Staat van baten en lasten over 2016 Stichting Globewise

advertisement
Balans per 31 december 2016 Stichting Globewise
2016
EUR
2015
EUR
EUR
EUR
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
560.590,68
389.640,83
560.590,68
389.640,83
PASSIVA
Kapitaal
Overige schulden
552,190,68
8.400,00
560.590,68
389.640,83
0,00
389.640,83
Staat van baten en lasten over 2016 Stichting Globewise
2016
EUR
Inkomsten
EUR
EUR
EUR
-
Beginsaldo beschikbare middelen
Bijdragen
Donaties gekregen t.b.v. Serious Request
Donaties gekregen t.b.v. Antoni van
Leeuwenhoek Foundation
389.640,83
200.000,00
0
Som der beschikbare middelen
589.640,83
Lasten
2015
228.225,56
200.000,00
1.314,14
0
1.432,27
430.972,27
-
Donaties
Overige kosten
31.000,00
6.450,15
40.403,42
928,02
Som der lasten
37.450,15
41.331,44
552.190,68
389.640,83
Eindsaldo
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016
Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder
winststreven.
Activa en passiva zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De donaties
worden als last genomen in het jaar waarin zij zijn toegekend.
Voornaamste activiteiten
Stichting van Zanten Foundation is op 14 juni 2012 opgericht. In de loop van 2016 (18-07-2016) zijn de
naam en de activiteiten gewijzigd. De nieuwe naam is Stichting Globewise.
De Stichting is een algemeen nut beogende instelling op het gebied van onderwijs, educatie, muziek,
cultuur en gezondheidszorg. Deze doelstellingen worden nagestreefd door het doen van giften aan
activiteiten en instellingen die binnen de doelstellingen vallen.
Het bestuur van de Stichting zal in het komende boekjaar haar activiteiten op soortgelijke wijze als
uitgeoefend in het verslagjaar continueren waarbij de focus in de toekomst volledig komt te liggen
op educatieve projecten.
Continuïteit
Naar verwachting zal de stichting in de toekomst over voldoende positieve middelen beschikken om
haar activiteiten te continueren. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van
continuïteit van de Stichting.
Download