Dividend € 103 miljoen

advertisement
B137
F139
Jaarrekening | Noten bij de enkelvoudige jaarrekening
54. WINSTBESTEMMING
Overeenkomstig de statuten staat de winst, voor zover die niet wordt gereserveerd, ter
vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (artikel 36.2).
Aanvullend op deze statutaire bepalingen is met de aandeelhouders overeengekomen dat het
uit te keren dividend over de planperiode van het Strategisch Plan (SP) maximaal 50% van de
nettowinst zal bedragen, waarbij een minimumniveau van jaarlijks EUR 100 miljoen wordt
nagestreefd. Dit percentage zal verlaagd worden als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf
binnen vijf jaar haar A rating-profiel kan verliezen.
Dit dividendbeleid zorgt ervoor dat de aandeelhouders een voorspelbaar en stabiel dividend
kunnen verwachten. Tegelijkertijd borgt het beleid voldoende eigenvermogensgroei en toont
het actieve steun van de aandeelhouders aan een gezonde financiële positie.
Voorstel bestemming resultaat boekjaar 2016
2016
bedragen in miljoenen euro’s
2015
207
223
Reservering ten gunste van de algemene reserve
-104
-112
Voorgestelde dividenduitkering
103
111
Resultaat
De voor 2016 voorgestelde dividenduitkering bedraagt EUR 0,69 per aandeel (2015: EUR 0,75).
Het voorstel voor winstbestemming is niet in de balans per 31 december 2016 verwerkt.
55. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In januari 2017 is met Stedin Groep mondeling overeengekomen om uiterlijk 1 januari 2018 N.V.
Stedin Netten Weert over te nemen. De aankoopprijs zal ca. EUR 57 miljoen gaan bedragen.
De koop- en verkoopovereenkomst (SPA) wordt momenteel opgesteld. Bij deze overname
gaat het om ca. 22.000 elektriciteits- en 20.000 gasaansluitingen en zullen naar verwachting
33 medewerkers als nieuwe collega’s worden verwelkomd.
Enexis | Jaarverslag 2016 | 138
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards