Projectplan - Annemarie Mars

advertisement
Projectopdracht
[Dit format bevat alle onderdelen van een projectopdracht, zoals dat in de
opdrachtverstrekkingsfase wordt opgesteld. Bij elk onderdeel staat een beknopte toelichting
[cursief tussen haken]. Gebruik wat je nodig hebt, voeg je eigen tekst toe, haal de cursieve
tekst en de rest weg, en maak zo snel je eigen projectopdracht!
Voor de uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en de aanwijzingen om ze uit te
werken wordt verwezen naar mijn boek ‘Projectmanagement’, te bestellen via
www.forachange.nl.
Voor je begint is een waarschuwing op zijn plaats: het maken van een projectopdracht zou
tweerichtingsverkeer moeten zijn tussen de (beoogd) projectleider en zijn opdrachtgever.
Gebruik het format dus om de interactie tussen hen te ondersteunen en om de uitkomst ervan
vast te leggen
Succes!
For a change, Annemarie Mars].
Project
Auteur
Versie
Datum
:
:
:
:
Jouw inleidende tekst
Deze projectopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
Probleemstelling (waarom?)................................................................................................... 1
Doelstelling (waartoe?) .......................................................................................................... 2
Resultaat (wat?) ...................................................................................................................... 2
Reikwijdte (wat niet?) ............................................................................................................ 2
Tijdspad (wanneer?) ............................................................................................................... 3
Rolverdeling (wie?) ................................................................................................................ 3
Budget (hoeveel?) .................................................................................................................. 3
Probleemstelling (waarom?)
[Beschrijf hier het probleem dat met het project moet worden opgelost. Gebruik als richtsnoer
de volgende vragen:
- Wat is de directe aanleiding om het project te starten?
- Wat is het probleem? Of wat wordt een probleem als je niets zou doen?
- Hoe ernstig is het?
- Wie heeft er last van?
- Welke feiten en onderzoeken kunnen aangehaald worden ter onderbouwing van het
probleem?
- welke aspecten dienen nog onderzocht en/of onderbouwd te worden?]
Jouw tekst
1
Doelstelling (waartoe?)
[Wat dient het effect van het project te zijn? Wat moet er merkbaar verbeterd zijn als het
project is afgerond?. Vaak zijn er ook andere factoren buiten het project die dat bepalen. Laat
dat je er niet van weerhouden het effect te noemen, maar benoem ook de andere bepalende
factoren. Denk aan:
- met x% verhoogde omzet
- een hogere klanttevredenheid
- snellere doorlooptijden
- meer tevreden medewerkers
- groter bereik]
Jouw tekst
Resultaat (wat?)
[Beschrijf het eindpunt van het project. Wat is er ‘geleverd’ als het project ten einde is? Dat
kan een fysiek eindpunt zijn, maar dat hoeft niet. Wanneer is het klaar? Formuleer dit
eindresultaat zo ‘SMART’ mogelijk. ‘Een rapport’ zegt nog niets, ‘een systeem’ ook niet, want
dan weet de ander nog niet wat hij krijgt. Voorbeelden waar je aan kunt denken zijn:
- drie beantwoorde onderzoeksvragen, namelijk
- een genomen besluit over …
- een handboek rondom processen x en y
- een door meerdere partijen gedragen visie
- een geïmplementeerde organisatieverandering
Toets of het aannemelijk is dat resultaat ook daadwerkelijk zal bijdragen aan de doelstelling.]
Jouw tekst
Reikwijdte (wat niet?)
[Specificeer waar je je in het project wel en niet op richt.
- Welke organisatie-onderdelen zijn betrokken (en welke niet?),
- Welke actoren (en welke niet) ?
- Welke processen (en welke niet) ?
- Welke probleemgebieden (en welke niet) ?
- Welke andere projecten hebben jaarvlakken met dat van jou (en hoe ga je die
raakvlakken managen?]
Jouw tekst
2
Tijdspad (wanneer?)
[Op welk tijdstip moet het project zijn afgerond? Wanneer moeten –vervolgens- de effecten
zichtbaar zijn? Zijn er belangrijke tussentijdse tijdstippen om mee rekening te houden?]
Jouw tekst
Rolverdeling (wie?)
[Wie is de opdrachtgever en aan welke eisen moet de projectleider voldoen? Is de
projectleider al bekend? Wat is de rolverdeling tussen de opdrachtgever en de projectleider?]
Jouw tekst
Budget (hoeveel?)
[Binnen welke bandbreedte dient de uiteindelijke kostenraming zich te bewegen –als dit
gemeld wordt-].
Jouw tekst
Voor akkoord
[Naam opdrachtgever]
[Datum]
[Naam projectleider]
[Datum]
………………………………
………………………………….
3
Download