Etikettenvorlage

advertisement
Koper(II)nitraat (3 aq)
Cu(NO3)2.3H2O
CAS
10031-43-3
Waarschuwing
H 272-302-315-319-410 Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij
inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P 210-273-301+312-302+352-305+351+338 Verwijderd houden van
warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Voorkom lozing
in het milieu. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een
arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
WGK 2
Mr: 241,6
KHLim
18B
Download