De enkelvoudige opslagmethode

advertisement
© NEVI
pag.: 1 van 1
code: LEV-TCO-kre-004-bl versie 1.1
De enkelvoudige opslagmethode
Bij de enkelvoudige of primitieve opslagmethode wordt de toerekening van de indirecte
kosten aan de producten/diensten in drie stappen gedaan:
• Over de afgelopen periode worden de totale directe en de totale indirecte kosten vastgesteld. Vervolgens wordt van deze kosten de verhouding vastgesteld. Bijvoorbeeld: de
indirecte kosten voor een bepaald jaar zijn de helft van de directe kosten van dat jaar.
• De verhouding tussen de directe en de indirecte kosten wordt uitgedrukt in een
percentage: het opslagpercentage. In het voorbeeld is dat 50%.
• Bij een individueel product worden eerst de directe kosten uitgerekend. Vervolgens
worden deze kosten verhoogd met het opslagpercentage. In het voorbeeld leidt dit bij
directe kosten van € 16,- tot een kostprijs van € 16,- + 50% ofwel € 24,-.
Voor alle producten wordt op deze manier de kostprijs berekend. Als bijvoorbeeld de totale
directe kosten in een jaar € 250.000,- bedragen, dan is via het opslagpercentage van 50%
in totaal € 125.000,- voor indirecte kosten aan de afnemers doorberekend. Deze
€ 125.000,- zal precies gelijk moeten zijn aan de feitelijk gemaakte indirecte kosten, indien
de verhouding tussen feitelijke directe en indirecte kosten in het betreffende jaar nog
hetzelfde is als in het jaar dat het opslagpercentage werd vastgesteld (namelijk 2:1). Als de
indirecte kosten in werkelijkheid hoger (lager) zijn dan de geplande € 125.000,-, dan wordt
een verlies (winst) geleden ter hoogte van dat verschil. Voor het daar weer op volgende
jaar wordt het opslagpercentage dan aangepast.
In het bovenstaande is voor het vaststellen van het opslagpercentage de verhouding
tussen de totale directe en de totale indirecte kosten gebruikt. Je kunt het opslagpercentage echter ook baseren op een deel van de directe kosten. Daarbij kan worden
gekozen voor bijvoorbeeld materiaalkosten, loonkosten of andere directe kosten. De keuze
wordt door het bedrijf gemaakt bij het berekenen van de kostprijs.
Bij het maken van de keuze is het de bedoeling dat de toerekening van de kosten volgens
de gekozen basis zo veel mogelijk overeenkomt met de verdeling van de kosten in de
werkelijkheid. Als bijvoorbeeld de omvang van de gemaakte indirecte kosten in werkelijkheid sterk afhangt van de hoeveelheid arbeid, dan kunnen arbeidskosten de basis vormen.
Problemen bij de enkelvoudige opslagmethode:
• Door het kiezen van een andere basis voor het opslagpercentage gaat de kostprijs bij
de enkelvoudige opslagmethode variëren.
• Het opslagpercentage wordt gemaakt op grond van de verhouding tussen gegevens die
voor het gehele bedrijf gelden. Het kan zijn dat bij sommige producten die verhouding
niet geldt en dus tot een verkeerde kostprijs leidt.
Download