Katholiek Onderwijs Vlaanderen – wie zijn we? Eigentijds en

advertisement
Katholiek Onderwijs Vlaanderen – wie zijn we?
Eigentijds en tegendraads: dat kenmerkt katholiek onderwijs. Waarvoor staan we? Waarvoor gaan we?
En hoe ondersteunen we vanuit onze missie en visie kinderen, jongeren en volwassenen in hun leerproces?
Dat is de kernvraag. Het antwoord erop verklaart waarom wij zo van de vrijheid van onderwijs houden.
Centraal staat de kwaliteit van de pedagogische relatie tussen leerling-leraar, tussen interne- opvoeder,
tussen student-docent. Alles wat we doen, is ondergeschikt aan het leren van wie leert. Welke noden
hebben jonge mensen? Ons antwoord daarop is de brede vorming die alle talenten ontwikkelt, nieuwe
mogelijkheden doet ontdekken. Die vorming leert leerlingen hoe te handelen, hoe te leren, hoe te leven,
hoe samen te leven, hoe op te komen voor mensen in nood of voor wie minder kansen krijgt.
Het gaat erom leerlingen kritisch-creatief te leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat
verbindt en wat onderscheidt. Dat stelt hen in staat bij te dragen tot een open, zinvolle, verdraagzame
en duurzame samenleving. Daar is een plaats voor iedereen, verbonden met mekaar, een wereld waar
ook God van droomt. Want waar we voor gaan, is niets minder dan het opnieuw vorm geven van onze
rijke en veelzijdige katholieke pedagogische traditie, ten bate van onze leerlingen en de hele
samenleving.
Om dat goed te doen stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar dienstverlening op punt en past ze
haar organisatie aan. Als netwerkorganisatie specialiseert ze zich in de ondersteuning, de
vertegenwoordiging en de belangenbehartiging van haar leden.
Om ook in de toekomst de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, engageren we ons samen in het
proces van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting – zodat scholen, directies, leraren en andere
personeelsleden vooral kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: leerlingen vormen.
Vanuit onze christelijke inspiratie kijken we eigentijds-tegendraads naar teveel nuttigheids- en
marktdenken, naar relativisme en radicalisering. Daarom maken we in ons onderwijs, en ten bate van de
samenleving, ruimte voor de liefde, zoals Jezus die voorleefde. Samen met geloof, hoop en vertrouwen
vormt die de basis van ons gastvrije project van ons gastvrije project van de katholieke dialoogschool,
waarin de christelijke stem opnieuw fris kan weerklinken.
een nieuw schooljaar
God. Het nieuwe schooljaar ligt weer voor ons.
Een jaar waarvan we nog niet weten hoe het zal verlopen.
Een jaar dat weer bol zal staan van de contacten.
Collega's met collega's, leerlingen met leerlingen,
met ouders en verzorgers en misschien met U.
We danken U voor de manier waarop Jezus
ten diepste liet zien wie U bent.
We vragen U om in zijn geest in het nieuwe jaar
met elkaar in school om te gaan.
Betrokken en bewogen.
Om zo elkaar en onszelf tot ons recht te laten komen.
Gerard Van Midden
AKKOORD, daar zit muziek in!
katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen – september 2016, week 3
plannen maken
Wie van zijn herinneringen geniet
(…nu de vakantie voorbij is…),
leeft twee maal!
God,
we bidden U
voor alle plannenmakers.
Voor de mensen die bedenken
hoe ons land
er in de toekomst
uit moet zien.
Voor de mensen
achter de tekentafels,
die nieuwe steden ontwerpen,
nieuwe wegen en luchthavens.
Help hen plannen te maken,
waarin recht wordt gedaan
aan alles wat leeft:
mensen, dieren en planten.
Help ons ook
bij het maken
van onze eigen plannen.
Voor het schooljaar
dat voor ons ligt
of de verre toekomst.
Je leeft toch maar één keer,
weet elke sterveling immers.
In de titelsong zingt Nancy Sinatra:
“You only live twice...
once for yourself
and once for your dreams
(Je leeft enkel tweemaal...
een keer voor jezelf
en een keer voor je dromen).’
Dromen zijn inderdaad
een mogelijkheid
om een tweede
leven te kunnen hebben.
Maar ze blijven fictie,
tenzij je ze realiseert en dus
overbrengt naar je ene leven.
Dat we in onze plannen
rekening houden met anderen.
Met de leerlingen van onze school,
hun mogelijkheden en zorgen.
Met de draagkracht van het korps.
Dat onze plannen haalbaar zijn
en ook een beetje passen
in uw plan met onze wereld.
Amen.
Greet Brokerhof
Binnen de grondwettelijke vrijheid van onderwijs
hebben wij een bepaalde rol te vervullen die
met deze K benoemd wordt. Wij maken gebruik
van deze vrijheid van onderwijs in de mate dat
wij in staat zijn om vanuit de rijke katholieke
traditie een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te
doen aan ieder die daar interesse voor heeft. In
die zin is die K extreem belangrijk voor ons. In
de komende jaren komt het er op aan via het
concept van de katholieke dialoogschool zo’n
aanbod te doen, aangepast aan de actuele
context. Dit kan enkel als we het project van de
katholieke
dialoogschool
niet
alleen
levensbeschouwelijk proberen te realiseren,
maar in de eerste plaats als een breder
pedagogisch project ontwikkelen.
Lieven Boeve
’You only live twice
(Je leeft enkel tweemaal)’
is de titel van een James Bondfilm.
Fictie dus, want een rolprent.
Als je evenwel de film van
je echte leven in je hoofd
kunt laten afspelen,
geef je dat ene leven van je
een tweede kans.
Iets kunnen herbeleven is
een tweede maal leven.
Leven van de herinneringen
vervangt het actuele leven niet,
maar maakt van je verleden
een beleving voor het heden.
Die belevenis kan troost zijn voor
de dagen die waren en inspiratie
voor de dagen die komen.
Het is dan ook belangrijk dat
wij van ons geheugen een
opslagplaats maken van de
mooie en goede herinneringen.
Laat de lelijke en slechte
verdwijnen in de vergeetput
van de milde geschiedenis.
Wie van zijn herinneringen
geniet, leeft tweemaal.
Tweemaal nu.
Mark Van de Voord
AKKOORD, daar zit muziek in!
katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen – september 2016, week 3
Download