identificatie van stof/preparaat

advertisement
NV HAKOMA
Genthof 2
B-9255 Buggenhout
MSDS SHEET
SEDRAPIX VHK
x
Tel. 052/399.189
Fax 052/399.180
Email : [email protected]
versie 04.06
Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EWG
1. Identificatie van de stof
a. Informatie over het product
Handelsnaam :
Toepassing van het product
b. Leverancier :
Sedra Asphalttechnik Biebrich GmbH
SEDRAPIX VHK
Voorstrijklaag/emulsie
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemisch karakter :
- Beschrijving : Harshoudende vloeistof
- Gevaarlijke bestanddelen : CAS no 108-88-3 Toluol 30-40% kenmerk F. Xn
CAS no. 64742-49-0 Koolwaterstof 30-40% kenmerk F
3. Risico’s
Gevaaromschrijving :
F : licht ontvlambaar.
Xn : kan de gezondheid schaden.
Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 11 licht ontvlambaar
R 20 kan de gezondheid schaden bij inademing.
Classifiseringssysteem : oorsprong in de actuele EG lijsten
4. Eerste hulp maatregelen
a. Algemeen : Met product verontreinigde kleding onmiddellijk wegnemen.
b. Na inademing : Veel frisse lucht laten inademen.
c. Na huidcontact : onmiddellijk met aangepast reinigingsmiddel met veel water reiningen en
zuiveren, goed naspoelen.
d. Bij oogcontact : Grondig spoelen met water bij wijd opengesperd ooglid en een arts
raadplegen.
e. Bij inslikken : Geen braken opwekken, onmiddellijk een arts raadplegen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
a. Geschikte blusmiddelen : bluspoeder, CO2, schuim, zand, aarde
b. Ongeschikt blusmiddel : waterstraal
c. Bijzondere veiligheidsuitrusting bij brand bestrijding : beschermingsapparatuur met verse
luchttoevoer.
21/07/2017
D:\317517531.doc
Pagina 1 van 4
6. Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat
a) Met betrekking tot personen :
Voor voldoende verluchting zorgen, niet roken, brandbronnen weghouden.
b) Milieumaatregelen :
Niet in riolering / oppervlaktewater / het grondwater laten terechtkomen.
c) Procedure voor het reinigen / opnemen :
Lekken afdichten indien geen gevaar mogelijk is. Met droog zand en aarde afdammen. Met
niet-brandbaar materiaal (absorptiemiddel) opkuisen.
7. Hantering en opslag
HANTEREN
a. Informatie m.b.t. veilig hanteren :
Verpakking goed gesloten houden. Geen blootstelling aan zonnestralen. Voor een voldoende
ventilatie en afzuiging op de werkplaats zorgen.
b. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar :
Niet roken gedurende de werkzaamheden. Brandbronnen verbannen.
Maatregelen tegen electrostatische ontladingen nemen.
OPSLAG
- Bijzondere voorwaarden voor opslagruimtes & verpakking : niet in de nabijheid van
voedingsmiddelen opslaan. Verpakking goed gesloten opslaan. In goed verluchte brandvrije
ruimten opslaan.
- Niet samen met sterk oxyderende producten opslaan.
- Verdere maatregelen : geen blootstelling aan zonnestralen.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
- Bijkomende maatregelen : geen gegevens zie punt 7
- In acht te nemen grenswaarde : geen grenswaarde vastgelegd
Grenswaarden :
CAS No 108-88-3 Toluol 30-40 % 50 ppm
CAS no 64742-49-0 Koolwaterstof 30-40 % 350 ml/m3
Persoonlijke beschermingmiddelen :
a) Algemene bescherming & hygiëne maatregelen : niet in de nabijheid van voedingsmiddelen
bewaren. Tijdens de werken niet eten, drinken noch roken.
Voor de pauzes en bij einde der werken handen wassen, huidcrème (vetcrème) aanbrengen.
b) Adembescherming : bij goede verluchting niet van toepassing.
c) Handbescherming : beschermingshandschoenen uit vaste stof.
d) Oogbescherming : veiligheidsbril met zijdelingse kapjes.
e) Huidbescherming : aangepaste beschermingskledij (lange mouwen)
9. Fysische en chemische eigenschappen



Vorm
Kleur
Reuk
21/07/2017
vloeibaar
geel
aormatisch naar oplosmiddelen
D:\317517531.doc
Pagina 2 van 4
Toestandverandering
Smeltpunt, bereik
Kookpunt
Vlampunt
Zelfontvlammingspunt
Explosiegrens
Waarde
Eenheid
Methode
niet van toepassing.
ca. 60°C
<0
°C
DIN51603
niet zelfontvlambaar
Het product is niet explosie gevaarlijk, doch
bij de mengeling van de damp & lucht bij
oververhitting is er explosiegevaar.
35
mbar
0,85
g/cm³
onoplosbaar
nvt
niet bepaald
Dampdruk bij 20° C
Dichtheid bij 20° C
Oplosbaarheid in water
PH waarde
Viscositeit
10. Stabiliteit en reactiviteit
Geen ontbinding bij doelmatig gebruik
11. Toxicologische informatie
a. Acute toxiciteit :
Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden :
Componenten
Toluol
Primaire aandoeningen :
Huid :
Ogen :
Sensibilisering :
Bijkomende toxologische
Inlichtingen :
Soort
inslikken
oraal
inademen
Waarde
12100 mg/kg
5000 mg/kg
4000 ppmh
prikkeling van huid en slijmvliezen
prikkeling
bij huidcontact prikkeling mogelijk
volgens de Europese richtlijnen :
kan de gezondheid schaden.
12. Ecologische informatie
Algemene richtlijn : Dit product wordt in hoog-, wegen, evenals in water- en kanaalbouw gebruikt.
Risico
Waterbezoedelingsklasse II
13. Instructies voor verwijdering
a.
Product :
Kentekenplichtige stof, afval moet verwijderd worden volgens de geldende normen.
(in België)
b. Ongereinigde verpakking :
Berging volgens gangbare voorschriften.
21/07/2017
D:\317517531.doc
Pagina 3 van 4
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Landtransport ADR/RID
Klasse
3
Cijfer
5b)
UN-nummer
1866
Gevaarkenteken
33
Zeetransport IMDG/GGVSee
Klasse
Seite
UN nummer
Verpakkingsgroep
EMS nummer
MFAG
3.2
3278
1866
II
3-05
310
Luchttransport :
ICAO_TI en IATA-DGR
Klasse
UN/ID nummer
Verpakkingsgroep
Transportaanduiding :
3
1866
II
Harsoplosmiddel – ontvlambaar (Toluol)
15. Wettelijk verplichte informatie
Volgens de EG-richtlijnen.
Kenteken en gevaren betekening : F lichtontvlambaar
Xn kan de gezondheid schaden.
Gevaarlijke komponenten :
Toluol
op etiket.
R 11 lichtontvlambaar
R 20 bij inademen kan de gezondheid schaden.
S 16 brandbronnen weghouden.
S 23 dampen niet inademen.
S 29 niet in de riolering gieten.
S 33 maatregelen treffen tegen electrostatische ontladingen.
Bijzondere kenteken voor speciale bereiding : geen
Natinale voorschrijften :
Klassificering VbF
Technische handleiding :
Waterbezoedelingsklasse
A1
organische stoffen bij m  3 kg/h : Konz. 0,15 g/m3
WGK II
16. Overige informatie
De informatie in dit veiligheidsblad betreffen uitsluitend onze kennis tot op heden. De informatie is
naar ons best weten op dit moment correct en volledig en wordt te goeder trouw verstrekt, doch
zonder waarborg. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren
dat de informatie van toepassing en volledig is mbt het speciale gebruik dat hij van het product
maakt.
Deze gegevens geven geen waarborgen voor de product eigenschappen en vestigen geen
contractuele rechtsbetrekking.
21/07/2017
D:\317517531.doc
Pagina 4 van 4
Download