Uploaded by User1383

Leerlingboek - Projectwijzer 7 Medisch Centrum Middenpolder

advertisement
Projectwijzer 7
Medisch Centrum
Middenpolder (1)
Afdeling
ICT-beheerder
Opleidingssoort
BOL 4
Versienummer
3 – 2010-2011
Artikelnummer: 00640510011
Colofon
Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting
Consortium Beroepsonderwijs en Stichting Praktijkleren.
Directeur en managementteam
P. Foppen en L. Fine; B. Huijberts; M. Pelgrum
De volgende docenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze
projectwijzer
T. van Beuningen, M. Lussing en J. Tijssen
Ontwikkelgroepleider
M. Lussing
Redactie
E. Kanis, M. Brok
Omslag/Lay-out
Studio Blanche
Foto’s/figuren
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat de Stichting Consortium
Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties
geregeld heeft. Degenen die menen alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt
verzocht contact op te nemen met de Stichting.
MicrowebEdu
© 2011 Stichting Consortium Beroepsonderwijs
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de
Stichting Consortium Beroepsonderwijs.
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
inhoud
1
Inleiding
5
2
De beroepscontext
6
3
Project
9
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Oriëntatie
Definitie
Ontwerp
Werkvoorbereiding
Realisatie
Oplevering
Nazorg
Bijlagen
10
12
14
17
19
22
25
27
Bijlage 1
Procesverloop en tijdspad
28
Bijlage 2
Memo Directie
30
Bijlage 3
Digitale bijlagen
35
Bijlage 4
Monitor PW7
36
Bijlage 5
Reflectieverslag
38
3
4
iCt-beheerder
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
5
1
<<<< inleiding >>
Voor je ligt projectwijzer 7. Dit is een routebeschrijving die je de komende acht weken de
weg wijst door het project. Het project is
competentiegericht. Dit betekent dat je zelf
verantwoordelijk bent voor het opdoen van
kennis, vaardigheden, het uitvoeren van de
werkzaamheden en het tonen van een goede
(werk)houding. In deze fase van je opleiding
merk je dat je minder sturing van je docenten
krijgt en meer zelf moet uitvinden.
In deze projectwijzer vervul je de functie van
medewerker bij de Dienst-ICT van het Medisch
Centrum Middenpolder.
Dit project is erop gericht dat je je verdiept in
het configureren van een netwerk en kennis
gaat maken met de processen van ITIL op een
Service Desk. De opdrachten zijn inmiddels
van een behoorlijk niveau.
Hoe het Competentiegericht Onderwijs
georganiseerd wordt, hoe je met de projectwijzer kunt werken en hoe de methode van
evalueren en beoordelen gaat, staat
omschreven in het ‘Basisdocument
ICT-beheerder’.
Hoe het verwachte procesverloop van deze
projectwijzer zal zijn, zie je in bijlage 1.
Tot slot een opmerking over het beoordelen
binnen deze projectwijzer. Inmiddels werk je
op complexiteitsniveau B. Dat betekent dat er
verwacht mag worden dat je een bepaalde
mate van routine en zelfstandigheid hebt
bereikt en dat er veel minder begeleiding
nodig is. Een aantal competenties moet
daarom op een hoger complexiteitsniveau
worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie
projectwijzer 0 (Basisdocument), hoofdstuk
Beoordelen.
Veel succes met deze projectwijzer!
6
iCt-beheerder
2
<< << de beroepscontext >>
Project-Start-Up (PSU)
Opdrachtgever
Beschrijving van het bedrijf, doelen, producten
en diensten
Het nieuwe Medisch Centrum Middenpolder
(MCM) is recent ontstaan na een fusie tussen
Ziekenhuis Middenland en Ziekenhuis
Polderland. MCM is een moderne ziekenhuisorganisatie die klinische zorg combineert met
‘zorg om de hoek’.
Bij MCM zijn 2300 medewerkers en 120
specialisten (waaronder een aantal buitenlandse artsen) werkzaam. De 2 locaties zijn
Amersfoort-Noord en Amersfoort-Zuid. De
locaties hebben de naam die gelijk is aan de
vroegere naam van het ziekenhuis, namelijk
locatie Middenland en locatie Polderland.
Globale omschrijving van de organisatie
Na de fusie is er sprake van een nieuwe
organisatiestructuur. Het ziekenhuis is
opgesplitst in vijf zorgdivisies waarin onder
andere de specialismen chirurgie, kindergeneeskunde en cardiologie zijn ondergebracht.
Binnen de zorgdivisies zijn bedrijfsbureaus
geformeerd. De mensen die er werken,
ondersteunen het divisiemanagement.
Verder zijn er allerlei ondersteunende diensten
die als aparte bedrijfsonderdelen een plaats
hebben in de organisatiestructuur. Dit zijn
Dienst-ICT, Facilitair Bedrijf, Bureau Financiën,
Bureau Personeel en Opleidingen, Dienst-ICT,
het College van Bestuur en de Medische Staf.
De Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad
van Toezicht zijn wettelijke advies- en inspraakorganen van het ziekenhuis.
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
7
Het organogram van de totale organisatie van
MCM ziet er als volgt uit:
Detailbeschrijving van de betrokken afdeling
en personen
In het MCM is er een overlegstructuur,
namelijk het MT-overleg (Management Team).
Dit overleg vindt regelmatig plaats en de
volgende personen nemen er aan deel:
• De leden van het CvB
• De directies van de 5 Zorgdivisies
• De managers van de Ondersteunende
Diensten
Relaties tussen betrokken afdelingen /
personen
In het MCM kunnen de directies van de
Zorgdivisies de opdrachten verstrekken. In het
geval van dit project heeft het MT gezamenlijk
een projectomschrijving gemaakt. Ger Jansen
is de voorzitter van het CvB en zal optreden als
contactpersoon namens de opdrachtgever.
Opdrachtnemer
Globale omschrijving van de organisatie
Met de fusie is er een nieuw bedrijfsonderdeel
ontstaan: de Dienst-ICT. Deze dienst heeft het
beheer over de ICT-Service Desk, het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de
ICT-middelen van het ziekenhuis en de ziekenhuisschool. De Dienst-ICT is een zelfstandig
bedrijfsonderdeel en verleent zijn diensten
tegen betaling aan alle zorgdivisies en
bedrijfsonderdelen.
8
iCt-beheerder
Het organogram voor de Dienst ICT ziet er als
onderstaand uit:
Deze bovenstaande punten zijn besproken
tijdens een MT-overleg. Uiteindelijk besluit het
MT om hiervoor een project te formuleren en
deze in opdracht te geven bij het bedrijfsonderdeel Dienst-ICT.
In bijlage 2 (Memo Directie) vind je de
opdracht die aan de Dienst-ICT is verstrekt.
Verwacht / gewenst resultaat (eindproducten)
Het MT verwacht een proefopstelling voor de
ziekenhuisschool en een demonstratieopstelling voor de Service Desk.
Globale projectopdracht
De projectopdracht is beschreven in de memo
(zie bijlage 2) die is toegevoegd aan deze
projectwijzer.
Functie / taakomschrijving / specialisme van
de student als werknemer
In deze projectwijzer ben je werkzaam als
medewerker bij de Dienst-ICT van het Medisch
Centrum Middenpolder. Jan Gerritse is de
Directeur Dienst-ICT en hij fungeert als
opdrachtnemer.
Jij bent lid van een projectteam van 3 of 4
personen dat aangewezen is om de verbeteringen te realiseren.
Aanleiding c.q. projectidee
Het College van Bestuur (CvB) heeft met de
Directie van Zorgdivisie 3 overlegd en is tot de
conclusie gekomen dat de ondersteuning door
middel van ICT noodzakelijk is voor het goed
functioneren van de ziekenhuisschool.
Verder heeft het CvB gesprekken gehad met de
Directeur van de Dienst-ICT. Deze gesprekken
zijn gehouden omdat de Service Desk niet
goed functioneert. Tijdens deze gesprekken is
een stappenplan uitgedacht om tot een goed
functionerende ServicDesk te komen. De
eerste stap is het opzetten van een goede
registratie en afhandeling van de incidenten.
Historie / vorige projecten
Er hoeft geen rekening gehouden te worden
met eerder uitgevoerde projecten.
Contactpersonen
In dit project krijg je met de volgende
personen te maken:
• Ger Jansen, Voorzitter van het College van
Bestuur
• René Pankras, Directeur van de Zorgdivisie
3 (waartoe de ziekenhuisschool ook
behoort)
• Jan Gerretse, Directeur Dienst-ICT
• John Meijering, Manager Facilitaire Dienst
Tijdpad
Dit project dient binnen acht weken na de start
gereed te zijn.
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
3
<<<< Project >>
9
10
iCt-beheerder
oriëntatie
-- Van idee tot opdracht -Bestudeer de memo in bijlage 2 van het managementteam (MT) aan de manager
van de Dienst-ICT waarin de problemen en de oplossingen worden beschreven.
Het ziekenhuis is verregaand geautomatiseerd
Werk het projectidee zoals beschreven in de memo uit tot een projectopdracht.
Houd hierbij rekening met de verschillende delen van de projectopdracht. Richt
je hierbij vooral op de verwachtingen van de (eind)gebruiker van de opdrachtgever. Je geeft ook aan of de verschillende delen van de projectopdracht haalbaar
zijn.
Projectidee
Oriëntatie
Projectopdracht
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
Bronnen
• bijlage 2: Memo Directie
• sjabloon: Projectopdracht (zie bijlage 3)
• boek: Foundations of ITIL Service Management op basis van ITIL itSMF Van
Haren Publishing ISBN 90 77212 71 X
• sites:
• http://www.itsmf.nl/
• http://www.utwente.nl/icts/Archief/wireless-campus-oud/pers/
• http://www.tekstenuitleg.net/artikelen/internet/draadloos-internet/
specificaties-snelheden.html
• http://search.microsoft.com/results.aspx?mkt=en-US&setlang=enUS&q=wireless+security
Fasedocument / Op te leveren producten
• Groep (3/4): Projectopdracht
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicator
1.1
Vaststellen van de
informatiebehoefte
N
Onderzoeken
Je verzamelt voldoende en
betrouwbare informatie bij
verschillende bronnen door de
juiste vragen te stellen.
Je weet hoe het bedrijf georganiseerd is (functies, taken en rollen).
Je weet hoe informatiestromen
lopen in het bedrijf.
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Oriëntatie
Projectopdracht
No-Go
Datum
Go
Begeleider
Paraaf
11
12
iCt-beheerder
definitie
-- Van opdracht tot plan en planning -Jullie ingediende projectopdracht is goedgekeurd door het management van
Medisch Centrum Middenpolder. Vanaf dit ogenblik is er sprake van een
project. Een project pak je projectmatig aan en dat betekent: eerst denken, dan
doen.
Om de aanpak van je project goed vast te leggen, ga je nu een Plan van Aanpak
schrijven. Je opdrachtgever wenst in het Plan van Aanpak ook een duidelijke
grafische planning waarin het verloop van het totale project is weergegeven.
Goedgekeurde
Projectopdracht
Plan van Aanpak
Definitie
Bronnen
• goedgekeurde projectopdracht
• bijlage 2: Memo Directie
• sjabloon Plan van Aanpak (zie bijlage 3)
• boek projectmanagement
• handleiding MS-project
Fasedocument / Op te leveren producten
• Groep (3/4): Plan van Aanpak met een grafische planning
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicator
1.3
Opstellen van een
plan van aanpak
J
Formuleren en
rapporteren
Je schrijft een volledig, correct en
overzichtelijk plan van aanpak.
1.4
Realiseren van een
testomgeving
Q
Plannen en
organiseren
Je plant bij het maken van een
testomgeving de activiteiten van
jezelf en anderen logisch in.
Je bewaakt de voortgang van de
activiteiten met behulp van je
planning.
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Definitie
Plan van Aanpak met
grafische planning
No-Go
Datum
Go
Begeleider
Paraaf
13
14
iCt-beheerder
ontwerp
-- Van Plan van Aanpak tot Functioneel Ontwerp -In deze fase ga je vastleggen wat de functionaliteit is van je deelproducten en
eindproduct. Stel jezelf de vraag: “WAT moet het systeem straks doen?”
Naast de functionaliteiten beschrijf je ook hoe het systeem c.q. eindproduct er
zal uitzien.
Voordat je aan de slag kunt, moet je precies weten wat de klant wil!
Om er achter te komen hoe het systeem eruit moet zien en wat het moet doen,
moet je een onderzoek uitvoeren. Uitgangspunt voor dit onderzoek is de goedgekeurde Projectopdracht. Verder moet je bij je opdrachtgever informeren naar
zijn eisen én wensen. Dit kun je doen door middel van een vraaggesprek.
Wanneer je alle eisen en wensen hebt verzameld, moet je een inventarisatie
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
uitvoeren en een logische indeling maken. Verzamel al deze verkregen informatie in het Functioneel Ontwerp.
Als je weet wat de functionaliteiten zijn van je (eind)product en als je weet hoe
het eruit ziet, kan je een lijst met punten maken waarop je straks gaat controleren of het product ook is wat je nu hebt afgesproken. Dit zijn de zogenaamde
acceptatiecriteria.
Je maakt een plan hoe je in de fase Oplevering de acceptatietest wilt laten
uitvoeren. Dit plan vormt samen met de checklist met acceptatiecriteria het
zogenaamde functionele testplan. Je zou ook kunnen spreken van een acceptatietestplan. Verwar dit testplan niet met het testplan uit de volgende fase. In de
volgende fase maak je een testplan om de technische details van je systeem te
controleren.
Je kunt het testplan opnemen in je Functioneel Ontwerp of als apart rapport
aanbieden aan je opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de afspraken die je
hierover hebt gemaakt.
Om straks een volledig technisch ontwerp van het te bouwen informatiesysteem te maken, dien je in deze fase ook het onderzoek uit te voeren naar de
verschillende applicaties die ter ondersteuning van de Service Desk kunnen
worden ingezet (zie opdracht 1.2 in de Memo Directie). Voordat je hiermee aan
de gang gaat, zul je eerst de beschrijving van de processen gereed moeten
hebben (zie opdracht 1.1 in de Memo Directie).
Goedgekeurd
Plan van Aanpak
Ontwerp
Functioneel
Ontwerp
Bronnen
• goedgekeurd Plan van Aanpak
• bijlage 2: Memo Directie
• sjabloon Functioneel Ontwerp (zie bijlage 3)
• sjabloon Testplan (zie bijlage 3)
Fasedocument / Op te leveren producten
• Groep (3/4): Procesbeschrijvingen
• Groep (3/4): Pakketvergelijking Service Desk
• Groep (3/4): Functioneel Ontwerp
• Groep (3/4): Accecptatie- of Functioneel Testplan (eventueel als hoofdstuk in
het Functioneel Ontwerp)
15
16
iCt-beheerder
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicator
1.1
Vaststellen van de
informatiebehoefte
M
Analyseren
Je controleert of je voldoende
juiste informatie hebt en ordent
deze.
Je maakt de juiste afwegingen op
basis van de verzamelde
informatie.
R
Op de behoeften en
verwachtingen van
de klant richten
Je doet moeite om de wensen van
de klant te achterhalen.
Je vergelijkt informatie van de
klant met de mogelijkheden die je
hebt.
Q
Plannen en
organiseren
Je plant bij het maken van een
testomgeving de activiteiten van
jezelf en anderen logisch in.
Je bewaakt de voortgang van de
activiteiten met behulp van je
planning.
1.4
Realiseren van een
testomgeving
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Ontwerp
Datum
Procesbeschrijvingen
No-Go
Go
Pakketvergelijking Service
Desk
No-Go
Go
Functioneel Ontwerp
Testplan (eventueel als
hoofdstuk in het Functioneel
Ontwerp)
No-Go
Go
Begeleider
Paraaf
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
werkvoorbereiding
-- Van Functioneel Ontwerp naar Technisch Ontwerp -Tijdens de fase Werkvoorbereiding ontstaat het Technisch Ontwerp van het
product. Dit eindproduct moet voldoen aan de functionele eisen die je opdrachtgever aan het product stelt. De vraag waarop het Technisch Ontwerp antwoord
geeft, is kortweg: “Hoe wil je het doen / maken?” Kortom: het Technisch Ontwerp is de vertaling van het Functioneel Ontwerp naar het op te leveren (eind)
product.
In je Technisch Ontwerp kun je eventueel een detailplanning opnemen voor het
verdere verloop van het project. Deze planning geeft je in het bijzonder houvast
in de fase Realisatie. Dit doe je echter alleen wanneer de oorspronkelijk planning
uit je Plan van Aanpak een globale planning was óf wanneer er veel wijzigingen
zijn in de planning.
Omdat je de uitvoering van de fase Realisatie moet voorbereiden, moet je jezelf
verdiepen in de aanpak van die fase.
Wanneer je alleen een testomgeving bouwt met daarin al je producten, vraagt dit
om een andere aanpak dan wanneer je ook in de operationele omgeving je
werkzaamheden moet verrichten. In de meeste gevallen zul je eerst werken in
en met een testomgeving. Als de testen positief zijn, kun je de gewenste omgeving opnemen in de operationele omgeving. Dit noem je implementeren.
Wat je ook gaat maken, testen moet je altijd. Dus stel een testplan op waarin je
vastlegt wie, wat, wanneer, welke en waar er getest moet worden. Aan het
testplan voeg je ook een checklist toe met alle testcriteria. In tegenstelling tot de
acceptatiecriteria zijn deze testcriteria technisch en concreet. Je zou hier kunnen
spreken van een detail testplan. Deze testen zullen worden uitgevoerd tijdens de
fase Realisatie, nadat het product (in concept) gereed is. De testen moeten ook
worden gedaan door iemand met inhoudelijke vakkennis.
Verder moet een Technisch Ontwerp voldoen aan de eisen die aan zakelijke
communicatie worden gesteld.
Goedgekeurd
Functioneel
Ontwerp
Werkvoorbereiding
Technisch
Ontwerp
17
18
iCt-beheerder
Bronnen
• goedgekeurd Plan van Aanpak
• goedgekeurd Functioneel Ontwerp
• sjabloon Technisch Ontwerp (zie bijlage 3)
• sjabloon Testplan (zie bijlage 3)
Fasedocument / Op te leveren producten
• Groep (3/4): Technisch Ontwerp (inclusief testplan)
• Groep (3/4): Technisch of detail Testplan (eventueel als hoofdstuk in het
Technisch Ontwerp)
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicator
1.2
Opleveren van een
ontwerp van (een
onderdeel van) een
informatiesysteem
I
Presenteren
Je licht je ontwerpen zodanig toe
dat de toehoorders deze
begrijpen.
K
Vakdeskundigheid
toepassen
Je gebruikt je kennis van het vak
en van de organisatie bij het
opstellen van het functioneel en
technisch ontwerp.
Je ontwerp(en) sluit/sluiten aan
bij de wensen van de
opdrachtgever.
Samenwerken en
overleggen
Je stemt je activiteiten bij het
inrichten van de processen in de
servicesdesk af met alle
betrokkenen.
Bedrijfsmatig
handelen
Je houdt rekening met de
organisatiestructuur en -cultuur
van het bedrijf waarin je de
Service Desk implementeert.
4.1
Bedrijfsklaar maken E
van een Service
Desk
Y
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Werkvoorbereiding
Datum
Technisch Ontwerp
No-Go
Go
Detail-Testplan
No-Go
Go
Begeleider
Paraaf
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
realisatie
-- Van Ontwerp naar Informatiesysteem -Aan de hand van het Technisch Ontwerp ga je het informatiesysteem bouwen.
In de planning (in het Plan van Aanpak) of je detailplanning (in het Technisch
Ontwerp) vind je de werkzaamheden die je allemaal moet uitvoeren en in welke
volgorde. Nu blijkt of je planning juist is geweest. Het kan natuurlijk zo zijn dat
je een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Afwijken van de planning (door
uitloop of problemen) meld je zo snel mogelijk bij je opdrachtgever (projectbegeleider).
Zorg in ieder geval dat je voor aanvang van deze fase over de benodigde kennis
en vaardigheden beschikt. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering.
Je informatiesysteem bouw je in een testomgeving. Je hebt in het project niet te
maken met implementeren. Je voert werkzaamheden uit zoals je hebt beschreven in je Technisch Ontwerp. Deze fase neemt over het algemeen de meeste tijd
van je project in beslag. Vergeet niet om tijdens alle werkzaamheden (in deze
fase) aantekeningen te maken van alle instellingen die je doet. Dit is het zogenaamde systeemlogboek. Je aantekeningen uit je systeemlogboek verwerk je
samen met je Technisch Ontwerp tot je systeemdocumentatie.
Als je een volledig Technisch Ontwerp hebt geschreven, zal blijken dat je
nauwelijks aantekeningen hoeft te maken tijdens de uitvoering van je werkzaamheden. Heb je veel aantekeningen, aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van je Technisch Ontwerp, dan kun je daar bij het volgende project je voordeel mee doen. Door deze manier van werken oefen je jezelf in het schrijven van
een goed en volledig Technisch Ontwerp.
19
20
iCt-beheerder
De ziekenhuisschool is er speciaal voor langdurig zieke kinderen.
Voor elk (deel)product voer je de technische test uit. Deze testwerkzaamheden
voer je binnen je projectteam uit volgens het opgestelde detail-Testplan. Je stelt
dus vast, na uitvoering van alle werkzaamheden (zoals je in het Technisch
Ontwerp hebt beschreven), of alle uitgewerkte onderdelen ook zijn verwerkt in
je product. Als de technische testen een positief resultaat opleveren, is het
verstandig om ook te controleren of alle beoogde functionaliteiten aanwezig
zijn. Deze controle doe je om er zeker van te zijn dat de accpetatietest (in de fase
Oplevering) succesvol verloopt. Je voert dus de acceptatietest intern uit. Als
blijkt dat je product geheel voldoet, kun je met de opdrachtgever een afspraak
maken voor de oplevering.
Tevens leg je in de fase vast welke procedures er gevolgd moeten worden door
de medewerkers van de Service Desk (zie opdracht 1.3 in de Memo Directie).
Goedgekeurd
Technisch
Ontwerp
Realisatie
Werkend
informatiesysteem
Bronnen
• goedgekeurd Technisch Ontwerp
• bijlage 2: Memo Directie
• goedgekeurd Detail-Testplan
Fasedocument / Op te leveren producten
• Groep (3/4): Werkend (eind)product (inclusief systeemdocumentatie)
• Groep (3/4): Ingevulde checklisten voor alle (deel)producten
• Groep (3/4): Procedures voor de Service Desk
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicator
1.4
Realiseren van een
testomgeving
L
Materialen en
middelen inzetten
Je kiest voor de testomgeving de
geschikte materialen en middelen.
Je houdt hierbij rekening met de
kosten.
2.3
Ondersteuning
bieden bij
acceptatietests
C
Begeleiden
Je begeleidt jouw projectteam
tijdens de acceptatietest, zodat
die volgens plan verloopt.
Je motiveert jouw projectteam
door hen te laten inzien dat hun
bijdrage belangrijk is.
D
Aandacht en begrip
tonen
Je neemt inzichten en opvattingen van je projectteam voor en
tijdens de acceptatietest serieus.
Bij twijfels over de werking van
het (een deel) van het product
komt dat in het testplan.
A
Beslissen en
Je neemt je verantwoordelijkheid
activiteiten initiëren als het gaat om het verbeteren
van de functionaliteit van de
Service Desk.
Je hakt bij lastige beslissingen
tijdig de knoop door.
4.2
Aansturen van een
Service Desk
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Realisatie
Datum
Werkend (eind)product
No-Go
Go
Ingevulde checklists voor
alle (deel)producten
No-Go
Go
Procedures voor de Service
Desk
No-Go
Go
Begeleider
Paraaf
21
22
iCt-beheerder
oplevering
-- Van leverancier naar opdrachtgever -Het is de bedoeling dat je in deze fase het informatiesysteem c.q. (eind)product
overdraagt aan de opdrachtgever. Kijk daarom nog even terug naar wat nu exact
de opdracht was van de directie. Is het probleem dat de aanleiding was voor het
project ook daadwerkelijk opgelost? Heb je voor de zekerheid al de acceptatietests intern al een keer uitgevoerd? Als de bevindingen positief zijn, kun je met
een gerust hart opleveren.
Bij de oplevering horen verschillende activiteiten. Je kunt hierbij denken aan:
• een informatiesessie over de meest belangrijke onderdelen van het informatiesysteem
• een demonstratie van de gevraagde functionaliteiten voor de opdrachtgevers
• een check uitgevoerd door de opdrachtgever aan de hand van de acceptatiecriteria eventueel onder begeleiding van (een afvaardiging van) het projectteam
Let er bij alle activiteiten op dat je de boodschap afstemt op de doelgroep.
Dit kan de directie, een afdelingshoofd, een gebruiker of een systeem­
beheerder zijn. Het zal duidelijk zijn dat je elke doelgroep weer anders
moet benaderen en je bij de ene doelgroep meer jargon kunt gebruiken
dan bij de andere doelgroep. Het communicatiestappenplan kan je hierbij
helpen.
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
Uiteindelijk moet de opdrachtgever controleren of aan alle functionele eisen is
voldaan. Bij de oplevering wordt de (systeem)documentatie overgedragen. Deze
documentatie is afgestemd op de doelgroep.
Werkend
informatiesysteem
Oplevering
Geaccepteerd
informatiesysteem
Bronnen
• alle gemaakte projectdocumentatie
Fasedocument / Op te leveren producten
• Groep (3/4): Oplevering van het informatiesysteem / (eind)product. De wijze
van opleveren wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
23
24
iCt-beheerder
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicatoren
3.2
Lokaliseren en
verhelpen van (ver)
storingen
K
Vakdeskundigheid
toepassen
Je zet je technische kennis en
logisch denkvermogen in om (ver)
storingen te lokaliseren en te
verhelpen.
V
Met druk en
tegenslag omgaan
In tijden van drukte en stress blijf
je productief werken.
Ondanks de drukte kun je de ernst
van de storing correct inschatten.
3.4
Opstellen en
bewaken van
procedures
J
Formuleren en
rapporteren
Je zorgt ervoor dat de beheer- en
gebruiksprocedures binnen de
organisatie actueel en volledig
zijn.
Je doet - waar nodig - verbetervoorstellen met betrekking tot
deze procedures.
Je zorgt ervoor dat de documentatie goed gearchiveerd is, zodat
deze altijd bekeken kan worden.
4.2
Aansturen van een
Service Desk
B
Aansturen
Je benadrukt het belang van
werken volgens de procedures en
de service level agreements.
Je delegeert taken en geeft
instructies.
Je controleert het functioneren
van medewerkers, zodat de
Service Desk goed functioneert.
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Oplevering
Oplevering van het
informatiesysteem
No-Go
Datum
Go
Begeleider
Paraaf
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
nazorg
-- Hoe doen we het de volgende keer? -In deze fase wordt het project afgerond en de projectorganisatie opgeheven.
Als tijdens de acceptatietest nog punten naar voren zijn gekomen die niet in het
product zijn verwerkt, moeten deze punten worden vastgelegd. Afhankelijk van
je afspraken in de Projectopdracht (zie eerste fase van het project), kun je nagaan
of dit extra is ten opzicht van de opdracht of dat het vergeten punten zijn.
Verder moet je zorgen dat je systeemdocumentatie up-to-date is. Als dat nog
niet het geval is, besteed je hieraan de nodige tijd.
Om te zorgen dat de aandachtspunten, fouten en afwijkingen, maar ook de
successen nietvergeten raken, moet je een evaluatie van je project houden.
Evalueer met je projectteam het verloop van het project. Neem alle fasen van het
project door en benoem de tips en de tops. Van deze evaluatie maak je een
notulen c.q. project-evaluatieverslag.
Ter voorbereiding op de project-evaluatie is het goed om vooraf je persoonlijke
reflectie te doen. Schrijf daarom een persoonlijk reflectieverslag waarbij je je
eigen functioneren binnen de projectgroep centraal stelt. De vragen uit bijlage 5
25
26
iCt-beheerder
kunnen je daarbij helpen. De belangrijkste vragen zijn: Wat ging er goed en wat
kan worden verbeterd? Hoe heb jij persoonlijk gefunctioneerd?
Geaccepteerd
informatiesysteem
Verbeterpunten
Nazorg
Bronnen
• bijlage 5: Reflectieverslag
Fasedocument / Op te leveren producten
• Individueel: Persoonlijk reflectieverslag
• Groep (3/4): Project-evaluatieverslag
• Groep (3/4): Compleet projectdossier
Specifieke competentieontwikkeling bij deze fase
KT.WP
Omschrijving
werkproces
Letter
Competenties
Prestatie-indicatoren
2.4
Evalueren van een
implementatie
J
Formuleren en
rapporteren
Je schrijft een correcte evaluatie.
Daarmee kun je afspraken maken
over eventuele verdere acties die
moeten worden genomen.
M
Analyseren
Je trekt conclusies over de
voortgang en het resultaat van de
acceptatietest.
Je komt met verbeterpunten voor
gevonden problemen.
Evalueren en beoordelen
TABEL NO-GO → GO
Datum
Projectbegeleider
Paraaf + opmerkingen
Nazorg
Datum
Persoonlijk reflectieverslag
No-Go
Go
Project-evaluatieverslag
No-Go
Go
Compleet projectdossier
No-Go
Go
Begeleider
Paraaf
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
<<<< bijlagen >>
27
28
iCt-beheerder
bijlage 1 Procesverloop en tijdspad
Intake/POP-gesprek
START PROJECT
ORIËNTATIE
Projectopdracht
GO
DEFINITIE
Plan van Aanpak met een grafische planning
GO
ONTWERP
Procesbeschrijvingen
Pakketvergelijking Service Desk
Functioneel Ontwerp
Testplan (al dan niet als onderdeel van het Functioneel Ontwerp)
GO
WERKVOORBEREIDING
Technisch Ontwerp
Detai-Testplan
GO
REALISATIE
Werkend informatiesysteem / eindproduct (inclusief documentatie)
Ingevulde checklisten voor alle (deel)producten
Procedures voor de Service Desk
GO
OPLEVERING
Oplevering van het informatiesysteem
GO
Evaluatie
Persoonlijk reflectieverslag
Project-evaluatieverslag
Compleet projectdossier
POP-gesprek
VOLGEND PROJECT
END
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
Tijdspad (Algemeen) Faseplanning (globaal)
Om te voorkomen dat projectgroepen te ver uit elkaar lopen, met als gevolg dat
het lastig wordt voor de ondersteunende docenten op het juiste moment
ondersteuning te geven, is onderstaande faseplanning aanbevolen.
Echter, de eerste 4 fases kunnen ook zijn afgerond binnen 3 werkweken. Dit om
te voorkomen dat het project meer papierwerk bevat dan uiteindelijk uitvoerend
werk.
Week
Oriëntatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Oplevering
Nazorg
1
2
3
4
5
6
7
8
29
30
iCt-beheerder
bijlage 2 Memo directie
Medisch Centrum
M
i d d en p o l d e r
Van: Ger Jansen
Aan: Jan Gerritse
In het MT-overleg van vorige week vrijdag is de huidige stand van zaken in onze
automatisering onder de loep genomen. De knelpunten die sinds de fusie naar
voren zijn gekomen, zijn aan bod gekomen. Het resultaat hiervan is dat de
volgende taken aan de Dienst-ICT worden verstrekt:
• Het functioneren van de Service Desk moet worden verbeterd.
• De Ziekenhuisschool moet de beschikking krijgen over een goed netwerk.
Binnen de Dienst-ICT zal een projectgroep zich gedurende 8 weken bezighouden met de uitvoering van deze taken. Deze projectgroep wordt hieronder
kortweg aangeduid als ‘de projectgroep’.
1.
Verbetering van de Service Desk
1.1 Werken volgens ITIL
Een van de diensten die de Dienst-ICT aanbiedt, is een Service Desk voor
automatiseringsproblemen. Men is echter niet tevreden over de afhandeling van
klachten. Storingen blijven lang onopgelost en gegevens over klachten blijken
soms gewoon te verdwijnen. Hier is dus nogal wat te verbeteren. De projectgroep neemt deze taak op zich.
De Dienst-ICT moet volgens de ITIL normen gaan werken. Dit moet de organisatie overzichtelijk maken.
Om te beginnen zullen de volgende processen worden ingevuld:
• Incident management
• Problem management
• Configuration management
De projectgroep krijgt de opdracht om hiervan een uitwerking c.q. procesbeschrijving te maken.
1.2 Service Desk-applicatie
In de afgelopen jaren heeft de helpdesk een zelfgebouwde applicatie gebruikt.
Deze is gebouwd in Microsoft Access. Het systeem is onvolledig en niet altijd
betrouwbaar gebleken. Bovendien moet je nogal wat kennis van Access hebben
om ermee te kunnen werken. Dat is niet erg gebruiksvriendelijk en het werkt
fouten in de hand.
Om de het ITIL-proces op de Service Desk goed te ondersteunen is het nodig dat
er een applicatie komt. De applicatie moet in ieder geval de processen Incident
Management, Problem Management en Configuration Management goed
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
ondersteunen. Het MT heeft de voorkeur uitgesproken voor een standaard-softwarepakket. Het MT is terughoudend om maatwerk-pakketten in te zetten in
verband met de continuíteit.
Aan de projectgroep wordt gevraagd om minimaal drie standaard pakketten met
elkaar te vergelijken op basis van een aantal criteria. Die criteria kunnen worden
ontleend aan de beschrijving van de procesbeschrijvingen zoals genoemd in de
vorige paragraaf.
Naast die genoemde criteria is het noodzakelijk dat het pakket ook goede
rapportages oplevert voor zowel de beheerders als het management. De rapporten die onder andere gemaakt moeten kunnen worden, zijn:
• Een overzicht van de hardware die binnenkort vervangen moet worden
• Het aantal openstaande incidenten en wijzigingsvoorstellen
• De opgetreden incidenten in hardware en software per soort en merk
• Een overzicht van de werkzaamheden per technicus
Nadat deze pakketvergelijking is uitgevoerd, zal door het MT in overleg met de
Dienst-ICT een selectie worden gedaan van een pakket.
1.3 Beschrijving van procedures
Een Service Desk heeft naast een beschrijving van de processen en een goede
werkende applicatie ook procedures nodig die de medewerkers moeten volgen.
De procedures voor de volgende werkzaamheden en taken moeten worden
gedocumenteerd en voorzien zijn van een stroomdiagram:
• Invoeren van nieuwe hard- en software
• Invoeren van nieuwe ICT-medewerkers
• Invoeren van een incident door een medewerker
• Invoeren van een incident door een gebruiker
• Het maken van overzichten en rapporten
De projectgroep levert de procedurebeschrijvingen op.
2.
De ziekenhuisschool
2.1 Bestaande situatie
Al vele jaren hebben beide ziekenhuizen een kinderafdeling. Kinderen die
langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven, krijgen hier ook onderwijs op
hun eigen niveau. Om dit te begeleiden heeft het ziekenhuis studiecoaches in
dienst. Deze geven onderwijs en begeleiden en coachen de kinderen bij het
onderwijsleerproces. In de meeste gevallen gaat het hier om een vorm van
individueel onderwijs. Door de verschillende ziekten die de kinderen hebben en
de afwijkende leeftijden, is het niet mogelijk aan een groep les te geven. Ondanks dat de kinderen ziek zijn, worden er toch hoge eisen gesteld aan hun
zelfwerkzaamheid. Zij krijgen opdrachten die zij zoveel mogelijk zelfstandig
moeten maken, de studiecoach komt maar twee of drie keer per week langs. Een
studiecoach bespreekt bij elk bezoek het werk dat gemaakt is en samen met de
leerling wordt het nieuwe weekprogramma vastgesteld. De gemaakte opdrachten worden digitaal ingeleverd of eventueel meegegeven aan de studiecoach. De
31
32
iCt-beheerder
studiecoach kijkt de opdrachten vervolgens na. Studenten die mobiel zijn,
kunnen gebruik maken van een viertal stand-alone computers die in een aparte
ruimte van het ziekenhuis staan opgesteld. Hierop staat een aantal educatieve
programma’s geïnstalleerd samen met de meest gebruikte Office applicaties.
2.2 Onderzoek draadloos netwerk
Het besluit is genomen om voor de ziekenhuisschool draadloze communicatie in
te voeren.
Er zijn op dit moment 20 laptops in omloop. In de toekomst zal dit toenemen.
De gewenste bandbreedte per laptop is minimaal 50 mbps.
De directie is hierover positief, maar wil dat de volgende punten nog worden
onderzocht en gerapporteerd:
• Onderzoek de snelheid, bandbreedte en de encryptiemogelijkheden.
• Hoeveel accesspoint zijn er nodig om de gewenste bandbreedte te bieden aan
alle gebruikers?
De projectgroep maakt een notitie waarin het advies voor het draadloos netwerk
van de ziekenhuisschool is verwerkt. Met name de beveiliging dient hierin goed
te worden uitgewerkt.
2.3 Nieuwe opzet netwerk
Het MT van het MCM wil een nieuwe opzet van de ziekenhuisschool en de
begeleiding en coaching van de studenten. Zij hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Centralisatie: de begeleidingsdienst wordt fysiek gevestigd op één locatie.
• Flexibele inzet van de studiecoaches: de leerling wordt niet meer begeleid
door een vaste studiecoach maar door een groep studiecoaches.
Voor alle studenten gelden de volgende eisen en wensen:
• Zij moeten online kunnen leren, onafhankelijk van de locatie.
• Zij kunnen berichten en vragen plaatsen op de leeromgeving die door de
medestudenten en de studiecoaches gelezen kunnen worden.
• Zij kunnen berichten en vragen plaatsen in de leeromgeving die door de
studiecoaches gelezen en behandeld kunnen worden.
• Zij kunnen voor kleine hardware- en/of softwareproblemen contact op nemen
met de online Service Desk.
• Voor ambulante patiënten, die geen laptop gebruiken, dient een tiental
desktop pc’s in het netwerk te worden opgenomen.
• Zij moeten zoveel mogelijk werken met (draadloze) laptops.
• Zij hebben een eigen account op de centrale server.
• Zij kunnen het lesmateriaal op de leeromgeving raadplegen.
• Zij kunnen daar de bestanden opslaan in een soort homedirectorie (via
leeromgeving). Deze directorie is niet toegankelijk voor de medestudenten,
maar wel voor alle studiecoaches.
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
Verder gelden voor de studiecoaches de volgende eisen en wensen:
• Zij moeten voor de studenten het beheer van de accounts doen. Dit betreft
het aanmaken van een account, het resetten van het wachtwoord, het verwijderen van het account, studenten toevoegen aan groepen en het aanmaken
van een homedirectie.
• Zij kunnen lesmateriaal plaatsen en bewerken in de leeromgeving.
• Zij kunnen alle berichten van de studenten lezen.
• Zij kunnen berichten plaatsen voor zowel alle studenten als een individuele
leerling.
• Zij moeten alle bestanden van de studenten kunnen inzien en beoordelen.
• Zij moeten in zowel het ziekenhuis- als schoolnetwerk kunnen werken.
Eventueel ook vanaf thuis.
• Zij moeten zoveel mogelijk werken met (draadloze) laptops.
De projectgroep krijgt als taak een Technisch Ontwerp te maken van het ziekenschoolnetwerk, op basis van een draadloze infrastructuur. Dit ontwerp dient in
een proefopstelling te worden gerealiseerd en gedemonstreerd aan het einde van
de projectperiode.
Voor de proefopstelling is in overleg met een medewerker van de Dienst ICT de
bijgevoegde netwerktekening gemaakt. Uiteraard is dit een voorstel en mogelijk
zou de proefopstelling nog moeten worden aangepast. Hiervoor moet dan we
eerst overleg plaatsvinden met mij.
33
34
iCt-beheerder
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
bijlage 3 digitale bijlagen
Digitale bestanden en sjablonen
Via de site www.scbo4students.nl is ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar. Op deze site staan alle beschikbare sjablonen en de documenten die
specifiek bij een projectwijzer horen.
Er zijn sjablonen beschikbaar voor:
• Projectopdracht
• Plan van Aanpak
• Functioneel Ontwerp
• Technisch Ontwerp
• Testplan
• Testplan (beknopt)
Je kunt op de site www.scbo4students.nl inloggen door opleiding ¨ICT-N4 ICT
Beheerder (93191) als gebruiker “student4” en wachtwoord “ROC”.
35
36
iCt-beheerder
bijlage 4 Monitor Pw7
Ind
G(2)
G(2)
Compleet projectdossier
G(2)
G(2)
pro
pro
pro
pro
v
v
v
v
v
G(2)
Ep
v
v
v
v
Project-evaluatieverslag
Fase 7
beoordelingsvorm
Ep
pro
beoordelaars
G(2)
G(2)
G(2)
Persoonlijk reflectieverslag
Oplevering van informatiesysteem / (eind-)
product
Fase 6
Procedures voor de Servicedesk
Werkende (eind)product (inclusief
systeemdocumentatie)
Ingevulde checklist voor alle (deel-)
producten
Fase 5
G(2)
Functioneel ontwerp (inclusief
Acceptatietestplan)
Technisch ontwerp (inclusief testplan)
Optioneel: Testplan
G(2)
Pakketvergelijking Servicedesk
Fase 4
G(2)
Procesbeschrijvingen
Fase 3
G(2)
Plan van Aanpak met grafische planning
Fase 2
G(2)
Projectopdracht
werkvorm
Fase 1
Fasen Beroepsproducten in Projectwijzer 7
PW 7 Medisch Centrum Middenpolder
Complexiteitsniveau B
Kerntaak en
werkrpoces
Aansturen van een servicedesk
4.2
Evalueren van een implementatie
Opstellen en bewaken van procedures
3.4
2.4
Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen
Aansturen van een servicedesk
Ondersteuning bieden bij acceptatietest
Realiseren van een testomgeving
Bedrijfsklaar maken van een servicedesk
Opleveren van een ontwerp van (een onderdeel
van) een informatiesysteem
Realiseren van een testomgeving
3.2
4.2
2.3
1.4
4.1
1.2
1.4
Vaststellen van de informatiebehoefte
Realiseren van een testomgeving
1.1
Opstellen van een plan van aanpak
1.3
Vaststellen van de informatiebehoefte
1.4
1.1
Werkprocessen
Prestatie-indicator
M Analyseren
J Formuleren en rapporteren
B Aansturen
J Formuleren en rapporteren
V Met druk en tegenslag
omgaan
K Vakdeskundigheid
toepassen
A Beslissingen en activiteiten
initieren
D Aandacht en begrip tonen
C Begeleiden
L Materialen en middelen
inzetten
Je trekt conclusies over de voortgang en het resultaat van de acceptatietest.
Je komt met verbeterpunten voor gevonden problemen.
Je schrijft een correcte evaluatie. Daarmee kun je afspraken maken over eventuele verdere acties die
moeten worden genomen.
Je benadrukt het belang van werken volgens de procedures en de service level agreements.
Je delegeert taken en geeft instructies
Je controleert het functioneren van medewerkers zodat de servicedesk goed functioneert.
Je zorgt ervoor dat de beheer- en gebruiksprocedures binnen de organisatie actueel en volledig zijn.
Je doet - waar nodig - verbetervoorstellen met betrekking tot deze procedures.
Je zorgt ervoor dat de documentatie goed gearchiveerd is, zodat deze altijd bekeken kan worden.
In tijden van drukte en stress blijf je productief werken.
Ondanks de drukte kun je de ernst van de storing correct inschatten.
Je zet je technische kennis en logisch denkvermogen in om (ver)storingen te lokaliseren en te verhelpen.
Je hakt bij lastige beslissingen tijdig de knoop door.
Je neemt je verantwoordelijkheid als het gaat om het verbeteren van de functionaliteit van de
servicedesk.
Je neemt inzichten en opvattingen van je projectteam voor- en tijdens de acceptatietest serieus. Bij
twijfels over de werking van het (een deel) van het product komt dat in het testplan.
Je begeleidt jouw projectteam tijdens de acceptatietest zodat die volgens plan verloopt.
Je motiveert jouw projectteam door hen te laten inzien dat hun bijdrage belangrijk is.
Je kiest voor de testomgeving de geschikte materialen en middelen. Je houdt hierbij rekening met de
kosten.
implementeert.
Je houdt rekening met de organisatiestructuur en -cultuur van het bedrijf waarin je de servicedesk
Je stemt je activiteiten bij het opzetten en bedrijfsklaar maken van de servicesdesk af met alle
betrokkenen.
E Samenwerken en
overleggen
Y Bedrijfsmatig handelen
Je gebruikt je kennis van het vak en van de organisatie bij het opstellen van het functioneel en technisch
ontwerp.
Je ontwerp(en) sluiten aan de wensen van de opdrachtgever.
Je licht je ontwerpen zodanig toe dat de toehoorders deze begrijpen.
Je bewaakt de voortgang van de activiteiten met behulp van je planning.
Je plant bij het maken van een testomgeving de activiteiten van jezelf en anderen logisch in.
Je doet moeite om de wensen van de klant te achterhalen. Je vergelijkt informatie van de klant met de
mogelijkheden die je hebt.
Je controleert of je voldoende juiste informatie hebt en ordent deze.
Je maakt de juiste afwegingen op basis van de verzamelde informatie.
Je plant bij het maken van een testomgeving de activiteiten van jezelf en anderen logisch in.
Je bewaakt de voortgang van de activiteiten met behulp van je planning.
Je schrijft een volledig, correct en overzichtelijk plan van aanpak.
Je verzamelt voldoende en betrouwbare informatie bij verschillende bronnen door de juiste vragen te
stellen.
Je weet hoe het bedrijf georganiseerd is (functies, taken en rollen).
Je
weet hoe informatiestromen lopen in het bedrijf.
K Vakdeskundigheid
toepassen
I Presenteren
Q Plannen en organiseren
R Op de behoeften en
verwachtingen van de klant
richten
M Analyseren
Q Plannen en organiseren
J Formuleren en rapporteren
N Onderzoeken
Overzicht competenties
Opmerkingen
ProjeCtwijzer 7 - MedisCh CentruM MiddenPolder (1)
37
Student
2e beoordelaar
Docent
GO / NO-GO
V op producten
BPV
38
iCt-beheerder
bijlage 5 reflectieverslag
Bij het maken van je persoonlijke reflectieverslag kunnen de onderstaande
vragen mogelijk helpen.
Projectmatig werken
Hoe ging het opstellen van een Plan van
Aanpak?
Wat vond je van het project?
Interessant, saai of iets anders?
Kunnen plannen van eigen werkzaamheden
Wist je altijd wat er gedaan moest
worden?
Hoe ging je om met zaken die je niet
begreep of die niet duidelijk waren?
Was de gemaakte planning overzichtelijk en realistisch?
Wat ging er goed, wat niet?
Hoe ging het verzamelen van informatie
over het project?
Hoe heb je dat gedaan? Wat heb je er
van geleerd?
Hoe ging het maken van het Plan van
Aanpak?
Hoe heb je dat gedaan? Wat kon er
beter? Wat heb je er van geleerd?
Projectinhoud
Hoe ging het maken van het Functioneel Hoe heb je dat gedaan? Wat kon er
Ontwerp?
beter? Wat heb je er van geleerd?
Hoe ging het maken van het Technisch
Ontwerp?
Hoe heb je dat gedaan? Wat kon er
beter? Wat heb je er van geleerd?
Is de uitvoering geslaagd?
Wat ging er goed? Wat ging er fout? Zou
je zaken de volgende keer anders
aanpakken?
Wat zijn je sterke punten?
Bijv.: plannen, organiseren, samenwerken, schrijven, vakmatige zaken etc.
Wat zijn zaken die je nog moet leren?
Bijv.: plannen, organiseren, samenwerken, schrijven, vakmatige zaken etc.
Persoonlijk
Communiceren
Hoe ging het schrijven van Plan van
Aanpak, Functioneel en Technisch
Ontwerp?
Was je Nederlands altijd correct?
Heb je het bedrijfsinterview goed
uitgevoerd?
Wat ging er goed, wat niet. Hoe heb je je
voorbereid, was dat goed?
Hoe ging het samenwerken?
Met de andere leden van de
projectgroep.
Hoe was het contact met de
opdrachtgever?
Hoe gaf je het vorm? Hield je je aan de
afspraken? Waarom wel/ niet?
Computervaardigheden
Je beheerst Word voldoende om je
documenten te maken.
Download