Factsheet Leefbaarheid - Leefbaarheidsalliantie

advertisement
Samen werken
aan leefbaarheid
Leefbaarheid maken we samen. Voor een fijnere leefomgeving
met meer sociale verbondenheid. De provincie Gelderland maakt
er werk van, maar kan niet zonder uw inzet.
Subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven
Samenwerken aan de eigen leefomgeving verbindt!
Heeft u het gevoel dat het met u wel goed gaat,
maar met de samenleving slecht? Of dat het beter
kan? Heeft u ideeën voor een gezamenlijke activiteit
die de leefbaarheid verbetert? Dan kunt u wellicht
subsidie bij ons aanvragen (link). Activiteiten die
bewoners zelf uitvoeren subsidiëren we voor
maximaal 75% met een bedrag tussen 10.000 en
25.000 euro. Daarmee mikken we op de wat grotere
plannen die vaak niet voor een gemeentelijke
subsidie in aanmerking komen. U kunt bijvoorbeeld
denken aan het opzetten van een stichting om een
gezamenlijke voorziening, zoals een dorpswinkel,
open te houden en te beheren. Of aan een initiatief
om gezamenlijk maaltijden te bereiden voor
ouderen. Een fijne samenleving vergt een actieve
houding van iedereen. De provincie helpt daarbij,
door te verbinden, kennis te delen en financieel te
steunen. Vanaf 1 januari 2017 is hier €1,3 miljoen
voor beschikbaar.
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland helpt
Heeft u een idee voor de leefbaarheid in uw
omgeving? En wilt u hier samen met anderen aan
werken? Heeft u professionele ondersteuning nodig
bij het opstellen of uitvoeren van uw plannen of
kunt u hulp gebruiken in de samenwerking met
anderen? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie
Gelderland voor u klaar: vijf door de provincie
gesubsidieerde organisaties die initiatieven van
actieve bewoners en eventueel (sociale) onder–
nemingen ondersteunen. Hun doel is om samen–
redzaamheid te realiseren en de kwaliteit van leven,
wonen en werken te verbeteren. U kunt hen
bereiken via [email protected]
De vijf samenwerkende organisaties zijn
Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK),
Huis van de Jeugd (HvdJ), Plattelandsjongeren
Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en
Zorgbelang Gelderland.
Een mooi initiatief in Ede: (ex-)daklozen/verslaafden in Ede die via Streetpastor Max vrijwillig afval prikken in de openbare ruimte,
en zo weer een doel en waardering krijgen.
Nieuwe verhouding burger-overheid
De rol van de overheid in de samenleving verandert.
Ook het politieke bestel is steeds meer aan kritiek
onderhevig. Hoe willen we samen komen tot goede
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken?
Hoe kunnen we burgers meer invloed laten nemen
op hun sociale en fysieke leefomgeving?
De provincie wil initiatieven ondersteunen waarin
(groepen) burgers, samen met gemeenten en andere
betrokken organisaties zoals lokale (sociale) onder–
nemers, woningcorporaties, welzijnsinstellingen
en kenniscentra, willen experimenteren met
nieuwe verhoudingen. De veranderende rol van de
overheid staat hierbij centraal; er moet dus wel een
rol voor de overheid zijn in een dergelijk project.
Wij ondersteunen gemeenten
We voeren met de Gelderse gemeenten in regionaal
verband gesprekken over de leefbaarheidsopgaven
die er in de betreffende regio spelen en de bijdrage
die wij daar aan kunnen leveren. Het gaat dan
bijvoorbeeld over het voorzieningenniveau in
gebieden waar de bevolking krimpt of het overeind
houden van het verenigingsleven in vergrijzende
dorpen.
Het is belangrijk dat vluchtelingen met een
verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders,
goed integreren in de samenleving. Wij werken
daartoe samen met Vluchtelingenwerk OostNederland. Burgerinitiatieven die zich richten
op de integratie van statushouders komen ook
voor ondersteuning in aanmerking.
Positie van LHBT’s
Provinciale Staten hebben Gelderland uitgeroepen
tot Regenboogprovincie. We gaan de sociale
acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van
lesbiennes, homo’s, biseksuelen transgenders
(LHBT’s) een impuls geven.
Meer informatie
Spreek ons aan of neem contact op via
026 359 99 99 of
www.gelderland.nl/Contact
Provincie Gelderland
Eusebiusplein 1-a
6811 HE Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
[email protected]
www.gelderland.nl
16 990 006
Aarzel niet om vrijblijvend contact met hen op te
nemen. Veel initiatieven zijn namelijk welkom,
bijvoorbeeld:
• Initiatieven van burgers voor activiteiten die de
leefbaarheid in hun omgeving verbeteren
• initiatieven waarbij sociale ondernemingen en
bedrijven uit het midden en kleinbedrijf
betrokken zijn
• initiatieven gericht op het in stand houden van
ontmoetingsplekken, daar waar het
voorzieningenniveau onder druk staat
• initiatieven die zich richten op het betrekken van
jongeren bij lokale planvorming
• initiatieven die zich richten op een nieuwe
verhouding tussen burger en overheid
(zie hieronder)
Download