persbericht - MS Liga Vlaanderen

advertisement
PERSBERICHT
29 april 2014
Betere toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken
Personen met een chronische ziekte worden geconfronteerd met hoge bijpremies en weigeringen wanneer ze een
schuldsaldoverzekering willen afsluiten. De wet Partyka1, die de toegang de schuldsaldoverzekering voor
personen met een chronische ziekte moet verbeteren, wordt nu eindelijk in uitvoering gebracht. De uitvoering van
deze wet moet leiden tot meer verantwoording, transparantie en solidariteit binnen de verzekeringssector.
Onrechtvaardige behandeling
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontvangt sinds jaar en dag klachten van personen met een chronische ziekte
die een schuldsaldoverzekering willen afsluiten.2 Verzekeringsondernemingen beschouwen deze personen als
‘verhoogde risico’s’. Hierdoor moeten zij hoge bijpremies betalen of wordt hen zelfs de toegang tot een
schuldsaldoverzekering geweigerd. Verzekeringsondernemingen motiveren hun beslissing over de hoogte van
een bijpremie of een weigering niet of onvoldoende. Hun beslissingen komen al te vaak arbitrair over. Door het
gebrek aan transparantie blijven personen met een chronische ziekte gefrustreerd achter met vele vragen.
Een kandidaat-verzekerde met een chronische ziekte kan enkel gissen op basis waarvan de
verzekeringsonderneming hem beoordeelt en of deze bijvoorbeeld ook rekening houdt met de vooruitgang van de
medische wetenschap, die het risico op overlijden bij bepaalde chronische ziekten aanzienlijk verkleint. Bovendien
worden personen met een chronische ziekte medisch goed opgevolgd en letten zij vaak beter op hun gezondheid
dan personen die door verzekeringsondernemingen als een ‘laag risico’ aanzien worden. De aparte behandeling
door de verzekeringsondernemingen wordt dan ook als onrechtvaardig ervaren.
Een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten is nochtans essentieel. Deze verzekering biedt enerzijds
aan de bank een waarborg om een hypothecaire lening toe te kennen en voorziet anderzijds een belangrijke
financiële bescherming voor de verzekeringsnemer en zijn gezinsleden. Het Vlaams Patiëntenplatform ijvert reeds
vanaf zijn oprichting in 1999 voor concrete oplossingen voor de knelpunten die personen met een chronische
ziekte met verzekeringen ondervinden. Het platform droeg dan ook actief bij aan de totstandkoming en uitvoering
van de wet Partyka. De wet biedt hoop en vormt een belangrijke mijlpaal voor een meer toegankelijke
verzekeringsmarkt.
De wet Partyka: een lange weg
Sinds januari 2010 bestaat er een wet die de problemen van personen met een chronische ziekte bij het afsluiten
van een schuldsaldoverzekering wil aanpakken. De zogenaamde wet Partyka kwam tot stand na maandenlang
overleg tussen vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, patiëntenverenigingen en de verzekeringssector.
De uitvoering van de wet Partyka liep echter vertraging op door de val van de vorige regering, de aanslepende
regeringsonderhandelingen en een procedure tegen deze wet bij het Grondwettelijk Hof door Assuralia, de koepel
van verzekeringsondernemingen. Assuralia is van mening dat de wet Partyka de vrijheid van handel en nijverheid
Wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen
voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft
2 Het Vlaams Patiëntenplatform vzw heeft o.a. reeds klachten voor bijpremies en weigeringen ontvangen omwille van diabetes, epilepsie,
spierziekten, Spina Bifida, MS, ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, depressie, paraplegie, borstkanker, hiv, astma, hartaandoeningen,
pulmonale hypertensie, bipolaire stoornis, longtransplantie, niertransplantatie, syndroom van Wolfram, fibromyalgie, post traumatic stress
disorder, levercirrose, cyste op de baarmoeder, autisme, beentrombose, reuma, hersentumoren, Hepatitis C, syndroom van Turner en
ziekte van Von Willebrand.
1
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel: 016 23 05 26 - Ondernemingsnummer : 470.448.218
[email protected] – www.vlaamspatientenplatform.be
in het gedrang brengt. Het Grondwettelijk Hof verwierp het beroep op 10 november 2011 waardoor er geen
belemmering meer was voor de uitvoering van de wet.3 Sindsdien bereidde de bevoegde minister Johan Vande
Lanotte de uitvoering van de wet Partyka voor. De uitvoering vereiste adviezen van de Commissie voor
Verzekeringen, de Privacycommissie en de Raad van State. Daarnaast moest er een nieuw orgaan opgericht
worden, met name het Opvolgingsbureau voor tarifering.
Transparantie, beroepsmogelijkheden en betaalbaarheid
Na veel geduld en de nodige voorbereidingen zal de wet Partyka door de genomen uitvoeringsbesluiten nu
eindelijk operationeel worden. De wet Partyka en haar uitvoeringsbesluiten voeren verschillende maatregelen in
die de transparantie binnen de verzekeringssector moeten bevorderen, zoals verbeterde medische vragenlijsten,
een duidelijke motiveringsplicht voor bijpremies en weigeringen en een antwoordtermijn waarbinnen
verzekeringsondernemingen hun beslissing moeten meedelen. Personen met een chronische ziekte die een
bijpremie krijgen of geweigerd worden, kunnen voortaan tegen de beslissing van de verzekeraar in beroep gaan
bij een Opvolgingsbureau voor tarifering.4 Ten slotte voorziet de wet ook in een solidariteitsmechanisme waarbij
bijpremies begrensd worden tot maximum 200 procent van de basispremie. (Zie bijlage).
Meer informatie:
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Ilse Weeghmans, directeur
016 23 05 26
[email protected]
www.vlaamspatientenplatform.be
3
GwH 10 november 2011, nr. 166/2011
Dit bureau bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen en anderzijds uit vertegenwoordigers
van consumenten en patiënten. Het bureau wordt voorgezeten door een onafhankelijke magistraat.
4
Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
Tel: 016 23 05 26 - Ondernemingsnummer : 470.448.218
[email protected] – www.vlaamspatientenplatform.be
Download