Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland

advertisement
Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland
Rosendaalsestraat 64, postbus 9079, 6800 ED Arnhem 026-3781200
Website: www.stevigverkavelen.nl Contact: [email protected]
Aan de eigenaren en gebruikers van gronden
in het gebied Rijnstrangen
Datum: 20-1-2015
Onderwerp: uitnodiging voor de voorlichtingsavonden over Verkavelen voor Groei in de drie
deelgebieden Strangen Noord, Strangen Zuid en Oost
Ons kenmerk: 2015002
Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigt de Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) u uit voor een van de
voorlichtingsavonden over Verkavelen voor Groei in het gebied Rijnstrangen. De bijeenkomsten zijn op:
Deelgebied Strangen Noord maandag 2 februari 2015 om 19.30 uur
in Café Zalen De Oude Waal
Schoolstraat 6 in Pannerden
Deelgebied Strangen Zuid dinsdag 3 februari 2015 om 19.30 uur
in Café Zalen De Oude Waal
Schoolstraat 6 in Pannerden
Deelgebied Oost (ten oosten van de Aerdtse brug) woensdag 4 februari 2015 om 19.30 uur
in 't Centrum Reijmer
Dorpstraat 78 in Babberich
Doel van deze avond is u informatie te geven over de mogelijkheden van Verkavelen voor Groei in
de drie deelgebieden. De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren en gebruikers met grond en met
ruilmogelijkheden in het betreffende deelgebied. Het programma voor de voorlichtingsavond ziet er
als volgt uit:
Vanaf 19.00 uur
19.30 uur
19.35 uur
19.50 uur
20.10 uur
20.25 uur
Welkom met koffie en thee
Opening door de avondvoorzitter, bestuurslid STEVIG (2 februari Peter
Schrijver, 3 februari Antoinet van Helvoirt en 4 februari Dirk Dekker)
Uitleg over voorgestelde werkwijze en doelen van de herverkaveling door Jan
van Rheenen, secretaris STEVIG
Toelichting op de verkavelingssituatie in het deelgebied aan de hand van
kaartmateriaal door Hennie Mones, Kadaster
Toelichting boerderijverplaatsing en verwerving gronden door Wouter Vos,
DLG en aankoper Herman Bouman, Rentmeesterkantoor Bouman
Toelichting proces en planning Verkavelen voor Groei in Rijnstrangen door
Sylvia Peeters, DLG
De Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nr 41051358
20.40 uur
21.00 uur
21.30 uur
Pauze
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Einde
Verkavelen voor Groei is een nieuwe aanpak voor verkavelen waarbij de belanghebbende eigenaren
en gebruikers in het gebied samen een verbeteringsplan voor de verkaveling opstellen. Naast
verbetering van de landbouwstructuur richt de verkaveling zich ook op het realiseren van andere
doelen, zoals de plannen op het gebied van natuur, water, wegen en de overnachtingshaven.
Voorwaarde voor succes is de actieve deelname van alle betrokken grondeigenaren en
grondgebruikers.
Zoals u weet staat in Rijnstrangen de komende jaren veel te gebeuren. Er liggen plannen voor
natuur, water, wegen en een overnachtingshaven. Om deze plannen in goede samenhang
gerealiseerd te krijgen, lijkt Verkavelen voor Groei een geschikte aanpak. STEVIG begeleidt deze
aanpak. De grondverwerving, benodigd voor de verkaveling en voor de verschillende projecten, is
inmiddels in gang gezet.
Tot ziens op de voorlichtingsavond in uw deelgebied!
Met vriendelijke groet,
P. Schrijver
Voorzitter STEVIG
J. van Rheenen
secretaris STEVIG
De Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nr 41051358
Download