2010-02-17-verslag Bewonersvereniging

advertisement
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging de Bongerd gehouden op
17 februari 2010 in de Bongerd school.
De voorzitter Frank Brouwer opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom.
De voordracht van Christel Willemse zal helaas komen te vervallen vanwege ziekte.
Omdat er regelmatig overleg is geweest tussen het bestuur van de bewonersvereniging en het
projectburau zal Frank een korte presentatie geven over de ontwikkeling van de Bongerd, waarna
eventuele vragen zo goed mogelijk beantwoord zullen worden.
1. Toelichting activiteiten afgelopen jaar en plannen voor het volgend jaar.
De voorzitter brengt in herinnering dat de doelen van de vereniging zijn het versterken van
de contacten tussen de Bongerdbewoners, het optreden als belangenorganisatie richting
stadsdeel, Eigen Haard, BAM, politie en andere organisaties en het organiseren van leuke
activiteiten voor de buurt.
In het afgelopen jaar is er bij het stadsdeel aandacht gevraagd voor
-de gebrekkige verlichting en andere gebreken in de openbare ruimte.
-de verkeersoveiligheid bij de ingang van de Bongerd en op de Appelweg
Verder is een achteruitgang gerealiseerd naar de Druivenstraat en zijn de bestaande hagen
en boomvakken aangevuld met extra groen.
In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan is er door de bewonersvereniging
o.a. een voorstel gepresenteerd om langs de Moestuinlaan twee ruimtes vrij te laten voor het
neerleggen van bootjes voor de bewoners van de Bongerd. Ook is er gevraagd eisen te
stellen aan de boten die langs de Moestuinlaan komen te liggen. Het gaat hierbij om
bouwhoogte, staat van onderhoud en het annexeren van de ruimte tussen de bestrating en de
boten. Daarnaast is verzocht gevraagd eerder te starten met het aanleggen van
voorzieningen in de wijk zoals bijvoorbeeld winkels en is bezwaar aangetekend tegen het
realiseren van woontorens in de wijk.
Mede op aandringen van de bewonersvereniging is er nu opdracht gegeven voor het
ontwerp van de Kadoelenbrug (noordelijke brug) aan het bureau Witteveen en Bos. Naar
verwachting zal de brug in 2012 gereed zijn.
Op 13 april (tweede paasdag) is er een beukenhaagactie geweest, waaraan ongeveer 80
Bongerdbewoners hebben deelgenomen. De doel van deze actie was om de kwijnende
beukenhagen in de wijk een nieuwe impuls te geven en de aandacht van de bewoners te
vragen voor de positieve uitstraling van mooie hagen in de wijk.
Er zijn door de bewoners 500 haagjes geplant, en na afloop was het gezellig napraten bij de
party tent op het Juttepeerpad.
Bewonersvereniging De Bongerd
1
Er is een aanzet gegeven voor het realiseren van een werkgroep schade woningen.
Dit naar aanleiding van het ontstaan van scheuren in woningen rondom de Moestuinlaan,
in dezelfde periode dat er zware transporten plaatsvonden in het kader van de
voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een damwand in de Noordelijke
Singel.Het stadsdeel wijst elke verantwoordelijkheid af en spreekt van krimpscheuren.
(zie o.a. Nieuwsbrief 9 , 1e kwartaal 2010). Een groep bewoners is drie maal bij elkaar
geweest om informatie uit te wisselen en toekomstige acties te coördineren.
Gekeken wordt o.a. of er sprake is van een constructiefout bij de aanleg van de huizen,
waardoor de woningen gevoeliger zijn voor trillingen.
Toekomstige activiteiten in het komende jaar.
-Regulier overleg met het stadsdeel o.a. over de welstandsnota, de verkeersveiligheid in
en rondom de Bongerd en de inrichting van de Noordelijke Singel.
-Een beperkt vervolg op de beukenhaagactie voorzover het resterende budget dat toelaat.
-Deelname klankbordgroep Bredeschool
-Contact leggen met de woonbootcommissie om te bezien of en zo ja waar er
gemeenschappelijke belangen zijn.
-Voorjaarsactie op 24 mei. De bedoeling is om de speelplek langs het Winterjanpad uit te
breiden en opnieuw in te richten. Er is overleg geweest met het SPIN en het stadsdeel. Doel
van de jaarlijkse acties is een structurele verbetering te realiseren in de wijk, waarbij de
bewoners zelf hieraan actief meewerken.
2. Presentatie Website
Thea Storm benadrukt het belang van communicatie voor de bewoners en voor de
bewonersvereniging. Wat houdt U bezig inde buurt en wat heeft de vereniging U te bieden.
Denk aan nieuwe bouwplannen, fietsbruggen en het aankondigen van activiteiten. De
website is te vinden op het volgende adres:
www.debongerdonline.nl
Wat kun je vinden op de website ?
- de laatste berichten, op dit moment informatie over de Kadoelenbrug
- geschiedenis van de Bongerd
- agenda activiteiten in Amsterdam Noord
- belangrijke telefoonnummers bv. BAM, buurtregisseur politie, stadsdeel, Eigen Haard
- foto's over o.a. de buurtacties, algemene ledenvergadering en de vergadering over de
toekomst van de Bongerd school.
- forum, hier kunt U met elkaar communiceren, registratie is wel nodig om misbruik te
voorkomen.
-informatie over de vereniging, het bestuur en de activiteiten.
-contactmogelijkheid voor als U de vereniging iets te melden heeft.
-aanmeldingsformulier voor de vereniging externe links, verwijzingen naar andere
websites.
3. Financiële situatie
De penningmeester Louis van Staden ten Brink geeft een korte toelichting op de balans per
31 december 2009 en het exploitatieoverzicht over 2009. De uitgaven overtroffen de
inkomsten met € 219,32 in het afgelopen boekjaar. Het vermogen is echter maar met €
Bewonersvereniging De Bongerd
2
39,09 afgenomen, omdat er nog een notarisrekening uit het vorige boekjaar betaald moest
worden. Hij geeft aan dat twee leden van de vereniging:
Theo Visser en Arno Burgzorg op 8 februari 2010 de financiële administratie van de
vereniging hebben nagezien. De heer Visser licht toe dat er geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd en dat de commisie de vergadering adviseert om de penningmeester décharge
te verlenen voor het boekjaar 2009.
De vergadering stemt hiermee in. De heer Michael Adams is bereid om volgend jaar lid te
worden van de kascontrolecommisie.
De penningmeester toont vervolgens de begroting voor 2010. Bij de inkomsten is het
begrote bedrag voor de contributies verhoogd naar € 800, - . Dit betekent niet dat de
contributie omhoog gaat ( het blijft € 10, -) maar dat we verwachten nog meer leden te
kunnen werven. Omdat we nu in de Bongerdschool vergaderen is het begrote bedrag voor
de ALV naar beneden bijgesteld.
Vanuit de leden wordt naar voren gebracht dat er subsidiemogelijkheden zijn tot € 5000, per activiteit ( Meedoen in Noord ).Ook wordt de suggestie gedaan om bedrijven in de
omgeving van de Bongerd te benaderen om de vereniging te sponsoren. Vervolgens wordt
de begroting ongewijzigd goedgekeurd.
4. Presentatie Brede school de Bongerd
Marjolein Gerards bespreekt een aantal aspecten van de Brede school
a. Wat komt er ?
Naast de basisschool zal er een kinderdagverblijf , peuterspeelzaal, buitenschoolse
opvang,een speeltuin en een gymzaal in de bredeschool komen. De bedoeling is dat dit de
samenwerking zal verbeteren en dat de ruimtes van het gebouw beter zullen worden benut.
Het concept als zodanig wordt landelijk gedragen. De uitwerking verschilt per Brede
school.
b. Planning.
De planning is gebaseerd op leerlingprognoses. Deze worden naar beneden bijgesteld omdat
er stagnatie is bij de woningbouw.
c. Voorlopig ontwerp
Architectuurstudio Skets heeft een voorlopig ontwerp gemaakt.
Op het moment dat er bouwaanvraag komt wordt dit aangekondigd in de lokale media en
kan iedere bewoner gebruik maken van zijn recht op inspraak.
d. Klankbordgroep
Dit is een adviesorgaan, waaraan vanuit verschillende geledingen personen kunnen
deelnemen, ook de bewoners.
Vragen:
-Komt er ook een dierenboerderij of een bibliotheek ? Nee in eerste instantie niet, al
bestaat er altijd de mogelijkheid dat er gaande de rit partijen gaan inhaken.
-Is de wijk stedebouwkundig al voorbereid op al deze activiteiten ? Nee, dit is nog niet
vastgesteld. De klankbordgroep zou hierover advies kunnen geven.
-Valt de Brede school ook onder de heroverwegingen ? Het zou kunnen dat de Brede
school hieronder komt te vallen met als gevolg dat de financiële basis komt te vervallen.
Bewonersvereniging De Bongerd
3
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de huidige school een tijdelijke vergunning heeft van 5
jaar, waarvan nu nog drie jaar over is.
Mw. Gerards geeft aan dat gezien het bovenstaande de huidige kaders zeer onduidelijk zijn.
Zij wil echter wel een poging doen om het één en ander uit te zoeken.
-Hoeveel personen kunnen er in de klankbordgroep ? Hier is geen vast aantal voor. De
voorzitter van de bewonersvereniging Frank Brouwer verzoekt mw Gerards om via het
projectburau de Bongerd de bewoners te informeren dat er een klankbordgroep is en de
bewoners ook op te roepen hieraan deel te nemen.
5. Presentatie stand van zaken ontwikkeling de Bongerd.
In verband met de ziekte van Christel Willemse geeft de voorzitter Frank Brouwer een korte
toelichting op basis van de informatie die bekend is bij het bestuur van de
bewonersvereniging.
De inrichting van de Noordelijke singel zal naar verwachting in mei 2010 zijn voltooid. Er
komt ook een opening voor fietsers naar de Druivenstraat.
De Noordelijke brug gaat er komen. Naar verwachting zal de brug in 2012 gereed zijn. De
financiering van de zuidelijke brug is nog niet rond. Het stadsdeel moet deze brug zelf
betalen en omdat er bezuinigd moet worden is er politieke discussie over.
Er is een aanzienlijk vertraging in de bouw van nieuwe woningen ontstaan
De bouwers gaan pas bouwen als er een hoog percentage woningen is verkocht (minimaal
60%) .
De volgorde van bouwen is als volgt:
- Deelgebied 2 (start bouw op zijn vroegst tweede helft 2011)
- Deelgebied 3 (woontorens)
- Stempel 6 deelgebied 1 (over drie jaar)
- Rest deelgebied 3 en 4
In deelgebied 4 komt er tijdelijk een zwaluwoever
Naar aanleiding hiervan komen er de volgende vragen en suggesties vanuit de leden.
- De drempels in de Boomgaardlaan voorkomen niet dat er veel te hard gereden wordt.
Waarom zijn er geen snelheidsborden ? Misschien kunnen plantenbakken geplaatst worden
zodat de weg een slalom structuur krijgt.
- Er wordt veel buiten de vakken geparkeerd. Waarom wordt er niet gehandhaafd ?
- Het is nogal donker in de wijk . Kan er niet wat meer verlichting komen ?
Ook in verband met inbraakpreventie.
- De hekken naar het bouwterrein in de Moestuinlaan zijn open geweest, waardoor er
kinderen in de sloot zijn beland.
-Wanneer komen de woonboten ? Volgens de planning is de inrichting van de
Moestuinlaan in mei 2010 gereed. Dan moet er een verbinding worden gemaakt tussen het
zijkanaal en de singel. Daarna kunnen de woonboten erin.
-Wanneer verdwijnen de hekken rondom deelgebied 1. ?Omdat de bouw stagneert zal dit
Bewonersvereniging De Bongerd
4
nog even duren. De gemeente is verantwoordelijk voor de braakliggende terreinen en zal
niet toestaan om de hekken te verwijderen.
- Vier bewoners geven aan een feest te willen organiseren. Besloten wordt dit te
koppelen aan de actiedag op 24 mei. De feestcommissie bestaat uit
Heleen Winkelhuizen, Don Westerhof , Dorette Aarts en Tamara Erkelens.
- Er wordt een oproep gedaan om samen met de buurtgenoten het zwerfvuil op te ruimen.
Frank Brouwer merkt op dat ook dit op de actiedag meegenomen kan worden. Het is echter
ook van belang om de buurtgenoten die het neerzetten er op aan te spreken.
- Er zijn een aantal fietsen gestolen in de wijk. Volgens Martijn Kuijs zou het verstandig
zijn een misdaad preventieplan te ontwikkelen. Hij is bereid dit te maken.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en sluit de
vergadering om 22.15 uur
Bewonersvereniging De Bongerd
5
Download