Omzendbrief aan de opticiens 2014/02 - Bijlage01

advertisement
Z/2014bis
Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211,
1150 Brussel
 02/739 71 11
Dienst voor
geneeskundige verzorging
EERSTE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE OVEREENKOMST
TUSSEN DE OPTICIENS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN
Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie opticiens - verzekeringsinstellingen
van 13 november 2014, onder het voorzitterschap van Mevrouw N. DE RUDDER, attaché, daartoe
gedelegeerd door de heer H. DE RIDDER, leidend ambtenaar, werd overeengekomen wat volgt,
tussen:
enerzijds,
de verzekeringsinstellingen,
en anderzijds,
de beroepsorganisatie van de opticiens .
Eerste artikel. In de nationale overeenkomst tussen de opticiens en de verzekeringsinstellingen,
gesloten op 24 oktober 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°
In artikel 5 wordt punt 3° vervangen door.
« 3° toepassen van de derdebetalersregeling voor rechthebbenden die behoren tot de sociale
categorieën bedoeld bij artikel 6, tweede lid, 5°, 6° en 7°, van het koninklijk besluit van 10 oktober
1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de Z.I.V.-wet, op hun verzoek.
Voor de anderen rechthebbenden mag de opticien opteren voor de toepassing van de
derdebetalersregeling. »
2°
In artikel 5 wordt punt 14° opgeheven.
3°
Na artikel 5 wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende:
“Art. 5bis. De opticien die zich tot de overeenkomst verbindt onderschrijft de onderstaande
bepalingen betreffende kortingen en publiciteit.
§ 1. Het is de opticien niet toegestaan rechtstreeks of onrechtstreeks kortingen of enig voordeel
toe te kennen aan ieder persoon die tussenkomt bij het voorschrijven of bij het verstrekken van
de artikelen welke hij levert.
Kortingen of voordelen kunnen toegekend worden aan de rechthebbende naar aanleiding van
het aanschaffen van een door de ziekteverzekering terugbetaald hulpmiddel of prestatie. In dit
geval wordt de aard en de grootheid van deze korting of voordeel evenals het effectief
aangerekende bedrag duidelijk vermeld op het getuigschrift van aflevering bestemd voor de
patiënt en de verzekeringsinstelling.
Indien de korting op het eigen aandeel van de patiënt (supplement en/of remgeld) werd
toegekend, dan is deze korting ten voordele van de rechthebbende.
In ieder geval geldt het principe dat de vergoeding van de geneeskundige verstrekkingen het
bedrag van de werkelijke kost voor de verzekerde niet mag overschrijden.
§ 2. Publiciteit is toegelaten mits deze niet in strijd is met art 127 §2 van de GVU wet: “Publiciteit
waarin de kosteloosheid van de geneeskundige verstrekkingen wordt vermeld of waarin wordt
verwezen naar de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de
kosten van die verstrekkingen, is in alle gevallen verboden”.
Ook voor kortingen is publiciteit toegelaten. Het moet duidelijk zijn welke de modaliteiten van de
korting zijn teneinde de toekenning van de voordelen vervat in §1 te kunnen toepassen.
§ 3. Elke bank van de Overeenkomstencommissie meldt inbreuken op voormelde bepalingen
van art. 5bis § 1 en § 2 aan de Overeenkomstencommissie die de bevoegde controle instanties
hierover zal informeren.”
4°
In artikel 6, 4°, 1°, worden de woorden “drie werkdagen” vervangen door de woorden “tien
werkdagen”.
5°
Artikel 7 wordt vervangen als volgt:
“ Art. 7. De Overeenkomstencommissie is bevoegd om de geschillen bij te leggen die kunnen
rijzen inzake de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst. Ze kan ook geschillen
bijleggen inzake de interpretatie van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.”
6°
Artikel 8 wordt opgeheven.
Art. 2. Deze wijzigingsclausule treedt in werking op 1 januari 2015.
Opgemaakt te Brussel, op 13 november 2014
Voor de verzekeringsinstellingen,
Voor de beroepsorganisaties van de opticiens,
E. DE BAERDEMAEKER
K. DE KOEKELAERE
P. DELBAR
J. HUCHON
F. MAROY
V. PORIAU
V. BREUGELMANS
G. FABER
Q. SIMONET
L. SLEGTEN
P. VANDEWAELE
J-F VAN ASSCHE
Z/2014bis
TOETREDINGSFORMULIER
_____
De ondergetekende,
............................................................................................................................... (naam, voornamen)
die zijn (haar) hoofdverblijfplaats heeft
...................................................................................................................................... (straat, nr., bus)
............................................................................................................................... (postcode, lokaliteit)
....................................................................................................... (provincie of Hoofdstedelijk gewest)
ondernemingshoofd, door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering erkend onder nr…..
............................................................................................................................................................ (1)
technicus in dienst van een onderneming, door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
erkend onder nr. ................................................................................................................................. (1)
die zijn activiteit uitoefent in de firma ......................................................................................................
........................................................................................................................................ (handelsnaam)
op volgende adres(sen) (2) : ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(adres(sen) van de onderneming waar ondergetekende zijn activiteit uitoefent)
verklaart kennis.te hebben genomen van deze overeenkomst en er onbeperkt tot toe te treden.
Gedaan te ………………., ………………………..
(datum)
De opticien,
(handtekening)
De ondergetekende, ondernemingshoofd, machtigt vorengenoemde opticien ertoe de in de overeenkomst
bepaalde verbintenissen aan te gaan.
Gedaan te ………………., ………………………..
(datum)
(handtekening)
__________
(1)
(2)
Doorhalen wat niet past.
Overbodig indien het adres waar het beroep wordt uitgeoefend, hetzelfde is als dat van de woonplaats
Download