage van de leraar aan burgerschapsvorming en de
ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke volwassene. Ook in pedagogische zin blijft zijn
onderwijs van deze tijd.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
6/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming
met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen in
leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze.
Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij staat boven de leerstof
en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit zijn
vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan
de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel.
Voor een goede interpretatie van bovenstaande bekwaamheidseisen zijn in de wet onderstaande uitgangspunten
geformuleerd. Deze interpretatie wordt de vierde bekwaamheidseis: de professionele basis genoemd. De leraar is
een professional: hij heeft een complex beroep dat hoge eisen stelt aan het niveau van zijn beroepskennis en -kunde.
De leraar werkt in een professionele ruimte waarin hij verantwoordelijkheid neemt en voortdurend afwegingen en
keuzes maakt. Hij werkt met een onderzoekende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte houding zowel in de dagelijkse
uitvoering als bij het bijstellen en verbeteren van het onderwijs. De leraar werkt vanuit het vermogen om zich blijvend
te kunnen ontwikkelen in zijn werk, leert en werkt samen met zijn collega’s en blijft bij de tijd.
Werken in het onderwijs is teamwerk: teamwerk richt zich op samenwerken met collega’s, ouders en anderen, het
aanspreken en aanspreekbaar zijn en het eigen professionele handelen uitleggen en verantwoorden. Dit vereist
communicatieve vaardigheden en goed kunnen samenwerken.
Bekwaamheid is meer dan kennis en kunde: in de interactie tussen de leraar en de leerling spelen de persoonlijkheid
en de beroepshouding van de leraar een belangrijke rol. Het is daarom essentieel dat de leraar beschikt over
zelfkennis en in staat is tot kritische reflectie op zichzelf in het professionele handelen.
Kennis vereisten: kennisbasis
Een kennisbasis bevat de beschrijving van de kennis, die de leraar aan het einde van zijn of haar opleiding minimaal
moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs.
De beroepskennis van leraren heeft wortels in twee domeinen. Enerzijds het domein van het vak of de vakken en
anderzijds het pedagogisch-didactische domein, waarin kennis over leren, onderwijzen en ontwikkeling centraal
staat. Deze kennisbases vormen samen het fundament voor de beroepskennis.
Het vermogen om leerlingen te motiveren tot het zich actief eigen maken van de inhoud van een vak, maakt iemand
tot een goede leraar. Zo’n goede leraar heeft daarbij zelf een uitstekende kennisbasis van het eigen vak en het
beroep van docent nodig. De opbouw van beroepskennis begint tijdens de opleiding. De aldaar verworven kennis
heeft als fundament de kennisbases van de lerarenopleidingen. Deze vormen het minimumniveau van kennis
waarover de leraar moet beschikken om vakbekwaam te worden verklaard. Die basis wordt gelegd in het curriculum
van de opleidingen. Belangrijk is dat er tijdens de opleiding ruim aandacht is voor beroepsvaardigheden en voor extra
kennis, bovenop de landelijk geformuleerde kennisbases van beroep en vak. Bij het afstuderen bent u als
beginnende leraar startbekwaam. U zult de eerste jaren nog veel kennis en vaardigheden moeten opdoen om ook
volledig beroepsbekwaam te zijn. Daarna blijft het van belang om tijdens uw loopbaan kennis en vaardigheden op het
gebied van het vak en beroep van leraar op peil te houden met bij- en nascholing.
De kennisbasis die u moet beheersen bestaat uit twee delen:
•
Generieke kennisbasis. In deze kennisbasis zijn de vereiste kenniselementen opgenomen die te maken
hebben met “kennis van de school als leeromgeving”, “kennis van de school als onderwijs-pedagogische
omgeving” en “kennis van de leraar als professional”.
•
Vakspecifieke kennisbasis. In deze kennisbasis zijn de vereiste kenniselementen opgenomen die te maken
hebben met het vak waartoe u opgeleid wordt. Dit gaat om kennis van onderwijsinhouden en kennis van
vakdidactiek.
U vindt de complete kennisbasis (generiek en van de verschillende vakken) op www.10voordeleraar.nl.
Tijdens de opleiding wordt getoetst of u de kennisbasis beheerst. Voor meer informatie over de beoordeling zie 4.4.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
7/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Leeruitkomsten van de opleiding
Ons instituut neemt deel aan het experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dat betekent dat de
opleidingen ontwikkeld zijn in de richting van “opleiden op basis van leeruitkomsten”. Delen van de opleiding zijn
reeds vorm gegeven op basis van leeruitkomsten, andere delen werken nog vanuit leerdoelen. Uiteraard blijven de
bekwaamheidseisen uitgangspunt van uw opleiding. Op basis van de bekwaamheidseisen en de verschillende
kennisbases heeft de opleiding leeruitkomsten geformuleerd voor de studenten vanaf cohort 2020-2021.
Een leeruitkomst is een beschrijving van wat een student moet kunnen, weten en doen aan het eind van een
leerproces. Leeruitkomsten worden geformuleerd op het niveau van (leer)eenheden. Een leereenheid kan uit
verschillende leeruitkomsten bestaan.
De functie van leeruitkomsten is drieledig:
•
Inhoudelijke functie: de opleiding is competentiegericht én integraal ontworpen zodat een eenheid meerdere
competenties omvat. Bekeken vanuit de rollen uit het beroepsprofiel vervult een beginnend
beroepsbeoefenaar op hbo-niveau nooit maar één rol tegelijkertijd. Het beroepshandelen vraagt om een
integratie van verschillende rollen. Daarom zijn de leereenheden zo ontworpen dat er meerdere
competenties in aan bod komen. Voor de basis van de clustering van competenties zijn leeruitkomsten
geformuleerd.
•
Ontwerpfunctie: door te formuleren wat een student moet kunnen aan het einde van een (leer)proces, zorgt
de opleiding ervoor dat het uitkomstgericht ontwerpt en niet (meer) in termen van cursussen.
•
Beoordelingsfunctie: door leeruitkomsten leerwegonafhankelijk te formuleren creëert de opleiding de
mogelijkheid voor flexibele toetsing (zowel in tijd als in vorm).
De opleidingen van Instituut Archimedes richten zich op het beroep van leraar. Dat betekent dat de leeruitkomsten
gaan over een bepaalde beroepstaak of voor het beroep belangrijke competentie. We onderscheiden vijf
beroepstaken:
1. Ontwerpen van onderwijs
2. Onderwijs uitvoeren
3. Evalueren van leren
4. Vakinhoud beheersen
5. Professioneel handelen
De laatste twee beroepstaken spelen nadrukkelijk ook een rol in de andere beroepstaken (vormgeven en uitvoeren
van onderwijs en evalueren van leren). Door deze beroepstaken zo veel mogelijk te benadrukken, wordt een
integratie tussen pedagogiek, didactiek, vakinhoud en tussen opleiding en werk bewerkstelligd. De vakinhoudelijke
leeruitkomsten zijn gelijk aan de vakinhoudelijke kennisbasis.
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde
Behalve aan de algemene eindkwalificaties voor een HBO bacheloropleiding en de beroepskwalificaties, moet de
student voor het behalen van het diploma ook voldoen aan de specifieke eindkwalificaties van het vak. Deze zijn
vastgelegd in de kennisbasis van het vak en zijn te vinden op www.kennisbasis.nl .
De kennisbasis is verdeeld in de volgende domeinen:
Taalvaardigheid: de student kan op het niveau van het Cambridge Certificate of Proficieny in English de Engelse taal
gebruiken en de doeltaal als voertaal in de klas handhaven. De leerlijn schrijfvaardigheid is een concentrische leerlijn.
Taalkundige kennis: De student heeft kennis van algemene taalwetenschap, grammatica, fonetiek en varianten van
het Engels.
Sociaal-culturele kennis over doeltaallanden: de student heeft kennis van land, samenleving, cultuur, literatuur,
geschiedenis en geografie van Engelssprekende landen en is zich bewust van de verschillen tussen de Nederlandse
en Engelssprekende samenlevingen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
8/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Engels als schoolvak: de student kent de positie van de Engelse taal in het curriculum van zijn/haar leerlingen en
weet de juiste didactische benadering te kiezen in zijn/haar onderwijspraktijk
Het leren van een taal: de student weet hoe een taal geleerd wordt en kan deze kennis adequaat toepassen in
zijn/haar onderwijspraktijk.
Taalachtergrond van leerlingen: de student heeft zicht op het taalniveau van zijn leerlingen en weet hoe de leerlingen
in aanraking komen met het Engels. In zijn/haar onderwijspraktijk is de student in staat om deze kennis te gebruiken
om te differentiëren en te motiveren.
Deze domeinen zijn uitgewerkt in vakspecifieke leeruitkomsten.
MVT vakdidactiek specifiek: de student kent de methodieken die gangbaar zijn binnen het moderne
vreemdetalenonderwijs en kan deze methodieken op effectieve wijze inzetten in zijn/haar onderwijspraktijk, eventueel
met behulp van ICT toepassingen.
2.2
2.2.1
Inrichting opleiding
Opleidingsvarianten
U kunt uw opleiding volgen in voltijd en deeltijd. Deze studiegids betreft de voltijdvariant.
In het voltijd traject is het onderwijs op het instituut over meerdere dagen verspreid. Binnen de opleiding zijn er
activiteiten die in de praktijk op de scholen uitgevoerd worden. De inhoudelijke inrichting daarvan wordt in overleg
met de student bepaald. In het voltijd traject is het leren in de praktijk op de scholen op een vaste dag in de week en
vanaf het derde jaar is dat twee dagen per week. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een
leerwerkplek.
De diploma’s van de deeltijd- en voltijdopleiding zijn gelijkwaardig.
2.2.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes
Afhankelijk van uw vooropleiding en ervaring wordt uw route in overleg met uw studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider vormgegeven. Dit kan het doorlopen van een standaardroute zijn. In afstemming met de
opleiding kan ook een flexibele route worden samengesteld, waarin verkorting of temporisering mogelijk is
bijvoorbeeld op basis van vrijstellingen. Er is een standaard route geformuleerd bij de paragraaf Programma’s.
Informeer bij uw studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider naar de mogelijkheden die uw opleiding aanbiedt en
de toepasbaarheid van deze mogelijkheden op uw persoonlijke situatie.
Instituut Archimedes kent de volgende mogelijkheden om de studie te verkorten of te versnellen:
Vrijstellingen
Alle ingeschreven studenten kunnen bij de examencommissie vrijstellingen aanvragen indien de student meent daar
op grond van zijn of haar vooropleiding aanspraak op te kunnen maken. Vanaf het moment dat de student staat
ingeschreven voor de opleiding en gekoppeld is aan een examenprogramma, kunnen vrijstellingen aangevraagd
worden op grond van eerder behaalde resultaten in het Hoger Onderwijs als bedoeld in WHW artikel 7. Voor meer
informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.
Leerwegonafhankelijke toetsing
Binnen het programma is het mogelijk gebruik te maken van leerwegonafhankelijke toetsen. De student kan deze
toetsen maken zonder dat hij gebruik maakt van het onderwijsaanbod. Alle toetsen binnen Instituut Archimedes zijn
leerwegonafhankelijk, tenzij anders aangegeven in de cursusbeschrijving.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
9/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Concentrisch toetsen
Concentrisch toetsen is een vorm van leerwegonafhankelijke toetsing en komt voor in een aantal
examenprogramma’s. Concentrisch toetsen betekent dat u door het behalen van een toets ook aantoont dat u de
doelen van onderliggende toetsen heeft aangetoond, omdat die een lager niveau van dezelfde kennis en/of
vaardigheden toetsen. Een voorbeeld is taalvaardigheid. Taal kunt u op zes verschillende niveaus beheersen,
beschreven in een Europees referentiekader. Wanneer een student in een toets aantoont dat hij op C2 (het hoogste
niveau) niveau een taal beheerst, hoeft hij de onderliggende toetsen niet meer te doen. Hij heeft met de C2 toets al
aangetoond dat hij ook B1 niveau beheerst. In Osiris krijgt de student bij de afgenomen toets een cijfer. Bij de
onderliggende toetsen krijgt hij een aangepaste registratie. Registratie van de onderliggende toetsen gebeurt met
een VD (voldaan).
(Intake)assessment
Het assessment is een vorm van leerwegonafhankelijke toetsing waarbij meerdere onderdelen van het
examenprogramma door middel van een portfolio, Criterium Gericht Interview (CGI), presentatie en (eventueel)
lesbezoek worden aangetoond. Het assessment wordt met name ingezet op de generieke onderdelen. Soms kunnen
ook vak onderdelen worden meegenomen in het assessment. Binnen het assessment toont de student dezelfde
leerdoelen / leeruitkomsten aan als de leerdoelen van de losse toetsen, maar op een andere wijze. In Osiris krijgt de
student bij de gevalideerde onderdelen van het examenprogramma een aangepaste registratie. Registratie van de
onderliggende toetsen gebeurt met een VD.
Pilot vernieuwingsscholen
In het actieplan “Utrecht leert 2019-2023" staat de ambitie beschreven om Opleiden in de school in Utrecht uit te
breiden door de opleidings- en begeleidingsfunctie van VO-scholen te versterken. Om dit vorm te geven is Instituut
Archimedes gestart met een pilot binnen een aantal samenwerkingsscholen waarin studenten een aantal onderdelen
van het examenprogramma uitvoeren en afronden binnen de schoolcontext. De deelnemende studenten zijn regulier
ingeschreven voor de betreffende opleiding met het reguliere examenprogramma. De toetsing kan in vorm echter
afwijken. In Osiris krijgt de student bij de gevalideerde onderdelen van het examenprogramma een aangepaste
registratie. Registratie van de onderliggende toetsen gebeurt met een VD.
Traject Dubbele onderwijsbevoegdheid
Vanaf het studiejaar 2015-2016 is het mogelijk om bij alle bachelor lerarenopleidingen twee studies tegelijkertijd te
volgen. Als u beide opleidingen succesvol afrondt, behaalt u twee diploma’s. U bent dan voor twee vakken
tweedegraads bevoegd. Alle combinaties van bachelor lerarenopleidingen zijn mogelijk.
Vanaf het studiejaar 2015-2016 kunt u ook de voltijd opleiding leraar primair onderwijs combineren met de voltijd
bachelor lerarenopleiding Nederlands (uitgezonderd van opleiding Natuurkunde). Als u beide studies afrondt, bent u
bevoegd leraar primair onderwijs én bevoegd leraar Nederlands voortgezet onderwijs/beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie. U moet er rekening houden dat de extra cursussen op andere dagen en tijdstippen ingepland
kunnen worden dan bij uw eigen opleiding.
Ingangseisen
Als u aan het eind van het tweede studiejaar 140 studiepunten hebt behaald in studie 1, kunt u in jaar 3 beginnen met
studie 2 en deze binnen 3 jaar afronden.
Hoe is het studieprogramma opgebouwd?
Het totale traject voor het volgen van twee studies duurt 5 jaar.
In jaar 1 volgt u twee extra vakken van studie 1: dit zijn de modules Beroep Onderwijs ontwerpen, Beroepsproduct 1
en Beroep De leraar als pedagoog uit tweede studiejaar. Ook is het mogelijk om binnen het vak te versnellen. De
totale studielast van jaar 1 is 70 EC. Aan het eind van het eerste studiejaar moet u 70 punten hebben behaald om
door te mogen gaan met dit traject in jaar 2: d.w.z. Uw propedeuse van studie 1 en minimaal twee extra vakken van
studie 1. Vrijstellingen in studie 1 tellen hiervoor ook mee.
In jaar 2 volgt u drie extra vakken van studie 1. De totale studielast van jaar 2 is 75 EC. Om door te mogen gaan met
dit traject in jaar 3 moet u aan het eind van het tweede studiejaar minimaal 140 punten hebben behaald in studie 1.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
10/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Bij toelating tot het traject Dubbele Bevoegdheid voor studie 2 geldt een ontheffing van het studieadvies voor studie
2. U moet wel aan de matchingverplichting voldoen voor studie 2.
In jaar 3 en 4 volgt u vakken van zowel studie 1 en 2. U volgt Studie en Werk 1A t/m 4A in het schoolvak van studie
1. De profileringsruimte van studie 1 vult u in jaar 4 met door de opleiding geselecteerde vakken uit de hoofdfase van
studie 2. De totale studielast in jaar 3 is 70 EC. De totale studielast in jaar 4 is afhankelijk van de opleiding.
In jaar 5 volgt u Beroepsproduct 3 verplicht voor studie 2. Studie en Werk 4B volgt u in beide schoolvakken. In jaar 5
doet u één assessment voor beide opleidingen. De totale studielast in jaar 5 is afhankelijk van de opleiding. Alle
modules beroep hoeft u maar één keer voor beide opleidingen te volgen.
Let op! Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de verschillende faciliteiten binnen dit traject wanneer beide
studies daadwerkelijk binnen 5 jaar afgerond worden. In geval van vertraging vervallen deze faciliteiten. Zowel
Beroepsproduct 3 als Studie en Werk 4B moeten dan voor beide studies apart gedaan worden.
Neem voor vragen over het specifieke studieprogramma van uw opleiding contact op met de intakecoördinator van
uw opleiding.
Wat is de totale studielast?
U moet rekening houden met zo’n 8 tot 10 uur extra studielast per week.
Hoe moet u zich inschrijven voor het traject dubbele onderwijsbevoegdheid?
Als u gestart bent met studie 1 in 2020 geeft u bij uw studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider en
intakecoördinator van de opleiding aan (begin periode A van het eerste jaar) dat u mee wilt doen aan het traject
dubbele bevoegdheid. U moet zich inschrijven voor de extra beroepvakken in OSIRIS.
U begint pas aan uw tweede studie in jaar 3 na het behalen van de vereiste 140 studiepunten bij studie1 in twee jaar.
U schrijft zich uiterlijk 31 augustus 2022 in voor de propedeuse van studie 2 op Studielink. Daarnaast moet u zich
herinschrijven voor studie 1. Let op: voor de voltijdopleiding geldt dat u zich vóór 1 mei moet inschrijven voor studie 2
en moet voldoen aan de verplichting van matching.
Bent u met uw studie gestart in 2019?
Als u aan het eind van het tweede studiejaar de vereiste 140 studiepunten hebt behaald bij studie 1 schrijft u zich
uiterlijk 31 augustus 2021 in voor de propedeuse van studie 2 op Studielink. Daarnaast moet u zich herinschrijven
voor studie 1. Let op: voor de voltijdopleiding geldt dat u zich vóór 1 mei moet inschrijven voor studie 2 en moet
voldoen aan de verplichting van matching.
Betaalt u twee keer collegegeld?
U betaalt voor beide studies maar één keer collegegeld, zolang u voor beide studies tegelijkertijd en onafgebroken
ingeschreven staat.
Bij wie kan u met vragen terecht?
De intakecoördinator van studie 1 kan u informeren over de specifieke invulling van het verzwaarde studietraject van
studie 1. De intakecoördinator van studie 2 kan u infomeren over de specifieke invulling van het studieprogramma
van studie 2 in jaar 3, 4 en 5. Met de studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider van studie 1 bespreekt u de
studievoortgang en uw studieplanning.
2.2.3
Getuigschrift (diploma)
Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse of de gehele bachelor), wordt door de
examencommissie een diploma uitgereikt (de wettelijke term hiervoor is getuigschrift). We kennen binnen de
opleidingen de volgende diploma’s:
•
het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen;
•
het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
11/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u de laatste toets van uw examenprogramma met goed gevolg hebt
afgerond. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma
wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten
aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit
bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma.
U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het
Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma
worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement, dat een bijlage bij uw bachelordiploma vormt, wordt altijd
in het Engels opgesteld. Zie Procedure afgifte diploma voor de procedure voor afgifte van het diploma.
Heeft u meer dan één toets met goed gevolg afgelegd maar krijgt u geen diploma omdat u niet het volledige
examenprogramma hebt behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven (zie
Verzoekschrift). Daarop worden de door u behaalde toetsen vermeld. De verklaring wordt net als het diploma
ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie.
2.2.4
Graden en titulatuur
Als u een zogenaamde ‘degree’-opleiding bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College
van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als u
met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding toegevoegd van het
vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft.
Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam
te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren.
Om de internationale herkenbaarheid van de titulatuur in het hoger beroepsonderwijs te bevorderen, mag een
opleiding, wanneer dit door de minister akkoord wordt bevonden, een specifieke toevoeging aan de titulatuur
hanteren. Denk daarbij aan de toevoegingen als ‘of Science’ en ‘of Arts’. Hiervan is sprake als de opleiding door de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op haar website als zodanig daartoe wordt aangewezen. Na
aanwijzing door de NVAO treedt de aanpassing van de titulatuur per eerste van de daaropvolgende maand in
werking. Bijvoorbeeld: Als de NVAO in februari aangeeft dat de nieuwe titulatuurtoevoeging voor uw opleiding mag
worden gehanteerd, dan is dit van toepassing op studenten waarvan de diplomadatum na 1 maart ligt. Let wel: uw
diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u de laatste toets van uw examenprogramma hebt afgerond.
Als gevolg van bovenstaande wetswijziging kan de graadtoevoeging gedurende het studiejaar wijzigen. Indien
hiervan sprake is en u in datzelfde studiejaar uw opleiding hebt afgerond met toekenning van de oude graad, dan
kunt u uiterlijk binnen het studiejaar na afstuderen de examencommissie verzoeken om verstrekking van een diploma
met de nieuwe graadtoevoeging, tegen inlevering van het oude diploma.
In bijlage 2 van de Onderwijs- en Examenregeling - Hogeschool Utrecht (OER-HU) staan alle actuele graden met
toevoegingen vermeld.
2.2.5
Opleidingsstructuur
Studiefases
De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en
de hoofdfase.
De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een
propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van
een bachelordiploma.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
12/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten
De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het
European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal
vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie(klok)uren (inclusief contacttijd).
Geprogrammeerde contacttijd
Onder geprogrammeerde contacttijd wordt verstaan: uren binnen een onderwijseenheid, die voor de student
ingeroosterd en gereserveerd zijn voor lessen, (groeps)contact met, en intensieve persoonlijke begeleiding door
gekwalificeerd onderwijskundig personeel, dat hiertoe fysieke aanwezig en/of anderszins direct beschikbaar is.
De geprogrammeerde contacttijd voor bacheloropleidingen (voltijd, jaar 1) is minimaal 12 uur per week, gemiddeld
over het studiejaar.
De omvang van de contacttijd neemt af, naarmate de student vordert in de studie. Werkplekleren en het zelfstandig
werken (bijvoorbeeld aan projecten of onderzoeken) nemen in jaar 2, 3 en 4 van de studie een steeds groter deel van
de opleiding in beslag. De student wordt tijdens de opleiding (onder andere binnen Studie en Werk) begeleid zodat
hij/zij in staat is in toenemende mate zelfstandig te werken en leren.
Van elke onderwijseenheid is een cursusbeschrijving beschikbaar (zie OSIRIS en bijlage
Cursusbeschrijvingen).Hierin is nader gespecificeerd hoe de studielast per onderwijseenheid is ingevuld
(contacturen, zelfstudie, toetstijd, et cetera).
De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per
studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en
praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC.
De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld:
propedeuse: 60 EC;
hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC).
Let op! Het is mogelijk dat dit studiejaar, in verband met de gevolgen van de regeringsmaatregelen vanwege Covid19, onderwijsactiviteiten worden aangeboden die vorig studiejaar geen doorgang hebben kunnen ondervinden. Indien
dit het geval is, wordt hierover zo spoedig mogelijk door de opleiding gecommuniceerd.
Tabel verdeling studielast over opleiding:
Propedeuse (60 EC)
Hoofdfase (180 EC)
Major (150 EC)
Profileringsruimte (30 EC)
In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. Elke cursus kent een
minimale omvang van 5 EC (uitgezonderd LKT en Assessment), of een veelvoud daarvan. EC worden pas
toegekend nadat de desbetreffende cursus met de bijbehorende toets is afgerond. Als er deeltoetsen worden
afgenomen, krijgt u pas EC als alle deeltoetsen van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende
resultaat hebben geleid. Het kan zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van een cijfer van een deeltoetsen.
Deze eisen zijn dan opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook Beoordeling.
2.3
Propedeuse
De verdeling van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert
het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
13/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Oriëntatie en verwijzing
Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud
van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u
moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op
ingericht. Zo nodig worden alternatieven besproken.
Selectie
Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het
niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde
te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de
balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het
aantal behaalde EC. Het is belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent. Lees hiertoe de paragraaf over
Studieadvies, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Wie niet aan de norm voldoet, krijgt een bindend negatief studieadvies en mag de opleiding niet vervolgen. In enkele
situaties geldt dat een bindend negatief studieadvies zich uitstrekt tot een of meerdere opleidingen met een gelijke
propedeuse. Indien dit het geval is, is dit vermeld in paragraaf 2.3.2.
Verwijzing
Als u twijfelt aan uw studiekeuze, is het van belang dat u dat tijdig bespreekt. Wellicht is de twijfel onterecht en is uw
beeld nog niet compleet. Neem hiervoor contact op met uw studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider. Hij/zij
kan u onder meer verwijzen naar voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel.
2.3.1
Programma
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de
onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code.
De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
14/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Onderwijsaanbod jaar 1
Jaar
Programma
Periode A
Periode B
Periode C
Periode D
onderdeel
1
Vak
Grammatica 1
Fonetiek
OAEN-PFGRAM-20
OAEN-PFPHON-20
Cultuur 1: Groot
Brittannië
OAEN-PFCULT1-20
Literatuur 1: Korte
Verhalen
OAEN-PFLIT1-20
Schrijfvaardigheid 1
Spreekvaardigheid 1
OAEN-PFWRIT1-20
OAEN-PFSPEAK1-20
Leerplein
- Stay Abroad
- CPE &
- Literatuur
Taalvaardigheid
- Vakdidactiek
- LKT & Taalkunde
OAEN-HWLPENG-19
OAEN-HWLPENG-19
Vakdidactiek 1
Vakdidactiek
OAVT-PVAKD1-20
Beroep
Beroep 1
Beroep 2
Lesgeven in het
Ontwikkeling van de
Leerprocessen
VO/MBO
adolescent
OAR-PBERLP-16
OAR-PBEROEP1-15
OAR-PBEROEP2-15
Studie en Werk
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
Beroep 3A
Studie en Werk 1A
Studie en Werk 1B
OAR-PSWV1A-20
OAR-PSWV1B-20
15/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Examenprogramma jaar 1
Jaar
Programma
Cursus
Code
EC
EC
Grammatica
OAEN-PFGRAM-20
5 EC
Literatuur 1: Korte verhalen
OAEN-PFLIT1-20
5 EC
Schrijfvaardigheid 1
OAEN-PFWRIT1-20
5 EC
Fonetiek
OAEN-PFPHON-20
5 EC
Cultuur 1:Groot-Brittanië
OAEN-PFCULT1-20
5 EC
Spreekvaardigheid 1
OAEN-PFSPEAK1-20
5 EC
Vakdidactiek
Vakdidactiek 1
OAVT-PVAKD1-20
5 EC
5
Beroep
Beroep 1: Lesgeven in het VO/MBO
Beroep 2: Ontwikkeling van de adolescent
Beroep 3A: Leerprocessen
OAR-PBEROEP1-15
OAR-PBEROEP2-15
OAR-PBERLP-16
5 EC
5 EC
5 EC
15
Studie en Werk
Studie en Werk 1A
Studie en Werk 1B
OAR-PSWV1A-20
OAR-PSWV1B-20
5 EC
5 EC
10
onderdeel
1
Vak
2.3.2
30
Bindend studieadvies
In de propedeuse wordt de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving
ten minste twee keer een schriftelijk advies over de voortgang van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste
jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarvoor zijn vastgesteld.
Tussentijds studieadvies
Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds
studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat tevens een toelichting op de behaalde
studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een:
•
•
positief tussentijds advies: 25 of meer EC of een
waarschuwend tussentijds advies: 24 of minder dan 24 EC
Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We
adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider om een
studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als persoonlijke
omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan zo spoedig mogelijk als de omstandigheid zich
voordoet contact op met de studentendecaan en uw studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider.
Positief of negatief studieadvies
Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u een definitief advies van de examencommissie, daartoe
gemandateerd door het College van Bestuur. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief
studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief studieadvies met afwijzing is een bindend negatief
studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde
opleiding aan de HU. Dit geldt bij een gemeenschappelijke propedeuse ook voor de andere opleidingen van deze
gemeenschappelijke propedeuse. De enige uitzondering hierop is wanneer u op een later moment op een later
moment ten genoegen van de instituutsdirecteur kunt aantonen dat u de opleiding alsnog succesvol kunt volgen en
afronden.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
16/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Een positief studieadvies krijgt u als u aan het eind van het eerste studiejaar:
• de propedeuse heeft gehaald, of
• minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald.
Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 50 EC hebt behaald, tellen niet mee:
•
EC voor verleende vrijstellingen;
•
EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit studiejaar
hebt behaald;
•
resultaten behaald voor deeltoetsen, als nog niet de volledige toets met goed gevolg is afgelegd.
Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan zult u dus
aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te
krijgen.
Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief studieadvies hebt voldaan.
Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op.
De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde
vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan
het behalen van de vakken uit de propedeuse.
In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de
mogelijkheden van beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens
de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. Een
bindend negatief studieadvies wordt aangetekend verstuurd.
De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief
studieadvies af te geven.
Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens persoonlijke omstandigheden
De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door
persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden:
•
ziekte;
•
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;
•
zwangerschap;
•
bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een LATrelatie onderhoudt;
•
het lidmaatschap van de Hogeschoolraad en/of een instituutsraad en/of een opleidingscommissie;
•
andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het
bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de instituutsdirectie;
•
het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de
Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van
enige omvang;
•
een erkende topsportstatus als beschreven in het Profileringsfonds;
•
andere situaties waarin u als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan toetsen dan wel het
onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie.
Als de examencommissie persoonlijke omstandigheden - waardoor u niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het
studieadvies - aanwezig acht, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar
van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de norm van een
positief studieadvies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt.
Voor een opgeschort studieadvies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
17/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde persoonlijke omstandigheden? Meld dit dan zo
spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het
afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider. Zij adviseren de examencommissie.
Voldoet u aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief studieadvies dan krijgt u dus een
negatief studieadvies met een afwijzing en wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het
geval u ook in het tweede studiejaar vanwege persoonlijke omstandigheden de norm niet kunt halen, kan de
examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat
u een negatief studieadvies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat u toch door mag met de opleiding. Het is aan de
examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider te beoordelen of de persoonlijke omstandigheden ertoe hebben geleid dat u ook in het tweede
jaar van inschrijving de norm niet hebt kunnen halen (het zogenaamde causaal verband) en om een oordeel te vellen
omtrent uw geschiktheid.
Norm voor het studieadvies:
Inschrijving
1e jaar, 1e keer
Norm*
50 EC
Wat telt niet mee?
Vrijstellingen
2e jaar (na opgeschort studieadvies)
50 EC
Vrijstellingen
Eerder behaalde
resultaten
*incl. geoormerkte vereisten
Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de propedeuse te halen,
dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen.
In het geval er, ten gevolge van de regeringsmaatregelen omtrent COVID-19, een opgeschort studieadvies is
uitgebracht, tellen de behaalde punten in het studiejaar 2019-2020 wel mee bij de berekening of de norm van 50
studiepunten inclusief geoormerkte cursussen is behaald. Dit geldt alleen voor de studenten die in studiejaar 20192020 een opgeschort studieadvies hebben ontvangen.
Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening
van uw aantal EC.
2.3.3
Overstappen
Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u zich
daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de instituutsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor
toestemming geven.
Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag als er
tevens sprake is van persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, zo nodig advies hieromtrent aan de
studentendecaan.
2.4
Hoofdfase
De hoofdfase is de studieperiode die volgt na de propedeuse en duurt tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat
normaal gesproken drie studiejaren en bestaat uit:
•
een major (hoofdprogramma) van 150 EC;
•
een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
18/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
De hoofdfase is gericht op beginnend lesgeven. U krijgt de gelegenheid om onder begeleiding diverse docenttaken
uit te voeren, o.a. het verzorgen van (deel)lessen. Daarnaast verleent u assistentie aan leraren bij hun diverse taken.
In deze fase gaat u geleidelijk zelfstandiger functioneren in de klas en daarbuiten. U geeft onder supervisie
zelfstandig vorm aan het onderwijsleerproces van klassen of groepen leerlingen. U werkt binnen een team en binnen
de schoolorganisatie.
Binnen Instituut Archimedes wordt binnen de hoofdfase veelal onderscheid gemaakt tussen middenfase (jaar 2 en 3)
en afstudeerfase (jaar 4).
Als de propedeuse en de hoofdfase met goed gevolg zijn afgerond ontvangt u het bachelordiploma. Zie paragraaf
5.1.
2.4.1
Toelating hoofdfase
Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt
u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding.
Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat
diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw elders
behaalde propedeuse. Als u op deze wijze wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van
de HU krijgen voor de bovengenoemde opleiding waarvoor u in de hoofdfase bent ingestroomd. Zie AskHU Vrijstellingen.
Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al cursussen uit de hoofdfase te volgen en
toetsen te doen, tenzij de examencommissie anders beslist.
2.4.2
Programma’s
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma
geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en
de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS.
Tabel curriculumoverzicht:
N.B. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in
OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
19/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Onderwijsaanbod jaar 2, 3 en 4
Jaar
Programma
Periode A
Periode B
Periode C
Periode D
Cultuur 2: Verenigde
Schrijfvaardigheid 2
Literatuur 2:
Cultuur 3:
Staten
OAEN-HFWRIT2-20
Jeugdliteratuur
Buitenlandverblijf
OAEN-HFCULT2-20
OAEN-HFLIT2-20
OAEN-HFCULT3-20
Spreekvaardigheid 2:
General Linguistics
Buitenlandverblijf
OAEN-H2LINGU-13
onderdeel
2
Vak
(speaking class)
OAEN-HFSPEAK2-20
- Stay Abroad
Leerplein
- CPE &
- Literatuur
Taalvaardigheid
- Vakdidactiek
- LKT & Taalkunde
OAEN-HWLPENG-19
OAEN-HWLPENG-19
Vakdidactiek 2:
Vakdidactiek
Communicatieve
vaardigheden
OAVT-HVAKD2-20
Beroep
Beroep 3B
Beroep 4
Onderwijs ontwerpen
De leraar als
OAR-HBEROO-19
pedagoog
OAR-HBER4-19
Studie en
Werk
Beroepsproduct
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
Studie en Werk 2A
Studie en Werk 2B
OAR-HSWV2A-20
OAR-H1S&WV2B-12
Beroepsproduct 1
OAR-H1BERPDT1-19
20/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Jaar
Programma
Periode A
Periode B
Periode C
Periode D
Finishing Touches
General Linguistics
Romans, Gedichten,
Assessment
OAEN-H2LINGU-13
Toneelstukken
OAEN-H2FINISH-14
onderdeel
3
Vak
Literatuur 3:
OAEN-HFLIT3-20
- Stay Abroad
Leerplein
Vakdidactiek
- CPE &
- Literatuur
Taalvaardigheid
- Vakdidactiek
- LKT & Taalkunde
OAEN-HWLPENG-19
OAEN-HWLPENG-19
Methodology IV:
Methodology V:
Tests
Curriculum Design
OAEN-H2METH4-19
OAEN-H2METH5-14
Docent in het voortgezet onderwijs
Beroep
OAR-HDOCVO-17
Docent in het beroepsgerichte onderwijs
OAR-HDOCBER-15
Studie en
Studie en Werk 3A
Studie en Werk 3B
Werk
OAR-HSWV3A-20
OAR-H2S&WV3B-12
Beroeps-
Beoepsproduct 2
product
OAR-H2BERPDT2-19
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
21/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Jaar
Programma
Periode A
Periode B
Periode C
Periode D
onderdeel
4
Leerplein
Studie en
Werk
Beroepsproduct
Assessment
-Stay Abroad
-CPE &
-Literatuur
Taalvaardigheid
-Vakdidactiek
-LKT & Taalkunde
OAEN-HWLPENG-19
OAEN-HWLPENG-19
Studie en Werk 4A
Studie en Werk 4B
OAR-HSWV4A-20
OAR-H3S&WV4B-12
Beroepsproduct 3*
Beroepsproduct 3*
OAR-H3BERPDT3-19
OAR-H3BERPDT3-19
Landelijke kennistoets +
CPE
OAEN-HAKT-16
en
Assessment startbekwaam
OAR-H3ASTARTK-13
Keuze-
Profileringsruimte
onderdeel
*Keuze: Beroepsproduct 3 is een lintcursus en start in periode A en/of in C. U kunt kiezen in welke periode u deze cursus wilt
volgen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
22/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Examenprogramma jaar 2, 3 en 4
Jaar
Programma
Cursus
Code
EC
EC
Schrijfvaardigheid 2
OAEN-HFWRIT2-20
5 EC
45
Schrijfvaardigheid 3
OAEN-HFWRIT3-20
5 EC
Cultuur 2: Verenigde Staten
OAEN-HFCULT2-20
5 EC
Cultuur 3: Buitenlandverblijf’
OAEN-HFCULT3-20
5 EC
Spreekvaardigheid 2: Buitenlandverblijf
OAEN-HFSPEAK2-20
5 EC
Spreekvaardigheid 3
OAEN-HFSPEAK3-20
5 EC
Literatuur 2: Jeugdliteratuur
OAEN-HFLIT2-20
5 EC
Literatuur 3: Romans, Gedichten,
OAEN-HFLIT3-20
5 EC
Algemene Taalkunde
OAEN-H2LINGU-13
5 EC
Vakdidactiek 2: Communicatieve vaardigheden
OAVT-HVAKD2-20
5 EC
Vakdidactiek 3: Communicatief Toetsen
OAVT-HVAKD3-20
5 EC
Vakdidactiek 4: Curriculum ontwerp
Code volgt*
5 EC
Beroep 3B: Onderwijs ontwerpen
OAR-HBEROO-19
5 EC
Beroep 4: De leraar als pedagoog
OAR-HBER4-19
5 EC
Docent in het voortgezet onderwijs
OAR- HDOCVO-17
15 EC
Docent in het beroepsgerichte onderwijs
OAR-HDOCBER-15
15 EC
Studie en Werk 2A
OAR-HSWV2A-20
5 EC
Studie en Werk 2B
OAR-H1S&WV2B-12
5 EC
Studie en Werk 3A
OAR-HSWV3A-20
5 EC
Studie en Werk 3B
OAR-H2S&WV3B-12
Studie en Werk 4A
OAR-HSWV4A-20
Studie en Werk 4B
OAR-H3S&WV4B-12
10 EC
Beroepsproduct 1
OAR-H1BERPDT1-19
5 EC
Beroepsproduct 2
OAR-H2BERPDT2-19
5 EC
Beroepsproduct 3
OAR-H3BERPDT3-19
10 EC
Landelijke kennistoets met CPE
OAEN-HAKT-16
1 EC
Assessment startbekwaam
OAR-H3ASTARTK-13
4 EC
onderdeel
2, 3
Vak
en 4
Toneelstukken
Vakdidactiek
Beroep
15
25
of
Studie en Werk
Beroepsproduct
Assessment
Keuze-
Profileringsruimte
10 EC
5 EC
30 EC
onderdeel
*Code volgt: onderwijs wordt ontwikkeld; code volgt in augustus 2021. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
40
23/65
20
5
30
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
2.4.3
Stages en stagewaardigheid
Een substantieel gedeelte van uw opleiding voert u, als onderdeel van de leerlijn Studie en Werk, taken uit op uw
leerwerkplek in een school.
Een voltijdstudent is gemiddeld binnen een school werkzaam:
Jaar 1 – 1 dag per week (7 uur)
Jaar 2 – 1 dag per week (7 uur)
Jaar 3 – 2 dagen per week (14 uur)
Jaar 4 – LIO stage 80 dagen (van 7 uur) in totaal
Ten aanzien van de LIO-stage (Studie en Werk 4A en 4B) geldt voor voltijdstudenten de volgende drempel:
•
de student heeft Studie en Werk 3B afgerond én
•
er zijn minimaal 165 EC afgetekend in OSIRIS. Hierbij mogen in de minor behaalde punten niet meetellen.
Deze drempel geldt voor alle studenten vanaf cohort 2014/2015.
De cursusbeschrijvingen van de onderwijseenheden Studie en Werk zijn opgenomen in bijlage Cursusbeschrijvingen.
Hierin is onder andere beschreven: stageduur en periodes stage, beginvereisten stage, beoordelingsnormen, wijze
van beoordelen, mogelijkheden tot herkansing. Voor nadere informatie over stage (Studie en Werk) wordt verwezen
naar de cursushandleidingen behorende bij de betreffende onderwijseenheden.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een leerwerkplek. Hiervoor dient u gebruik te maken van de
applicatie Onstage (https://hu-onstage.xebic.com). Hierin staan vacatures opgenomen van de verschillende
opleidingsscholen waar wij een samenwerkingsverband mee hebben. Tenzij u al in dienstverband bent op een
andere school, wordt u omwille van de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling aangeraden om een stageplek
te zoeken op een van de opleidingsscholen. Als er een tekort aan stageplekken is voor uw opleiding krijgt u mogelijk
toestemming om ook andere scholen te benaderen voor een leerwerkplek.
Bij vragen over de stage (Studie en Werk) kunt u contact opnemen met uw studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider of het praktijkbureau (Padualaan 101, ruimte 0.118) via [email protected].
Verklaring Omtrent Gedrag
Als u aan een baan als docent in het onderwijs begint, zal uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG); een VOG is verplicht voor docenten. Ook als u een ander beroep uitoefent in het onderwijs, zoals
Tolk NGT of Schrijftolk, kan om een verklaring gevraagd worden. Een VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van
goed gedrag’. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw baan. Voorts kan het
ook zo zijn dat een stage biedende school of organisatie een VOG van een stagiaire verlangt.
U krijgt de VOG als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Heeft u wel een
strafblad, dan wordt beoordeeld of uw strafbare gedrag uit het verleden relevant is ten opzichte van het doel
waarvoor de VOG is aangevraagd.
U ontvangt het aanvraagformulier van degene die u om een VOG verzoekt, een werkgever of een stage biedende
school of organisatie dus. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is, wat de daarbij
behorende functieaspecten zijn en de aanvraag ondertekenen. Bron: Ministerie van Justitie (www.justitie.nl).
2.4.4
Profileringsruimte
De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde
profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kunt u een eigen accent aan de studie geven, gericht op verbreding
en/of verdieping. Binnen Hogeschool Utrecht kennen we in beginsel de volgende mogelijkheden:
•
een minor (= een samenhangend geheel van één of meerdere cursussen).
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
24/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
•
•
•
een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding);
een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). U volgt dan gedurende twee perioden onderwijs aan
een hogeschool of universiteit in het buitenland;
een zelf ingevulde profileringsruimte: een samenhangend pakket van keuzecursussen met een passende
naam dat u voorlegt aan de examencommissie met het verzoek dit pakket te erkennen. U motiveert
schriftelijk aan de examencommissie waarom deze zelf ingevulde profileringsruimte een meerwaarde heeft
voor uw toekomstige beroepsuitoefening of studieloopbaan;
een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) www.kiesopmaat.nl.
Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door uw examencommissie. De
examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van bachelorniveau is, of als er sprake is
van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds (zie ook
AskHU - Goedkeuring invulling profileringsruimte.)
N.B. Kiest u voor één van de HU minoren, dan is voorafgaand aan de inschrijving duidelijk welke minoren de
examencommissie wel toestaat en welke niet. Voor de minoren die niet zijn toegestaan, kunt u zich niet inschrijven in
Osiris. Bij enkele opleidingen is het wel nodig om toestemming te vragen aan de examencommissie als u voor een
HU minor kiest. Op www.minors.hu.nl kunt u nalezen welke opleidingen dit betreft.
Kiest u voor een andere invulling van uw profileringsruimte? Dan dient u altijd toestemming te vragen aan de
examencommissie van uw opleiding. Op de site van de examencommissie vindt u meer informatie.
Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kunt u terecht bij de
studieloopbaanbegeleider /leerteambegeleider.
Goedkeuring van een minor of keuzecursussen door de examencommissie houdt niet automatisch in dat u
daadwerkelijk daarvoor wordt geplaatst. Bij een te klein aantal aanmeldingen kan besloten worden de minor of
keuzecursussen niet aan te bieden.
Indien u een tweede minor wilt volgen, dan dient u dit met uw opleidingsmanager te bespreken.
Van resultaten behaald voor een minor, of keuzecursussen binnen de HU worden de resultaten overgenomen. Op
grond van landelijke afspraken worden ook de resultaten van Kies op Maat minoren door de HU overgenomen.
Overige resultaten buiten de HU behaald worden als een vrijstelling behandeld, mits de examencommissie deze
erkent.
Op het diploma wordt de vooraf inhoudelijk door de examencommissie goedgekeurde invulling van de
profileringsruimte vermeld.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over minors op www.minors.hu.nl. Informatie over een studieperiode in het buitenland
(Study Abroad) is te vinden via de AskHU portal op MyHU. Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en
sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u
op Study Abroad wilt gaan.
Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kunt u terecht op
www.osiris.hu.nl. Ook kunt u een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en
waar alle HU-instituten hun minoraanbod presenteren.
Meer informatie over premastertrajecten aan de UU vindt u in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en
op www.premasters.hu.nl.
2.4.5
HU Honours
De HU biedt u als student de mogelijkheid om uzelf extra uit te dagen met verschillende soorten honourstrajecten.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
25/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
HU Honours is er voor alle ambitieuze studenten met verschillende kwaliteiten die zich extra willen profileren en het
verschil willen maken voor beroepspraktijk en samenleving. Uw studiepunten haalt u in het onderwijsprogramma van
uw opleiding. Met honoursonderwijs kunt u sterren behalen. Als u vijf sterren hebt behaald, kunt u voor het
honourscertificaat gaan dat u ontvangt bij uw diploma als u afstudeert.
De HU heeft een breed palet aan honoursonderwijs. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een volledig
honoursprogramma, waarmee u vijf sterren kunt behalen en vervolgens het honourscertificaat. U kunt ook kiezen
voor een extra prestatie die in het verlengde ligt van een cursus van uw opleiding of met een eigen initiatief komen. U
creëert uw eigen honoursroute met behulp van verschillende typen honoursonderwijs. Er zijn vier vormen van
honoursonderwijs op de HU:
•
Honoursprogramma’s
•
Stercursussen
•
Extra honours
•
Persoonlijke route
Informatie over mogelijke honourstrajecten kunt u vinden op www.honourstrajecten.hu.nl of krijgen bij de honours
contactpersoon van uw opleiding (zie https://husite.nl/huhonours/binnen-je-opleiding/).
Procedures
Verkrijgen van een Ster
•
U kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten (honoursprogramma’s, stercursussen of extra
honours) als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten uit te voeren (persoonlijke route). In beide
gevallen schrijft u zich via OSIRIS in.
•
De aangewezen (honours)examinator beoordeelt uw honoursprestatie conform de vastgestelde
beoordelingsprocedure en informeert u over de uitkomst hiervan. De als voldoende gekwalificeerde
honoursprestatie(s) word(t)(en) vastgelegd in OSIRIS.
•
De Sterverklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie u hebt
geleverd.
Verkrijgen van het Honourscertificaat
•
Wanneer u van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honourscertificaat te voldoen en daarmee
voor het Honourscertificaat in aanmerking te komen, onderbouw en presenteert u de door u geleverde
honoursprestaties in samenhang. De HU Honourscommissie heeft de eindopdracht voor het behalen van het
Honourscertificaat beschreven, evenals de bijbehorende procedure.
•
Bij een positieve eindbeoordeling ontvangt u bij afstuderen naast uw diploma het Honourscertificaat op officieel
waardepapier.
Honoursonderwijs: welke mogelijkheden voor talentontwikkeling bieden wij u?
Als student bij Instituut Archimedes bieden we u vele verbredende en verdiepende trajecten aan. Met een
honoursprestatie profileert u zich op de arbeidsmarkt en kunt u persoonlijke talenten, bijzondere belangstelling en
bijdrages aantonen aan werkgevers. Honoursprestaties zijn extra-curriculaire onderwijsvormen, soms in individuele of
multidisciplinaire projectvorm, die u naast uw reguliere opleiding mag kiezen. Bij afronding van zo’n onderwijsvorm
behaalt u op honoursniveau één of meerdere sterverklaringen (‘sterren’), die u naast uw diploma ontvangt. Dit is een
door de HU erkende waardering voor relevante, toegevoegde waarde op het vlak van:
•
persoonlijke ontwikkeling
•
de eigen beroepsrol
•
de eigen beroepspraktijk
•
(delen van) de samenleving
Bij minimaal vijf sterren, kunt u een eindbeoordeling aanvragen en kunt u een honourscertificaat behalen bij uw
diploma.
De HU onderscheidt de volgende Sterren:
•
Leiderschap
•
Innovatie en disseminatie
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
26/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
•
•
•
Gedrevenheid
Internationale orientatie
Vakbekwame en reflectieve professional
Vrije ster
Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als honourstraject, kunnen zowel door de HU ontwikkeld
zijn (‘aanbodgerichte’ honourstrajecten) als door uzelf ingebracht worden (‘vraaggerichte’ honourstrajecten). Het
aanbod voor u bestaat uit twee hoofdstromen:
•
Aanbod van HU-brede honoursprestaties. Dit aanbod is opengesteld voor studenten van alle HU-opleidingen en
kunt u vinden op de HU-honourskalender (ook te vinden via MyHU) of volg de link: https://husite.nl/huhonours/
 kalender
•
Aanbod specifiek van Instituut Archimedes of specifieke opleidingen daarvan. Deze zijn te vinden via
https://husite.nl/huhonours/binnen-je-opleiding en kies hier u specifieke lerarenopleiding.
Geactualiseerde informatie over het aanbod van honourstrajecten is te vinden op www.honourstrajecten.hu.nl. Bij
belangstelling voor een vraaggericht traject vindt begeleiding en contact plaats met een honourscoach van Instituut
Archimedes:
•
Annette Wind voor het cluster Welzijn, Zorg en Maatschappij ([email protected])
•
Niek Grooters voor het cluster Exact ([email protected])
•
Irene de Kleyn, Yvonne Langendoen en Tomas Pollard voor het cluster Talen ([email protected],
[email protected] en [email protected])
Voorbeelden
U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de volgende aangeboden honourstrajecten:
•
Persoonlijk Leiderschap (HU-breed) - [email protected]
Wilt u meer regisseur over uw eigen leven worden? In de cursus Persoonlijk Leiderschap staat dit centraal. In dit
traject kijkt u onderzoekend en nieuwsgierig naar uzelf en anderen om zo meer grip op uw eigen leven te krijgen.
Daag uzelf uit en ontwikkel uw persoonlijk leiderschap. Meer info
•
Mindfulness voor professionals (HU-breed) - [email protected]
Wilt u ervaren wat mindfulness voor u kan betekenen? En het inzetten in uw beroepspraktijk? Doe dan mee aan
de 8-weekse mindfulnesstraining voor studenten. Meer info
•
Academie van de Stad (HU-breed) - [email protected]
Zet u in voor maatschappelijke vraagstukken in de functie van projectmedewerker. Inschrijven kan het hele jaar.
Meer info
•
Medezeggenschap (HU-breed) – [email protected]
Bent u actief in medezeggenschap binnen de HU (opleidingscommissie, instituutsraad of hogeschoolraad)? Doe
dan mee aan het honourstraject Medezeggenschap. U krijgt individuele begeleiding, ontwikkelt leiderschap
kwaliteiten en u werkt aan een eigen project/plan (eigen initiatiefvoorstel, advies, wijzigingsvoorstel of
communicatieplan).
•
Debatteren (HU-breed) – [email protected]
Wilt u beter kunnen argumenteren en overtuigen? In zes bijeenkomsten leert u hoe u het beste een debat voert,
leert u hoe u verbaal en non-verbaal het beste uw mening naar voren kan brengen, leert u hoe u retorisch uw
argumenten zo vorm kunt geven dat het nog overtuigender overkomt, maar leert u ook anderen te beoordelen op
hun debatvaardigheden.
•
Critical Thinking & Global Citizenship (HU-breed) – [email protected]
Dit Honoursprogramma heeft als doel het kritisch denkvermogen van u te ontwikkelen. Dit helpt u niet alleen in
uw verdere (studie)carrière, maar ook om zich te weren tegen de stroom van misinformatie en hierop te kunnen
reageren met gegronde logische argumentatie. Met de ontwikkeling van deze denkvaardigheden doelt dit
programma ook op een diepere bewustwording van de rol van u in de complexiteiten van de hedendaagse
samenleving. U wordt aangemoedigd in dit Honoursprogramma om uw ontwikkelde kritische denkvaardigheden
en uw empathisch vermogen in te zetten in het belang van anderen in de wijdere samenleving. In een gevarieerd
programma met interactieve bijeenkomsten, gastsprekers en diverse samenwerkingsvormen staan de thema's
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
27/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
•
•
•
•
•
cultuur, interculturele communicatie, media en burgerschap centraal. Studenten werken onafhankelijk aan een
specialisatie opdracht naar eigen keuze onder begeleiding van een Honours Coach.
Schrijfcoaching (IA) - [email protected]
Als student Nederlands geeft u laagdrempelige individuele coaching bij het schrijven van opdrachten voor de
opleiding. Voor studenten die moeite hebben met schrijven en voor studenten die er juist heel goed in zijn en
schrijfcoach willen worden.
Introkamp (IA) - [email protected]
Lijkt het u leuk een meerdaags evenement te organiseren voor een nieuwe lichting studenten, hen bij hun
groepsstart te begeleiden en in teamverband te werken aan een complexe opdracht die uw creatief en innovatief
vermogen aanspreekt? Als u deelneemt aan dit traject, dan kunt u de honoursster Leiderschap behalen. Voor 2e
en 3e jaars studenten.
Vakdidactische verdieping of verbreding bij Methodology II Communicative Skills (IA) –
[email protected]
Werkt u graag aan verbetering en vernieuwing van een gedeelte van het huidige curriculum op de leerwerkplek
door een vakdidactisch onderwerp aan te pakken? Denk hierbij aan communicatief moderne
vreemdetalenonderwijs, task-based learning of tweetalig onderwijs. U maakt gebruik van uw kennis uit de cursus
'Methodology II Communicative Skills'.
Betere toetsen bij Methodology IV Tests (IA) - [email protected]
Werkt u graag aan vernieuwing van het toetsprogramma voor taalvaardigheid Engels op uw leerwerkplek? U
werkt aan een of meerdere toetsonderdelen en maakt gebruikt van uw kennis uit de cursus 'Methodology IV
Tests'.
Project Teacher of Europe (IA) – [email protected]
Werk samen tijdens een conferentie met Europese studenten van lerarenopleidingen aan een internationaal
project.
Archeologie en Fotografie (IA) – [email protected]
U neemt deel aan het internationaal wetenschappelijke Non-Professional Archaeological Photographs-project.
Het doel van dit project is foto’s te achterhalen die gemaakt zijn door voormalige studenten en vrijwilligers die
voor 1980 aan een opgraving hebben deelgenomen. U doet archeologisch onderzoek naar een site, u zoekt
contact met internationale wetenschappers en u maakt een documentaire samen met de deelnemende
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
2.4.6
Afstuderen
Studeren aan de HU betekent dat u de opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel
de ‘afstudeereenheid’ genoemd. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes afronden als u het beoogde
eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kunt u nooit een
vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet daarom de afstudeereenheid met goed gevolg
afronden.
Afstudeereenheid
De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan,
maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van uw
eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag u geen
vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit een
onderwijseenheid bestaan, maar ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde
jaar. U mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een
vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee
examinatoren beoordeeld.
De afstudeereenheid bestaat uit 20 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:
•
Assessment startbekwaam
•
Landelijke Kennistoets LKT en taaltoets CPE
•
Beroepsprodruct 3
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
28/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
De aangewezen vakinhoudelijke cursus
Elke opleiding wijst 1 vakcursus aan die exemplarisch is voor het eindniveau van de opleiding. Binnen de opleiding
leraar Engels behoort de cursus Methodology V: Curriculum Design (OAEN-H2METH5-14) tot de afstudeereenheid.
Afstudeerrichtingen
Voltijdstudenten gestart vanaf studiejaar 2013-2014 studeren af in een afstudeerrichting naar keuze. De student
oriënteert zich in jaar 1 en 2 op de diverse schoolsoorten en aan het eind van het tweede studiejaar kiezen studenten
voor een afstudeerrichting. Er worden twee afstudeerrichtingen aangeboden: beroepsgericht onderwijs (vmbo en
mbo) en algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo).
De afstudeerrichtingen maken deel uit van het derde en vierdejaars programma en omvatten 60 EC. De invulling van
de 60 EC is in onderstaand tabel weergegeven. Bij de vakcursussen wordt in het programma gedifferentieerd voor de
AVO dan wel de BO-afstudeerrichting. Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting worden verschillende
opdrachten uitgewerkt.
AVO
Vak
Vakdidactiek 3:
Beroepscursussen
Docent in het voortgezet
Studie en Werk
S&W 3B
Beroepsproduct
Beroepsproduct 3
Communicatief toetsen
onderwijs
OAR-H2S&WV3B-12
OAR-H3BERPDT3-19
OAVT-HVAKD3-20
OAR-HDOCVO-17
S&W 4A en 4B (LIO)
Vakdidactiek 4
OAR-H3SWV4A-20
Curriculum ontwerp
OAR-H3S&WV4B-12
Code volgt*
BO
Vakdidactiek 3:
Docent in het
S&W 3B
Beroepsproduct 3
Communicatief toetsen
beroepsgericht onderwijs
OAR-H2S&WV3B-12
OAR-H3BERPDT3-19
OAVT-HVAKD3-20
OAR-HDOCBER-15
S&W 4A en 4B (LIO)
Vakdidactiek 4
OAR-H3SWV4A-20
Curriculum ontwerp
OAR-H3S&WV4B-12
Code volgt*
*Code volgt: onderwijs wordt ontwikkeld; code volgt in augustus 2021. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider.
De student is na afstuderen breed bevoegd voor het tweedegraadsgebied. De afstudeerrichting wordt vermeld op het
supplement bij het diploma.
Zie de paragraaf Procedure afgifte diploma’s voor meer informatie over het examen en het diploma en voor
uitschrijving na afstuderen.
Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen
De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties die
binnen hogescholen worden geproduceerd, zoals scripties en onderzoeksartikelen, digitaal beschikbaar gesteld aan
geïnteresseerden over de hele wereld. Zo kunnen ze weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rondt u de
afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag u de scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO
Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke
informatie in uw scriptie voorkomt.
Voor meer informatie: www.hbo-kennisbank.nl.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
29/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
3
3.1
Cursussen
Cursusdeelname
Het onderwijsprogramma van uw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een
cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast
uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een toets. Alle cursussen staan in de
bijlage Cursusbeschrijvingen en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
3.2
Inschrijving voor cursussen
Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als u tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als student
bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print de inschrijfbevestiging. Als
u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van de eerste
onderwijsperiode van het eerste studiejaar wordt u automatisch ingeschreven. In alle andere gevallen dient u zichzelf
voor de cursus in te schrijven. Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor de
eerste reguliere toets volgend op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan deze toets kunt u zich tot de uiterste
inschrijfdatum voor de toets uitschrijven. Als u wel ingeschreven blijft voor een toets, maar daar niet aan deelneemt,
wordt het toetsresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd en mist u een toetskans.
Zie: In- en uitschrijven voor cursussen en toetsen
Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor.
Indien u de profileringsruimte zelf samenstelt, dient u zich voor de cursussen zelf in te schrijven. Zie ook 2.4.4.
3.3
Aanwezigheidsplicht
Aanwezig zijn is belangrijk voor uw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional.
De opleiding kan voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht opleggen als de aanwezigheid
essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die
opgedaan worden in de les. In de bijlage Cursusbeschrijvingen staat beschreven voor welke cursussen een
aanwezigheidsplicht geldt met een verdere toelichting.
Als u niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht door persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte, dan
kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie AskHU -Verzoek indienen
Examencommissie). Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen.
De studentendecaan kan u hier verder over informeren.
3.4
Ingangseisen
Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen. Voldoet u niet
aan deze vereisten dan mag u niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming
geeft. Zie AskHU -Verzoek indienen Examencommissie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de
examencommissie.
3.5
Cursusbeschrijvingen
De cursusbeschrijvingen van uw opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In deze bijlage vindt u
alle relevante informatie over de cursussen van uw opleiding.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
30/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
In de Cursusbeschrijvingen in OSIRIS staat ook de (verplichte) literatuur voor elke cursus beschreven. Aangezien
uitgevers hun boeken regelmatig actualiseren adviseren wij u voor aanschaf altijd in de cursushandleiding of op de
cursussite te kijken naar de juiste druk en titel.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
31/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
4
4.1
Toetsen en examens
Introductie
Toetsen
Een cursus wordt afgerond met een toets. Met een toets worden uw kennis, inzicht en/of vaardigheden onderzocht.
Een toets kan ook een onderzoek naar uw beroepshouding betreffen. Toetsen (ook die in groepsverband worden
gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen.
De examencommissie wijst voor het afnemen van toetsen, het vaststellen van de uitslag daarvan en de invoering van
de resultaten in OSIRIS examinatoren aan. Een toets kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltoetsen per
eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltoetsen hebben en een cursus van 15 EC mag
maximaal zes deeltoetsen hebben.
De Taaltoets CPE en de Landelijke Kennistoets (OAEN-HAKT-16) hebben samen een omvang van 1 EC. Het
Assessment Startbekwaam (OAR-H3ASTARTK-13) heeft een afwijkende omvang van 4 EC.
Een toets is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald. Als er
deeltoetsen zijn, is de toets pas behaald als alle deeltoetsen zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden.
In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging van de toetsen aangegeven. Hierin staat ook vermeld of voor een
bepaalde deeltoets minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltoetsen van cursussen van deze opleiding het
bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle deeltoetsen van een
cursus minimaal een 5,5 is behaald.
Examens
Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het afsluitend examen. Deze examens
vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de afsluiting van de gehele bacheloropleiding. U
slaagt voor het propedeutisch examen of afsluitend examen als u voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor
moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het afsluitend examen 240 EC
(dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). U kunt het afsluitend examen alleen afleggen als u het propedeutisch
examen heeft behaald.
Zodra u het programma van de propedeutische fase of hoofdfase heeft afgerond, beoordeelt de examencommissie in
haar eerstvolgende vergadering uw resultaten. Bent u geslaagd en voldoet u aan alle overige verplichtingen met
betrekking tot de opleiding, dan geeft de examencommissie het diploma af. Over de uitreiking van uw diploma krijgt u
daarna bericht.
Afstudeereenheid
De afstudeereenheid is een cursus of verzameling van cursussen van in totaal minimaal 15 EC die een representatief
beeld geeft van uw gerealiseerde eindniveau en die als zodanig in uw examenprogramma is aangemerkt. Het is niet
mogelijk om voor de afstudeereenheid vrijstelling te verkrijgen (tenzij deze voor 1 september 2012 al verkregen is). U
mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u de propedeuse heeft behaald en aan eventuele andere door de
opleiding gestelde eisen voldoet. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld.
4.2
Vrijstellingen
U kunt bij de examencommissie vrijstelling vragen voor een toets als u door middel van eerder gevolgd door de
NVAO geaccrediteerd onderwijs kunt aantonen dat u aan alle eisen van de toets voldoet. In het geval van gevolgd
onderwijs in het buitenland, dient u aan te tonen dat dit onderwijs deel uitmaakt van een opleiding die tot een
internationaal wettelijk erkende graad leidt. Ook als u dezelfde cursus al aan de HU hebt gevolgd en behaald als
onderdeel van contractonderwijs of van een pre-bachelortraject, waardoor de examencommissie kan instaan voor de
kwaliteit daarvan, kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling. In uitzonderingsgevallen kan ook vrijstelling
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
32/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
worden verleend op grond van onderwijs dat niet geaccrediteerd is. Dit onderwijs wordt verderop in deze paragraaf
vermeld. De examencommissie beoordeelt daarbij of de op grond van het eerdere onderwijs verworven competenties
overeenkomen met de vereiste competenties van de toets van uw opleiding.
De examencommissie verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring.
Wel kunt u de opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een toets, een zogenaamde
leerwegonafhankelijke toets (LOT). Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die u in uw werk heeft
gemaakt in te brengen in uw opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om uw leerroute te versnellen.
Zie Toetsvorm en -duur voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen.
Om een vrijstelling aan te vragen, dient u een verzoek in bij de examencommissie, met daarin de reden waarom u
vrijstelling wilt krijgen en voor welke toets. Bij uw verzoek stuurt u de bewijsstukken mee. Dit kunnen zijn:
•
een gewaarmerkte kopie van een diploma, getuigschrift of verklaring met cijferlijst waarmee u aantoont dat u
vergelijkbaar onderwijs hebt gevolgd en afgerond.
•
andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u vrijstelling zou moeten krijgen.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voldoende bewijsmiddelen mee te sturen.
Vrijstellingen zijn onbeperkt geldig, tenzij de kennis, inzicht en/of vaardigheden die het betreft zijn verouderd ten
opzichte van de huidige cursus. Cursussen waarvan de geldigheidsduur om deze reden komt te vervallen, staan
beschreven in deze studiegids.
De minimale geldigheidsduur is echter altijd zes jaar vanaf de toekenning van de vrijstelling. Eerder kan de vrijstelling
niet komen te vervallen.
Bij een verzoek tot vrijstelling van de profileringsruimte wordt er gekeken of het eerder gevolgde onderwijs voldoet
aan de eisen die aan de profileringsruimte worden gesteld.
Voor (onderdelen van) de afstudeereenheid wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een
ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De in het verleden door de examencommissie verleende
vrijstellingen komen niet te vervallen (maar wel evt. na 6 jaar), ook niet als het om (een deel van) de
afstudeereenheid gaat.
Overleg eerst met uw studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te
vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn
bijgevoegd.
Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op grond van eerder gevolgd onderwijs. Vrijstellingen
worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als ‘VRY-O’ (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren
was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als ‘VRY-A’ (op grond
van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of ‘VRY-E’ (op grond van elders opgedane kennis en
vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk.
De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een aantekening ‘Cum
Laude’ of ‘Met Genoegen’
De examencommissie van Instituut Archimedes hanteert een systeem van generieke en individuele vrijstellingen.
Informatie hierover kunt u vinden op de site van de Examencommissie (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatieitems/Paginas/Examencommissie-Instituut-Archimedes-(IA)-.aspx).
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
33/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
4.3
4.3.1
Organisatie toetsen
Toetsvorm en -duur
Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen of u de beoogde leerdoelen op het juiste niveau heeft bereikt. Dit kan op
verschillende manieren. Er zijn toetsen aan de hand van (praktijk)opdrachten en er zijn toetsen met vragen. In de
bijlage Cursusbeschrijvingen staat op welke wijze de cursussen worden getoetst.
De meest gebruikte vormen bij toetsen aan de hand van (praktijk)opdrachten zijn:
•
product of werkstuk;
•
portfolio;
•
verslag;
•
presentatie;
•
observatie van handelen;
•
criteriumgericht interview.
In de bijlage Cursusbeschrijvingen vindt u informatie over inlevering, planning en duur van toetsen aan de hand van
(praktijk)opdrachten.
Toetsen met vragen zijn toetsen met gesloten en/of open vragen. Deze toetsen kunnen schriftelijk, digitaal of
mondeling worden afgenomen. Voor schriftelijke toetsen met vragen geldt dat deze op een vast moment worden
afgenomen en een vaste duur hebben. Informatie hierover kunt u vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in
OSIRIS.
In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt ook aangegeven of een toets ‘leerwegonafhankelijk’ kan worden afgelegd.
Dit houdt in dat u de toets kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk als u door werk, andere
ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de leerdoelen van de cursus. Zoals u
hiervoor kunt lezen (Vrijstellingen) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van erkende scholing en
niet op grond van andere ervaring, maar door een leerwegonafhankelijke toets kunt u deze ervaring toch binnen uw
opleiding aantonen en zo uw opleiding versnellen.
4.3.2
Toetsrooster
Op AskHU en in de onderwijscatalogus (www.osiris.hu.nl) kunt u vinden in welke periode de toetsen kunnen worden
gemaakt. Aan de hand van het jaarrooster kunt u zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten.
In ‘Mijn Rooster’ wordt aangegeven op welke dag en op welk tijdstip de toets (of herkansing) plaatsvindt.
Heeft u zich ingeschreven voor toetsen die elkaar qua tijd (gedeeltelijk) overlappen of die achter elkaar op
verschillende locaties plaatsvinden? Vul dan het overlapformulier in en hou hierbij rekening met de deadlines voor
indienen overlap.
In uw persoonlijke toetsrooster in OSIRIS (www.osiris.hu.nl) wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip
en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt.
4.3.3
Inschrijving en deelname toetsen
Inschrijving toetsen
Deelname aan toetsen is alleen mogelijk als u hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). U bent
hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven. Als u niet correct bent ingeschreven,
heeft u geen toegang tot de toets.
Een cursusinschrijving geeft u toegang tot de cursus en toegang tot de eerste gelegenheid van alle toetsen behorend
bij deze cursus.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
34/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Als u niet wilt deelnemen aan de toets waarvoor u staat ingeschreven, dan kunt u zich tot de uiterste inschrijfdatum
voor de toets uitschrijven. Als u wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan de toets wordt in OSIRIS
‘NA’ (niet aanwezig) als toetsresultaat geregistreerd. Dit is een toetsuitslag en daarmee verliest u dus een toetskans.
Voor toetsen die u los van de cursus wilt doen (herkansing) dient u zichzelf in te schrijven.
Zie: In- en uitschrijven voor cursussen en toetsen
Indien u zich niet hebt kunnen inschrijven wegens persoonlijke omstandigheden kunt u een verzoek doen tot nainschrijving bij de Examencommissie tot uiterlijk 3 weken voor de start van de toetsperiode. Daarna is het nainschrijven niet meer mogelijk.
Er dient altijd ondersteunend bewijs overlegd te worden, zoals een decaanverklaring of informatie van de arts.
Verdere informatie kunt u vinden op de site van de Examencommissie (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatieitems/Paginas/Examencommissie-Instituut-Archimedes-(IA)-.aspx).
Indien nominaal afgestuurd kan worden, is er geen sprake van studievertraging. Deze bepaling kan niet gebruikt
worden om te voldoen aan de eisen van het studieadvies en/of propedeuse.
Toetskansen / herkansingen / vervangende opdracht
Het aantal keer dat een toets per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in toetsmogelijkheden. Het aantal keer dat
een student de toets per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal toetskansen. De hoofdregel is dat er voor
elke cursus jaarlijks twee toetskansen zijn.
Als u in dit studiejaar geen toetskans meer hebt, maar u hebt de toets nog niet gehaald, dan kunt u in de volgende
situaties de examencommissie verzoeken om een extra toetskans toe te kennen.
Individuele overmachtsituatie
Indien er sprake is van een situatie van individuele overmacht, waardoor u niet hebt kunnen deelnemen aan een
toets, kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen voor een extra toetskans. Van individuele overmacht is
sprake als zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoen:
a. ziekte;
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;
c. zwangerschap;
d. bijzondere familieomstandigheden, waaronder begrepen de bijzondere omstandigheden van degene
met wie u samenwoont of een duurzame LAT-relatie onderhoudt;
e. andere situaties waarin u door overmacht niet hebt kunnen deelnemen aan de toets.
Studievertraging van ten minste drie maanden
U kunt bij de examencommissie ook een verzoek indienen voor een extra toetskans als u de toets al een keer eerder
hebt gedaan en zonder deze extra toetskans minimaal drie maanden studievertraging oploopt.
Toetsafname in geval van calamiteiten
Indien er sprake is van een calamiteit voorafgaand aan een toets waardoor de kans aanwezig is dat u niet deel kunt
nemen aan de toets (overmacht), kan de instituutsdirecteur of het CvB besluiten dat de toets in kwestie niet wordt
afgenomen en wordt verplaatst. Indien hiertoe wordt besloten, wordt zo spoedig mogelijk over dit besluit aan u
gecommuniceerd.
In geval van een calamiteit tijdens of na de toets, besluit de examencommissie of het College van
Examencommissies HU dat de toets in kwestie wel of geen doorgang kan vinden dan wel of de toetsresultaten in
stand kunnen blijven. Indien de toetsresultaten niet in stand kunnen blijven, wordt de toets ongeldig verklaard en
wordt er een extra toetsgelegenheid aangeboden.
Toetsmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus
In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en toetsen wijzigen of worden
vervangen. In het studiejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
35/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
cursus een toets af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een voldoende? Dan
kunt u de toets maken van de nieuwe cursus.
Vervangende opdracht
Naast een extra toetskans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat u
de toets in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek
instemmen als:
•
u recht heeft op een toetskans, én
•
u al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan de reguliere toets, én
•
een vakdocent een positief advies geeft, én
•
er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan.
De examencommissie kan ook een vervangende opdracht toekennen als de student door overmacht of persoonlijke
omstandigheden, waaronder financiële, niet kan deelnemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek.
Herkansen van een voldoende
Als u voor een cursus al een voldoende hebt gehaald maar belang heeft bij een hoger cijfer, dan kunt u bij de
examencommissie een verzoek indienen om deze voldoende te mogen herkansen.
Er moet dan sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen:
•
door de herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan de vereisten voor Cum Laude of Met Genoegen
(zie Aantekening Cum Laude of Met Genoegen);
•
door de herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de doorstroom
naar uw gewenste vervolgopleiding;
•
het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek carrièreperspectief.
U moet uw verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra een van bovenstaande belangen
optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatste resultaat dat nodig is voor uw diploma, dan moet u
uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, uw verzoek indienen bij de
examencommissie.
Uw verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een
hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC. Voor opleidingen die uitsluitend werken met leereenheden van 15 EC
kan een voldoende herkanst worden voor een leereenheid van maximaal 15 EC.
Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende ook niet mogelijk:
•
hoofdfasecursussen waarvan de toets als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier wordt
aangeboden;
•
hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids;
•
practica;
•
de afstudeereenheid;
•
minoren.
Wordt uw verzoek toegekend en doet u vervolgens de herkansing, dan geldt als behaald resultaat het hoogste van
de twee resultaten.
Voor de herkansing dient u gebruik te maken van een reguliere toetsmogelijkheid, zoals opgenomen in het
toetsrooster. Heeft u alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing niet plaatsvinden
later dan een maand na het laatst behaalde resultaat van uw examenprogramma.
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking en/of anderstaligen
Extra faciliteiten in geval van een functiebeperking of chronische aandoening
Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch en
dus langdurig van aard zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
36/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
chronisch stotteren. Het komt echter ook voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie,
chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van
autisme als PDD-NOS en Syndroom van Asperger.
Algemeen
Neem, als u een (functie)beperking of chronische ziekte heeft, zo snel mogelijk contact op met de examencommissie.
U kunt de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen waardoor u een examen of toets op aangepaste
wijze kunt afleggen.In het geval van een functiebeperking, zie AskHU – Functiebeperking – Onbelemmerd studeren
voor algemene informatie en AskHU- Verzoek indienen Examencommissie voor de verzoekprocedure bij de
examencommissie..
Neem, als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft, ook zo snel mogelijk contact op met de
studentendecaan. Hij/zij kan u informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een
verzoek voor voorzieningen moet u tijdig en schriftelijk indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de
opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start
van de toetsen waarop de aanvraag betrekking heeft.
Voorzieningen en faciliteiten
De HU biedt, afhankelijk van uw functiebeperking of ziekte, de volgende voorzieningen aan:
• verlenging van de toetstijd;
• aangepast toetsmateriaal (in verband met dyslexie of visuele beperkingen);
• het gebruik van een laptop bij toetsen;
• fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van het schoolgebouw).
Daarnaast biedt de HU de volgende faciliteiten aan:
• digitale programma’s als de voorleessoftware ClaroRead;
• rustruimte;
• studentenpsycholoog.
Uiterlijk in de tweede lesweek van periode A t/m D dient de aanvraag tot voorzieningen door de examencommissie te
zijn ontvangen. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen niet meer resulteren in een toekenning van een
voorziening voor de toetsen in die betreffende periode. Indien de gevraagde voorziening(en) word(t)(en) toegekend,
geldt in die situatie dat deze pas geëffectueerd worden in de daarop volgende toetsperiode.
Extra faciliteiten voor anderstaligen
Heeft u minder dan 5 jaar in Nederland onderwijs gevolgd na uw twaalfde levensjaar? 1, dan kunt u bij de
examencommissie van uw instituut verzoeken om de volgende voorzieningen bij schriftelijke theorietoetsen:
Extra toetstijd
Toetstijdverlenging van 33% van de totale toetsstijd, tenzij de aard van de toets zich daartegen verzet. De
toegekende voorziening is voor de duur van uw studie.
Mogelijkheid gebruik woordenboek
Het gebruik van een vertalend woordenboek (NL-eigen taal) tijdens de toets. Deze voorziening kan afhankelijk van de
aard van de toets worden toegekend, waarbij taaltoetsen zijn uitgezonderd. De toegekende voorziening is in beginsel
voor de duur van uw studie.
Wilt u bij de examencommissie een verzoek indienen voor de hierboven genoemde voorzieningen, dan maakt u eerst
een afspraak met de studentendecaan.
1
Binnen het hierboven genoemde criterium vallen ook Antilliaanse studenten die in overzeese gebieden van Nederland zijn
opgegroeid en dus minder dan 5 jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
37/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Algemene geldigheid van voorzieningen
Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij
tevens de duur van de voorziening vast. In principe geldt de voorziening ook voor toetsen van andere opleidingen
aan de HU, tenzij uit het besluit van toekenning anders blijkt.
Voor de LKT en de taaltoetsen gelden zeer beperkte mogelijkheden voor het verlenen van voorzieningen.
4.3.5
Legitimatieplicht bij toetsen
Voor deelname aan toetsen bent u verplicht zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Zorg er dus voor dat
u dat altijd bij zich heeft.
Een geldig identiteitsbewijs is een geldig(e):
•
paspoort;
•
Europese identiteitskaart;
•
Nederlands of internationaal rijbewijs;
•
vreemdelingendocument.
In de situatie waarin u niet over een geldig vreemdelingendocument beschikt, maar wel rechtsgeldig bent
ingeschreven bij de opleiding, kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen tot afgifte van een verklaring
waarmee u, in combinatie met het vreemdelingendocument in kwestie, alsnog deelt kunt nemen aan de toets.
Zonder geldig legitimatiebewijs mag u niet meedoen aan de toets en verliest u een toetskans.
4.3.6
Gang van zaken tijdens toetsen
Voor algemene informatie over de gang van zaken tijdens toetsen zie AskHU - Deelname aan tentamen of toets.
Hier staat ook een link naar het tentamenreglement.
4.4
4.4.1
Beoordeling
Toekennen resultaat en inzage
Toetsbeoordeling
Alleen een examinator mag de toets beoordelen en het resultaat vaststellen. Examinatoren worden hiertoe
aangewezen door de examencommissie. De (deel)toetsen van de afstudeereenheid worden altijd door twee
examinatoren beoordeeld.
Uw toets kan als volgt worden beoordeeld, afhankelijk van de in OSIRIS aan de toets gekoppelde
beoordelingsschaal:
•
Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10, zonder decimalen. Een 6 of hoger is een voldoende, een 5 of
lager een onvoldoende.
•
Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10, met één decimaal. Een 5,5 of hoger vóór afronding is een
voldoende. Lager dan een 5,5 voor afronding is een onvoldoende.
•
Met een voldaan (VD) of niet voldaan (NVD).
Als u wel ingeschreven staat voor een toets, maar daar niet aan deelneemt, wordt het toetsresultaat NA (niet
aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een toetsuitslag en daarmee verliest u dus een
toetskans. Als u niet wenst deel te nemen aan een toets waarvoor u bent ingeschreven, zorg er dan dus voor dat u
zich tijdig uitschrijft.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten, behalve als het een mondelinge
toets betreft.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
38/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Als een toets uit meerdere deeltoetsen bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen
gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltoetsen. Als er sprake is
van een zogenaamd bodemcijfer, dan staan deze eisen vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen.
Als u alle toetsen van een cursus met goed gevolg hebt afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus
toegekend. Voor een voldoende voor een deeltoets krijgt u dus geen EC.
De examencommissie kan een toets voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet kan instaan voor
de kwaliteit van de behaalde resultaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich
niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in
OSIRIS geregistreerd. De toets zal dan opnieuw gemaakt moeten worden. U verliest hierdoor geen toetskans.
Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal
een jaar het recht worden ontnomen om een of meer toetsen of examens af te leggen.
Bekendmaking toetsresultaten
Als bewijs dat een toets is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren
bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Toetsresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van
reken-, type- en andere fouten. Als student moet u zelf uw cijfers controleren. U kunt daarvoor uit OSIRIS een
resultatenlijst printen. Zijn er fouten in uw resultatenlijst, dan moet u dat binnen vier weken na bekendmaking van het
cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog
wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier
weken na bekendmaking zijn cijfers definitief. Daarna kunnen resultaten uitsluitend met goedkeuring van de
examencommissie gewijzigd worden.
Als u vragen heeft over het resultaat op een toets, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de docent van het
betreffende vak. Indien u het daarna alsnog niet eens bent met het toegekende resultaat, kunt u contact opnemen
met de teamleider of de Examencommissie. Tevens heeft u de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het
toegekende resultaat.
U krijgt uw beoordeling binnen vijftien werkdagen nadat u de toets hebt gemaakt door middel van registratie in
OSIRIS.
Bij een mondelinge toets wordt het resultaat op de dag van de toets meegedeeld en binnen vijftien werkdagen in
OSIRIS ingevoerd.
De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de
studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad.
Inzage toetswerk
Vanaf de dag dat u de beoordeling krijgt, heeft u vijftien werkdagen de tijd om de beoordeling van de toets in te
kijken. Voor digitale toetsen is er vaak terplekke inzage. Meestal organiseert de opleiding of de examinator een
moment waarop u de beoordeling kunt inkijken. Als er geen moment georganiseerd wordt, dan kunt u een afspraak
voor inzage maken met de examinator.
Meer informatie over de Landelijke Kennistoets en de taaltoetsen bij de moderne vreemde talen vindt u in de bijlage
9.4.
4.4.2
Onregelmatigheden
Als u plagiaat of fraude pleegt, of iets anders doet of nalaat waardoor de examinator geen juist oordeel over uw
toetswerk of dat van een medestudent kan geven, dan kan de beoordeling niet in stand blijven. De verzamelnaam
voor dit handelen (of het nalaten) is onregelmatigheden. Het plegen van onregelmatigheden kan consequenties voor
u hebben als de examencommissie maatregelen oplegt.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
39/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Als een examinator of surveillant voor of tijdens een toets vaststelt dat u zich niet aan de regels houdt of als hij/zij dit
vermoeden heeft, dan meldt hij/zij dit bij de examencommissie. Ook als de examinator ná de toets vaststelt dat u zich
niet aan de regels hebt gehouden, moet hij/zij dit melden aan de examencommissie. De examencommissie stelt
vervolgens een onderzoek in.
Maatregelen bij onregelmatigheden
De examencommissie is bevoegd maatregelen te nemen in geval van geconstateerde onregelmatigheden.
De examencommissie kan de betreffende toets als Niet Geldig (NG) registreren. Daar bovenop kan de
examencommissie u het recht ontnemen om één of meerdere toetsen af te leggen gedurende een door de
examencommissie te bepalen periode van maximaal één jaar.
In sommige gevallen kan de examencommissie de instituutsdirecteur adviseren om uw inschrijving voor de opleiding
definitief te beëindigen. Dit kan alleen bij ernstige onregelmatigheden of als u al eerder een maatregel opgelegd hebt
gekregen en u daardoor minimaal een half jaar was uitgesloten van toetsdeelname.
Van ernstige onregelmatigheden is onder andere sprake bij bedreiging of geweld, bij het vervalsen van documenten
of als u vóór afname van de toets de toets-stukken al had verkregen.
De maatregel heeft betrekking op de periode dat u als student staat ingeschreven: schrijft u zich uit terwijl er nog een
maatregel van de examencommissie open staat, dan herleeft deze maatregel zodra u zich opnieuw inschrijft.
Voordat de examencommissie een maatregel neemt, moet zij u in de gelegenheid hebben gesteld om uw kant van
het verhaal te vertellen. Dit noemen we het hoorrecht. Na het gesprek met minimaal twee leden van de
examencommissie, neemt de examencommissie binnen tien werkdagen een beslissing en wordt dit aan u
meegedeeld. Gaat u niet in op de uitnodiging van de examencommissie om te worden gehoord, dan vervalt uw
hoorrecht en neemt de examencommissie een beslissing zonder uw kant van het verhaal te hebben gehoord.
De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn
maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom toetsresultaten van één
of meerdere toetsen op basis van een algemeen besluit ongeldig verklaard worden, als de examencommissie door
een onregelmatigheid of doen/nalaten aan de zijde van de HU niet kan instaan voor de kwaliteit van de toets. In dat
geval wordt voor de toets, waarvan de resultaten ongeldig zijn verklaard, nog een extra toetsmogelijkheid geboden
aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden.
Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om een
onregelmatigheid te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen opleggen.
Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of u het resultaat op eigen kracht hebt behaald. In zo’n geval kan de
examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke toets. Als u dat
niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en
wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt
afgesloten dan blijft het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd.
Op de site van de examencommissie (https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/ExamencommissieInstituut-Archimedes-(IA)-.aspx) is informatie te vinden over welke mogelijke sancties de examencommissie in
bepaalde situaties oplegt.
4.4.3
Bewaring en teruggave toets- en examenwerk
Alle toetsen en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de
beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een
termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding toetsen en examens digitaal archiveert,
bedraagt de bewaartermijn zeven jaar.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
40/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Pas na afloop van de bewaartermijn kan u op eigen verzoek het toets- of examenwerk terugkrijgen. Dat verzoek tot
teruggave van het toets- of examenwerk dient u dus vóór het eindigen van de bewaartermijn te hebben ingediend.
Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie te verkrijgen. Zie Ask HU voor verdere informatie
over de bewaartermijn centraal georganiseerde toetsen.
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten
Een beoordeling of vrijstelling blijft onbeperkt geldig, tenzij de getoetste kennis, inzicht of vaardigheden ten opzichte
van de huidige cursus zijn verouderd. Cursussen waarvan de geldigheidsduur om deze reden komt te vervallen,
staan beschreven in deze studiegids. De minimale geldigheidsduur is echter altijd zes jaar vanaf de beoordeling of
vanaf de toekenning van de vrijstelling. Eerder kan een resultaat niet komen te vervallen: ook niet als de kennis,
inzicht of vaardigheden zijn verouderd.
Als u hinder hebt ondervonden vanwege persoonlijke omstandigheden en er is financiële ondersteuning toegekend
uit het profileringsfonds, dan heeft u ten minste voor die periode van toekenning van financiële ondersteuning recht
op verlenging van de geldigheidsduur van de cursus. De verlenging geldt alleen voor de resultaten die in de periode
van toekenning van financiële ondersteuning zouden komen te vervallen.
De examencommissie is bevoegd om te besluiten tot verlenging van de geldigheidsduur.
De examencommissie van Instituut Archimedes heeft de vervallen cursussen op de site van de examencommissie
(https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Examencommissie-Instituut-Archimedes-(IA)-.aspx) vermeld.
De examencommissie is bevoegd om te besluiten tot verlenging van de geldigheidsduur.
Vanaf studiejaar 2002-2003 kennen we EC (european credits) in plaats van studiepunten. Aangezien het curriculum
van Instituut Archimedes in 2002 grondig is herzien en de verdeling en waardering van studiepunten is veranderd
komen alle resultaten die behaald zijn voor cursussen met een cursuscode “02” in de naamgeving en oudere
cursussen, te vervallen. De getoetste kennis, inzicht en vaardigheden van de oude (voor 2002) examenprogramma’s
zijn niet meer te combineren met de getoetste kennis, inzicht en vaardigheden van de latere examenprogramma’s.
Vanaf studiejaar 2012-2013 is het NEO-curriculum ingevoerd. Studenten van cohort 2011-2012 en eerder hebben de
cursussen voor de afstudeereenheid van het NEO-curriculum niet altijd kunnen volgen. Om die reden is er destijds
een overgangsregeling opgesteld. In deze regeling kon Beroepsproduct 3 vervangen worden door Schoolprojecten
4a en 4b of door Beroepsproduct 2 en Schoolproject 4a.
Met ingang van 1 september 2017 is deze overgangsregeling vervallen. Dit houdt dus in dat per september 2018 alle
studenten Beroepsproduct 3 in hun examenprogramma moeten hebben. Schoolproject 4a en Schoolproject 4b
moeten uit het examenprogramma worden gehaald door de opleiding.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
41/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
5
5.1
Diplomering
Procedure afgifte diploma
De examencommissie geeft pas een getuigschrift / diploma af nadat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan.
Daarvoor wordt onderzocht of u aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle
toetsen van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers nog geldig zijn en dient u rechtsgeldig als student te zijn
ingeschreven.
Het getuigschrift wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld, tenzij het een opleiding betreft die in het Engels
wordt aangeboden. Op uw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig getuigschrift, een Engelstalig
getuigschrift worden verstrekt. Zie hiervoor de instructies op ASK HU.
Het Internationaal Diploma Supplement dat bij het bachelor getuigschrift wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels
opgesteld.
Per opleiding kunt u maar één keer een getuigschrift krijgen. Heeft u al een getuigschrift voor de betreffende
opleiding ontvangen, of doet u nog extra cursussen of rondt u nog een tweede afstudeerrichting binnen deze
opleiding af, dan krijgt u niet nog een getuigschrift, maar wel een verklaring.
De datum op uw getuigschrift is gelijk aan de datum waarop u de laatste toets van uw examenprogramma hebt
afgerond.
Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog
niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet u tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop u de
laatste toets of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van
de datum op uw getuigschrift zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover
advies bij de studentendecaan in te winnen.
Als u verzoekt om het getuigschrift nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden:
1. U rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op uw getuigschrift
vermeld en wordt de datum op uw getuigschrift de datum van de laatste toets (dan wel afsluitende examen) van
uw tweede afstudeerrichting.
2. U rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt uw getuigschrift afgegeven op het examenprogramma en is
de datum op uw getuigschrift de datum van de laatste toets van het examenprogramma (of het afsluitend
examen). Voor de extra cursussen krijgt u naast uw getuigschrift een verklaring waarop de extra cursussen
vermeld worden.
Diplomering
Zodra het getuigschrift klaar is zal, het secretariaat van de opleiding de studenten een uitnodiging sturen voor de
uitreiking. In deze uitnodiging zal tevens de informatie staan hoe u zich hiervoor kunt afmelden en hoe u op een
andere wijze het getuigschrift in bezit kunt krijgen.
Een getuigschrift is een officieel document en mag niet worden opgestuurd. Indien u op korte termijn een verklaring
van afstuderen nodig hebt, bijvoorbeeld om bij een werkgever of een vervolgopleiding aan te tonen dat u bent
afgestudeerd of binnenkort gaat afstuderen, kunt u hiervoor een verzoek (hbo-verklaring) indienen bij de
examencommissie van uw opleiding. Zie hiervoor de instructie op ASK HU.
Let op!
Als u uw getuigschrift behaald hebt, zult u zichzelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet
automatisch. Pas als u uitgeschreven bent voor een opleiding hoeft u geen collegegeld meer te betalen.
U heeft uw getuigschrift behaald als u de laatst openstaande toets van het examenprogramma heeft afgerond.
Zie ook In- en uitschrijving voor de opleiding.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
42/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
5.2
Aantekening Cum Laude of Met Genoegen
Hieronder staat beschreven aan welke eisen u moet voldoen om Cum laude of Met genoegen af te studeren. Dit
wordt dan op uw getuigschrift vermeld.
De beoordeling Voldaan (VD) wordt niet meegenomen bij de bepaling of aan onderstaande vereisten is voldaan.
Om Cum laude af te studeren voor uw bacheloropleiding, moet u aan de volgende eisen voldoen:
•
Het gewogen gemiddelde van alle cijfers die u voor cursussen in de hoofdfase hebt behaald, is een 8,0 of hoger.
•
U hebt geen cursus uit de hoofdfase afgerond met een cijfer lager dan een 6,0.
•
De eindbeoordeling voor alle cursussen die tot de afstudeereenheid behoren is een 8,0 of hoger.
•
U mag niet meer dan 90 studiepunten door middel van vrijstelling hebben behaald.
•
U hebt niet langer dan vier jaar ingeschreven gestaan voor de opleiding. Als u langer over de opleiding doet door
persoonlijke omstandigheden als genoemd in de OER-HU, kunt u de examencommissie verzoeken om toch
Cum laude toe te kennen.
Om Met genoegen af te studeren voor uw bacheloropleiding, moet u aan de volgende eisen voldoen:
•
Het gewogen gemiddelde van alle cijfers die u voor cursussen in de hoofdfase hebt behaald, is een 7,0 of hoger.
•
U hebt geen cursussen in de hoofdfase afgerond met een cijfer lager dan een 6,0.
•
De eindbeoordeling voor alle cursussen die tot de afstudeereenheid behoren is een 7,0 of hoger.
•
U mag niet meer dan 90 studiepunten door middel van vrijstelling hebben behaald.
•
U hebt niet langer dan vier jaar ingeschreven gestaan voor de opleiding. Als u langer over de opleiding doet door
persoonlijke omstandigheden als genoemd in de OER-HU, kunt u de examencommissie verzoeken om toch Met
genoegen toe te kennen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
43/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
6
6.1
Verzoeken, klachten en beroep
Inleiding
Als u het niet eens bent met een beslissing, als u vindt dat iemand zich tegenover u niet goed gedragen heeft of als
er iets anders fout is gegaan, dan kunt u daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de
veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van alle
betrokkenen bij de HU waaronder studenten, docenten, studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider en
examencommissies dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk
gebeuren dat u er toch niet uitkomt, of dat u iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag.
Dan staat de ‘formele weg’ open.
Als u niet precies weet waar u moet zijn, of als u behoefte heeft aan advies, dan kunt u zich wenden tot het
Studenten Informatie Punt (STIP). Het STIP kan u verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag)
naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen u adviseren over de procedures. En net als de studentmediators
ondersteunen ze ook bij het zoeken naar een oplossing, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden.
Er is een standaardformulier waarop u uw klacht kunt vermelden (zie AskHU – Klacht indienen). Het Studenten
Informatie Punt (STIP) zorgt ervoor dat het formulier op de juiste plek terecht komt. U vindt het formulier op AskHU –
Klacht indienen.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u naar het HU-Loket Rechtsbescherming
Studenten gaan. Het gaat dan om een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure).
Bent u het niet eens met een besluit dat op grond van de Onderwijs- en examenregeling is genomen (zoals
toetsbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies), kunt u daartegen in beroep gaan. Beroep is
ook mogelijk als het besluiten in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de
opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke.
U dient uw beroep, of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat uw beroep, of uw
herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan u ook informeren over de procedures.
U kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen. De
klachtprocedures is echter speciaal ingesteld omdat deze sneller en minder formeel is. Het advies is dan ook altijd de
extra mogelijkheid te benutten en eerst daar uw klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van
uitgegaan.
Let vooral op de termijnen! Als u bij het STIP een klacht indient, moet u dat doen binnen twee weken na het besluit of
feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat u zich binnen een termijn van
zes weken vanaf de datum dat het besluit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden.
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures.
6.2
Verzoekschrift
De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU en de studiegids uit. Als u
vindt dat er voor u een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra toetskans of een
afwijkend examenprogramma, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat u
een verzoek tijdig indient.
Als u bijvoorbeeld aan een komende toetsronde deel wilt nemen, moet u rekening houden met een behandeltermijn
van de examencommissie van drie weken.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
44/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
U kunt uw verzoekschrift, met redenen omkleed, uitsluitend online indienen via het systeem HUKAS
(https://hukas.hu.nl/). Relevante bijlagen kunnen aan het verzoek worden toegevoegd.
Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet
vereist.
Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels. Zie ook de paragraaf Vrijstellingen.
Er is verschil tussen een verzoek en een beroepschrift. Een verzoek dient u in als u een (bijzonder) besluit van de
examencommissie wilt krijgen.
Als u het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kunt u een beroep indienen (en in beroep
gaan). Dat werkt als volgt:
Als u het niet eens bent met het besluit, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doet u bij het
HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de
Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat u het besluit van de examencommissie hebt ontvangen.
Zie voor meer informatie over het indienen van een klacht of een beroepschrift respectievelijk paragraaf 6.4 en 6.3 of
kijk op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het indienen van een klacht- of
beroepsschrift advies in te winnen bij de studentendecaan.
6.3
6.3.1
Beroep
Beroep aantekenen
U kunt in beroep gaan tegen besluiten die op grond van de Onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals
toetsbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten in andere zaken
betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of
ordemaatregelen en dergelijke, kunt u daartegen in beroep gaan.
U kunt binnen maximaal zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit digitaal door middel van een
beroepsformulier beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit doet u door een
standaardformulier in te vullen, dat is te vinden op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Bent u geen student en heeft u
daardoor geen toegang tot www.klachtenwegwijzer.hu.nl, dan kunt u het formulier invullen via de volgende link:
digitaal formulier. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat uw beroepschrift door het juiste orgaan
behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de
examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de instituutsdirecteur op grond van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties
voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een instituut of opleiding.
Het beroepschrift wordt digitaal ingediend.
Als u een beroep wilt indienen, wordt de volgende informatie gevraagd om in te vullen op het beroepsformulier dan
wel mee te sturen:
• uw naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en uw telefoonnummer;
• vermelding van het instituut/de opleiding waar u bent ingeschreven;
• datum;
• het bestreden besluit;
• één of meer gronden, waarop het beroep berust;
• een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis.
Daarnaast is het raadzaam om ook alle correspondentie (denk aan e-mailberichten) en andere belangrijke stukken
toe te voegen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
45/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, wordt eerst onderzocht of een
minnelijke schikking mogelijk tussen de partijen. Als dat niet mogelijk is, verklaart het College van Beroep voor de
Examens vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak
dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College
van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het
oorspronkelijke besluit in stand.
Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan
het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het
College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies
overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen.
Het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bestaan uit een externe voorzitter,
docent- en studentleden. Als u interesse hebt om als lid op te treden dan kunt u hierover informatie inwinnen bij het
secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, [email protected].
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader
beschreven. Zie voor meer informatie www.klachtenwegwijzer.hu.nl. U kunt voor informatie en advies ook terecht bij
de studentendecaan of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten,
[email protected].
Voorlopige voorziening
Een voorlopige voorziening houdt in dat er tijdens een beroepsprocedure een bijzondere regeling wordt getroffen, die
ervoor zorgt dat u, als u de procedure wint, geen onnodig nadeel of vertraging hebt opgelopen. Bij een beroep tegen
een bindend studieadvies of een weigering inschrijving voor de opleiding kunt u verzoeken om een voorlopige
voorziening die inhoudt dat u toch onderwijs van uw opleiding mag volgen en toetsen mag afleggen. Daardoor
voorkomt u studievertraging als u uw procedure wint. Een ander voorbeeld van een voorlopige voorziening is
bijvoorbeeld dat als u in beroep gaat over de mogelijkheid tot na-inschrijving of een extra herkansing van een toets,
dat u die toets alvast mag afleggen. Dan loopt u geen onnodige vertraging op als u later in het gelijk wordt gesteld.
Dit verzoek kunt u tegelijk met uw beroep indienen. De voorlopige voorziening wordt stopgezet als de
beroepsprocedure is geëindigd.
6.3.2
Hoger beroep
Als u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College
van Bestuur, dan kunt u hiertegen nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger
onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kunt u vinden op de website www.cbho.nl.
6.4
6.4.1
Klachten
Klacht indienen
Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kunt u geen beroep
aantekenen, maar u kunt wel een klacht indienen. Dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en
hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken. Dit kunt u vinden op klachtenformulier. U kunt uw klacht indienen
bij het STIP (of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan).
Het STIP zorgt er voor dat uw klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. Het orgaan dat uw klacht behandelt,
kan u in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als uw klacht betrekking heeft op een collega-student of een
medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op uw klacht te geven. In principe wordt
binnen twee weken een beslissing over uw klacht genomen.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HULoket Rechtsbescherming Studenten. Als uw klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
46/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
U kunt een klacht ook mondeling bij het STIP indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De
procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Een besluit van algemene strekking is niet
gericht op een individueel geval, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de hoogte van het college- en/of
instellingsgeld.
6.4.2
Herzieningsverzoeken bij klachten
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een verzoek tot herziening indienen bij het HULoket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding
van uw klacht. Voor meer informatie over hoe u een verzoek tot herziening kunt indienen, verwijzen we naar
www.klachtenwegwijzer.hu.nl.
Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat uw verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt.
Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag
gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag uw klacht.
Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties. Ze zijn dus niet verbonden aan een instituut. Ze
brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt.
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag
(www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven of neem contact op met de studentendecaan.
6.5
Ongewenst gedrag
Het kan voorkomen dat uw klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor
ongewenst gedrag valt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig
kunnen zijn. Het STIP zal u altijd wijzen op de mogelijkheid u tot een vertrouwenspersoon te wenden. Als u een
klacht indient, kunt u ervoor kiezen die op het instituut te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de
klacht of laat deze onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU.
De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn
voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging.
6.6
Schema klachten en beroep
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
47/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
7
Studentzaken
Veel informatie met betrekking tot studentzaken is ook terug te vinden op AskHU.
7.1
Student Informatiepunt (STIP)
Voor alle vragen over uw studie kunt u terecht op AskHU. U kunt hier al uw benodigde informatie 24/7 vinden.
Onderaan de AskHU-pagina vindt u de contactgegevens van de afdeling die over het onderwerp gaat.
Als u het antwoord op uw vraag niet op AskHU vindt, dan kunt u bij het Studenten Informatie Punt (STIP) terecht. U
kunt mailen naar [email protected] of bellen naar 088 – 481 99 99.
U bent ook welkom bij onze balie. Die vindt u in Utrecht op Padualaan 101 en in Amersfoort Gaat u naar De Nieuwe
Poort 21.
Kijk op AskHU - Studenten Informatie Punt (STIP) voor onze openingstijden.
7.2
Studiebegeleiding
Tijdens de opleiding wordt u door het inzetten van verschillende onderwijswerkvormen en door de docenten en de
begeleiders van de studie gestimuleerd en uitgedaagd zich te ontwikkelen tot een kritische, zelfstandige en
initiatiefrijke professional. Dit betekent ook dat u tijdens uw studie de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen
leerproces en uw eigen studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de
juiste ondersteuning om u hierin te begeleiden. Naast de inhoudelijke begeleiding, kunt u begeleid worden in het
ontwikkelen van uw studievaardigheden, bij het maken van keuzes en bij persoonlijke problemen die uw
studievoortgang beïnvloeden. De HU gaat ervan uit dat u op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van
begeleiding.
Studieloopbaanbegeleiding
Als student heeft u recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider. De
studieloopbaanbegeleider/leerteambegeleider is in principe uw eerste aanspreekpunt. Deze heeft onder andere tot
taak om:
•
samen met u de studieresultaten te bespreken en te bewaken;
•
samen met u een studieplanning op te stellen als u een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt
gehad;
•
samen met u de opties en de keuzemogelijkheden binnen de opleiding te bespreken;
•
u te verwijzen naar een studentendecaan bij persoonlijke omstandigheden en bij vragen over bijvoorbeeld
beroepsprocedures.
7.3
Studentendecaan
U kunt als student gebruik maken van de diensten van een studentendecaan. Studentendecanen bieden
ondersteuning aan studenten met persoonlijke omstandigheden, zoals:
•
(langdurige) ziekte,
•
een functiebeperking,
•
lichamelijke en/of psychische omstandigheden (permanent, chronisch),
•
bijzondere familieomstandigheden,
•
financiële problemen door onverwachte omstandigheden,
•
kwesties die te maken hebben met beroep indienen.
Met ondersteuning van de studentendecaan kunt u voorzieningen aanvragen om studievertraging tot een minimum te
beperken.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
48/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
U moet (tijdig en niet aan het eind van het collegejaar!) naar de studentendecaan als u vanwege persoonlijke
omstandigheden gebruik wilt maken van bepaalde voorzieningen, ofwel, als u gebruik wilt maken van oplossingen
om daarmee de studievertraging te beperken of in te lopen, zoals:
•
een extra toetsgelegenheid,
•
extra tijd bij toetsen,
•
extra begeleiding,
•
extra studiefinanciering,
•
gebruik mogen maken van een rustruimte,
•
verwijzing naar het Bureau Studentenpsychologen van de hogeschool
U kunt naar de studentendecaan voor informatie, advies en hulp bij alle zaken die van invloed zijn op een
voorspoedig verloop van uw studie, bijvoorbeeld:
•
financiële vragen die te maken met persoonlijke omstandigheden (studiefinanciering, profileringsfonds,
externe fondsen);
•
onderwijswet- en regelgeving;
•
conflicten en beroep indienen;
•
voor hulp bij alle problemen die we eerder noemden.
Alle studentendecanen van de HU werken volgens een gedragscode. Alles wat u bespreekt met een
studentendecaan is vertrouwelijk. Studentendecanen verstrekken dus géén informatie over studenten aan derden en
zijn ook niet betrokken bij het onderwijs aan of beoordeling van studenten. Dat maakt dat u vrijuit kunt spreken. Wel
is het zo dat de vertrouwelijke gespreksnotities van gesprekken die een studentendecaan heeft, toegankelijk zijn voor
andere studentendecanen van de HU. Dat kan nodig zijn als bijvoorbeeld uw studentendecaan langdurig afwezig is
en u toch hulp of advies nodig heeft. Studentendecanen zullen echter alleen notities van collega’s raadplegen als dat
echt nodig is. Als u hiertegen bezwaar maakt, geef dit dan door aan de studentendecaan met wie u contact hebt.
Voor een afspraak met een van de studentendecanen:
Het is handig als u een mailtje stuurt naar het decanaat waaronder uw opleiding valt, kort aangeeft wat u wil
bespreken (bijvoorbeeld: ik kamp met een (langdurige) ziekte, ik loop studievertraging op door psychische
omstandigheden) en welke dagen en tijden daarvoor uitkomen. Dat leidt het snelste tot een passende afspraak!
Elke onderwijslocatie heeft een eigen team studentendecanen. Studenten die in Utrecht studeren mailen voor het
maken van een afspraak naar [email protected] en studenten die in Amersfoort studeren naar [email protected].
7.4
HU Helpt
HU Helpt, de website voor alle informatie over begeleiding bij de HU.
Bent u op zoek naar hulp, advies of begeleiding op het gebied van studeren met een belemmering of hulp in verband
met persoonlijke problemen of omstandigheden, of zoekt u extra uitdaging? Begin bij de website HU Helpt.
De HU biedt veel vormen van begeleiding tijdens uw studie. Om te beginnen in de opleiding. Maar ook daar omheen.
Omdat u soms tijdelijk, of misschien wel structureel, een extra voorziening nodig hebt in uw studie; u door een
belemmering, ziekte of omstandigheden minder kunt studeren, of omdat u hulp of advisering nodig heeft bij
persoonlijke omstandigheden om uw studie met succes voort te zetten. Misschien zoekt u een training om beter om
leren gaan met stress, met studeren met dyslexie of AD(H)D; of misschien zoekt u juist meer uitdaging.
Veel informatie over begeleiding kunt u al vinden in deze studiegids, maar omdat u soms niet weet waar u moet
beginnen met zoeken is de HU Helpt opgezet.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
49/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
7.5
Student Support Centre
Het Student Support Centre (SSC) is vóór en dóór studenten. Bij het SSC kunt u terecht voor gratis trainingen en
workshops op het gebied van welzijn en prettig en effectief studeren. Naast deze trainingen en workshops
organiseren we (peer)supportgroepen. Denk bijvoorbeeld aan studiestimuleringsgroepen.
Het SSC werkt zoveel mogelijk mét studenten: wie kan u immers beter helpen dan een ervaringsdeskundige
medestudent?
Kijk voor het actuele aanbod op Student Support Centre.
7.6
Medezeggenschap
Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vindt u het belangrijk om het
perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wilt
u graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens uw studie? Bent u nieuwsgierig of kritisch en heeft u goede ideeën?
Word dan actief in een van de commissies of raden waar u invloed kunt uitoefenen op de inhoud van uw eigen
onderwijs, de gang van zaken op het instituut of het hogeschoolbrede beleid. Neem voor meer informatie contact op
met de adviseur studentparticipatie via [email protected]. De adviseur studentparticipatie informeert, biedt
ondersteuning en advies aan studenten in de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies van de HU en
organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten zoals trainingen en gelegenheden voor
ontmoeting en uitwisseling.
7.6.1
Medezeggenschap binnen de HU
Welke onderwerpen spreken u het meeste aan? De inhoud van uw eigen opleiding? De gang van zaken op het
instituut? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? U kunt op deze drie niveaus participeren in de
medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen u later goed van pas kan komen.
Uw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kunt u meer info vinden in AskHU Opleidingscommissie.
De gang van zaken op het instituut wordt besproken in de Instituutsraad. Het beleid van de instituutsdirectie wordt ter
instemming aan de raad voorgelegd. U kunt hierbij denken aan het meerjarenplan, de begroting en het personeelsen studentenbeleid van het instituut. Ook kan een instituutsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het
bestuur. Elk instituut heeft een eigen raad. Hierover kunt u meer info vinden in AskHU – Instituutsraad.
De Hogeschoolraad, het centrale medezeggenschapsorgaan, is de gesprekspartner van het College van Bestuur.
Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch
beleid, de OER-HU, het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De Hogeschoolraad bespreekt daarnaast jaarlijks
de gang van zaken met de Raad van Toezicht. Hierover kunt u meer info vinden in AskHU – Hogeschoolraad.
De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het
verhogen en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Wilt u graag lid worden van een of meerdere
inspraakorganen, dan kan dat door u kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen
(www.verkiezingen.hu.nl).
7.6.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten
Hogeschool Utrecht hecht grote waarde aan het stimuleren van studentenactiviteiten en studentenorganisaties. De
HU biedt studenten mogelijkheden om zich bestuurlijk actief te ontwikkelen. Dit kan door deel te nemen in de
medezeggenschap zoals hierboven beschreven. Daarnaast is er een aantal studieverenigingen op de HU en
studentenorganisaties in Utrecht waar u als student een bestuurstaak kunt vervullen. Voor deze bestuurlijk actieve
studenten gelden voorzieningen en facilitering:
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
50/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
•
•
Vanuit het team studentparticipatie wordt u ondersteund door onder meer een aanbod van trainingen en advies;
U kunt aanspraak maken op faciliteiten zoals een wekelijks printtegoed, een facility card voor koffie/thee en de
mogelijkheid tot het reserveren van vergaderruimtes;
U hebt recht op een financiële onkostenvergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het
inspraakorgaan of studentenorganisatie waarin u zitting neemt en is te vinden in het reglement
medezeggenschap op Ask HU - Medezeggenschap.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
51/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
8
Over de HU
8.1
Kwaliteitszorg
8.1.1
Onderwijsevaluaties
Iedere opleiding dient zelf zorg te dragen voor een goede kwaliteit. Het is dus belangrijk tijdig te evalueren en de
resultaten daarvan te borgen in de plannen. Voor de cursus-, docent- en toetsevaluatie zijn er geen vaste procedures
en/of systemen. De instrumenten die de opleiding of het instituut kiezen zijn vrij. Het kunnen digitale vragenlijsten zijn
en / of bijvoorbeeld periodieke bijeenkomsten met studentenpanels. Vrijwel alle opleidingen kiezen voor zo’n
combinatie. Vanuit HU diensten, team kwaliteitszorg, wordt de digitale methode Evalytics ondersteund. Deze wordt
door het merendeel van de instituten gebruikt.
Zie ook www.tevreden.hu.nl.
8.1.2
HU in Kaart: kwaliteit van de opleiding
Naast cursusevaluaties wordt er ook kwaliteitsinformatie over de opleidingen verzameld. “HU in Kaart” is een
handzaam overzicht dat per opleiding de belangrijkste kwaliteitscijfers laat zien. Zo vindt u de studentenwaardering
uit de Nationale Studenten Enquête hierin terug en ook de mening en het beroepssucces van afgestudeerden. Niet
alleen de waardes van de opleiding zelf zijn opgenomen, ook die van landelijk vergelijkbare opleidingen worden
getoond evenals die van de opleiding in het voorgaande jaar. Zie als u meer wilt weten www.tevreden.hu.nl.
8.2
8.2.1
ICT-voorzieningen
Algemeen
HU-studenten kunnen gebruik maken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. U logt altijd in met uw gebruikersnaam
en wachtwoord. U krijgt uw wachtwoord en HU mailadres (=gebruikersnaam) via mail, ongeveer 3 maanden voordat
u met uw studie start. U kunt hiermee de volgende ICT-faciliteiten gebruiken:
•
Uw eigen HU mailbox, ook wel studentenmail genoemd (via www.mymail.hu.nl );
•
Computers zijn aanwezig op de HU;
•
Printen via "Follow-me-printing". Na het geven van een printopdracht (mogelijk vanaf diverse devices) kunt u de
print ophalen op 1 van de multifunctional printers in een HU gebouw. Wilt u meer weten over printen bij de HU
kijk dan op www.printen.hu.nl;
•
U kunt met uw eigen device (laptop, smartphone, tablet, ed.) binnen de gebouwen van de HU gebruik maken
van het draadloze netwerk Eduroam; www.eduroam.nl ;
•
De HU maakt gebruik van Office 365, met OneDrive voor persoonlijke opslag;
•
Met uw studentaccount kunt u gratis gebruik maken van Office 365 ProPlus (zie AskHU Office 365);
•
SURFspot is de ICT-webwinkel waar studenten en medewerkers in het hoger onderwijs voordelig software,
clouddiensten en hardware voor thuisgebruik kunnen bestellen (zie AskHU SURFspot)
•
Met Skype kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen. Kijk op AskHU – Skype
hoe u dit in kunt stellen voor uw device;
•
Bij gebruik van ICT-faciliteiten gaan we er vanuit dat u de privacy- en ICT gedragsregels naleeft;
•
Vragen kunt u stellen aan de Centrale Service Desk. Deze kunt u op werkdagen bereiken op het
telefoonnummer (088) 4816666.
De meest actuele informatie over ICT faciliteiten en actuele ontwikkelingen vindt u op AskHU. De opleiding houdt u
op de hoogte van actuele informatie over uw opleiding via my.hu.nl (te vinden als app voor iOS en Android in de
stores).
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
52/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
8.2.2
E-mail
Uw studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via uw
HU-mailadres. Via mymail.hu.nl komt u in uw mailbox. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het
is uw eigen verantwoordelijkheid om uw HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijgt u uw HU-mails liever op uw privémailadres? Dan kunt u de HU-mail automatisch laten doorsturen. Zorg er dan wel voor dat uw spam-filter zo staat
ingesteld dat uw HU-mails niet in de spam-box terecht komen.
Beslissingen op grond van deze studiegids worden via de e-mail verstuurd, tenzij uit het betreffende artikel blijkt dat
communicatie op andere wijze gebeurt.
8.2.3
myHU
Hier vindt u op één plek de belangrijkste informatie die u nodig heeft voor uw studie, zoals nieuws en mededelingen,
een agenda met uw lessen, tentamens en deadlines, een overzicht van de cursussen en toetsen waarvoor u staat
ingeschreven, opleidingsinformatie en informatie over uw collegekaart.
U vindt myHU in de Apple App Store, Android Play Store en via my.hu.nl.
Voordelen van myHU:
•
Persoonlijk portaal met uw studie-informatie die altijd up-to-date is.
•
Gebruiksvriendelijk: informatie wordt gecombineerd aangeboden.
•
De app wordt continu aangepast en geoptimaliseerd. Via de app kunt u feedback geven, zodat we weten wat we
kunnen verbeteren.
Hoe werkt het?
Ga naar my.hu.nl en log in met uw HU-e-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heeft u toegang tot al uw persoonlijke
studie-informatie. Download de myHU app via de Apple App Store of Android Play Store (zoek op myHU).
8.2.4
AskHU
Ask HU is de zoekmachine voor studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht (HU). U vindt hier HU-brede en
instituutsspecifieke informatie. Denk aan informatie over inschrijfprocedures voor toetsen, studeren met een
beperking of stage lopen in het buitenland. In Ask HU staan zowel Nederlandstalige als Engelstalige pagina’s.
Indien u het antwoord op uw vraag niet vindt, neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Bijvoorbeeld
met een decaan of studentpsycholoog. De contactgegevens staan bij elk item vermeld.
Ask HU is bereikbaar via myHU en askhu.hu.nl.
8.2.5
OSIRIS Student
In OSIRIS registreert de HU uw NAW-gegevens, cijfers en (deel)toetsinschrijvingen.
U kunt zelf inloggen in OSIRIS via www.osiris.hu.nl. Hier kunt u:
•
Cijfers inzien
•
Studievoortgang bekijken
•
Vrijstellingen aanvragen
•
Toets- en cursusinformatie vinden
•
Inschrijven voor cursussen en toetsen
•
Een overzicht vinden van de inschrijvingen
•
Inschrijvingen controleren
•
Uitschrijven voor cursussen en toetsen
•
Persoonlijke informatie wijzigen
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
53/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
Indien er een cijfer bekend is zal er een mail worden gestuurd. Dit is de standaard instelling.
Zie voor verdere informatie AskHU – OSIRIS voor studenten.
8.3
Hogeschool- en overige regelingen
De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger
Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen nader uitgewerkt.
Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen vindt u terug op de site
www.reglementen.hu.nl. Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaald instituut
of een specifieke opleiding. Deze regelingen vindt u terug op de intranetpagina van uw instituut en/of opleiding.
HU-brede regelingen
De HU-brede regelingen uit de categorieën ‘Student en onderwijs’ en ‘Medezeggenschap’ zijn voor u het meest van
belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• het Studentenstatuut HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd;
• de Onderwijs- en examenregeling HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student vastgelegd ten aanzien van
het onderwijs, toetsen, examens en verwante zaken;
• de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving
beschreven. Zie ook In- en uitschrijven voor de opleiding;
• het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat u kunt ondernemen als u het
ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 6 en www.klachtenwegwijzer.hu.nl;
• het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU u kan bieden zijn hierin
samengevoegd. Zie AskHU - Profileringsfonds;
• het Medezeggenschapsreglement: hierin wordt alles omtrent de medezeggenschapsorganen geregeld. Zie ook
Medezeggenschap en AskHU - Opleidingscommissie;
• de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven;
• de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het
netwerk op de HU beschreven.
Zie voor de meest recente versies van de reglementen: www.reglementen.hu.nl
De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling en ook deze studiegids, worden
jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden.
Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie
en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU en de studiegids van een bepaald studiejaar
gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven.
Instituuts- en opleidingsregelingen
De instituutsregelingen kunt u vinden via myHU. Denk hierbij aan huisregels, toetsprotocollen en dergelijke die enkel
voor de studenten van het betreffende instituut gelden.
In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER-HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden
voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op
www.studiegids.hu.nl.
8.4
Orderegels
Het Studentenstatuut (zie www.reglementen.hu.nl) regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt
(kort samengevat) het volgende in:
Voorschriften en aanwijzingen
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
54/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden – in aanvulling op de wet – binnen de HU nadere voorschriften
en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de instituutsdirecteur. Deze kunnen
betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen:
• ongewenst gedrag;
• fraude en/of onregelmatigheden bij toetsen;
• het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen;
• afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins;
• bijzondere omstandigheden.
Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan
aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is.
Plichten student
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor u als student in ieder geval de volgende plichten:
• de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen;
• de plicht om u op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en uw
studie;
• de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte
beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen;
• de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende instituutsdirectie.
Maatregelen
Bij overtreding door u van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de
instituutsdirecteur de volgende maatregelen treffen:
• het geven van een waarschuwing of berisping;
• het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar;
• het beëindigen van de inschrijving.
Ook is het mogelijk dat de HU uw inschrijving als student bij de HU weigert of beëindigt. uw inschrijving wordt
geweigerd of beëindigd als u door uw gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat u ongeschikt bent voor het beroep
waarvoor de opleiding u opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop.
Als u zich als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde
maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat u gedurende een bepaalde periode een of meer
toetsen niet mag afleggen. De examencommissie kan u het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de
instituutsdirecteur adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de
examencommissie zijn nader uitgewerkt in AskHU - Examencommissie en de OER-HU.
8.5
In- en uitschrijven voor de opleiding
Inschrijving
U kunt als student worden ingeschreven indien:
• u voldoet aan de toelatingseisen (zie ook Toelatingsonderzoek en Toelating hoofdfase);
• het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring);
• u voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Rechten en Plichten).
Pas na rechtsgeldige inschrijving heeft u recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten.
Onderdeel van deze vereisten is ook dat u alle stappen tijdig voor de deadline van het voltooien van uw inschrijving
heeft afgerond. Welke deadline voor u geldt, is afhankelijk van verschillende zaken: bijvoorbeeld of er een
(decentrale) selectie bij uw opleiding hoort, het land waar u woont, het land waarin u uw vooropleiding heeft behaald
en welk inschrijfmoment u kiest. Het officiële startmoment voor de meeste opleidingen valt samen met de start van
het collegejaar op 1 september.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
55/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Wilt u zich inschrijven voor de hoofdfase van een opleiding, dan kan dat via www.studielink.nl. Tijdens toevoegen van
een nieuwe inschrijving, kunt u bij het kopje ‘Start als’ aangeven dat u wilt starten als hogerejaars. Neem wel eerst
contact op met uw opleiding. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden en bepalen of u voldoet aan de
eisen om in de hoofdfase van een opleiding in te stromen.
Herinschrijving
Ieder studiejaar schrijft u zich opnieuw in. U regelt uw herinschrijving en de betaling van het collegegeld online via
Studielink: www.studielink.nl. Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvangt u bericht van Hogeschool
Utrecht dat het mogelijk is uw herinschrijving te regelen. Als u een bindend negatief studieadvies heeft ontvangen
aan het eind van het studiejaar, kunt u niet heringeschreven worden voor dezelfde opleiding (en soms ook niet voor
verwante opleidingen zoals beschreven in paragraaf 2.3.2) bij de HU.
Wanneer u in de afrondende fase van uw studie zit, maar nog geen examendatum heeft (dus nog geen uitslag) voor
1 september, is het advies om voor de zekerheid een herinschrijfverzoek voor het nieuwe studiejaar voor dezelfde
opleiding te doen in Studielink. Zorg voor een volledige inschrijving, inclusief alle bijbehorende verplichtingen.
Wanneer u uw studie afrondt met een examendatum vóór 1 september, dan wordt het herinschrijfverzoek teniet
gedaan en zijn er geen financiële verplichtingen aan de HU. Bijkomend voordeel is dat, wanneer blijkt dat u toch nog
cursussen moet afronden, u al ingeschreven bent voor het nieuwe studiejaar.
Collegekaart en verklaring van inschrijving
Wanneer uw inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvangt u een collegekaart en een Verklaring van Inschrijving
per post op zijn vroegst twee weken voor uw startdatum. U vindt deze tevens online op myHU. Uw collegekaart geldt
ook als Verklaring van Inschrijving. Uw digitale collegekaart heeft dezelfde functie en waarde als uw fysieke
collegekaart.
Beëindiging inschrijving
Als u zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar dan loopt uw inschrijving tot en met 31 augustus.
Wanneer uw inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en uw studentenreisproduct. Let op
dat u beide zaken (en eventuele andere producten) zelf tijdig stopzet bij DUO. Dit gebeurt niet automatisch.
Op verzoek kunt u uw inschrijving ook tijdens het lopende studiejaar beëindigen. De inschrijving wordt beëindigd met
ingang van de eerstvolgende maand of een latere datum als u daar om verzoekt.
Ook als u afgestudeerd bent, schrijft u zich via Studielink uit. U kunt zich dan uitschrijven per de eerste van de
maand, volgend op uw diplomadatum. De diplomadatum is de datum van de laatste toets of opdracht. U hoeft niet te
wachten tot uw laatste cijfer is ingevuld in Osiris voor u zich uitschrijft, zolang u maar zeker weet dat u geslaagd bent.
Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele restitutie van het collegegeld en voor uw recht op
studiefinanciering. Raadpleeg voor meer informatie over teruggave van collegegeld bij uitschrijving de
Inschrijvingsregeling HU op Rechten en Plichten en www.reglementen.hu.nl.
Tot slot kan uw inschrijving worden beëindigd als u na een aanmaning het verschuldigde collegegeld niet betaalt. De
inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning.
Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De volledige procedures zijn geregeld in de
Inschrijvingsregeling HU (zie Rechten en Plichten). Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op
www.inschrijven.hu.nl (zie ook AskHU - Aanmelden studie en AskHU - Uitschrijven studie). Zijn er problemen met inof uitschrijvingen als gevolg van persoonlijke omstandigheden, vraag uw studentendecaan naar meer informatie.
8.6
Toelatingsonderzoek
Beschikt u niet over de juiste vooropleiding en bent u 21 jaar of ouder? Dan moet u, om toegelaten te worden,
deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek van de opleiding die u wilt volgen binnen de HU.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
56/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Tijdens het onderzoek wordt onderzocht of uw kennis en vaardigheden van voldoende niveau zijn om een opleiding
aan de HU te voltooien. Het toelatingsonderzoek wordt ook wel toelatingsexamen of colloquium doctum genoemd.
Meer informatie kunt u vinden op: 21+ Toelatingsonderzoek.
8.7
Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck is er voor voltijd (bachelor en Ad) opleidingen, duale bacheloropleidingen, en voor
deeltijdopleidingen (bachelor en Ad) met flexibele instroom momenten. Deze varianten worden hieronder uitgewerkt.
Aanmelders bij een reguliere deeltijd bachelor of reguliere deeltijd Ad-opleiding die zich voor 1 mei aanmelden
hebben ook recht op een studiekeuzecheck en kunnen dit, indien gewenst, bij de aanmelding in Studielink aangeven.
Er is geen studiekeuzecheck voor aanmelders bij een voltijd of deeltijd masteropleiding.
Studiekeuzecheck voor voltijd en duale bacheloropleidingen of voltijd Ad-opleidingen:
Het is belangrijk dat u een studie kiest die bij u past. Zo vergroot u immers de kans om uw opleiding succesvol te
doorlopen. Iedereen die zich aanmeldt bij een voltijd of duale bacheloropleiding of voltijd Ad-opleiding neemt deel aan
de verplichte studiekeuzecheck van Hogeschool Utrecht. De studiekeuzecheck helpt om bewust na te denken over
de studiekeuze. Daarnaast krijgt de opleiding inzicht in achtergrond, verwachtingen en motivatie van de student. Zo
kan de opleiding adviseren of de opleiding bij een student past. En is het voor de aanmeldende student een
instrument voor zelfreflectie. Zonder deelname aan de studiekeuzecheck kan een aankomende student niet starten
met een voltijd of duale bacheloropleiding of voltijd Ad-opleiding.
Opzet
Elke aanmelder voor een voltijd of duale bacheloropleiding of voltijd Ad-opleiding ontvangt allereerst een digitale
intake. Het invullen van deze vragenlijst is verplicht. De uitkomsten worden opgenomen in het studentendossier en
kunnen door de studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider gebruikt worden om gedurende de opleiding te
coachen.
Na het insturen van de digitale intake volgt de eveneens verplichte matchingsdag of, bij sommige duale
bacheloropleidingen, een verplicht adviesgesprek. De invulling van de matchingsdag verschilt per opleiding.
Sommige opleidingen geven huiswerk ter voorbereiding, meestal volgt de student college waar deze vervolgens een
toets over maakt, soms wordt gevraagd om een presentatie te geven of een groepsopdracht te doen. Dit alles is
bedoeld om de aankomend student al vooraf zo goed mogelijk het onderwijs te laten ervaren, zodat deze zelf kan
bepalen of de inhoud en het niveau bij hem/haar past.
Duale bacheloropleidingen kunnen deelname aan een matchingsdag vervangen door een adviesgesprek.
De studiekeuzecheck zoals hierboven beschreven geldt voor aanmelders die in Nederland wonen. Aanmelders die in
het buitenland wonen kunnen in plaats van het deelnemen aan een matchingsdag een adviesgesprek via Skype
voeren. Dit gesprek is niet verplicht. De digitale intake tijdig retourneren is voor deze groep wel verplicht.
Advies
Na afloop van de studiekeuzecheck ontvangt de aankomend student een advies. Er zijn drie adviezen mogelijk: (1)
positief; (2) positief maar we zien nog aandachtspunten en (3) negatief. Het advies is niet bindend. De student
bepaalt uiteindelijk zelf of deze met de opleiding start. Het is ook mogelijk om de studiekeuze bij te stellen. Als de
student kiest voor een andere voltijd- of duale bacheloropleiding of voltijd Ad-opleiding aan de HU, doorloopt deze
opnieuw de studiekeuzecheck.
Vragen
Heeft u nog vragen over de studiekeuzecheck? Neem dan contact op met de Student Service Desk via [email protected] of
088 481 81 81. Kijk ook eens op www.studiekeuzecheck.hu.nl voor meer informatie en de geplande matchingsdagen.
Studiekeuzecheck voor deeltijd bachelor- en deeltijd Ad-opleidingen met flexibele instroommomenten
Ook voor aanmelders bij een deeltijdopleiding is het belangrijk dat deze een studie kiest die bij zijn/haar ambities
past. Zo vergroot een student immers de kans om de opleiding succesvol te doorlopen. Iedereen die zich aanmeldt
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
57/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
bij een deeltijd bachelor of deeltijd Ad-opleiding, met flexibele instroom momenten, heeft recht op deelname aan de
studiekeuzecheck van Hogeschool Utrecht. De studiekeuzecheck is voor deze groep echter niet verplicht. De
studiekeuzecheck helpt om bewust na te denken over de studiekeuze. Daarnaast krijgt de opleiding inzicht in de
achtergrond, zoals vooropleiding, werkervaring, vaardigheden, motivatie en verwachtingen van de aankomende
student. Zo kan de opleiding goed adviseren of de opleiding bij de student past en biedt het de aanmelder een
instrument voor zelfreflectie.
Opzet
Na aanmelding bij een deeltijd bacheloropleiding met flexibele instroommomenten of deeltijd Ad-opleiding met
flexibele instroommomenten, ontvangt de aankomend student een digitale intake en nodigt de opleiding hem/haar uit
voor een adviesgesprek.
Aanmelders bij reguliere (dat wil zeggen met alleen een start in september voorafgaand aan het collegejaar) deeltijd
bacheloropleidingen of reguliere deeltijd Ad-opleidingen ontvangen geen digitale intake maar hebben, bij aanmelding
voor 1 mei, wel recht op een studiekeuzecheck in de vorm van een adviesgesprek. Als deze student behoefte heeft
aan een adviesgesprek in het kader van de studiekeuzecheck dan kan deze dit bij aanmelding in Studielink
aangeven. De opleiding nodigt de student dan uit voor een adviesgesprek.
Advies
Na het adviesgesprek ontvangt de aankomend student een studiekeuzeadvies. Er zijn drie adviezen mogelijk: (1)
positief; (2) positief met aandachtspunten en (3) negatief. Het advies is niet bindend. De aankomend student bepaalt
uiteindelijk zelf wat deze met het advies doet. Na het adviesgesprek is er nog de gelegenheid om de studiekeuze
eventueel bij te stellen.
Werkplekeis
Los van de studiekeuzecheck geldt voor een aantal opleidingen een werkplekeis. Als dit voor een opleiding geldt dan
wordt een aankomend student hierover door de opleiding geïnformeerd. Als er sprake is van een formele
werkplekeis, dan kan de opleiding een student afwijzen als deze hier niet aan voldoet.
Vragen
Heeft u nog vragen over de studiekeuzecheck? Neem dan contact op met de Student Service Desk via [email protected] of
088 481 81 81.
8.8
•
•
•
•
•
•
•
Selectiebeleid
Voor opleidingen met een toelatingsbeperking, ofwel Numerus Fixus, wordt via decentrale selectie bepaald
welke aspirant studenten toegelaten worden tot de opleiding
De aspirant-student dient zich uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan het studiejaar waarin hij wil instromen
aangemeld te hebben voor de opleiding via Studielink.
De aspirant-student kan zijn aanmelding zonder consequenties tot en met 15 januari intrekken.
Een aspirant-student kan zich in totaal en binnen het Nederlands hoger onderwijs maximaal drie keer
aanmelden voor een opleiding met Numerus Fixus. Per jaar mag de aspirant-student zich voor twee opleidingen
met Numerus Fixus die onder het Nederlands hoger onderwijs vallen aanmelden. Voor de opleidingen
Fysiotherapie en Mondzorgkunde geldt een uitzondering, voor deze opleidingen mag de aspirant-student zich
maar één keer bij één instelling aanmelden.
In uitzonderlijke gevallen kan de instituutsdirecteur een aspirant-student, die zich na 15 januari alsnog
aanmeldt, toelaten, indien aangetoond wordt dat door de weigering van deelname sprake zou zijn van een
onbillijkheid van overwegende aard.
De aanmelding is pas compleet en wordt als definitief beschouwd als aan alle aanmeldvoorwaarden, zoals
gesteld door de opleiding is voldaan. Wanneer niet aan de aanmeldvoorwaarden is voldaan zal de aspirantstudent niet uitgenodigd worden voor de decentrale selectie.
De decentrale selectie vindt plaats tussen 15 januari en 14 april. In die periode dient de aspirant- student, die
zich aangemeld heeft voor een opleiding met toelatingsbeperking, beschikbaar te zijn voor de decentrale
selectie.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
58/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Op de website www.decentraleselectie.hu.nl worden de decentrale selectiedagen ruim voor 15 januari bekend
gemaakt.
De decentrale selectie is gebaseerd op minimaal twee kwalitatieve selectiecriteria per opleiding. Deze
selectiecriteria worden voorafgaand aan de decentrale selectie bekend gemaakt via de opleidingswebsite.
Op basis van de decentrale selectie worden door de opleiding rangnummers aan de aspirant-studenten
toegewezen. Het toegewezen rangnummer ontvangt de aspirant-student van Studielink op 15 april. De
rangnummers zijn leidend voor de uitgifte van de plaatsingsbewijzen, waarmee op 15 april gestart wordt door
Studielink.
Nadat de aspirant-student van Studielink zijn rangnummer heeft ontvangen, ontvangt hij van de opleiding een
motivatie van het aan hem toegekende rangnummer.
Als de aspirant-student het niet eens is met een besluit dat over hem genomen is tijdens de selectieprocedure,
kan hij daartegen bezwaar maken. Let op: er is géén bezwaar mogelijk tegen de methode van selecteren en/of
de gehanteerde selectiecriteria. Ga voor meer informatie over de bezwaarprocedure naar
https://www.studiekeuze.hu.nl/Aanmelden/Numerus-fixus-opleidingen
De aspirant-student heeft twee weken de tijd om het plaatsingsbewijs te accepteren.
De aspirant-student kan een verzoek bij het instellingsbestuur indienen om zijn aanmelding te laten vervallen,
als hij er niet in slaagt zijn diploma of getuigschrift te behalen. Het instellingsbestuur laat de aanmelding van een
aspirant-student vervallen, als deze voor 1 september bij het instellingsbestuur daartoe een verzoek indient.
Voor de aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die zich voor 15 januari aanmelden voor een opleiding met
toelatingsbeperking, en niet aanwezig kunnen zijn op de selectiedag, zal door de opleiding een voorziening
getroffen worden om de aspirant-student in staat te stellen deel te kunnen nemen aan de decentrale selectie.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Skype.
Om daadwerkelijk ingeschreven te kunnen worden voor de opleiding met een capaciteitsbereiking dient de
aspirant-student, naast in het bezit te zijn van een plaatsingsbewijs, ook aan alle inschrijfvoorwaarden te
voldoen, ga hiervoor naar https://www.studiekeuze.hu.nl/Aanmelden/Inschrijfvoorwaarden.
8.9
Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming
Aan het onderwijs zijn kosten verbonden. Deze worden hieronder toegelicht.
8.9.1
Collegegeld
Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald of u wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd bent. In
hoofdlijnen geldt de volgende regeling. U betaalt wettelijk collegegeld als:
• u niet eerder een bachelorgraad heeft behaald als u een bacheloropleiding volgt, of niet eerder een mastergraad
heeft behaald als u een masteropleiding volgt. Een uitzondering geldt voor een bachelor- of mastergraad van de
opleidingen in de domeinen Gezondheidszorg of Educatie, als u maar niet eerder binnen de domeinen
Gezondheidszorg of Educatie een graad heeft gehaald; én
• u de Nederlandse nationaliteit heeft of daarmee gelijk wordt gesteld (conform art. 2.2 WSF 2000).
Voor het studiejaar 2020-2021 gelden de volgende collegegelden, mits aan de voorwaarden voor het wettelijk
collegegeldtarief wordt voldaan:
• € 2.143,- voor voltijdstudenten;
• € 2.143,- voor duale studenten;
• € 2.053,- voor deeltijdstudenten;
• € 2.092,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
Het voor het studiejaar 2020-2021 vastgestelde instellingscollegegeld bedraagt:
• € 8.547,- voor voltijdstudenten;
• € 8.547,- voor duale studenten;
• € 7.828,- voor deeltijdstudenten;
• € 8.137,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
59/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
•
•
€ 17.871,- voor duale studenten die de bekostigde master PA of de bekostigde master ANP volgen;
€ 2.148,- voor voltijdstudenten die het programma dubbele bachelor route volgen voor de bachelor opleiding
Verpleegkunde.
Verlaagd collegegeld
Voor studenten die per 1 september 2020 voor het eerst gaan studeren in het hoger onderwijs geldt het wettelijk
verlaagd tarief collegegeld voor het eerste studiejaar. Voor studenten aan lerarenopleidingen geldt het verlaagd tarief
voor de eerste twee studiejaren. U voldoet aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld in studiejaar
2020-2021 als:
• u in studiejaar 2020-2021 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
• u het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten);
• u een bacheloropleiding of Associate degree-opleiding gaat doen.
Voor het studiejaar 2020-2021 gelden de volgende tarieven voor het verlaagd collegegeld:
• € 1.071,- voor voltijdstudenten;
• € 1.071,- voor duale studenten;
• € 1.026,- voor deeltijdstudenten.
Twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen tegelijk
Als u al in studiejaar 2019-2020 of eerder gelijktijdig voor twee bacheloropleidingen stond ingeschreven of u gaat zich
per studiejaar 2020-2021 gelijktijdig voor een tweede bacheloropleiding inschrijven, dan geldt een bijzondere
regeling. Als u een graad voor de eerste opleiding heeft behaald en de tweede opleiding wilt afmaken, bent u
daarvoor het wettelijk tarief verschuldigd, zolang u voor de 2e opleiding ononderbroken ingeschreven bent.
Onderbreekt u de 2e opleiding, dan bent u daarna het instellingscollegegeld verschuldigd (tenzij het om de
uitzonderingen voor educatie en gezondheidszorg gaat, zie daarvoor hierboven)
Kijk voor informatie hierover op www.inschrijven.hu.nl.
Twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen na elkaar
Wanneer u eerder een bachelor- of mastergraad heeft behaald (tenzij vóór 1991-1992) en u wilt zich inschrijven, dan
valt u in de categorie “stapelaars”. Stapelaars betalen voor hun tweede bachelor- of masteropleiding niet het
wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. De overheid maakt een uitzondering voor een tweede studie in
de zorg of het onderwijs, maar alléén als uw eerste studie buiten die sectoren valt.
Instellingscollegegelden liggen aanzienlijk hoger dan wettelijke collegegelden omdat de HU geen bekostiging meer
ontvangt voor een student die een tweede bachelor-, dan wel tweede masteropleiding volgt.
Er zijn mogelijkheden om een beroep te doen op fiscale aftrek van studiekosten (www.belastingdienst.nl). Werkt u
naast uw studie? Vraag dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden.
Inschrijving als extraneus
Het door de HU vastgestelde examengeld 2020-2021 voor extranei van bekostigde CROHO-opleidingen bedraagt
€2.148,- ongeacht de termijn van inschrijving binnen het studiejaar. Deze inschrijvingsvorm is mogelijk voor personen
die alleen toetsen afleggen en geen begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Een extraneus mag geen onderwijs
volgen, maar legt enkel toetsen en examens af.
Voor post-initieel onderwijs extranei is het examengeld voor 2020-2021 vastgesteld op € 215,- per maand dat u staat
ingeschreven.
Inschrijving als extraneus is niet altijd mogelijk. Voor deze opleiding kan een student niet als extraneus ingeschreven
worden.
8.9.2
Overige kosten
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
60/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
Introductiebijeenkomsten, excursies of enig andere activiteit buiten het opleidingsgebouw (al of niet in het buitenland)
zijn verplicht als ze deel uitmaken van een (of meer) cursussen. Indien u vragen heeft over de bijkomende kosten
kunt u deze stellen aan de intake-coördinator.
In het programma is ruimte ingebouwd voor bezoeken aan en contacten met het buitenland. Als dit binnen een
cursus verplicht gebeurt, is dat te vinden in de cursusbeschrijvingen. Indien u vragen heeft over de bijkomende
kosten kunt u deze stellen aan de intake-coördinator. Soms zijn er ook mogelijkheden om een groter deel van de
studie in het buitenland te volgen. Meer informatie over een verblijf in het buitenland verstrekt uw opleidingsteam.
Wanneer de student gebruik maakt van de mogelijkheid om een groter deel van de studie in het buitenland te volgen,
zijn de kosten die daaraan verbonden zijn voor rekening van de student.
Bovengenoemde excursies, werkweken e.d. maken onderdeel uit van het onderwijsprogramma van de opleiding.
Deelname is verplicht. Studenten die door overmacht en/of persoonlijke omstandigheden (waaronder financiële
problemen) niet kunnen deelnemen aan excursies, werkweken, trainingen en begeleidingsdagen kunnen in
aanmerking komen voor een vervangende opdracht. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij de Examencommissie.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
61/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
9
9.1
Bijlagen
Onderwijs- en examenregeling
De Onderwijs- en Examenregeling HU is te vinden op intranet www.reglementen.hu.nl.
9.2
Cursusbeschrijving
De cursusbeschrijvingen vindt u als apart document op de studiegidspagina van deze opleiding. De
cursusbeschrijving van de cursus Vakdidactiek met cursuscode OAEN-H2METH4-14 vindt u in de
cursusbeschrijvingen van voorgaande studiejaren.
9.3
Conversietabel
Oude cursuscode
OAEN-PLIT1-19
Naam cursuscode
Literatuur 1: Korte Verhalen
EC Nieuwe cursuscode
5
OAEN-PFLIT1-20
Naam cursuscode
Literatuur 1: Korte Verhalen
EC
5
OAEN-PCULT1-19
Cultuur 1: Groot Brittannië
5
OAEN-PFCULT1-20
Cultuur 1: Groot Brittannië
5
OAEN-PGRAM-19
Grammatica
5
OAEN-PFGRAM-20
Grammatica
5
OAEN-PPHON-19
Fonetiek
5
OAEN-PFPHON-20
Phonetics
5
OAR-PVAKD1-19
Vakdidactiek 1
5
OAVT-PVAKD1-20
Vakdidactiek 1
5
OAEN-PWRIT1-19
Schrijfvaardigheid 1
5
OAEN-PFWRIT1-20
Schrijfvaardigheid 1
5
OAEN-H1METH2-14
Methodology II: Communicative Skills
5
OACVT-HVAD2-20
5
OAEN-H1METH2-19
Methodololgy II: Communicative Skills
5
OAVT-HVAKD2-20
OAEN-H2METH4-14
Methodology IV; Testing
5
OAEN-H2METH4-19
Vakdidactiek 2: Communicatieve
vaardigheden
Vakdidactiek 2: Communicatieve
vaardigheden
Methodology IV: Testing
OA-MINTCENG1-18
Taalvaardigheid 1
5
OA-MINTCENG1-20
Spreekvaardigheid
5
OA-MINTCENG2-14
Cultuur 1: American Culture
5
OA-MINTCENG4-20
Amerikaanse Cultuur
5
OA-MINTCENG4-12
Taalvaardigheid 2
5
OA-MINTCENG2-20
Schrijfvaardigheid
5
OA-MINTCENG5-16
Cultuur 2: British Culture
5
OA-MINTCENG5-20
Britse Cultuur
5
OA-MINTCENG6A-17
Keuze Cursus Zakelijk Engels
5
OA-MINTCENG6A-20
Keuze Cursus: Business English
5
OA-MINTCENG6B-17
5
OA-MINTCENG6B-20
5
OA-MINTCENG6C-20
Keuze Cursus: Cambridge
Examentraining
Keuze Cursus: Korte Verhalen
5
OA-MINTCENG6C-17
Keuze Cursus Cambridge
Examentraining
Keuze Cursus Korte Verhalen
OAEN-POUTLO-12
Outlooks on education
5
OAEN-PFSPEAK1-20
Spreekvaardigheid 1
5
OAEN-PSPEAK1-19
Spreekvaardigheid 1
5
OAEN-PFSPEAK1-20
Spreekvaardigheid 1
5
OAEN-H1AMERIC-14
Made in America
5
OAEN-PFCULT2-20
Cultuur 2: Verenigde Staten
5
OAEN-H1WRITW-14
Writing Workshop
5
OAEN-PFWRIT2-20
Schrijfvaardigheid 2
5
OAEN-H1STAYDT-17
Stay Abroad DT
10
OAEN-HFSPEAK2-20
Spreekvaardigheid 2
5
OAEN-HFCULT3D-20
Cultuur 3: Buitenlandverblijf
5
OAEN-HFSPEAK2-20
Spreekvaardigheid 2
5
5
5
5
OAEN-H1STAYVT-17
Stay Abroad VT
10
OAEN-HFCULT3-20
Cultuur 3: Buitenlandverblijf
5
OAEN-HLITER2-15
Youth Literature
5
OAEN-HFLIT2-20
Literatuur 2: Jeugdliteratuur
5
OAEN-HLITER3-15
Literature III
5
OAEN-HFLIT3-20
5
OAR-PSWV1A-16
Studie en Werk VT-1A
5
OAR-PSWV1A-20
Literatuur 3: Gedichten, Romans,
Toneelstukken
Studie en Werk VT-1A
OAR-PSWV1B-16
Studie en Werk VT-1B
5
OAR-PSWV1B-20
Studie en Werk VT-1B
5
OAR-H1SWV2A-19
Studie en Werk VT 2A
5
OAR-HSWV2A-20
Studie en Werk VT-2A
5
OAR-H2SWV3A-19
Studie en Werk VT 3A
5
OAR-HSWV3A-20
Studie en Werk VT-3A
5
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
62/65
5
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
OAR-H3SWV4A-19
Studie en Werk VT 4A
5
OAR-HSWV4A-20
Studie en Werk VT-4A
5
Bij vragen over conversie van oud naar nieuw programma kunt u contact opnemen met de intakecoördinator.
9.4
Regeling landelijke kennistoets
Onderwijs- en examenregeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen, hierna ook te noemen: Regeling
landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen
Studiejaar 2020 – 2021
Onderdeel 1 (Algemeen: geldt voor opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs en leraar basisonderwijs,
hierna ook te noemen tweedegraadslerarenopleidingen en pabo)
Inleiding
De hogescholen met lerarenopleidingen ontwikkelen onder de naam Programma 10voordeleraar gezamenlijk
kennisbases en kennistoetsen.
Het bureau 10voordeleraar (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) is door de lerarenopleidingen belast met de
organisatie rond de kennisbases, toetsvragen, de landelijke kennistoets, de totstandkoming van de uitslag en de
rapportage over de uitslag. De landelijke kennistoetsen worden op de hogescholen afgenomen. De hogescholen met
lerarenopleidingen en de organisatie 10voordeleraar zorgen samen met externe deskundigen voor dat de landelijke
kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn.
Om te zorgen dat studenten en cursisten, bij welke hogeschool zij hun opleiding ook volgen, dezelfde kansen
hebben, hanteren alle hogescholen dezelfde regels zoals opgenomen in deze Regeling landelijke kennistoetsen
lerarenopleidingen. Hierin staan de relevante regels voor studenten en cursisten met betrekking tot aanmelding,
deelname, uitslag en voorwaarden.
Een belangrijke verdere uitwerking van de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen vormt de toetsgids.
Hier staan bepalingen in inzake de publicatie van toets- en inzagedata, inhoud van de landelijke kennistoets,
voorbereiding, regels en instructies bij afname, onregelmatigheden en fraude. Deze wordt per studiejaar voor elk vak
gepubliceerd op https://www.10voordeleraar.nl.
Voor de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan de bepalingen van de Regeling landelijke kennistoetsen
lerarenopleidingen boven de regels die gelden voor de overige toetsen van de opleiding.
Met betrekking tot deze Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen is een bindingsbesluit genomen in de
Algemene Vergadering Vereniging Hogescholen van 3 april 2020.
Regels voor aanmelding, deelname en uitslag
1. Een student meldt zich bij de eigen opleiding digitaal aan voor deelname aan de kennistoets en ontvangt daarvan
een bevestiging.
2. In het geval een aangemelde student niet deelneemt aan de toets dan geldt de aanmelding als een
toetsdeelname.
3. De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in digitale vorm afgenomen. 10voordeleraar
voorziet niet in een alternatieve toetsingsvorm. Het afnamesysteem van 10voordeleraar beschikt over een faciliteit
waardoor de lettergrootte en het contrast van het beeldscherm vergroot kunnen worden. Voor studenten met een
handicap of chronische ziekte kan de examencommissie verzoeken de tijdsduur van de toetsafname te
verlengen. Het verzoek tot tijdsduurverlenging moet gelijktijdig met de aanmelding ingediend worden.
4. Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de landelijke kennistoetsen en de internationale taaltoetsen
geldt artikel 7.10 lid 4 WHW.
5. De opleiding ontvangt van 10voordeleraar uiterlijk 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode een overzicht van
de resultaten (inclusief een cijferlijst) van de studenten die hebben deelgenomen aan de toets. De opleiding deelt
de student uiterlijk drie werkdagen nadat de hogeschool het overzicht van de resultaten van 10voordeleraar heeft
ontvangen het behaalde cijfer mee. 10voordeleraar hanteert voor het bepalen van werkdagen en vakantieweken
het schoolvakantieoverzicht, zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/. Zaterdagen gelden niet als werkdag.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
63/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
6. Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt, kunnen studenten die hun toets willen inzien
zich aanmelden via www.10voordeleraar.nl.
• De inzage vindt plaats op een locatie en op data die door 10voordeleraar worden vastgesteld.
• De reiskosten voor de inzage komen voor rekening van de student.
7. Beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dat moet binnen zes weken na
datum publicatie uitslag aan de student en wel bij de ‘toegankelijke faciliteit’ (ook wel ‘Loket’ of ‘Klachtenloket’
genoemd) van de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding.
Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen
Onderdeel 1a (Specifiek: geldt voor de bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede
graad, hierna ook te noemen tweedegraadslerarenopleidingen)
Vooraf:
1. Voor de tweedegraadslerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde,
Algemene economie, Bedrijfseconomie, Maatschappijleer, Gezondheidszorg en welzijn, Omgangskunde,
Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie geldt het volgende: de vakdidactische en vakinhoudelijke
kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken, is vastgelegd in de kennisbases die landelijk zijn
overeengekomen.
2. Per studiejaar zijn er meerdere toetsrondes. Hogescholen die de desbetreffende lerarenopleiding aanbieden, zijn
verplicht ten minste twee toetsrondes in een studiejaar te faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang van het
studiejaar gepubliceerd.
3. Voor studenten Economie, Geschiedenis en Scheikunde, die het oude onderwijsprogramma hebben gevolgd
(kennisbasis 1.0) én in het vorige studiejaar (2019-2020) de landelijke kennistoets hebben afgelegd, maar niet
behaald, wordt in oktober 2020 eenmalig een extra toetsmoment georganiseerd. De landelijke kennistoets wordt
bij deze oktoberafname afgenomen op basis van de toetsmatrijs behorende bij kennisbasis 1.0.
Aanmelding geldt als een van de twee toetsdeelnames waar een student recht op heeft conform artikel 4.
De toetsafnames in december 2020, mei en augustus 2021 zijn voor alle vakken, inclusief economie,
geschiedenis en scheikunde gebaseerd op de toetsmatrijs behorende bij kennisbasis 2.0, op basis waarvan met
ingang van studiejaar 2017-2018 het onderwijs is aangeboden.
Artikel 1
Voor de tweedegraadslerarenopleiding Nederlands, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Algemene
economie, Bedrijfseconomie, Wiskunde en Natuurkunde geldt dat een landelijke kennistoets onderdeel
uitmaakt van de opleiding. Aan deze kennistoets is ten minste één studiepunt verbonden. 2
a. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn.
Alleen studenten vermeld in artikel 1 sub b zijn uitgesloten van deelname.
b. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de verwantschapstabel (zie artikel
6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets.
c. Voor studenten die voor 2011-2012 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun inschrijving bij een
opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als datum van
instroom.
Artikel 2
Voor de tweedegraadslerarenopleiding Duits, Frans, Maatschappijleer, Omgangskunde, Gezondheidszorg en
welzijn, Biologie en Scheikunde geldt dat een landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding.
Aan deze kennistoets is ten minste één studiepunt verbonden. 3
a. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2012-2013 ingestroomd zijn.
Alleen studenten vermeld in artikel 2 sub b zijn uitgesloten van deelname.
b. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de verwantschapstabel (zie artikel
6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets.
2
Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid of eenheid van
leeruitkomsten. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid of eenheid van
leeruitkomsten.
3
Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid of eenheid van
leeruitkomsten. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid of eenheid van
leeruitkomsten.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
64/65
Studiegids bacheloropleiding Voltijd Leraar Engels 2020-2021
c. Voor studenten die voor 2012-2013 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun inschrijving bij een
opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als datum van
instroom.
Artikel 3
Er kan pas deelgenomen worden aan de landelijke kennistoets als de student:
a. het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en
b. ten minste 65% van de studiepunten heeft behaald behorende bij de onderwijseenheden van de kennisbasis en
c. deze studieresultaten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt.
d. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid a van dit artikel niet.
Artikel 4
Een student mag, mits voldaan is aan de voorwaarden voor deelname, elk studiejaar maximaal
twee keer deelnemen aan een landelijke kennistoets.
Het meenemen van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.
Artikel 5
Vanaf het studiejaar 2013-2014 geldt voor de tweedegraadslerarenopleiding Engels dat het behalen van het
Certificate of Proficiency in English (CPE) onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Vanaf het
studiejaar 2015-2016 geldt voor de tweedegraadslerarenopleiding Duits, Frans en Spaans dat een landelijk
overeengekomen internationale toets onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Het betreft
achtereenvolgens het Goethe-Zertifikat, de Test de Connaissance du Français (TCF) en het Diploma de Español
como Lengua Extranjera (DELE). Aan elke internationale toets is ten minste één studiepunt verbonden. 4
Er kan per studiejaar maximaal twee keer worden deelgenomen. Het meenemen van deelnamemogelijkheden naar
een volgend studiejaar is niet mogelijk. Voor zover aan de orde, zijn de bepalingen uit de Inleiding en Onderdeel 1a
(specifiek: tweedegraadsopleidingen) van de Regeling landelijke kennistoetsen van toepassing.
Voor studenten die eerder zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun inschrijving bij een opleiding hebben
onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als datum van instroom.
Er is niet voorzien in een inzagemogelijkheid – voorzover van toepassing. De bepalingen van het internationaal
erkende instituut van toetsaanbieding gelden hier.
4
Een aantal hogescholen heeft gekozen de internationale taaltoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid of
eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de internationale taaltoets voorwaardelijk voor het behalen van die
onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten.
© Hogeschool Utrecht, juli 2020
65/65
Download