Internationale kwaliteitsfestivals verdienen structurele basis

advertisement
BrandbriefGoShortenMusicMeetingaanProvincialeStatenvanGelderland,28mei2016
ProvincieschaadtpositieGoShortenMusicMeeting
Internationalekwaliteitsfestivalsverdienenstructurelebasis
GoShortenMusicMeetingzijntweeuniekeenkwalitatiefhoogstaandefestivalsinGelderland.Om
datzotehoudendekomendejaren,iserzekerheidencontinuïteitnodig,maardezedreigente
verdwijneninhetnieuwebeleidsprogrammavandeprovincie.Iserstraksalleennogmaarplaats
voorinternationalekwaliteitsfestivalsindeRandstad?
“Beleefhetmee!”DatisdemooieoproepdieProvincieGelderlandmeegeeftaanhetnieuwe
beleidsprogrammaCultuurenErfgoed.ErisveelmooistebeleveninGelderland,endeprovinciewil
haarcultureleparelskoesteren.Daarvoorkiestdeprovincievooreenbeleidmettweesporen:
continuïteitenflexibiliteit.DeGelderseBasisbiedtcontinuïteitaanorganisatiesdiehebbenlaten
zienvanvastewaardetezijn,endeFlexibeleProgrammeerruimtebiedtkansenaannieuweideeën
eninitiatieven.Eenmooiidee-warehetnietdatdebewezenkwaliteitsfestivalsnutotde
‘flexibelen’/projectenwordengerekend.ZoontstaatereengattussenwalenschipwaarGoShorten
MusicMeetingindreigentevallen.
GoShortenMusicMeetingwerdendeafgelopenjarendoordeprovincietotdebasisgerekend,en
metdezezekerheidkondenzezichontwikkelentotkwaliteitsfestivalsmetlandelijkeninternationaal
aanzien.Indenieuweopzetvandeprovinciemoetenzijjaarlijkseenaanvraaggaandoenvooreen
budgetdateigenlijknietvoorhenbedoeldis,maarvoornieuweinitiatieven.Dezeonzekerheiden
uithollingschadendetoekomsteninstandhoudingvandezefestivals.
Methunaandachtvoorkortefilmrespectievelijkcross-overmuzieknemenGoShortenMusic
MeetingeenuniekeplekininNederland.Zonderdezefestivalszoudendezeonderbelichtegenres
hetnogzwaarderkrijgeninhethuidigecultureleklimaat.Deinzeteninvloedvandezefestivalsgaat
daaromveelverderdanenkelefestivaldagen.GoShortenMusicMeetinginvesterenveelin
educatie/talentontwikkeling,verbindenregionaleeninternationalenetwerkenencreëreneeneigen
infrastructuurvoorhununiekegenres.Daariseencontinueinzeteneenlangetermijnvisienodig.In
denieuwevisievandeProvincieGelderlandopfestivalsisvoordezebelangrijkerolgeenoog.Deze
festivalsvormenzelfdebasis,inGelderlandenverdaarbuiten,zehebbeneenunieke,landelijke
statuseneeninternationalereputatieenverdienendaaromeenbasisplaats.
IserstraksalleennogplaatsvoorinternationalekwaliteitsfestivalsindeRandstad?Laatdatniet
gebeuren.KoesterdeGelderseparels,enzetGoShortenMusicMeetingindeGelderseBasis.
Download