PA_NonLeg

advertisement
Europees Parlement
2014-2019
Commissie ontwikkelingssamenwerking
2015/2220(INI)
19.10.2015
ONTWERPADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie buitenlandse zaken
inzake de tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor CentraalAzië
(2015/2220(INI))
Rapporteur voor advies: György Schöpflin
PA\1076196NL.doc
NL
PE569.799v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
PA_NonLeg
PE569.799v01-00
NL
2/4
PA\1076196NL.doc
SUGGESTIES
De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. herinnert eraan dat de Centraal-Aziatische regio gedefinieerd is door zijn tsaristisch
Russisch en - in het bijzonder - zijn Sovjetverleden, dat gekenmerkt werd door brutale
repressie, gedwongen secularisering en de opsplitsing in republieken; herinnert eraan dat
de grenzen van deze regio door Stalin werden getrokken om gemakkelijker een verdeelen-heerspolitiek te kunnen voeren, maar dat er tegelijk een uitgebreide economische en
sociale infrastructuur werd opgezet om in de behoeften te voorzien en het communistische
integratieproces te bevorderen;
2. wijst op de gemeenschappelijke kenmerken die voortvloeien uit een verder verleden,
onder meer de zijderoutes, de kolonisering door Turkse stammen en de islamisering; stelt
vast dat deze landen, met name om hydrografische redenen en omdat de meeste ervan niet
aan zee grenzen, in grote mate van elkaar afhankelijk zijn;
3. wijst erop dat er in de regio ook een aanzienlijke diversiteit is, niet in het minst op het
gebied van natuurlijke rijkdommen zoals fossiele brandstoffen en landbouwareaal, en gedeeltelijk als gevolg hiervan - in het huidige niveau van de menselijke en economische
ontwikkeling van deze landen; onderstreept dat rekening dient te worden gehouden met de
culturele verschillen binnen de regio, alsook met de verschillen tussen deze regio en de
EU;
4. stelt vast dat de verwachtingen voor een overgang naar westerse democratische modellen
afgeremd of ontspoord zijn en dat er in plaats daarvan sterke - en in sommige gevallen
verstikkende - autoritaire regimes zijn gekomen; merkt op dat de burgeroorlog in
Tadzjikistan in de jaren '90, de onvoldoende inzet voor menselijke ontwikkeling en de
geringe bereidheid om deel te nemen aan regionale samenwerking, de economische en
sociale transformatie hebben vertraagd of zelfs hebben omgebogen; wijst erop dat
Tadzjikistan, Kirgizië en in mindere mate Oezbekistan op problematische wijze
afhankelijk zijn van geldovermakingen van migrerende werknemers in Rusland en
Kazachstan; wijst ook op de snel toenemende economische afhankelijkheid van China;
5. beklemtoont dat de klimaatverandering voor grote risico's zorgt en dat er zich nog een
grote aardbeving zou kunnen voordoen in het zuidoosten van Centraal-Azië;
6. erkent dat de regio met talrijke problemen te kampen heeft, niet in het minst als gevolg
van de wijdverbreide corruptie, de vastberadenheid van de Oezbeekse en de Turkmeense
regeringen om strikte controle uit te oefenen op politieke activiteiten, en de moeizame
betrekkingen tussen een aantal landen, die verdere regionale samenwerking belemmeren
en pleit voor de ontwikkeling van lokale mechanismen voor conflictoplossing, met name
om een efficiënt waterbeheer in de regio te bevorderen; is van mening dat de EU ook de
kwestie van duurzaam waterbeheer moet opnemen in haar ontwikkelingsprogramma's;
vraagt dat de hulpverleningswerkzaamheden van de EU en de toewijzing van middelen
beter worden aangepast aan deze omstandigheden;
7. stelt voor een EU-initiatief te lanceren om de verwezenlijking van concrete duurzamePA\1076196NL.doc
3/4
PE569.799v01-00
NL
ontwikkelingsdoelstellingen in de regio te ondersteunen.
PE569.799v01-00
NL
4/4
PA\1076196NL.doc
Download