Etikettenvorlage

advertisement
Naftaleen
C10H8
CAS
91-20-3
Waarschuwing
H 351-302-410 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Schadelijk bij
inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
P 273-281-308+313 Voorkom lozing in het milieu. De nodige persoonlijke
beschermingsuitrusting gebruiken. Na (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
WGK 3
Mr: 128,18
KHLim
35B
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards