Uploaded by Ana Santaella

Financieel Management Hoofdstuk 1

advertisement
Financieel Management
Hoofdstuk 1: Introduction to Corporate Finance
Inleiding
2 grote vragen:
1. Welke investeringen moet het bedrijf maken?
2. Hoe moet het bedrijf deze investering financieren?

Hoe kunnen bedrijven hun investeringen financieren?
 Autofinanciering: cashgeneratie (middelgrote tot kleine ondernemingsprojecten)
 EV: kapitaalverhoging doorvoeren / aandelen uitgeven en daarmee geld ophalen (grote
ondernemingsprojecten)
 VV: banklening, obligatielening, etc. (grote ondernemingsprojecten)





Corporate finance is all about maximizing value
The opportunity cost of capital sets the standard for investment decisions
A safe dollar is worth more than a risky dollar
Smart investment decisions create more value than smart financing decisions
Good governance matters
Corporate Investment and Financing Decisions


Real assets  assets used to produce goods and services
Financial assets (securities)  financial claims to the income
generated by the company’s real assets
Firm
Assets
Investment
Decision
Debt
 Investment decision = purchase of real assets
 Financing decision = sale of securities and other financial assets
 Capital structure = choice between debt and equity financing (VV en EV)
Financing Decision
! Is eigenlijk niet breed genoeg !

Investeringsbeslissing  bevat ook het beheren van de bestaande activa en beslissen
wanneer men een bepaalde activa moet verwijderen omdat deze niet meer winstgevend is +
risico controleren van de investeringen
Capital budgeting decision  decision to invest in tangible or intangible assets
(capital expenditure = CAPEX)
Tangible = mat. VA (vb. nieuw gebouw of machine)
Intangible = immat. VA (vb. nieuw product)

Financieringsbeslissing  bevat ook het nakomen van de verplichtingen tegenover de bank
en aandeelhouders die geld in de onderneming hebben gepompt (bank moet kunnen
terugbetaald worden en er moet aandeelhouderswaarde gecreëerd worden)
Vb: Volkswagen borrows 350 million euros from Deutsche Bank.
Kapitaalstructuur moet evenwichtig zijn:
VV = verplichte vaste aflossingen + intresten
EV = variabele dividenden
Equity
What is a Corporation?



Corporation = A business organized as a separate legal entity owned by stockholders
(vennootschap)
Types of Corporations
- Public companies (listed companies  beursgenoteerd)
- Private corporations (besloten vennootschap)
- Limited liability corporations (LLC)  shareholders cannot be held personally responsible
for the corporation’s debts – aandeelhouders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
de schulden van het bedrijf, ze kunnen enkel hun aandelen kwijt raken.
Types of business organizations
- Sole proprietorships = eenmanszaak
- Partnerships = een overeenkomst waarbij partijen, bekend als zakelijke partners,
overeenkomen samen te werken om hun wederzijdse belangen te bevorderen
- Corporations = vennootschap
- Limited liability options

Limited liability partnerships = all partners have limited liability

Limited liability corporations = the owners are not personally liable for the
company’s debts

Professional corporations = the business has limited liability but the
professionals can be sued personally (doctors, lawyers etc.)
The Role of the Financial Manager
1. Onderneming doet beroep op de kapitaalmarkt: uitgifte van aandelen / uitgifte
schuldinstrumenten(obligatie)
2. Kapitaal wordt geïnvesteerd (er ontstaat reële activa)
3. Positieve cashgeneratie (er komt meer binnen dan buiten, reële activa brengt op)
4. A. autofinanciering (winst wordt terug geïnvesteerd)
B. vergoeding voor de kapitaalverschaffers: dividend voor aandeelhouders/intrest voor VV
The Financial Goal of the Corporation

Aandeelhouders willen dat de managers 3 dingen doen (natural financial objective):
- huidige rijkdom maximaliseren (maximize current market value)
- rijkdom transformeren in het meest gewenste tijdspatroon van consumptie
- risicokenmerken van gekozen consumptieplan beheren
 dus de manager moet er voor zorgen dat de rijkdom van de aandeelhouders zo veel
mogelijk stijgt, de aandeelhouder zelf zorgt dan voor 2 en 3

Profit maximization = geen welomschreven financiële doelstelling
 winst van welk jaar?
 Aandeelhouders zullen geen hogere kortetermijnwinsten verwelkomen als de LTwinsten hierdoor worden beschadigd
 Het bedrijf kan de toekomstige winst verhogen door het dividend van dit jaar te verlagen
en vrijgemaakte contanten in het bedrijf te investeren
 Niet in het belang van de aandeelhouders als het bedrijf minder opbrengt hiermee
dan dat de aandeelhouder zou kunnen opbrengen door zijn dividend terug te
investeren voor zichzelf

Investment Trade-Off = keuze tussen het investeren van de winst in het bedrijf om op lange
termijn grotere aandeelhouderswaarde te creëren of het uitkeren van dividenden zodat
aandeelhouders voor zichzelf winst kunnen creëren door de dividenden terug te investeren
Hurdle rate/cost of capital (kapitaalkost) >>> Opportunity cost of capital
 As long as a corporation’s investments offer higher rates of return than its
shareholders can earn for themselves in the stock market, its shareholders will
applaud the investments, and its stock price will increase.
Agency Problem

o
Do managers maximize shareholder wealth or manager wealth?
 managers hebben veel kiesdistricten
 ze zijn stakeholder = eenieder met een financieel belang in de onderneming
Managers are agents for stockholders and are tempted to act in their own interests rather
than maximizing value

Agency cost
= value lost from agency problems or from the cost of mitigating agency problems
= waarde verloren door bureaucratieproblemen of de kosten gemaakt voor het verminderen
van bureaucratieproblemen

Corporate governance
= the laws, regulations, institutions, and corporate practices that protect shareholders and
other investors
Hoofdstuk 4: The Value of Common Stocks
How common stocks are traded
o
o
Soorten markten
- Primary Market - Market for the sale of new securities by corporations
 markt voor de verkoop van nieuwe effecten door bedrijven
-
Secondary Market - Market in which previously issued securities are traded among
investors
 markt waarop eerder uitgegeven effecten worden verhandeld tussen beleggers
-
Common Stock - Ownership shares in a publicly held corporation
 eigendomsaandelen in een beursgenoteerde onderneming
-
Wall Street
Stock listings vocabulary
- Book Value - Net worth of the firm according to the balance sheet
-
Dividend - Periodic cash distribution from the firm to the shareholders
-
P/E Ratio - Price per share divided by earnings per share
-
Market Value Balance Sheet - Financial statement that uses market value of assets and
liabilities
Valuing a Business
FCF
FCF
FCF
PV
1
2
H
H
PV 

 ... 

1
H
H
2
(1  r)
(1  r)
(1  r)
(1  r)
PV (free cash flows)
PV (horizon value)
The value of a business or project is usually computed as the discounted value of FCF out to a
valuation horizon (H).
 Om een bedrijf te waarderen moet men niet alleen de DCF’s berekenen maar ook de
horizon value!
Waardering van ondernemingen
2 opties
1. Waarderingsratio’s:
- KB = koersboekwaarde = vb. 2  wil zeggen waardering tegen 2 keer de waarde vh bedrijf
- KW = koers winst waarde = vb. 20  waardering tegen 20 keer de historische winst
2. DCF/NPV
- verdisconteren en de npv berekenen van een project of onderneming
- naluri  ondernemingswaarde/entreprise value van ongeveer 12 miljoen
 deze technieken kan je gebruiken om bij om het even welke onderneming te waarderen
 Naluri stopte na 30 jr, maar bij een traditionele onderneming kan dit NIET
 Er moet dan ook rekening gehouden worden met de winsten in de verre toekomst
= HORIZON VALUE
Hoofdstuk 6: Making Investment Decisions with the NPV-Rule
Applying the NPV-Rule
1. Only Cash Flow Is Relevant
 Capital Expenses
- Record capital expenditures when they occur
- To determine cash flow from income, add back depreciation and subtract capital
expenditure
 Working Capital
= difference between company’s short-term assets and liabilities
2. Estimate cash flows on an incremental basis
- Remember to include taxes
-
Include opportunity costs
-
Forget sunk costs = kost over investering die reeds in het verleden gedaan is
-
Remember salvage value
!!! Bij het uitvoeren van de NPV analyse, mag je dus geen rekening houden met de sunk cost
(alles wat zich dus heeft voorgedaan in het verleden)
3. Separate investment and financing decision
 Indien je beslist om te investeren (investeringsbeslissing), hoe ga je dat doen
(financieringsbeslissing)?
Hoofdstuk 28: Financial Analysis (mondeling)
Download