Verslag - De bongerd online

advertisement
Verslag
Verslag
Aanwezigen
SDAN/Bewonersvereniging De Bongerd
d.d 14 oktober 2009
: SDAN: Jelle Prins, Christel Willemsen (verslag)
: Bewonersvereniging (BV): Frank Brouwer, José van Heuven, Louis van Staden ten Brink
1. Opening en mededelingen
Jelle Prins opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Ontwikkelingen SDAN/ODB
Om het financiële risico bij de ontwikkelaar te verminderen is het voorstel gedaan om
kleinere groepen woningen op de markt te brengen. Dit brengt vertraging met zich mee en
deze temporisering kost veel geld. Voor deelgebied 2 gaan de ontwikkelingen door. Dit
heeft verder geen effect op hoe of wat wordt gebouwd. De bouw van stempel 6 start na
gereedkomen van de laagbouw in deelgebied 3.
Kadoelenbrug (noordelijke fietsbrug )
Project loopt op schema.
Planning voorontwerp eind december 2009, start bouw 2011 en gereed in 2012.
Om de Kadoelenbrug te ontsluiten wordt een tijdelijk fietspad aangelegd.
Bannebrug ( zuidelijke fietsbrug )
Er wordt een B&W besluit opgesteld voor een gedeelte van de financiering van de brug.
Als de gehele financiering van de brug rond is en er een gelijkwaardige locatie is
aangewezen voor de te verplaatsen woonboten kan de wijzigingsbevoegdheid worden
omgezet.
Tunnel
Er is een motie ingediend bij de raad. Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording hiervan.
Verwacht wordt dat een defintief antwoord voor een “go/no go” nog op zich laat wachten.
2. Agenda + verslag 30 juni 2009
Agenda en verslag worden vastgesteld.
3. Stand van zaken Bestemmingsplan
Op 30 september is de zitting bij de Raad van State geweest betreffende de voorlopige
voorzieningen. Hierbij moet het spoedeisende belang worden aangetoond dat er binnen
één jaar dusdanige activiteiten plaatsvinden die onomkeerbaar zijn. Drie weken na de
zitting wordt uitspraak verwacht.
4. Stand van zaken Noordelijke Singel
Werkzaamheden
De singel wordt op dit moment ontgraven. In januari 2010 volgt de definitieve inrichting van
de Moestuinlaan. Het eenrichtingsverkeer in de zijstraten verandert, hierover volgt nog een
bewonersbrief.
Daarna starten met het ontwerp voor de Druivenstraatbrug.
De BV geeft aan dat de tijdelijke fietsdoorgang bij de Druivenstraat regelmatig dicht zit.
1
d.d. 14-10-2009
Pagina 2 van 3
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Verslag SDAN-Bewonersvereniging De Bongerd
Scheuren en trillingen
De tweede inventarisatie van opnames door de firma Hanselman in de Bongerd is
volbracht. Eind november doet de verzekeraar uitspraak over het onderzoek naar de
individuele klachten. Naar aanleiding van deze uitspraak zal het projectteam een
bewonersbrief opstellen om één ieder te informeren.
5. Meldingen bewoners
Bewonersvereniging
 toezicht en handhaving vuilnis
SDAN verwijst naar de bewonersbrief van juni 2009. Ook kunnen meldingen van
illegale stort doorgegeven worden aan de milieupolitie tel: 6355500
 verlichting
Klachten over de verlichting kunnen gemeld worden bij de storingsdienst tel:
5972626.
 uitvoering/afronding Noordelijke singel/ Druivenstraat/ voorstel bewoners bootjes
Zie agendapunt 4.
Voor wat betreft de bootjes voor bewoners in de Noordelijke singel wordt
geadviseerd een brief aan de raad te schrijven om een aantal ligplaatsen voor de
boten van bewoners te reserveren.
Het projectteam is verder voornemens om voor de singel welstandcriteria op te
stellen.
 speelplek stempel 6
De speelplek wordt niet intensief gebruik door de kinderen. Het aangelegde zand
is niet aantrekkelijk om in te spelen en/of voetballen. Het SDAN geeft aan hier
geen verandering in aan te brengen. Het zand is op speciaal verzoek van de
bewoners aangebracht en de speelplek wordt wellicht verplaats naar deelgebied 4
in verband met start bouw stempel 6.
De BV geeft aan in het voorjaar 2010 een bewonersactiviteit te willen organiseren
op de speelplek. Geadviseerd wordt contact op het nemen met de afdeling
buurtgericht werken.
 Brede school
De verantwoordelijk voor het Programma van Eisen ligt bij Openbaar
Schoolbestuur en niet bij het Stadsdeel.
De bewoners worden uitgenodigd door het Stadsdeel om mee te denken over het
ontwerp van de Brede School.
 voortgang bruggen/ groen routes
Zie agendapunt 1
 Koppelingpad woonboot te koop
Vanuit het project zijn dit soort aankopen niet toegestaan. De grondexploitatie is
alleen bestemd voor het produceren van bouwrijpe grond.
 Planning uitvoering Deelgebied 2
Planning is voorlopig 2010
 Welstand nota
Op 21 oktober wordt de Architectonische Criteria besproken met de commissie
voor welstand.
 Verbetering fietsveiligheid aansluiting Werktuigstraat/Scheepsbouwweg/ Appelweg
BV wil graag actie ondernemen om de fietsveiligheid te verbeteren. SDAN
adviseert contact op te nemen met de fietsersbond.
2
d.d. 14-10-2009
Pagina 3 van 3
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Verslag SDAN-Bewonersvereniging De Bongerd
Grofvuil
SDAN verwijst naar de bewonersbrief van juni 2009. Ook kunnen meldingen van illegale
stort doorgegeven worden aan de milieupolitie tel: 6355500
Parkeren
Bij het Juttepeerpad en Vijgepeerpad worden in het totaal 11 smalle inritten aangepast. Dit
naar aanleiding van gebruikers van de inritten. De inritten worden opgehoogd zodat er niet
meer geparkeerd kan worden.
6. Deelgebied 4
Deelgebied 4 is een uit te werken gebied in het bestemmingsplan. Het zal nog enige tijd
braak liggen. Het gebied krijgt een tijdelijke inrichting, waarbij onder andere een ketenpark,
een alternatieve speelplek wanneer stempel 6 wordt gebouwd, een bouwweg gepland
staan. Ook zijn er plannen om tijdelijke natuur aan te leggen in de vorm van bloemen en
planten en/of een oeverzwaluwwal.
7. Rondvraag en sluiting
BV vraagt naar de stand van zaken definitieve inrichting van de Zuidwestsingel. De singel
is nog niet defintief ingericht, rekening houden met de bouw, kabels en leidingen. Er wordt
gewerkt aan het maaiveld ontwerp deelgebied 2 inclusief Zuiddam.
3
Download