Thema: Hedge Funds

advertisement
Thema: Hedge Funds
In 1949 combineerde Alfred Winslow Jones een ‘leveraged long’ positie in aandelen met
‘short‘ posities in aandelen in een beleggingsfonds met een performancegerelateerde
feestructuur33 en deed de term ‘hedge fund’ zijn intrede. Pas in 1966, toen Fortune magazine
een artikel publiceerde over Jones, en het feit dat hij beter presteerde dan alle
beleggingsfondsen van zijn tijd, kreeg hij bekendheid en probeerden vele beleggers zijn
fonds te kopiëren. Het aantal hedge funds groeide in de zestiger jaren van de vorige eeuw
zeer snel van slechts enkelen tot meer dan 100.
Hernieuwde interesse in hedge funds
ervoor zorgt dat er meer informatie
benchmark niet. Dit betekent overigens
De afgelopen jaren is hernieuwde
beschikbaar is en dat deze sneller
niet dat zij helemaal vrij zijn in hun
interesse in hedge funds ontstaan. Daar
beschikbaar is. Mede als gevolg van de
beleggingsbeleid. Zo dient een ‘merger
waar de hedge fund industrie voorheen
sterke belangstelling van institutionele
arbitrage manager’ 4 zich puur te richten
werd gedomineerd door vermogende
partijen is de hedge funds markt de
op het behalen van rendement door
particulieren, ontstond enkele jaren
laatste jaren sterk gegroeid. Het beheerd
posities in te nemen die binnen dit
geleden een sterke interesse van
vermogen van hedge funds is gegroeid
mandaat passen, en is het hem niet
institutionele partijen. Gedreven door de
van ongeveer $ 50 miljard in 1990 tot
toegestaan om bijvoorbeeld in te spelen
dalende verwachte rendementen van
$ 1.000 miljard in 2004.
op trends in grondstoffenmarkten.
traditionele beleggingscategorieën, wer-
Naast het afwezig zijn van een bench-
den institutionele partijen aangetrokken
Wat zijn hedge funds?
mark is ook het universum van toe-
door enerzijds de aantrekkelijke rende-
De term hedge funds is eigenlijk een zeer
gestane beleggingsinstrumenten bij
menten en anderzijds de lage correlatie
brede verzamelnaam voor veel verschil-
hedge funds breder dan bij gewone
met traditionele beleggingscategorieën.
lende beleggingsstrategieën. Evenmin
beleggingsfondsen, omdat de boven-
Beide factoren zijn kenmerkend voor
als de term ‘beleggingsfonds’, verwijst de
genoemde merger arbitrage manager
hedge funds. Door deze institutionalise-
term ‘hedge fund’ niet naar een specifie-
zich bijvoorbeeld niet slechts hoeft te
ring zijn de eisen die aan hedge funds
ke beleggingsstrategie of beleggings-
beperken tot de aandelenmarkt, maar
worden gesteld wel veranderd. Daar
categorie. De term wordt gebruikt als
ook mag beleggen in vastrentende
waar vermogende particulieren minder
verzamelnaam voor een breed scala aan
waarden, derivaten of illiquide
begaan waren met volatiliteit en diversi-
alternatieve beleggingsstrategieën die
instrumenten. Het belangrijkste verschil
ficatie, worden institutionele partijen
één ding gemeen hebben: het omzetten
tussen traditionele beleggingsfondsen
gekenmerkt door de focus op beheersing
van ‘market opportunities’ in rendement.
en hedge funds is het feit dat hedge
van risico’s, en ligt de nadruk sterker op
Hedge funds verschillen in het behalen
funds ook ‘short posities’ in mogen
de stabiliteit van de rendementen.
van deze doelstelling sterk van “gewone”
nemen. ‘Short selling’ is het verkopen
Risicomanagement staat bovenaan de
beleggingsfondsen. Zo kennen zij een
van effecten die de manager niet zelf
prioriteitenlijst.
andere beleggingsfilosofie, waarbij geen
bezit. Deze effecten worden geleend van
Naast de belangstelling van institutionele
gebruik wordt gemaakt van benchmarks.
bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of
partijen heeft de steeds verdergaande
Traditionele beleggingsfondsen werken
pensioenfonds en worden daarna
integratie van wereldwijde financiële
veelal wel met een benchmark. Deze
onmiddellijk op de markt verkocht met
markten, en de ontwikkeling van nieuwe
bakent als het ware het beleggings-
de intentie om deze op een later tijdstip
markten, het speelveld voor het benutten
universum van het fonds af, en wordt
terug te kopen tegen een lagere prijs. Op
van inefficiënties op die markten ook
bovendien gebruikt om de relatieve
deze manier kan de manager profiteren
sterk vergroot. Daarbij komt nog dat de
performance van de manager te
van koersdalingen.
vooruitgang in de informatietechnologie
beoordelen. Hedge funds kennen zo’n
De redenen waarom short selling
technieken gebruikt worden kunnen
3) De beloning voor de beheerder is afhankelijk van de geleverde beleggingsprestaties
4) Een beheerder die zich richt op het behalen van rendement als gevolg van fusies en overnames
1
verschillen per strategie en per manager.
Sommigen gebruiken het als een
Thema: Hedge Funds
beleggingsstrategie om rendement mee
Wij onderscheiden vijf categorieën met
aangehouden waarop de huidige korte
te behalen, anderen gebruiken het puur
engelse benamingen:
rente wordt vergoed. De meest pure
als manier om risico’s af te dekken
Equity long/short
vorm van equity long/short is ‘equity
Relative value
market neutral’. Managers die deze stijl
Event driven
volgen, construeren portefeuilles die
Global macro
bestaan uit een groot aantal long en short
anders dan het basis beleggingsidee
•
•
•
•
•
Managed futures
posities, waarbij de totale netto exposure
achter een bepaalde positie, ongedaan te
De grootste categorie is die van ‘equity
van de portefeuille nul is. Dit kan zijn in
maken. In het geval van de eerder
long/short’ strategieën. Hieronder
termen van grootte (dollar neutraal),
genoemde merger arbitrage manager
verstaan wij ‘equity long/short’, ‘equity
maar de portefeuille kan bijvoorbeeld ook
zou het basis idee bijvoorbeeld een
market neutral’ en ‘short sellers’. In dit
bèta neutraal zijn, sector neutraal of
overname zijn van onderneming A door
artikel zal worden stilgestaan bij deze
valuta neutraal. Vaak is het echter een
onderneming B. De manager wil echter
strategie. In de volgende editie van de
combinatie om zodoende de portefeuille
ongevoelig blijven voor algemene
Beleggingsvisie zullen de andere stijlen
ongevoelig te maken voor events die
ontwikkelingen in de sector van A en B,
worden behandeld.
financiële (en dan met name aandelen-)
(hedge). In dit laatste geval worden
posities ingenomen om het effect van
veranderende marktomstandigheden,
markten als geheel raken. Door long en
zodat hij zuiver speculeert op de betreffende overname.
Equity long/short
short posities te nemen in hoeveelheden
Ten slotte gebruiken hedge funds vaak
Equity long/short managers combineren
die het marktrisico neutraliseren, wordt
‘leverage’. Dit betekent dat zij geld bij-
een kernportefeuille van long posities
eigenlijk exposure op marktrisico (bèta
lenen om de investering in een bepaalde
met een short portefeuille van aandelen
genaamd) ingewisseld voor exposure op
positie te vergroten. Het gebruik van
of index opties. Zij streven ernaar om
de relatie tussen de long en short side
leverage vergroot het risico van de
rendementen te behalen die vergelijk-
van de portefeuille. Dit laatste wordt
belegging; de uitslagen – zowel naar
baar zijn met de rendementen van een
aangeduid met de term alpha (in dit
boven als naar beneden – worden
gediversifieerde wereldwijde aandelen-
geval de toegevoegde waarde ten
vergroot. Leverage wordt veelal gebruikt
portefeuille, maar met een aanzienlijk
opzichte van de huidige korte rentestand).
door managers die zich voor het behalen
lager risico.
Ten slotte zijn er nog de short sellers,
van hun rendement richten op kleine
Door het innemen van long en short
managers die proberen te profiteren van
spreads of prijsdiscrepanties. Mede ook
posities zal een groot deel van het markt-
dalende aandelenkoersen. Zij verkopen
om deze reden is een ‘state-of-the-art’
risico uit de portefeuille worden
geleende aandelen op de markt, in de
risicomanagement een absolute must
gehedged. De focus is op aandelen-
hoop deze op een later tijdstip tegen
bij hedge funds. Door dit alles zijn hedge
selectie en niet op markt timing.
lagere koersen terug te kopen. Het beleg-
funds veel beter dan traditionele beleg-
Managers kunnen echter sterk verschil-
gingsproces van dergelijke managers
gingsfondsen in staat om inefficiënties in
len in het gebruik van de short kant van
kent een ‘bottom up’ benadering en leunt
de financiële markten te exploiteren, en
de portefeuille. Enerzijds kan de short
sterk op fundamentele analyse van de
alleen dat risico aan te gaan dat zij willen;
kant worden gebruikt om het rendement
ondernemingen waar posities in worden
namelijk dat risico dat de hoogste ver-
verder aan te zetten. In dit geval heeft een
genomen.
wachte opbrengst kent. Ongewenste
manager bijvoorbeeld een visie op de
residuele risico’s worden afgedekt. Het
best presterende en slechts presterende
Samenvattend
rendement dat hedge funds behalen
ondernemingen in een bepaalde markt of
In dit artikel wordt een beeld geschetst
wordt daarmee ongevoeliger voor
sector en neemt hij op basis daarvan
van de belangrijkste kenmerken van
marktontwikkelingen (minder bèta) en
posities in. Anderzijds kan de short kant
hedge funds, en de redenen waarom
meer voor de specifieke situatie waarop
van de portefeuille puur gebruikt worden
hedge funds beter in staat worden geacht
‘gespeculeerd’ wordt (meer alpha).
om (een deel van) het marktrisico uit de
om marktinefficiënties te benutten. In de
portefeuille te halen en fungeert hij als
volgende editie van de Beleggingsvisie
Verschillende stijlen
een hedge tegen dalingen van de aan-
zal worden stilgestaan bij de diverse
Zoals reeds eerder is aangegeven is de
delenmarkt. Het aantal posities in de
stijlen die worden onderscheiden, en het
term ‘hedge funds’ eigenlijk een ver-
portefeuilles van laatstgenoemde
effect van de toevoeging van hedge funds
zamelnaam voor een breed scala aan
managers is vaak beperkt. De liquide
aan een gediversifieerde beleggings-
beleggingsstrategieën.
middelen worden op kasbasis
portefeuille.
2
Download