Klik hier voor de volledige oproep.

advertisement
Maart 2012
Geachte,
In de Hogeschool - Universiteit Brussel krijgen de studenten van het laatste jaar
Bachelor in de Orthopedagogie de opdracht om een project uit te werken in
functie van hun eindproef.
Wij zijn elk jaar op zoek naar organisaties die projectideeën hebben.
Mogelijke thema’s zijn: inclusie, gezinsgericht werken, kansgroepen, vorming en
muzisch–agogisch begeleiden.
In bijlage vindt u een aantal voorbeelden van projecten die reeds zijn
gerealiseerd.
Indien u vanuit uw organisatie een project wilt voorstellen, houdt u best rekening
met volgende elementen:
 Het project heeft een duidelijk orthopedagogisch kader
 Het project vereist een vernieuwende en innoverende aanpak
 Het project is meer dan een praktische uitvoering en impliceert een
theoretische studie en onderbouwing
 Het project wordt door maximum 4 studenten uitgewerkt
 De projectaanvraag moet gepaard gaan met een concreet engagement
inzake begeleiding en informatieverstrekking. Hiervoor is het nodig om
reeds van bij de projectaanvraag een projectleider in uw organisatie aan
te duiden. Van deze projectleider wordt verwacht dat hij de studenten
concreet begeleidt via regelmatige contacten
 Elke projectaanvraag dient volgende thema’s te omvatten:
 Adresgegevens organisatie/voorziening
 Doelgroep – afbakening
 Probleemstelling
 Verwachtingen waaraan het project moet voldoen
 Projectleider (naam, functie, contactgegevens…)
 Eventuele opmerkingen
De projectaanvragen worden door de Hogeschool-Universiteit Brussel
gescreend in functie van de door de studenten te bereiken
competenties/leerdoelen
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uw projectaanvraag per mail
aan [email protected] vóór 20 april 2012. Het digitaal
invulformulier kan u terugvinden in bijlage.
Voor vragen kan u terecht bij de eindwerkcoördinator, Nele De Ganseman
(02 609 37 71).
Hogeschool-Universiteit Brussel, Campus Parnas, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek
Tel: 02-466 51 51, Fax 02-466 24 75, www.hubrussel.be
Voor de organisatie van de projecten voor het academiejaar 2012 - 2013
hanteren we het volgend tijdschema:
In de loop van de maanden april - mei 2012 worden de studenten op de hoogte
gebracht van de door u ingestuurde aanvragen. De studenten maken dan hun
keuze.
Mogelijks contacteren de studenten de projectleider al in juni 2012.
In juni wordt u op de hoogte gebracht of uw project al dan niet gekozen is.
Het project wordt gerealiseerd tijdens het academiejaar 2012 – 2013 en
verdedigd voor een jury tijdens de examenperiode van juni 2013.
Met vriendelijke groeten
De Ganseman Nele
Coördinator eindproeven
Duthoy Lieve
Opleidingshoofd
2
Bijlage: Voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten


















Avonturensporten en ervaringsleren. Een methodiek voor probleemjongeren
Uitwerken van een theoretisch en praktisch kader voor seksuele voorlichting
Zorgen voor jezelf: project ter bevordering van de zelfstandigheid van
volwassenen met een licht tot ernstige mentale handicap
De realisatie van een inclusieproject met kansarme kinderen
Opzetten van een project rond huiswerkbegeleiding
Ontwerp van een vragenlijst voor een belevingsonderzoek bij jongeren uit
een residentiële voorziening
Opzetten van een time-outproject binnen een observatie en
behandelingscentrum
Werken met ouders: het opstarten van een ouderwerking van een
dagcentrum
Tevredenheidsonderzoek bij cliënten
Behoeftenonderzoek naar vrijetijdsbesteding bij mensen uit beschermd
wonen
Ontwerpen van een methodiek in werken met psychiatrische patiënten.
Identiteitsontwikkeling bij adolescenten in problematische
opvoedingssituaties
Sociaal omgaan met elkaar op basis van theoretische modellen
Interculturaliteit : allochtone ouders meer betrekken bij de werking van de
school
Praktische en theoretisch project inzake hulp bij zelfstandig wonen voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren
Opvoeden in asielcentra
Creatief werken rond verwelkomings- en afscheidsrituelen
De effectiviteit van teamvergaderingen
3
Adresgegevens organisatie/voorziening:
Doelgroep – afbakening:
Probleemstelling:
Verwachtingen waaraan het project moet voldoen:
Projectleider (naam, functie, contactgegevens…)
Eventuele opmerkingen
4
Download