Taurine in energiedrank

advertisement
Taurine in energiedrank
1. Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we de aanwezigheid van taurine aantonen in een energydrank?
2. Voorbereiding
a. Begrippen als achtergrond voor experiment
Aminozuur : Een organische verbinding die zowel een carboxygroep (-COOH) als een
aminegroep (-NH2) bezit.
b. Materiaal + stoffen
Materiaal:
 Beker
 Rondbodemkolf
 koker
Stoffen:
 Propaan-2-ol
 Ninhydrin
𝑚𝑜𝑙
𝑙

Natriumhydroxide 2


Energydrank
Water

Waterstofchloride 2
𝑚𝑜𝑙
𝑙
c. Bereiding oplossingen
𝑚𝑜𝑙
𝑙

Om een HCl-oplossing van 2

geconcentreerde HCl-oplossing. We weten dat dit ongeveer 12
bedraagt en
𝑙
via de formule 𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2 gaan we nu dit verdunnen tot ons gewenste
oplossing. Hiervan hebben we 33 ml genomen en dit aan een 167 ml water
toegevoegd.
𝑚𝑜𝑙
Om een NaOH-oplossing van 2 𝑙 te bereiden zijn we vertrokken van 16 gram
NaOH en dit hebben we dan opgelost in 200 ml gedestilleerd water.
𝑚𝑜𝑙
 C = n/V, 2 𝑙 = n/200ml --> n = 0,4 mol
 m = n * M  m = 0,4 mol * 40 g/mol --> m = 16 gram
d. Opstelling (foto)
te bereiden zijn we vertrokken vanuit een 37 %
𝑚𝑜𝑙
e.
Veiligheid
i. Etiketten
Natriumhydroxide
NaOH
2M
Gevaar
CAS
1310-73-2
H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming
dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk,
contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
WGK 1
Mr: 40
UCLL
Ninhydrine
CAS
485-47-2
Waarschuwing
H 302-315-319 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige
oogirritatie.
P 301+312-302+352-305+351+338 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
WGK 2
Mr: 178,14
UCLL
Propaan-2-ol
CH3CH(OH)CH3
Gevaar
CAS
67-63-0
H 225-319-336 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P 210-233-305+351+338 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
WGK 1
Mr: 60,1
UCLL
Zoutzuur
HCl
2M
CAS
7647-01-0
H EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
WGK 1



Mr: 36,46
ii. H/P zinnen
NaOH H 314
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
P280.1+3-301+330+331-305+338
Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN:
de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk,
contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
Ninhydrine
H302-315-319
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P301+312-302+352-305+351+338
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ
CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk,
contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
Propaan-2-ol
H225-319-336
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P210-233-305+351+338
338 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
iii. WGK code




UCLL
NaOH WGK 1
Ninhydrine WGK 2
Propaan-2-0l WGK 1
Water WGK 0

HCl WGK 1
iv. COS brochure



𝑚𝑜𝑙
NaOH 2 𝑙 : positief advies voor demonstratieproeven.
Voor leerlingenproeven positief vanaf 3de graad voor technische richtingen
met klemtoon chemie en overige richtingen
Ninhydrine : positief advies voor demonstratie proeven.
Voor leerlingenproeven positief vanaf 3de graad voor technische richtingen
met klemtoon chemie en overige richtingen
𝑚𝑜𝑙
HCl 2
: Positief advies voor demonstratie proeven.
𝑙
Voor leerlingenproeven positief vanaf 1ste graad voor technische richtingen
met klemtoon chemie en overige richtingen
3. Uitvoeren
a. Werkwijze
We nemen een grote bekerglas en vullen dit met water. We verwarmen het water
met een koker. We nemen nu een rondbodemkolf en vullen dit met 10 ml van ons
energydrink, hieraan voegen we 10 ml propaan-2-ol aan toe en 50 mg ninhydrine.
Wanneer ons warm water bad in orde is, leggen we ons rondbodemkolf hierin om
te verwarmen. Na één minuut voegen we hieraan ook 1,5 ml Natriumhydroxide
aan toe en we nemen waar.
We voegen hierna nog enkele druppels zoutzuur aan toe en nemen nog eens
waar.
b. Waarneming (+ foto’s)
Bij het toevoegen van natriumhydroxide verkrijgen we een donker blauwe mengsel.
Indien we enkele druppels zoutzuur toevoegen verkrijgen we weer de typische
energydrink kleur.
4. Reflecteren
a. Optredende reacties
In zuur milieu wordt de laatste reactie omgekeerd en wordt terug het kleurloze derivaat
gevormd. Met de gele kleur van de oorspronkelijke energydrank wordt de oplossing terug
licht geel.
b. Besluit
Ninhydrine is een stof die zal reageren met de aanwezige aminozuur, in dit geval de
taurine. Het is ook goed oplosbaar in alcoholen zoals propaan-2-ol. Doordat er in
energydrink taurine zit, zal deze dan reageren en verkrijgen we een verkleuring, dat
normaal blauw-violet zal zijn. Indien we dan weer dit mengsel met een zuur laten mengen
verkrijgen we weer de oorspronkelijke kleur.
c. Koppeling aan leerplan/nen
d. Bronnen
i. Literatuur
https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17266577-dt-content-rid71647747_2/courses/B-UCLL-QL00QA-1516/584SportDrinks_Schapat_Scan.pdf
http://schulen.eduhi.at/chemie/red_bull.htm
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/8/bc/vlu/proteinanalytik/chromato
graphie.vlu/Page/vsc/de/ch/8/bc/proteinanalytik/methoden_protein/ninhydrin_reaktion.
vscml.html
i. Film
Een interessante film over hoe ninhydrin werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=P-iK4QUU9t0
5. Tips and tricks
a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef
Men kan een project rond dit experiment doen. Door er ook frisdrank bij te nemen. Het is
dan de bedoeling om dit experiment twee keer uit te voeren, één keer met energydrank
en één keer met frisdrank. De resultaten worden dan met elkaar vergeleken en men komt
tot het besluit dat er geen taurine zit in de frisdrank, maar wel in de energydrank.
We kunnen ook proefbuizen gebruiken in plaats van rondbodemkolven, hierdoor zorgen
we ervoor dat we onze energydrank kunnen vergelijken met onze frisdrank.
Download