nationaal instituut voor ziekte *en invaliditeitsverzekering

advertisement
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel
Dienst Geneeskundige Verzorging
NATIONALE COMMISSIE GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN
Doc. NCGZ 2012/54
Brussel, 18 oktober 2012
BETREFT :
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen / Huisartsen en geneesheren-specialisten —
Wijzigingen van artikelen 3 en 32 — Ontwerp van koninklijk besluit
(Akkoord NCGZ 2012)
BIJLAGEN :
Bijlage 1 : Ontwerp van koninklijk besluit.
Bijlage 2 : Gecoördineerde versie van de nomenclatuur.
INHOUD VAN HET VOORSTEL :
Het voorstel is om de frequentie van de vergoeding te wijzigen voor de verstrekkingen uitgevoerd
in het kader van de screening op cervicale kanker: van 1 keer om de 2 jaar tot 1 keer om de 3 jaar.
Het gaat om de volgende verstrekkingen :
114030-114041 : Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een
cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen
149612-149623 : Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een
cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van
neoplastische cellen
588350-588361 : Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen
van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en
ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen
Een paragraaf 6 in artikel 3 voorziet de niet-facturatie in geval van onvoldoende kwaliteit van het
uitstrijkje (onleesbaar uitstrijkje).
In artikel 32 wordt de frequentie van de verstrekking 588932-588943 (opsporen van HPV naar
aanleiding van de prestatie 588350-588361 of 588873-588884, op dezelfde cervico-vaginale
afname(n)) ook gewijzigd van 1 keer alle 2 jaar tot 1 keer alle 3 jaar.
Een paragraaf 11 in artikel 32 voorziet ook de niet-facturatie in geval van onvoldoende kwaliteit
van het uitstrijkje (onleesbaar uitstrijkje).
MOTIVATIE :
Deze beslissing is gebaseerd op de gegevens van EBM, en wordt genomen in het kader van
besparingsmaatregelen.
Een onderbreking van 3 jaren voor de screening op cervicale kanker door een cervicaal en
vaginaal uitstrijkje wordt ook aangeraden in de internationale guidelines, en gebruikt in de meeste
buurlanden.
Ook in België wordt een systematischre screening van kanker van de baarmoederhals door
cervico-vaginaal uitstrijkje aanbevolen éénmaal elke 3 jaar (KCE rapport volume 38, 2006, kanker1/16
en baarmoederhalskankerscreening en testen op human papillomavirus (HPV) en goede praktijk
aanbevelingen geïmplementeerd door de WIV).
In 2010 heeft de Hoge Autoriteit van Gezondheid in Frankrijk het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker bij alle vrouwen van 25 jaar tot 65 jaar aanbevolen, deze screening is
gebaseerd op één cervico-vaginaal uitstrijkje elke 3 jaar. In 2011, heeft de HAG opnieuw
aanbevolen dat het screening programma gebaseerd is op de realisatie van een cervicovaginale
uitstrijkje elke 3 jaar (na 2 normale uitstrijkjes uitgevoerd met 1 jaar tussentijd) vanaf 25 jaar tot en
met 65 jaar bij asymptomatische vrouwen die een sexuele activiteit hebben of hebben gehad. Zij
merkte op dat het ritme van een driejaarlijkse cervicovaginale uitstrijkje de gegrondheid van een
regelmatig klinisch gynecologisch onderzoek niet in de weg staat.
Om te voldoen aan de aanbevelingen van de WHO en de Europese Unie, voorziet het Kankerplan
een verbetering van de screening, namelijk door de organisatie van de systematische screening.
Momenteel installeren de drie gemeenschappen een screeningsprogramma voor
baarmoederhalskanker, met een call-recall systeem alle 3 jaar. In dit verband is het noodzakelijk
de kosteloosheid van de screening voor de patiënten garanderen.
PERSOONLIJK AANDEEL :
Nieuwe maatregelen worden genomen om de toegang tot het screening van patiënten te
verbeteren : het remgeld wordt volledig gedekt door de verzekering voor geneeskundige
verzorging.
BUDGETTAIRE WEERSLAG :
Cf. doc NCGZ 2012/54 add.
ADMINISTRATIEVE WEERSLAG :
Nihil.
PROCEDURE :
Wettelijke basis : artikel 35, § 2, 2° van de GVU wet – Voorstel van de TGR op vraag van de
NCGZ.
Voorgeschiedenis :
NCGZ van 25 juni 2012 en 9 juli 2012.
WG Klinische biologie van 25 september 2012.
TGR van 16 oktober 2012.
OPDRACHT VAN DE NATIONALE COMMISSIE GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN :
De Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen wordt verzocht te beslissen over de
overmaking van het ontwerp koninklijk besluit in bijlage 1 aan de Commissie voor
Begrotingscontrole en aan het Verzekeringscomité.
2/16
TREFWOORDEN :
Verstrekkingen GV — Geneeskundige verstrekkingen (in de enge zin) — Technisch
geneeskundige verstrekking
Verstrekkingen (GV) — Geneeskundige verstrekkingen (in de enge zin) — Pathologische
anatomie en genetisch onderzoek
*
*
*
3/16
Doc NCGZ 2012/54
Bijlage 1
KONINKRIJK BELGIE
ROYAUME DE BELGIQUE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID
SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE
- Koninklijk besluit tot wijziging van de
artikelen 3 en 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit
van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.
- Arrêté royal modifiant les articles 3 et 32 de
l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
Albert II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
Onze Groet.
Albert II, Roi des Belges
A tous, présents et à venir, Salut.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1,
gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22
februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december
2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005,
en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij
het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij
de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10
augustus 2001;
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
l’article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre
1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août
2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003,
9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et
§ 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par
l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12
décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14
september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités;
Gelet op het voorstel van de Technische
geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering
van @;
Vu la proposition du Conseil technique médical
formulée au cours de sa réunion du @;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige
evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, gegeven op @;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle
médicaux de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité, donné le @;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie
geneesheren-ziekenfondsen van @;
Vu la décision de la Commission nationale médicomutualiste du @;
Gelet op het advies van de Commissie voor
Begrotingscontrole, gegeven op @;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire,
donné le @;
Gelet op de beslissing van het Comité van de
verzekering voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
van @;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladieinvalidité du @;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën,
gegeven op @;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le @;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van
Begroting van @;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le @;
4/16
Gelet op advies @ van de Raad van State, gegeven
op @, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,
1°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Vu l'avis @ du Conseil d'Etat, donné le @, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :
Artikel 1. In artikel 3 van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het
koninklijk besluit van @, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
Article 1er. A l’article 3 de l’annexe à l’arrêté royal du
14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en
dernier lieu par l’arrêté royal du @, les modifications
suivantes sont apportées :
1° in § 1,
1° au § 1er
a) in de bepaling onder B, in het eerste lid van de
de toepassingsregels die volgen op de
verstrekking 114030-114041 worden de
woorden maximaal slechts één keer per twee
kalenderjaren door de woorden “maximaal
slechts één keer per drie kalenderjaren
vervangen;
a) au B, alinéa 1er des règles d’application qui
suivent la prestation 114030-114041, les mots
au maximum une seule fois par période
couvrant deux années civiles sont remplacés
par les mots au maximum une seule fois par
période couvrant trois années civiles;
b) in de bepaling onder C, II, in het eerste lid van
de de toepassingsregels die volgen op de
verstrekking 149612-149623 worden de
woorden “maximaal slechts één keer per
twee kalenderjaren door de woorden
maximaal slechts één keer per drie
kalenderjaren vervangen;
b) au C, II, alinéa 1er des règles d’application qui
suivent la prestation 149612-149623, les mots
au maximum une seule fois par période
couvrant deux années civiles sont remplacés
par les mots au maximum une seule fois par
période couvrant trois années civiles;
2° wordt artikel 3 aangevuld met een paragraaf 6
luidende :
2° l’article 3 est complété par un paragraphe 6 rédigé
comme suit :
§ 6. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen
correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de
verstrekkingen
114030-114041,
114170-114181,
149612-149623 en 149634-149645 geen tweede keer
aangerekend worden, noch aan de verplichte
zorgverzekering, noch aan de patiënte.”
§ 6. Lorsque la qualité du frottis n’a pas permis un
examen cyto-pathologique correct, les prestations
114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 et
149634-149645 ne peuvent être portées en compte
une seconde fois, ni à l’assurance obligatoire soins
de santé, ni à la patiente..
Art. 2. In het artikel 32, § 1, van dezelfde bijlage,
laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van @,
worden de volgende aanwijzigingen aangebracht :
Art. 2. A l'article 32, § 1er, de la même annexe, modifié
en dernier lieu par l’arrêté royal du @, sont apportées
les modifications suivantes :
1° in het vierde lid van de toepassingsregels die
volgen op de verstrekking 588873-588884 worden
de woorden “slechts éénmaal per twee
kalenderjaren door de woorden “slechts éénmaal
per drie kalenderjaren vervangen;
1° dans l’alinéa 4 des règles d’application qui suivent
la prestation 588873-588884, les mots une seule
fois par période couvrant deux années civiles sont
remplacés par les mots une seule fois par période
couvrant trois années civiles;
2° in het eerste lid van de toepassingsregels die
volgen op de verstrekking 588932-588943 worden
de woorden slechts éénmaal per twee
kalenderjaren door de woorden “slechts éénmaal
2° dans l’alinéa 1er des règles d’application qui suivent
la prestation 588932-588943 , les mots une seule
fois par période couvrant deux années civiles sont
remplacés par les mots une seule fois par période
5/16
couvrant trois années civiles.
per drie kalenderjaren vervangen.
3° artikel 32 wordt aangevuld met een paragraaf 11
luidende :
3° l’article 32 est complété par un paragraphe 11
rédigé comme suit :
§ 11. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen
correct cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de
verstrekkingen 588350-588361 en 588895-588906
geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de
verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte.”
§ 11. Lorsque la qualité du frottis ne permet pas un
examen cyto-pathologique correct, les prestations
588350-588361 et 588895-588906 ne peuvent être
portées en compte, ni à l’assurance obligatoire soins
de santé, ni à la patiente..
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2013.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Gegeven te
Donné à
VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
belast met Beliris en de Federale Culturele
Instellingen,
PAR LE ROI :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, chargée de Beliris et des Institutions
culturelles fédérales,
Laurette ONKELINX
6/16
Doc NCGZ 2012/54
Bijlage 2
Artikel 3:
HOOFDSTUK III. – GEWONE GENEESKUNDIGE HULP
AFDELING
1.
verstrekkingen
–
Technische
geneeskundige
………
"K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001)
"B. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen
bekwaming van erkende huisarts is vereist :"
waarvoor
de
………
"
114030
114041
"K.B. 22.3.1988" (in werking 2.4.1988) + "K.B. 22.7.1988" (in werking
1.8.1988)
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met
het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor
het opsporen van neoplastische cellen
K
4
"
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking
1.7.2009)
"De verstrekking 114030-114041 kan maximaal slechts één keer per twee
drie kalenderjaren worden aangerekend."
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"De verstrekking 114030-114041 is niet cumuleerbaar met
verstrekkingen 114170-114181, 149612-149623 en 149634-149645.
114170
114181
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met
het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor
een diagnostische of therapeutische follow-up.
K
de
4
De verstrekking 114170-114181 kan twee keer per kalenderjaar worden
aangerekend, tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek.
De verstrekking 114170-114181 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen
114030-114041, 149612-149623 en 149634-149645."
………
7/16
"K.B. 9.12.1994" (in werking 1.3.1995) + "K.B. 26.8.2010" (in werking
1.10.2010)
"C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de
bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist :
……..
II. DIVERSEN.
"
149612
149623
"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 4.5.2009" (in werking
1.7.2009
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met
het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door
een geneesheer-specialist voor het opsporen van
neoplastische cellen
K
4
"
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking
1.7.2009)
"De verstrekking 149612-149623 kan maximaal slechts één keer per twee
drie kalenderjaren worden aangerekend."
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"De verstrekking 149612-149623 is niet cumuleerbaar met
verstrekkingen 114030-114041, 114170-114181 en 149634-149645.
149634
149645
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met
het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door
een geneesheer-specialist voor een diagnostische of
therapeutische follow-up
K
de
4
De verstrekking 149634-149645 kan twee keer per kalenderjaar worden
aangerekend tot de negativatie van het cytopathologisch onderzoek.
De verstrekking 149634-149645 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen
114030-114041, 114170-114181 en 149612-149623."
………..
§ 6. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct
cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen
114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 en 149634149645 geen tweede keer aangerekend worden, noch aan de
verplichte zorgverzekering, noch aan de patiënte.
8/16
Artikel 32 :
"K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)
"HOOFDSTUK VII. PATHOLOGISCHE ANATOMIE EN GENETISCHE
ONDERZOEKEN.
AFDELING I. Pathologische anatomie."
"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"Art. 32. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de
bekwaming van geneesheer, specialist in de pathologische anatomie (A)
vereist is :
……
588350
"
588394
588416
"
588873
588361
588405
588420
588884
K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 29.4.1999" (in werking
1.7.1999) + "K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"b. Cytologische onderzoeken :
Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek
voor het opsporen van neoplastische cellen op
cervicovaginale
afnamen,
ongeacht
het
aantal
uitstrijkpreparaten en ongeacht het aantal verschillende
cervicovaginale afnamen
B
521
"K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het
opzoeken van neoplastische cellen (zowel na uitstrijken en/of
insluiten), op urinestalen en/of sputumstalen, ongeacht het
aantal uitstrijkpreparaten en/of insluiten
B
521
Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het
opzoeken van neoplastische cellen (zowel na uitstrijken en/of
insluiten), van afnamen niet gespecifieerd in de
verstrekkingen 588350 - 588361 en 588394 - 588405,
ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en/of insluiten, per
afname
B
1413
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
Honorarium voor het bijkomende cytopathologisch onderzoek
voor het opsporen van neoplastische cellen op
cervicovaginale afnamen, in tweede lezing naar aanleiding
van de prestatie 588350 - 588361, op dezelfde cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en
ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen
B
260
"
"
Deze prestatie kan slechts worden uitgevoerd en aangerekend door een
geneesheer-specialist in de pathologische anatomie op voorschrift van de
geneesheer- specialist die de prestatie 588350 - 588361 heeft uitgevoerd.
Het voorschrift bevat de motivatie van zijn vraag tot tweede lezing.
Het cytopathologisch verslag naar aanleiding van de prestatie 588873 588884 bevat een advies betreffende de te volgen therapeutische houding."
9/16
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking
1.7.2009)
"De verstrekkingen 588350-588361 en 588873-588884 mogen slechts
éénmaal per twee drie kalenderjaren worden aangerekend."
K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"De prestaties 588350 - 588361 en 588873 -588884 kunnen niet worden
gecumuleerd door dezelfde verstrekker.
588895
588906
Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het
opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale
afnamen, in het raam van diagnostische of therapeutische
opvolging, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en
ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen
B
521
Deze prestatie kan slechts worden uitgevoerd en aangerekend door een
geneesheer-specialist in de pathologische anatomie en is niet
cumuleerbaar met de prestaties 588350 - 588361 en 588873 - 588884.
Het cytopathologisch verslag bij de prestatie 588895 - 588906 bevat zowel
de diagnostiche of therapeutische indicatie die aanleiding heeft gegeven tot
het onderzoek als een advies betreffende de te volgen therapeutische
houding."
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009) + "K.B. 13.11.2011" (in werking
1.7.2009)
"De prestatie 588895 - 588906 mag tweemaal per kalenderjaar worden
aangerekend tot een negatief resultaat wordt bekomen."
"
588932
588943
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
Honorarium voor het opsporen van hoogrisico HPV op
cervicovaginale afnamen, door middel van een moleculairdiagnostische methode naar aanleiding van de prestatie
588350 - 588361 of 588873 - 588884, op dezelfde cervicovaginale afname(n)
B
1362
"
"K.B. 13.11.2011" (in werking 1.7.2009)
"De verstrekking 588932-588943 mag slechts éénmaal per twee drie
kalenderjaren worden aangerekend."
"K.B. 4.5.2009" (in werking 1.7.2009)
"Deze prestatie kan slechts worden uitgevoerd en aangerekend door een
geneesheer, specialist in de pathologische anatomie of een specialist in de
klinische biologie op voorschrift van de geneesheer-specialist die de
prestatie 588350 - 588361 of 588873 - 588884 heeft uitgevoerd en is
slechts vergoedbaar bij de aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen
(ACS-US; ASC-H; AGC-ecc, NOS of AGC-ecc, favor neoplastic) in de
cervicovaginale afname(n), bevestigd in tweede lezing (zoals bedoeld in
588873 - 588884).
Het voorschrift bevat de motivatie van de vraag tot opsporen van hoogrisico
HPV.
De resultaten van de prestatie 588932 - 588943 worden toegevoegd aan
het cytopathologisch verslag en samen geïnterpreteerd met vermelding van
de verder te volgen therapeutische houding.
……….
10/16
§ 11. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje geen correct
cytopathologisch onderzoek toelaat, mogen de verstrekkingen
588350-588361 en 588895-588906 geen tweede keer aangerekend
worden, noch aan de verplichte zorgverzekering, noch aan de
patiënte.
11/16
RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel
Dienst Geneeskundige Verzorging
NATIONALE COMMISSIE GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN
Doc. NCGZ 2012/54 add
Betreft :
Brussel, 10 oktober 2012
Financiële analyse van het actuariaat:
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Wijziging artikel 3 en 32
Deze maatregel kadert in de besparingen 2012 met betrekking tot de geneeskundige honoraria.
Het voorstel betreft een wijziging in frequentie van terugbetaling van afname en onderzoek van het
uitstrijkje voor baarmoederhalsscreening tot 1 keer per 3 jaar. Dit heeft impact op volgende
verstrekkingen:
-
114030-114041:
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een
cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen
(bekwaming van erkende huisarts)
-
149612-149623:
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een
cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen
van neoplastische cellen (bekwaming van geneesheer-specialist (B)
-
588350-588361:
Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van
neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten
en ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen
-
599932-588943:
Honorarium voor het opsporen van hoogrisico HPV op cervicovaginale afnamen, door
middel van een moleculair-diagnostische methode naar aanleiding van de prestatie 588350
- 588361 of 588873 - 588884, op dezelfde cervico-vaginale afname(n)
Tabel 1. Tarieven 1/08/2012
Tarieven 1/08/2012
Honoraria
Tegemoetkoming
Tegemoetkoming
Ambulant
Gehospitaliseerd
Rechthebbenden
Rechthebbenden
Rechthebbenden
Rechthebbenden
met
voorkeurregeling
zonder
voorkeurregeling
met
voorkeurregeling
zonder
voorkeurregeling
K = 1,219007 114030 114041
=K
4
4,88
4,88
3,66
4,88
K = 1,219007 149612 149623
=K
4
4,88
4,88
3,66
4,88
3,66
3,66
B = 0,041792 588350 588361
=B
521
21,77
21,77
18,51
B = 0,041792 588932 588943
=B
1362
56,92
56,92
48,39
21,77
56,92
21,77
56,92
12/16
Op 1 juli 2009 werd deze nomenclatuur reeds grondig hervormd. Daarbij werden de
vergoedingsvoorwaarden voor het cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van
neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen herzien en beperkt tot 1 terugbetaald onderzoek
per 2 jaar, in het kader van een screening. Daarnaast werden losstaand van cervix cytologie en
HPV een aantal histologische onderzoeken geherwaardeerd alsook een nieuwe verstrekking
farmaco-diagnostiek ingevoerd.
Artikel 3
- Aanpassingen aan verstrekkingen 114030-114041 en 149612-149623
- Nieuwe verstrekkingen 114070-114081 en149634-149645
Artikel 32 §1 b)
Cervix cytologie:
- Aanpassingen aan de verstrekking 588350-588361
- Nieuwe verstrekkingen 588873-588884 en 5888895-588906
HPV:
- Nieuwe verstrekkingen 588932-588943 en 588954-588965
Artikel 32 §1 a)
Oncologie:
- Aanpassing aan de terugbetaling van de verstrekkingen 588254-588265, 588276-588280,
588291-588302 en 588011-588022
- Nieuwe verstrekking farmaco-diagnostiek: 588976-588987
Tabel 2. DocN: Geboekte uitgaven in euro
Nomnr
114030 - 114041
114170 - 114181
149612 - 149623
149634 - 149645
588350 - 588361
588873 - 588884
588895 - 588906
588932 - 588943
588954 - 588965
588011 - 588022
588070 - 588081
588254 - 588265
588276 - 588280
588291 - 588302
588976 - 588980
2007
394.243
2008
397.834
2009
363.301
5.933
3.529.751
87.371
3.986.355
2010
247.980
23.878
2.207.593
280.298
2.759.750
2011
269.597
27.669
2.778.255
298.705
3.374.227
1S 2011
138.067
13.694
1.500.799
144.790
1.797.350
1S 2012
127.826
13.927
1.351.511
159.865
1.653.130
3.666.663
3.986.927
4.060.906
4.384.761
23.054.255
23.748.338
20.403.034
72.040
458.421
178.418
187.579
21.299.491
12.850.982
235.808
1.501.373
944.254
867.524
16.399.941
16.257.573
310.333
1.630.377
1.133.401
1.158.892
20.490.575
8.435.601
154.190
777.861
555.237
566.137
10.489.026
7.738.569
167.732
877.898
572.705
645.537
10.002.441
23.054.255
23.748.338
39.935.010
9.229.486
6.215.922
11.475.486
10.704.342
42.563.992
10.560.982
6.399.415
11.989.254
11.107.909
45.350.676
11.746.835
6.875.652
12.740.296
11.784.373
837.055
89.334.888
49.008.136 50.267.937
12.952.461 14.669.358
7.610.253
7.923.243
14.074.106 14.724.432
13.013.792 13.645.794
3.025.208
3.342.237
99.683.956 104.573.002
25.090.637
7.017.481
3.979.214
7.361.270
6.752.359
1.618.815
51.819.775
27.548.237
8.417.136
4.029.509
7.887.914
7.198.085
1.782.448
56.863.328
77.560.245
82.621.551
104.675.407 110.754.650 114.620.734 118.843.648 128.437.804
64.106.152
68.518.899
13/16
Tabel 3. DocN: Geboekte gevallen
Nomnr
114030 - 114041
114170 - 114181
149612 - 149623
149634 - 149645
588350 - 588361
588873 - 588884
588895 - 588906
588932 - 588943
588954 - 588965
588011 - 588022
588070 - 588081
588254 - 588265
588276 - 588280
588291 - 588302
588976 - 588980
Totaal
2007
115.271
2008
114.307
1.070.396
1.144.076
1.185.667
1.258.383
1.348.519
1.365.637
1.348.519
1.365.637
827.980
431.072
72.454
96.069
53.512
868.503
485.631
73.374
98.840
54.678
1.481.087
4.015.273
2009
100.207
1.642
971.779
23.885
1.097.513
2010
67.279
6.503
598.125
75.918
747.825
2011
71.862
7.389
740.080
79.351
898.682
1S 2011
36.862
3.671
400.703
38.595
479.831
1S 2012
33.741
3.687
356.119
42.044
435.591
1.128.278
7.907
25.180
3.763
3.962
1.169.090
698.954
25.696
81.690
19.710
18.103
844.153
876.047
33.434
87.790
23.399
23.941
1.044.611
457.341
16.724
42.181
11.531
11.755
539.532
410.674
17.802
46.599
11.648
13.120
499.843
1.581.026
874.887
521.622
73.859
97.810
53.676
11.890
1.633.744
900.010
567.244
76.641
100.012
54.081
42.731
1.740.719
914.163
638.017
79.095
103.676
56.184
46.875
1.838.010
459.905
307.438
40.004
52.162
27.971
22.850
910.330
493.953
361.397
39.641
54.761
29.229
24.659
1.003.640
4.205.046
3.900.347
3.332.697
3.781.303
1.929.693
1.939.074
De beperking van terugbetaling betreft 1 terugbetaald onderzoek per 3 jaar. In onderstaande tabel
wordt het totaal aantal verstrekkingen weergegeven voor de laatst beschikbare cijfers voor 3 jaar,
namelijk van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2012.
Tabel 4. DocN: geboekte gevallen van 1/07/2009 tot en met 30/06/2012
Leeftijd
< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
> 69
114030 - 114041 149612 - 149623 S/totaal afname 588350 - 588361 588932 - 588943
7.888
52.837
60.725
64.494
1.653
23.869
162.847
186.716
198.282
6.985
22.926
228.688
251.614
267.017
8.548
17.812
250.558
268.370
285.969
8.000
19.255
243.775
263.030
281.880
7.621
23.127
243.487
266.614
286.051
7.596
26.232
239.533
265.765
285.100
7.019
23.328
204.481
227.809
246.501
5.013
18.830
154.172
173.002
188.583
2.641
15.894
121.489
137.383
150.623
1.582
8.815
75.785
84.600
92.262
927
7.131
88.687
95.818
105.960
935
215.107
2.066.339
2.281.446
2.452.722
58.520
14/16
In de hierna volgende tabel wordt per leeftijdsklasse het bereik weergeven op basis van
steekproefgegevens 2008 tot en met 2010. Voor de leeftijdsgroep 25 tot 64 jaar, wordt voor de
verstrekkingen betreffende de afname een percentage van 59,2% vastgesteld, voor het onderzoek
een percentage van 60,8%. Dit stemt overeen met het rapport over baarmoederhalsscreening van
het Kenniscentrum (KCE-rapport 38A blz.61), waar een percentage wordt vastgesteld van 58,6%
voor het driejaarlijks bereik in het jaar 2000.
Tabel 5. Steekproef 2008 tot en met 2010: bereik over een periode van 3 jaar
Leeftijd
< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
> 69
25-64
114030 - 114041 149612 - 149623 S/totaal afname 588350 - 588361 588932 - 588943
0,5%
2,9%
3,3%
3,4%
0,0%
7,0%
41,7%
48,7%
50,1%
0,8%
6,7%
57,4%
64,1%
65,8%
1,3%
5,7%
64,3%
70,0%
71,0%
1,1%
5,7%
62,0%
67,7%
69,7%
0,9%
6,4%
7,2%
6,2%
5,4%
4,8%
4,0%
1,0%
4,0%
58,7%
54,4%
50,4%
40,6%
35,0%
28,5%
10,6%
33,7%
65,1%
61,6%
56,6%
46,0%
39,8%
32,5%
11,7%
37,7%
66,4%
63,3%
58,4%
48,1%
41,8%
33,7%
12,2%
38,8%
0,8%
0,8%
0,6%
0,3%
0,3%
0,2%
0,0%
0,5%
6,1%
53,1%
59,2%
60,8%
0,8%
Hierna wordt per leeftijdsgroep het aantal vrouwen weergegeven op basis van de ledentallen einde
2011.
Tabel 6. Ledentallen 2de semester 2011: aantal vrouwen
Leeftijd
< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
> 69
vrouwen
1.205.831
333.783
342.164
355.083
350.758
377.490
399.056
387.432
354.557
325.735
269.543
836.405
5.537.837
15/16
Wanneer we het vastgesteld bereik over 3 jaar toepassen op het aantal vrouwen aanwezig in de
ledentallen 2011, bekomen we het therotisch aantal gevallen dat van toepassing zou zijn geweest
met de beperking van terugbetaling tot 1 keer per drie jaar.
Tabel 7. Beperking tot 1X per 3 jaar: theorotisch aantal gevallen in functie van bereik en
aantal vrouwen
Leeftijd
< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
> 69
S/totaal afname 588350 - 588361 588932 - 588943
39.792
40.998
0
162.552
167.225
2.670
219.327
225.144
4.448
248.558
237.463
245.746
245.818
252.109
244.478
250.653
252.602
3.906
3.157
3.020
3.192
219.287
226.260
2.325
163.096
129.643
87.601
97.859
2.096.742
170.542
136.157
90.836
102.041
2.159.045
1.064
977
539
0
25.298
In onderstaande tabel wordt het verschil weergeven tussen het geraamd aantal verstrekkingen na
beperking tot 1 keer per drie jaaar (tabel 6) en het vastgesteld aantal verstrekkingen (tabel 4).
Deze daling zal worden vastgesteld over een periode van drie jaar. De impact op het jaarlijks
aantal geboekte gevallen betreft 1/3 van dit totale aantal.
Tabel 8. Impact gevallen
Leeftijd
< 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
> 69
S/totaal afname 588350 - 588361 588932 - 588943
-20.933
-23.496
-1.653
-24.164
-31.057
-4.315
impact jaarbasis (gevallen)
kostprijs 2012
impact jaarbasis (uitgaven)
-32.287
-41.873
-4.100
-19.812
-25.567
-20.868
-19.947
-33.860
-37.402
-35.398
-32.498
-4.094
-4.464
-4.576
-3.827
-8.522
-20.241
-2.688
-9.906
-7.740
3.001
2.041
-184.704
-61.568
3,90
-240.115
-18.041
-14.466
-1.426
-3.919
-293.677
-97.892
19,37
-1.896.168
-1.577
-605
-388
-935
-33.222
-11.074
50,60
-560.344
-2.696.627
Een besparing op jaarbasis wordt becijferd van 2,697 miljoen euro.
16/16
Download