PVx

advertisement
Europees Parlement
2014-2019
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
FEMM_PV(2015)1112_1
NOTULEN
Vergadering van 12 november 2015, 9.00-13.00 uur en 15.00-17.00 uur
BRUSSEL
De vergadering wordt op donderdag 12 november 2015 om 9.00 uur geopend onder
voorzitterschap van Iratxe García Pérez (voorzitter).
12 november 2015, 9.00 – 10.00 uur
Met gesloten deuren
1.
Coördinatorenvergadering
***
12 november 2015, 10.00 – 11.00 uur
In aanwezigheid van de Raad en de Commissie
2.
Aanneming van de agenda
FEMM_OJ(2015)1112_1v03-00
De agenda wordt aangenomen.
3.
4.
Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
 15 oktober 2015
PV – PE569.808v01-00
Mededelingen van de voorzitter
Op 25 november 2015 neemt het Europees Parlement deel aan een mondiaal initiatief
"Orange the World: End Violence against Women and Girls". Voor deze gelegenheid
zal het gebouw van het Parlement in oranje oplichten en zullen een aantal
bewustmakingsinitiatieven plaatsvinden.
Op 14 december 2015 vindt in Straatsburg een buitengewone vergadering van de
PV\1078969NL.doc
NL
PE571.745v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
Commissie FEMM plaats met een gedachtewisseling met commissaris Vĕra Jourovà.
5.
Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
Benoeming van rapporteurs en rapporteurs voor advies – Besluiten inzake de
procedure
De coördinatoren bevelen aan:
- het initiatiefverslag met input aan de Europese Commissie over uitdagingen inzake
het evenwicht tussen werk en gezin toe te wijzen aan de S&D-Fractie;
- amendementen betreffende gendermainstreaming op te stellen onder auspiciën van
Mary Honeyball (S&D), rapporteur van de Commissie FEMM over de situatie van
vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU, op het verslag van de Commissie
EMPL over "Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt".
Werkbezoeken van de commissies
De coördinatoren bevelen de volgende data aan voor de werkbezoeken van de
Commissie FEMM in het eerste halfjaar 2016:
- het werkbezoek aan vluchtelingencentra voor vrouwen en meisjes in Duitsland
(München) in week 6 van 10-12 februari;
- het werkbezoek aan 60e bijeenkomst van de Commissie voor de Status van vrouwen
in New York in week 11 van 14-17 maart;
- het werkbezoek aan vluchtelingencentra voor vrouwen en meisjes in België (Brussel)
in week 20 van 18-19 mei;
- het werkbezoek aan de wereldtop van vrouwen in Polen (Warschau) in week 23 van
9-10 juni.
Bovendien bevelen de coördinatoren aan om leden van de Commissie FEMM op te
nemen in de delegatie van de Commissie DEVE naar de wereldtop over humanitaire
hulp in Istanboel van 23-24 mei.
Studies / achtergrondnota's / workshops
De coördinatoren bevelen de volgende studies/ achtergrondnota's / workshops voor het
werkprogramma 2016 aan:
Studies met de hoogste prioriteit, diepgaande analyses en achtergrondnota's in
verband met initiatiefverslagen en delegaties
- De genderloonkloof en de genderpensioenkloof: verschillen tussen moeders en
vrouwen zonder kinderen
- De verschillen in werk, zorg en vrije tijd van mannen en vrouwen
- Het gebruik van middelen voor gendergelijkheid in geselecteerde lidstaten
PE571.745v01-00
NL
2/11
PV\1078969NL.doc
- Genderrechtvaardigheid bij belastingheffing
- Gendereffectbeoordeling van TiSA
De gendereffectbeoordeling waarin rekening wordt gehouden met de kwesties die in
de analyse van de beleidsondersteunende afdeling Expo voor de Commissie INTA aan
de orde komen, moet worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokken eenheden
van DG EPRS; de reikwijdte moet nog worden bepaald in het licht van de
beschikbaarheid van gegevens.
- Gendereffectbeoordeling van TTIP
De gendereffectbeoordeling waarin rekening wordt gehouden met de kwesties die in
de analyse van de beleidsondersteunende afdeling Expo voor de Commissie INTA aan
de orde komen, moet worden uitgevoerd in samenwerking met de betrokken eenheden
van DG EPRS; de reikwijdte moet nog worden bepaald in het licht van de
beschikbaarheid van gegevens.
- De genderdimensie van klimaatrechtvaardigheid
- Diepgaande analyse voor de FEMM-delegatie naar de 60e bijeenkomst van de
Commissie voor de Status van vrouwen in New York (14-17 maart 2016)
- Diepgaande analyse van de situatie van vrouwelijke vluchtelingen voor de FEMMdelegatie naar vluchtelingencentra in Duitsland (10-12 februari 2016) en België (18-19
maart 2016)
- Diepgaande analyse voor de FEMM-delegatie naar de wereldtop van vrouwen 2016
in Warschau (9-10 juni 2016)
- Diepgaande analyse voor de FEMM-delegatie naar de wereldtop over humanitaire
hulp in Istanboel (23-24 mei 2016)
- Diepgaande analyse voor de FEMM-delegatie naar Griekenland (nog te bevestigen)
- Diepgaande analyse voor de internationale dag van de vrouw 2016 over vrouwelijke
vluchtelingen en asielzoekers
Andere studies, diepgaande analyses, achtergrondnota's:
- Demografie en gezinsbeleid, bezien vanuit het genderperspectief
Deze studie omvat casestudy's uit een aantal lidstaten, met inbegrip van faciliteiten
voor kinderopvang en andere beleidsmaatregelen die de combinatie van werk en gezin
vergemakkelijken; accent op de uiteenlopende behoeften van mannen en vrouwen.
- Het in kaart brengen van ngo's in de EU die zich bezighouden met vrouwenrechten
De studie onderzoekt nieuwe vormen van actievoeren voor en tegen vrouwenrechten.
- Vrouwen in Afrika bezuiden de Sahara
PV\1078969NL.doc
3/11
PE571.745v01-00
NL
De studie moet ten hoogste 6 landenverslagen omvatten.
- Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Het is de bedoeling dat de studie een overzicht geeft van de situatie in de lidstaten ten
aanzien van de toegang tot seksuele voorlichting (actualisering van de studie uit 2013)
en middelen voor geboortebeperking; de juridische situatie inzake de bescherming
tegen en vervolging van seksueel geweld; wetgeving inzake de minimale
huwelijksleeftijd
- Een gendergevoelig Europees Parlement - de weg voorwaarts
De opdracht van de studie moet in samenwerking met het Netwerk
gendermainstreaming worden uitgewerkt.
- De rol van zelfverdediging bij het voorkomen van geweld jegens vrouwen
Het is de bedoeling dat de studie de verschillende standpunten en mogelijke
misverstanden behandelt over wat (feministische) zelfverdediging inhoudt, welke de
verschillende standpunten van de feministen ter zake zijn en hoe (feministische)
zelfverdediging omgaat met de thans meest voorkomende vorm van geweld, dat wil
zeggen huiselijk geweld. De studie zou zich kunnen bezighouden met de
beleidsmaatregelen van de lidstaten die wettelijke bepalingen en/of
preventieprogramma's hebben, met inbegrip van zelfverdedigingslessen en
aanverwante ervaringen.
- Genderbeleidsdocument over Slowakije (EU-voorzitterschap vanaf 06/2016)
- Genderbeleidsdocument over Malta (EU-voorzitterschap vanaf 01/2017)
- Bijwerking van het genderbeleidsdocument over Spanje uit 2009
Workshops
- Vergroting van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt
De workshop zou kunnen gaan over de gevolgen van kinderopvang; de segregatie op
de arbeidsmarkt; de arbeidsomstandigheden; zwangerschapsdiscriminatie en sancties
voor moederschap; de uitdagingen voor de herintegratie van vrouwen en oudere
vrouwen; uitdagingen voor plattelandsgebieden in vergelijking met de steden;
workshop met maximaal 4 deskundigen.
- Uitbanning van genderstereotypen: een feministische kijk op mannelijkheid
Het is de bedoeling dat de workshop deskundigen bijeenbrengt die zich richten op
mannen en mannelijkheid en op mannen en gendergelijkheid. Aan de workshop
mogen maximaal 4 deskundigen deelnemen, met inbegrip van een deskundige die zich
bezighoudt met de mannelijke cultuur bij de oplossing van conflicten. Er moet een
vertegenwoordiger van EIGE worden toegevoegd om het project van het instituut over
mannen en gendergelijkheid uiteen te zetten.
*** Elektronische stemming ***
PE571.745v01-00
NL
4/11
PV\1078969NL.doc
6.
Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het
mensenrechtenbeleid van de Europese Unie
FEMM/8/04387
2015/2229(INI)
Rapporteur Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
voor advies:
Ten
AFET –
Cristian Dan Preda (PPE)
principale:
PA – PE567.810v01-00
AM – PE569.855v01-00
PR – PE567.654v01-00
AM – PE569.706v03-00
AM – PE569.499v01-00
 Goedkeuring ontwerpadvies
Sprekers: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
Het ontwerpadvies wordt goedgekeurd met 23 stemmen voor, 6 tegen en
0 onthoudingen.
7.
Aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de
Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)
FEMM/8/04401
2015/2233(INI)
Rapporteur Monika Vana (Verts/ALE)
voor advies:
Ten
INTA –
Viviane Reding (PPE)
principale:
PA – PE567.812v01-00
AM – PE569.839v01-00
PR – PE567.814v01-00
AM – PE571.498v01-00
AM – PE571.497v01-00
AM – PE571.495v01-00
DT – PE567.486v01-00
 Goedkeuring ontwerpadvies
Het ontwerpadvies wordt goedgekeurd met 20 stemmen voor, 9 tegen en
0 onthoudingen.
*** Einde elektronische stemming ***
8.
Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië
FEMM/8/04360
2015/2220(INI)
Rapporteur Julie Girling (ECR)
voor advies:
Ten
AFET –
Tamás Meszerics (Verts/ALE)
principale:
 Behandeling ontwerpadvies
PA – PE569.696v01-00
PR – PE567.841v01-00
Sprekers: Julie Girling, Mariya Gabriel, Maria Arena, Catherine Bearder
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen: 17 november 2015,
12.00 uur
9.
Uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over de
sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord
PV\1078969NL.doc
5/11
PE571.745v01-00
NL
ondernemen
FEMM/8/02752
2015/2038(INI)
Rapporteur Malin Björk (GUE/NGL)
voor advies:
Ten
INTA –
Eleonora Forenza (GUE/NGL)
principale:
 Behandeling amendementen
PA – PE567.806v01-00
AM – PE569.857v01-00
Sprekers: Malin Björk, Constance Le Grip, Inés Ayala Sender, Eleonora Forenza,
Silvia Forrentini (DG TRADE, Europese Commissie)
12 november 2015, 11.00-13.00 uur
10.
De genderdimensie van mensenhandel
FEMM/8/04444
 Hoorzitting
Presentaties door: Jonas Henriksson (inspecteur, Stockholm Surveillance Division),
Rachel Moran (auteur, lid van de organisatie SPACE International), Myria Vassiliadou
(EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel) en Sylvia Walby (professor in
de sociologie - UNESCO-leerstoel voor genderonderzoek, Lancaster University, VK)
Sprekers: Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza
Bildt, Mary Honeyball, Kristina Winberg, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
***
12 november 2015, 15.00 – 16.00 uur
Gezamenlijke hoorzitting met de Commissie juridische zaken (JURI) in Zaal Paul-Henri
Spaak (5B001)
11.
Vrouwen in raden van bestuur
FEMM/8/04798
 Gezamenlijke hoorzitting met JURI, overeenkomstig artikel 55 van het Reglement
Presentaties door: Lydia Mutsch, minister van Gelijke Kansen en vertegenwoordiger
van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad, en Fianna Jurdant, afdeling
Ondernemingen van de OESO
Sprekers: Catherine Bearder, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, António
Marinho e Pinto, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Alessia Maria Mosca,
Marc Tarabella, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Mariya Gabriel, Andreas Stein
(DG JUST, Europese Commissie)
***
PE571.745v01-00
NL
6/11
PV\1078969NL.doc
12.
Rondvraag
Geen opmerkingen.
13.
Volgende vergaderingen
 3 december 2015, 9.00 – 12.30 uur en 15.00 – 18.30 uur (Brussel)
 14 december 2015, 20.00 – 22.00 uur (Straatsburg)
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.
PV\1078969NL.doc
7/11
PE571.745v01-00
NL
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/
LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA
Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
Iratxe García Pérez
Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Anna Hedh,
Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Marijana Petir,
Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská
Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter
Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Arne Gericke,
Julie Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Elly Schlein, Marc Tarabella, Monika Vana, Branislav Škripek,
Dubravka Šuica
200 (2)
Seb Dance, Michel Reimon, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg
206 (3)
53 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
PE571.745v01-00
NL
8/11
PV\1078969NL.doc
Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
Silvia Forrentini, Magdalena Frouzova, Toumazou Panagiota, Kristina Potapova, Zoi Sakelliadou, Laila Saleh, Madelaine Tuininga,
Anne Van Nistelrooy
Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ
Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
PV\1078969NL.doc
9/11
PE571.745v01-00
NL
Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/
Gruppernas sekretariat
PPE
Daniela Senk
S&D
Laurence Groves, Emmanuelle Le Texier
ALDE
Elzelien Van der Steen
ECR
Maciej Brachowicz, Karolina Koscova
GUE/NGL
Charlotte Balavoine, Jafari Azadeh
Verts/ALE
EFDD
ENF
NI
Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/
Generalsekreterarens kansli
Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
DG PRES
DG IPOL
DG EXPO
DG EPRS
DG COMM
DG PERS
DG INLO
DG TRAD
DG INTE
DG FINS
DG ITEC
DG SAFE
PE571.745v01-00
NL
10/11
PV\1078969NL.doc
Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
Markus Warasin, Angela Balan, Willemijn De Jong, Zuzana Hruscova, Petra Prossliner, Lea Simokovic, Chiara Tamburini, Bernardo de
Mendonca Texeire de Castro, Gina Duma, Christine Camilleri, Monserrat Conde Pereira, Petra Nawroth Borsalino, Dimitra Tsougrani,
Kristina Wilhelmson
Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter
Fabienne Van der Elst
* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/
Tjänsteman
PV\1078969NL.doc
11/11
PE571.745v01-00
NL
Download