Intrekken ontheffingsbeleid geluid 2008

advertisement
{å*
*"ç,
Y
{.
B oxmee r
Adviesnota aan Burgemeester en Wethouders
Po
rtefe
u
iI
I
eùo ud
er:
Sector/Afdeling:
Opgesteld door:
Agendapuntnummer:
Registratienummer:R-MRM/2OL3/g53
B&W d.d.: 16 aprll 2013
Paraaf
afdellngshoofd:
H.A.G. Ronnes
R-MRM
Aantal bijlagen:
Miriam Elbers -
Bijlagen kopiëren
Hoskens
tbv college (zie pag.2)
Openbaar i.h,k.v.
Kop¡e aan:
woB:
0
Paraaf
bedr¡jfsbureau:
n.v.t.
Paraaf
sectorhoofd:
ja
Paraaf
secretaris:
4
OS
7
&
W
Raad:
Comm¡ssie: n.v.t.
v.t.
Soort behandeling
n.v.t.
Soort behandeling
n.
Voorkeursdatum
n.v.t.
Voorkeursdatum
n.v.t
Commun¡cat¡e:
Adviescomm¡ssle(s): N.v.t.
la
Onderwerp:
Intrekken ontheffingsbeleid geluid 2008
Aanleid¡ng:
Op 26 maart 2013 heeft het college het Gebiedsgericht geluid bele¡d vastgesteld. Bij deze vaststelling
is per abuis het ontherfingsbeleid geluid 2008 niet ingetrokken.
Advies/voorstel:
Het college wordt voorgesteld om het ontheffingsbeleid geluid 2008 in te trekken.
Beslu¡t
B&Wd.d.
(t,
/q
A}ùoord
R-MRM/2013/953
Aantal biilagen
koplëren
0
/
Docman nr
naam bulage
Docman nr /
naam bijlage
Docman nr /
naam bijlage
Docman nr
naam bijlage
Docman nr /
naam bijlage
/
TOETICHTING
Argumenten (waarom/ want)
Wanneer het oude beleid niet ingetrokken zou worden dan kan men zich hier altijd nog
op beroepen.
Kanttekeningen (tegenargu menten)
Er zijn geen kanttekeningen
Overleg en afstemm¡ng (intern/extern)
Intern is juridisch geadviseerd door R-VER/Rob Pijpers,
Voorstel is besproken en akkoord bevonden in het poho van wethouder Ronnes op
maandag I april 20t3.
Juridische toets
Het voorstel is juridisch getoetst.
Financiële toets
Het voorstel heeft geen financiële consequenties,
pag.2/2 -
Sector Ruimte
BöfiñU€if
,%
"{á
Agendapunten voor: Sectoroverleg Projecten enlof POHO
Datum SOP
: N.v.t.
Datum POHO
:8 april 2013
Naam POHO : H.A.G. Ronnes
Adres/Onderwerp
Verzoek/ voorstel
Intrekken
ontheffin gsbeleid geluid
Verzoek: Het college wordt voorgesteld om het
ontheffingsbeleid geluid 2008 in te trekken
Voorstel:
2008
1.
Registratienummer:
R-M RM
/ 2Ol3 | g5g
Besproken/ afspraak
1
2
.
SOP
POHO:
aUWon^.
Nadere info
Op 26 maart 2013 heeft het college het Gebiedsgericht geluid beleid vastgesteld. Bij deze vaststelling is per abuis het ontheffingsbeleid
geluid 2008 niet ingetrokken.
)
Download