De plaats van patiënten bij kwaliteitsprojecten

advertisement
Mensgerichte zorg –
het bindmiddel voor samenwerking
30 november 2016
Torhout
Els Meerbergen
Vlaams Patiëntenplatform
• Een onafhankelijk platform van meer dan 100
patiëntenverenigingen in Vlaanderen
• Patiëntenervaringen samenbrengen
• Streven naar toegankelijke zorg voor
iedereen
• Patiëntenparticipatie op micro-, meso- en
macroniveau
• Thema’s = kwaliteit, patiëntenrechten, werk,
verzekeringen,…
2
Wat is mensgerichte zorg?
3
Hoe patiënt centraal stellen?
• Doelen patiënt kunnen verschillen van
doelen professional
• Behoeftenanalyse  zorg op maat
4
Hoe doelen van de patiënt bepalen?
• Wat nodig? Neutrale informatie en tijd
• Zorgverlener: luisterend, empathisch,
vertrouwen, ondersteunend
• Alle levensdomeinen betrekken: gezin, werk,
sociaal leven, sportieve activiteiten,…
• Ervaringen van andere patiënten helpen!
• Regelmatig evalueren
• Opnemen in patiëntendossier en
multidisciplianir zorgplan
 geïntegreerde zorg
5
Hoe patiënten ondersteunen?
• Patiënt = regie van zijn zorg
• Ondersteuning nodig bijv. bij diagnose,
geen mantelzorger, geen netwerk,…
• Zorgbegeleider = eigen keuze patiënt
 vertrouwensrelatie
–
–
–
–
Behoeftenonderzoek
Regelen, coördineren en afstemmen zorg
Informeren
Aanspreekpunt
6
Patiëntenparticipatie
• Patiëntenparticipatie = middel tot
patiëntgerichte zorg
• Inzicht geven in patiëntenperspectief
• Evalueren en verbeteren van de zorg
• Complementair: professionele deskundigheid
aanvullen met ervaringsdeskundigheid
• Op individueel niveau of op niveau
patiëntenvereniging
7
Hoe patiënten betrekken
in de pilootprojecten geïntegreerde zorg?
• Moeilijke match met patiëntenverenigingen
- Patiëntenverenigingen = ziektespecifiek
- Projecten = generiek
• Verschillende methodieken
mogelijk/combineren
• Participatie in iedere fase!
8
Methodieken participatie
• Expertpool oprichten
- Manier om patiëntenvertegenwoordigers samen te
brengen
- Informatie uitwisselen
- Bevragen van strategische en operationele
doelstellingen van het project
• Interviews met patiënten(vertegenwoordigers)
• Individuele patiënten selecteren en opvolgen
doorheen het project
- Is hun kwaliteit van zorg verbeterd?
• Ondersteuning vanuit het VPP mogelijk om te
zoeken naar de gepaste methodiek!
9
Randvoorwaarden voor
patiëntenparticipatie
• Betrek patiënten(vertegenwoordigers) van bij de
start
• Patiëntenvertegenwoordigers zijn vaak
vrijwilligers
– Wees duidelijk over de doelstellingen en verwachtingen
– Wees zuinig met vakjargon, afkortingen en houd rekening
met voorkennis
– Voorzie ondersteuning en begeleiding
– Voorzie terugkoppeling
– Stuur voorbereidende documenten tijdig door
– Tijdstip van vergadering en vergaderfrequentie
– Draagkracht: werken in duo’s
– Veilige omgeving: rol voorzitter en vergaderregels
– Onkostenvergoeding?
10
Meer informatie
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
016 23 05 26
www.vlaamspatientenplatform.be
[email protected]
11
Download